NOTA PENERANGAN TC 2021 - Ef.hasil.gov.my

1y ago
22 Views
2 Downloads
683.72 KB
18 Pages
Last View : 14d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Mya Leung
Transcription

NOTA PENERANGANTC 2021Unit Amanah /Amanah HartaTanahTAMBAHAN / PINDAANRuangPerkaraMuka SuratPendapatan Berkanun, Jumlah PendapatanDan Pendapatan BercukaiCukai Kena Dibayar / Dibayar Balik DanKedudukan CukaiMaklumat Berkaitan Pengiraan Cukai310Bahagian GMaklumat Unit Amanah / Amanah HartaTanahMaklumat Pemegang Amanah / PengurusDanaMaklumat Kewangan Unit Amanah /Amanah Harta TanahMaklumat Pendapatan Yang DikecualikanBahagian HMaklumat Lain11Tertakluk di bawah Kaedah-Kaedah CukaiPendapatan (Pelaporan Mengikut Negara)201613Bahagian ABahagian BBahagian CBahagian DBahagian EBahagian FH5H5a57101111Tertakluk sebagai entiti pelapor / bukanentiti pelapor13Bahagian JPemberitahuan Sebagai Entiti Pelapor14Bahagian KPemberitahuanPelaporBahagian LMaklumat JuruauditSebagaiBukanEntiti1516

Nota ini bertujuan membantu unit amanah / amanah harta tanah untuk melengkapkan Borang TC bagi TahunTaksiran 2021. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian dan pengisytiharan semua punca pendapatanbagi Tahun Taksiran 2021 adalah benar, betul dan lengkap.Nota ini perlu dibaca bersekali dengan Panduan Pengiraan (Helaian-helaian Kerja) Dan Maklumat Lain(Lampiran-lampiran) Untuk Selain Syarikat Dan Selain Individu yang boleh diperoleh di portal rasmi LHDNM http://www.hasil.gov.my. Laman Utama Borang Muat Turun Borang Selain Syarikat Dan SelainIndividu.Semua rekod, dokumen dan helaian kerja tidak perlu disertakan semasa pengembalian Borang TC KECUALIbagi kes pembayaran balik yang mana helaian kerja berikut perlu dikemukakan:(i)Helaian Kerja HK-6 mengenai tolakan cukai di bawah seksyen 110 (lain-lain); dan(ii)Helaian Kerja HK-8 / HK-9 (jika berkenaan) berhubung dengan potongan cukai yang telah dibuat dinegara asing.Rekod, dokumen dan helaian kerja yang digunakan dalam pengiraan hendaklah disimpan selama tujuh (7)tahun bermula daripada akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telah dikemukakan kepada KetuaPengarah Hasil Dalam Negeri, untuk rujukan dan semakan sekiranya diperlukan kelak.Bahagian B (kecuali B1) perlu diisi dengan nilai sen manakala amaun di bahagian lain hanya perlumengambil kira nilai ringgit sahaja.Contoh:Pendapatan Bercukai (ruang B1)RM 2,180,246.65Cukai Kena Dibayar (ruang B6)RM 865,927.93B1PENDAPATAN BERCUKAIB6CUKAI KENA DIBAYAR2 , 1 8 0 ,2 4 6, ?,, 8 6 5 ,9 2 7 .9 3- ?MAKLUMAT ASASRuangPerkaraKeterangan1.Nama unit amanah /amanah harta tanahNama unit amanah / amanah harta tanah seperti didaftarkan.2.No. cukai pendapatanIsikan nombor rujukan cukai pendapatan TC.Contoh : TC 2012345621TC2 0 1 2 3 4 5 6 2 13.Mastautin di MalaysiaIsikan ‘1’ dalam petak yang disediakan sekiranya unit amanah / amanahharta tanah bermastautin di Malaysia atau ‘2’ sekiranya bermastautin diluar Malaysia.4.No. majikanNombor rujukan E majikan.Contoh: E 2021544022 0 2 1 5 4 4 0 2E5.Negara mastautinSila rujuk kod negara di muka surat 17 nota penerangan ini atau senaraipenuh di Lampiran E.Contoh: Jika unit amanah / amanah harta tanah bermastautin di Malaysia,masukkan kod negara yang berkenaan seperti berikut:- ?M Y6.Jenis amanahNyatakan jenis amanah. Isikan ‘1’ sekiranya amanah tersebut adalah unitamanah, ‘2’ bagi amanah harta tanah atau ‘3’ bagi jenis amanah selaindaripada unit amanah / amanah harta tanah.7.Tarikh mula beroperasiTarikh unit amanah / amanah harta tanah bermula operasi.8.Penyimpanan rekodIni merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi sepertidikehendaki dalam peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967).-1-

Tandakan ‘1’ dalam petak untuk ‘Ya’ sekiranya mematuhi atau ‘2’ jikatidak.9.Tempoh perakaunanTarikh mula dan tutup tempoh perakaunan unit amanah / amanah hartatanah. Sila rujuk contoh-contoh di ruang 1010.Tempoh asasTempoh asas bagi tahun taksiran semasa. Jika unit amanah / amanahharta tanah baru beroperasi atau menukar tarikh tutup akaunnya, sila isitarikh mula dan tutup tempoh asas yang betul di ruang 10.Contoh 1: Unit amanah / amanah harta tanah yang baru beroperasiAkaun pertama:1.5.2020 hingga 31.3.2021(11 bulan)Akaun kedua:1.4.2021 hingga 31.3.2022(12 bulan)Ruang 9 dan 10 perlu diisi seperti 101/05/2020 - 31/03/2021 01/05/2020 - 31/03/2021 (11 bulan)202201/04/2021 - 31/03/2022 01/04/2021 - 31/03/2022 (12 bulan)Contoh 2: Unit amanah / amanah harta tanah yang baru beroperasiAkaun pertama:1.2.2020 hingga 30.4.2021(15 bulan)Akaun kedua:1.5.2021 hingga 30.4.20212(12 bulan)Ruang 9 dan 10 perlu diisi seperti 101/02/2020 - 30/04/2021 01/02/2020 - 30/04/2022 (15 bulan)202201/05/2021 - 30/04/2022 01/05/2021 - 30/04/2022 (12 bulan)Contoh 3: Pertukaran tempoh perakaunanAkaun sedia ada: 1.3.2019 hingga 28.02.2020(12 bulan)Akaun berikutnya: 1.3.2020 hingga 31.12.2020(10 bulan)1.1.2021 hingga 31.12.2021(12 bulan)Ruang 9 dan 10 perlu diisi seperti 001/03/2019 - 28/02/2020 01/03/2019 - 28/02/2020 (12 bulan)202101/03/2020 - 31/12/2021 01/03/2020 - 31/12/2021 (22 bulan)Contoh 4: Pertukaran tempoh perakaunanAkaun sedia ada: 1.7.2019 hingga 30.6.2020(12 bulan)Akaun berikutnya: 1.7.2020 hingga 31.5.2022(23 bulan)1.6.2022 hingga 31.5.2023(12 bulan)Isi Ruang 9 dan 10 seperti 001/07/2019 - 30/06/2020 01/07/2019 - 30/06/2020 (12 bulan)202101/07/2020 - 30/06/2021 (12 bulan)01/07/2020 - 31/05/2022202201/07/2021 - 31/05/2022 (11 bulan)202201/06/2022 - 31/05/2023 01/06/2022 - 31/05/2023 (12 bulan)Contoh 5: Pertukaran tempoh perakaunanAkaun sedia ada: 1.1.2019 hingga 31.12.2019(12 bulan)Akaun berikutnya: 1.1.2020 hingga 31.05.2020( 5 bulan)1.6.2020 hingga 31.05.2021(12 bulan)Isi Ruang 9 dan 10 seperti 901/01/2019– 31/12/2019 01/01/2019 – 31/12/2019 (12 bulan)202001/01/2020 - 31/05/2020 01/01/2020 - 31/05/2020 ( 5 bulan)202101/06/2020 - 31/05/2021 01/06/2020 - 31/05/2021 (12 bulan)11.Kelulusanpengecualian cukaiIsikan ‘1’ (‘Ya’) jika unit amanah / amanah harta tanah telah mendapatkelulusan pengecualian cukai;-2-

atau‘2’ (‘Tidak’) sekiranya permohonan untuk pengecualian cukai tidak /belum diluluskan atau unit amanah / amanah harta tanah tidak membuatpermohonan untuk pengecualian cukai.Jika ‘1’ (‘Ya’), isikan item 12.12.No. kelulusanpengecualian cukaiNombor kelulusan pengecualian cukai.BAHAGIAN A:PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN PENDAPATAN BERCUKAIRuangPerkaraKeteranganA1DividenPendapatan berkanun daripada dividen yang boleh dikenakan cukai.A2Faedah dan diskaunA3Sewa, Royalti DanPremiumFaedahFaedah dan diskaun dikenakan cukai KECUALI faedah dan diskaun yangditerima oleh unit amanah berkaitan dengan:(a) sekuriti atau bon yang dikeluarkan atau dijamin oleh kerajaan;(b) debentur atau Sekuriti Islam, selain daripada stok pinjaman bolehtukar, yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti; atau(c) Bon Simpanan Malaysia yang dikeluarkan oleh Bank NegaraMalaysia.Pendapatan faedah yang terbit dari Malaysia dan dibayar atau dikreditoleh mana-mana bank atau institusi kewangan berlesen di bawah AktaBank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 atau Akta Bank Islam 1983adalah dikecualikan daripada cukai.Amaun E dari Helaian Kerja HK-5 (faedah)SewaPenerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai, tanah, loji, mesin,perabot dan lain-lain. Di samping perbelanjaan hasil yang dibenarkansebagai tolakan, amanah harta tanah boleh menuntut perbelanjaan modalyang layak di bawah peruntukan seksyen 63A ACP 1967.Amaun F dari Helaian Kerja HK-4A.Royalti‘Royalti’ termasuk apa-apa bayaran yang dibayar sebagai balasan untukatau diterima daripada:a) penggunaan atau hak untuk menggunakan, hakcipta, perisian, karyaseni atau kerja saintifik, paten, reka bentuk atau model, pelan, prosesatau formula rahsia, tanda dagangan atau lain-lain bentuk harta atauhak;b) penggunaan atau hak untuk menggunakan, kaset untuk penyiaranradio atau televisyen, filem wayang gambar, filem atau pita video atauapa-apa penerbitan semula lain di mana filem atau kaset tersebuttelah atau akan digunakan atau diterbitkan semula di Malaysia, ataulain-lain bentuk harta atau hak;c) penggunaan atau hak untuk menggunakan pengetahuan ‘know-how’atau pengetahuan teknikal, perindustrian, komersial atau saintifik,pengalaman atau kemahiran;d) penerimaan atau hak untuk menerima imej visual atau suara, ataukedua-duanya, yang dihantar kepada orang ramai melalui satelit,kabel, kabel fiber optik atau teknologi serupa;e) penggunaan atau hak untuk menggunakan imej visual atau suara,atau keduanya, berkaitan dengan penyiaran televisyen atau-3-

penyiaran radio yang dihantar melalui satelit, kabel, kabel fiber optikatau teknologi serupa;f)penggunaan atau hak untuk menggunakan, sebahagian ataukeseluruhan spektrum frekuensi radio tertentu dalam lesen yangberkaitan;g) Perihal tidak membuat keseluruhan atau sebahagian berkenaandengan:(i) penggunaan atau kebenaran untuk menggunakan apa-apa hartaatau hak sebagaimana disebutkan dalam perenggan (a) atau (b)atau apa-apa pengetahuan, pengalaman, atau kemahiransebagaimana disebutkan dalam perenggan (c);(ii) penerimaan atau kebenaran untuk menerima, apa-apa imejvisual atau suara seperti yang disebutkan dalam perenggan (d);(iii) penggunaan atau kebenaran untuk menggunakan apa-apa imejvisual atau suara seperti yang disebutkan dalam ayat (e); atau(iv) penggunaan atau kebenaran untuk menggunakan, sebahagianatau keseluruhan spektrum tertentu dalam lesen spektrumsebagaimana disebutkan dalam ayat (f); atauh) pengasingan apa-apa harta, pengetahuan (know-how) atau maklumatyang disebutkan dalam perenggan (a), (b) atau (c).Amaun H dari Helaian Kerja HK-5.A4Anuiti dan bayaranberkala lainAnuitiJumlah yang ditetapkan mengikut syarat-syarat pelaburan yangmelayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama ada untuk selamalamanya atau sesuatu tempoh.Bayaran berkala lainBayaran yang dibuat berulang kali pada masa-masa tertentu.A5Apa-apa perolehandan keuntungan lainA6Pendapatan AgregatA7Perbelanjaandibenarkan untuk unitamanah di bawahseksyen 63BDerma / hadiah /sumbangan yangdiluluskanZakat perniagaanA8A9Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas.Helaian Kerja HK-6 perlu dikemukakan bersama Borang TC sekiranyapendapatan ini melayakkan unit amanah / amanah harta tanah menuntutbayaran balik seperti di ruang C7 berhubung tolakan cukai seksyen 110(lain-lain).Jumlah amaun dari A1 hingga A5.Amaun di ruang (C1a C1b) dipindahkan ke ruang A7.Amaun di ruang C2i dipindahkan ke ruang A8.Amaun yang boleh dituntut adalah terhad kepada 2.5% daripadapendapatan agregat di A6. [Subseksyen 44(11A) ACP 1967].A10JUMLAHPENDAPATANA11Unit Amanah / Amanah Unit Amanah / Amanah Harta Tanah yang BERMASTAUTIN di Malaysia.Harta Tanah yang (Isi Bahagian ini, jika item 3 1)BERMASTAUTINdiA6 tolak (A7 hingga A9).Isikan ‘0’ jika hasil tolakan adalah negatif.-4-

Malaysia.(Isi PENDAPATAN BERCUKAI adalah bersamaan JUMLAH PENDAPATANBahagian ini, jika item Dari ruang A103 1A12–A13Unit Amanah / AmanahHarta Tanah yangTIDAKBERMASTAUTINdiMalaysia.(Isi Bahagian ini, jikaitem 3 2)Pendapatan kasar yang tertakluk kepada kadar cukai lainBahagian ini merangkumi pendapatan seperti faedah, royalti, pendapatankelas khas di bawah seksyen 4A dan pendapatan lain yang tertaklukkepada kadar cukai selain daripada 24%. Jenis pendapatan ini dikenakancukai atas jumlah kasarnya pada kadar yang ditetapkan dalam PerjanjianPengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK - Sila rujuk Lampiran F) atauACP 1967, jika tiada PPPDK.Sekiranya pendapatan tersebut melayakkan unit amanah / amanah hartatanah menuntut bayaran balik seperti di ruang CA5 berhubung tolakancukai seksyen 110 (lain-lain), Helaian Kerja HK-6 perlu dikemukakanbersama Borang TC.FaedahIsikan jumlah pendapatan kasar faedah yang dikenakan cukai.RoyaltiMasukkan jumlah pendapatan kasar royalti yang dikenakan cukai.Pendapatan kelas khas di bawah seksyen 4APendapatan kelas khas terdiri daripada amaun yang diterima sebagai: balasan bagi perkhidmatan yang diberi berkaitan dengan penggunaanharta atau hak-hak yang dipunyai oleh, atau pemasangan ataupengendalian apa-apa loji, mesin-mesin atau alat-alat lain yang dibelidaripada seseorang bukan pemastautin; balasan bagi nasihat, bantuan atau perkhidmatan yang diberikanberkaitan dengan pengurusan atau pentadbiran bagi mana-mana duganiaga, usaha, projek atau skim yang bercorak saintifik, perindustrianatau komersial; atau sewa atau bayaran lain yang dibuat di bawah mana-mana perjanjianatau peraturan bagi penggunaan mana-mana harta alih.Rujukan: Ketetapan Umum No. 11/2018 dan Akta Kewangan 2018 (Akta812)Pendapatan lainPendapatan lain yang tidak dinyatakan di atas.Masukkan jumlah kasar pendapatan lain yang dikenakan cukai padakadar selain daripada 24%.PENDAPATAN BERCUKAIA10 tambah ( A12a hingga A12d )BAHAGIAN BRuangB1B2aCUKAI KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIK DAN KEDUDUKAN CUKAIPerkaraKeteranganPENDAPATANBERCUKAIPendapatan bercukai ialah jumlah daripada ruang A11 atau A13.Kadar 24%Isikan ‘0’ jika unit amanah / amanah harta tanah tidak ada pendapatanbercukai.Contoh:MalaysiaUnit amanah / amanah harta tanah bermastautin diPENDAPATAN BERCUKAI di ruang B1:Cukai atas RM 105,500 pada kadar 24%-5- RM 105,500RM 25,320.00

Masukkan jumlah cukai di ruang B2a Borang TC.B2a–B2eKadar lainContoh: Unit amanah / amanah harta tanah tidak bermastautin diMalaysia.Pendapatan kasarJumlah di ruang A10: RM 105,500Kadar Cukai24%Cukai Yang DikenakanRM 25,320.00Darab amaun pendapatan bercukai dari ruang A10 dengan kadar cukai24% dan masukkan hasil pengiraannya di ruang B2a.Pendapatan Kasar yang tertakluk kepada kadar cukai lainAmaun pendapatan bercukai dari ruang A12a hingga ruang A12e yangtertakluk kepada kadar cukai selain daripada 24%, dimasukkan ke ruangB2b hingga ruang B2g (yang mana berkenaan) mengikut kadar cukaiseperti ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali(PPPDK - Sila rujuk Lampiran F) atau ACP 1967, jika tiada PPPDK.Pendapatan kasarFaedah di ruang A12a: RM 80,300Royalti di ruang A12b : RM 250,000Kadar Cukai Cukai Yang Dikenakan15%10%RM 12,045.00RM 25,000.00Pengisian di Borang TC adalah seperti berikut:B3JUMLAH CUKAIPENDAPATANDIKENAKANJumlahkan cukai pendapatan daripada ruang B2a hingga ruang B2g.B4Tolakan cukai seksyen110 (lain-lain)Sila buat pengiraan di Helaian Kerja HK-6 untuk tolakan cukai seksyen110 ke atas pendapatan lain yang berkenaan. Tolakan cukai Seksyen 110(lain-lain) TIDAK termasuk bayaran cukai pegangan yang tertakluk dibawah Seksyen 107A ACP 1967.Sertakan dokumen berkenaan bersama Helaian Kerja HK-6 sekiranya unitamanah / amanah harta tanah layak menuntut pembayaran balik. AmaunB dari Helaian Kerja HK-6.B5Pelepasan cukaiseksyen 132 dan 133(terhad kepada B3)Pelepasan cukai Seksyen 132Pelepasan cukai berhubung dengan pendapatan yang dibawa masuk keMalaysia, di mana cukai telah dikenakan di negara asal yang telahmemeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali (PPPDK) denganMalaysia.Rujuk Lampiran F untuk senarai negara-negara yang telah memeteraiPPPDK dengan Malaysia.Senaraikan pendapatan, cukai yang dipotong di negara asing danpengiraan pelepasan di bawah seksyen 132 di Helaian Kerja HK-8.Pindahkan amaun B dari Helaian Kerja HK-8 ke ruang ini.Simpan dokumen asal mengenai pendapatan dan cukai yang dikenakan dinegara asal dengan teratur untuk tujuan semakan.Rujuk kepada peruntukan Jadual 7 ACP 1967 untuk membuat pengiraankredit.Pelepasan cukai Seksyen 133Pelepasan cukai berhubung dengan pendapatan yang dibawa masuk ke-6-

Malaysia, di mana cukai telah dikenakan di negara asal yang TIDAKmemeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali (PPPDK) denganMalaysiaSenaraikan pendapatan, cukai yang dipotong di negara asing danpengiraan pelepasan di bawah seksyen 133 di Helaian Kerja HK-9.Pindahkan amaun B dari Helaian Kerja HK-9 ke ruang ini.Simpan dokumen asal berkenaan pendapatan dan cukai yang dikenakandi negara asal dengan teratur untuk tujuan semakan.Rujuk kepada peruntukan Jadual 7 ACP 1967 untuk membuat pengiraankredit.B6B7CUKAI KENADIBAYARCUKAI KENADIBAYAR BALIKB8Bayaran ansuran yangtelah dijelaskanB9Baki Cukai KenaDibayar / CukaiTerlebih BayarB3 tolak B4 tolak B5.(B4 B5) tolak B3.Ruang ini berkenaan jika jumlah tolakan dan pelepasan di ruang B4 danB5 melebihi jumlah di ruang B3.Bayaran ini TIDAK termasuk amaun tunggakan yang diambil kira untukcukai tahun taksiran kebelakangan.a) Baki cukai kena dibayar : B6 tolak B8b) Cukai terlebih bayar: B8 tolak B6Baki cukai kena dibayar perlu dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan.Pembayaran boleh dibuat melalui:i) .hasil.gov.my. Kaunter CIMB Bank Bhd. (CIMB), Public Bank Bhd. (PBB), MalayanBanking Bhd. (Maybank), Affin Bank Berhad (ABB), RHB BankBerhad (RHB), Bank Simpanan Nasional (BSN) dan Bank Rakyatdengan menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh pihakbank. Perbankan internet CIMB, PBB, Maybank, Hong Leong Bank,Citibank, RHB, Alliance Bank Malaysia Berhad, BSN dan perbankantelefon Maybank. Auto Teller Machine (ATM) CIMB, PBB & Maybank dan MesinDeposit Tunai Maybank.ii) ByrHASiL di Portal ByrHASiL LHDNM, https://byrhasil.hasil.gov.my/. Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) dihttps://byrhasil.hasil.gov.my/fpx.php. Bayaran melalui kad kredit Visa, Mastercard & American Express dihttps://byrhasil.hasil.gov.my/creditcard/.iii) Pos Malaysia Berhad - Kaunter sahajaGunakan kod bayaran ‘086’ dan no. ansuran ‘99’ apabila membuatbayaran cukai atau baki cukai kena dibayar.AKUANPengakuan ini hendaklah dibuat oleh pemegang amanah atau pegawai yang diberi kuasa oleh syarikatamanah yang telah dilantik sebagai pemegang amanah.Borang nyata yang tidak ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan tidak akan diproses. SuratPemberitahuan Borang Nyata Tidak Lengkap akan dikeluarkan kepada tuan sebagai makluman. Penggunaancap tandatangan tidak dibenarkan. Penalti akan dikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengemukakansemula borang nyata tersebut kepada LHDNM.-7-

BAHAGIAN C :RuangPerkaraMAKLUMAT BERKAITAN PENGIRAAN CUKAIKeteranganC1TOLAKAN KHAS PERBELANJAAN MODAL YANG LAYAK BAGI PENDAPATAN SEWA DIBAWAH SEKSYEN 63A ATAU TOLAKAN KHAS PERBELANJAAN YANG DIBENARKAN DIBAWAH SEKSYEN 63BC1aSeksyen 63AAmanah harta tanah layak mendapat potongan khas jika aset yangPerbelanjaan modalberkaitan perbelanjaan modal yang layak, telah dimiliki dan digunakanyang layak bagioleh amanah tersebut pada akhir tempoh asas. Helaian Kerja HK-4Apendapatan sewa unitboleh dirujuk untuk cara pengiraannya.amanah / amanahharta tanahSeksyen 63BUnit amanah / amanah harta tanah layak mendapat potongan khas bagiPerbelanjaan yangperbelanjaan yang dibenarkan dengan menggunakan formula yangdibenarkan untuk unitditetapkan. Sila rujuk Helaian Kerja HK-13 untuk cara pengiraannya.amanah / amanahharta tanahDERMA / HADIAH / SUMBANGANC1bC2C2aC2hDerma / Hadiah /SumbanganHadiah wang kepada Kerajaan / Kerajaan Negeri / pihak berkuasatempatan [Subseksyen 44(6) ACP 1967].Hadiah wang kepada institusi / organisasi / tabung yangdiluluskanHadiah wang kepada institusi / organisasi / tabung yang diluluskanolehKetua Pengarah Hasil Dalam Negeri. [Subseksyen 44(6) dan proviso,ACP 1967]Hadiah wang bagi aktiviti sukan yang diluluskan olehMenteri Kewangan[Subseksyen 44(11 B) dan proviso, ACP 1967]Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat bagi projekberkepentingan negara yang diluluskan oleh MenteriKewangan[Subseksyen 44(11C) dan proviso, ACP 1967]Hadiah wang dalam bentuk wakaf kepada pihak berkuasaagama / badan agama / universiti awam atau hadiahwang dalam bentuk endowmen kepada universiti awamHadiah wang dalam bentuk:a) wakaf kepada mana-mana pihak berkuasa agamabersesuaian yang ditubuhkan di bawah mana-manaundang-undang bertulis, badan yang ditubuhkan olehpihak berkuasa agama yang sesuai itu atau universitiawam yang dibenarkan oleh pihak berkuasa agamayang sesuai itu untuk menerima wakaf; ataub) endowmen kepada universiti awam.Wakaf atau endowmen hendaklah disumbang bagitujuan mencapai objektif penubuhan pihak berkuasaagama yang sesuai, badan atau universiti awam.Maksud ‘universiti awam’: Institusi pendidikan tinggiberstatus Universiti yang ditubuhkan di bawah AktaUniversiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30) danUniversiti Teknologi MARA yang ditubuhkan di bawahAkta Universiti Teknologi MARA 1976 (Akta 173).Pihak berkuasa agama yang sesuai, badan atauuniversiti awam mesti diluluskan oleh Ketua PengarahHasil Dalam Negeri bagi maksud subseksyen44(11D).-8-Terhadkepada10%daripadaA6

[Subseksyen 44(11D) dan proviso, ACP 1967]Hadiah artifak / manuskrip / lukisan kepada Kerajaan atau KerajaanNegeriHadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan atau Kerajaan Negeriberdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Jabatan Muzium Malaysia atauArkib Negara. [Subseksyen 44(6A) ACP 1967].Hadiah daHadiah wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi menyediakan kemudahanperpustakaan awam serta perpustakaan sekolah dan institusi pendidikan tinggidengan syarat, tuntutan bagi perbelanjaan yang sama tidak dibuat di bawahperenggan 34(6)(g) ACP 1967 dalam mengira pendapatan larasan perniagaan.[Subseksyen 44(8) ACP 1967].Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukisnegeriHadiah lukisan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni LukisNegara atau mana-mana balai seni lukis negeri. [Subseksyen 44(11) ACP 1967].C2iJumlah derma / hadiah/ sumbangan yangdiluluskan[ C2a hingga C2h ] (Pindahkan amaun ini ke A8)C3Tuntutan InsentifAkta Cukai Pendapatan 1967 dan Warta Kerajaan yang berkenaanhendaklah dirujuk bagi menentukan kelayakan sebelum membuatsebarang tuntutan.Bagi ruang C3a, rujuk kod tuntutan insentif (Lampiran D) yang bolehdiperolehi di Portal Rasmi LHDNM: http://www.hasil.gov.my Borang Muat Turun Borang Selain Syarikat & Selain Individu PanduanPengiraan Dan Maklumat Lain Untuk Individu Lampiran-lampiranC3aMenuntut Perbelanjaan Perenggan 127(3)(b) ACP 1967Khas / PotonganPengecualian yang diberikan oleh Menteri Kewangan kepada mana-manaSelanjutnya dankelas orang daripada mematuhi mana-mana peruntukan ACP 1967 secaraPotongan Dua Kali /umum atau berkenaan mana-mana pendapatan. (Jika berkenaan)insentifdiRujuk Lampiran D, pilih kod tuntutan daripada senarai insentif yangbawah perenggandisediakan bagi jenis pengecualian / elaun yang dituntut, dan masukkan127(3)(b)amaun berkenaan.Pengiraan insentif dan dokumen sokongan hendaklah disimpan untukrujukan / semakan LHDNM sekiranya diperlukan kelak.Lampiran dan helaian kerja yang disediakan oleh LHDNM boleh digunakansebagai panduan untuk membuat pengiraan dan pelarasan.C3bMenuntut insentif dibawah subseksyen127(3A)Subseksyen 127(3A) ACP 1967Pengecualian yang diberikan oleh Menteri Kewangan kepada mana-manaorang tertentu daripada mematuhi mana-mana peruntukan ACP 1967secara umum atau berkenaan mana-mana pendapatan. (Jika berkenaan)Isikan Nombor Siri Surat Kelulusan Insentif dari Kementerian Kewangandan masukkan amaun berkenaan.Surat Kelulusan Menteri, pengiraan insentif dan dokumen sokonganhendaklah disimpan untuk rujukan / semakan LHDNM sekiranyadiperlukan kelak.Contoh:-9-

No. Kelulusan Baki BawaInsentifHadapanCPXXXX/20200BAHAGIAN D :RuangD1D2D3PerkaraKeteranganAlamat berdaftar UnitAmanah / AmanahHarta TanahAlamat surat-menyuratUnit Amanah / AmanahHarta TanahAlamat di mana rekodUnit Amanah / AmanahHarta Tanah disimpanAlamat yang digunakan untuk berurusan dengan LHDNM.Alamat LainD5No. telefonD6E-melD7Nama bankD8No. akaun bankD9No. Pengenalan BankBAHAGIAN E :PerkaraBAHAGIAN F :F1F40Baki HantarHadapan0Alamat di mana perniagaan utama dijalankan.Isikan ‘1’ sekiranya rekod dan dokumen unit amanah / amanah hartatanah disimpan di alamat surat-menyurat seperti di ruang D1; atau ‘2’ jikadisimpan di alamat premis unit amanah / amanah harta tanah seperti diruang D2. Isikan ‘3’ jika tidak disimpan di alamat seperti di ruang D1 danD2.Nyatakan alamat di mana rekod unit amanah / amanah harta tanah disimpansekiranya ruang D3 3.Nombor telefon di premis perniagaan. Sila pastikan maklumat ini adalahbetul dan tepat. Maklumat ini akan digunakan untuk tujuan rasmi LHDNM.Pastikan maklumat ini adalah betul. Maklumat ini hanya untuk kegunaanrasmi LHDNM sahaja.Nyatakan nama bank di mana unit amanah / amanah harta tanah mempunyaiakaun bank. Untuk tujuan pembayaran balik secara elektronik, sila pastikanmaklumat bagi ruang D7 hingga D9 adalah betul.Nombor akaun unit amanah / amanah harta tanah di bank berkenaan sepertidinyatakan di ruang D7.Merujuk kepada nombor pengenalan yang diberikan oleh bank ataunombor yang digunakan oleh pemegang akaun [organisasi perniagaanseperti kumpulan wang, peguam, amanah, koperasi dan sebagainya yangtidak mempunyai nombor pendaftaran syarikat / perniagaan keranatidak tertakluk kepada pendaftaran dengan Suruhanjaya SyarikatMalaysia (SSM)]. Selain daripada nama pemegang akaun bank dannombor akaun bank, nombor ini digunakan oleh bank sebagai tambahankunci untuk semakan dan pengesahan bagi tujuan pembayaran baliklebihan cukai melalui EFT.MAKLUMAT PEMEGANG AMANAH / PENGURUS DANAKeteranganE1 – E2 Pemegang Amanah 1&2RuangAmaunDiserap45,000MAKLUMAT UNIT AMANAH / AMANAH HARTA TANAHD4RuangAmaunDituntut45,000Isikan ruang E1a hingga E1d berkenaan maklumat pemegang amanahdan pengurus dana. Sekiranya unit amanah / amanah harta tanahmempunyai lebih daripada seorang pemegang amanah dan pengurusdana, sila senaraikan mengikut format dari ruang E2a hingga E2d dankemukakan bersama Borang TC.MAKLUMAT KEWANGAN UNIT AMANAH / AMANAH HARTA TANAHPerkaraKeteranganMaklumat kewanganMasukkan butiran seperti disediakan dalam Penyata Pendapatan danPerbelanjaan serta Kunci Kira-Kira bagi tahun semasa.- 10 -

BAHAGIAN G :RuangPerkaraG1 – G6 Pendapatan yangdikecualikanBAHAGIAN H :H1H2Pendapatan bercukaitahun ke belakangyang belum dilapor(jika ada)Maklumat cukaipeganganMAKLUMAT PENDAPATAN YANG DIKECUALIKANKeteranganBahagian ini hanya perlu diisi sekiranya unit amanah / amanah hartatanah mempunyai punca pendapatan yang dikecualikan cukai pendapatandalam tahun semasa.MAKLUMAT LAIN UNIT UNIT AMANAH / AMANAH HARTA TANAHPendapatan yang diterima berkenaan sesuatu tahun terdahulu yangbelum dilaporkan. Gunakan lampiran berasingan sekiranya ruangan yangdisediakan tidak mencukupi.Isikan ‘1’ dalam petak untuk ‘Ya’ sekiranya unit amanah / amanah hartatanah membuat bayaran kepada bukan pemastautin dalam tempoh asasyang tertakluk kepada cukai pegangan di bawah seksyen 107A, 109, 109A,109B, dan 109F. Isikan ‘2’ dalam petak untuk ‘Tidak’ jika tidak berkenaan.Jenis-jenis cukai pegangan adalah seperti berikut:Cukai pegangan di bawah seksyen 107ABahagian perkhidmatan kontrak yang dibayar kepada kontraktor bukanpemastautin.Kadar cukai pegangan:10% atas jumlah kasar [Perenggan 107A(1)(a) ACP 1967]Tambah3% atas jumlah kasar [Perenggan 107A(1)(b) ACP 1967](Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepada Unit / CawanganPungutan LHDNM hendaklah dipatuhi).Cukai pegangan di bawah seksyen 109Faedah atau royalti yang dibayar kepada bukan pemastautin.Kadar cukai seperti yang ditetapkan dalam Bahagian II, Jadual 1 ACP1967Faedah – 15% atas jumlah kasar.Royalti – 10% atas jumlah kasar.kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalam PerjanjianPengelakan Pencukaian Dua Kali (Rujuk Lampiran F).Cukai pegangan di bawah seksyen 109ABayaran kepada penghibur awam untuk perkhidmatan yang dilaksanakandi Malaysia.Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian II Jadual 1 ACP 1967 iaitu15% atas jumlah kasar.Cukai pegangan di bawah seksyen 109BBayaran jenis kelas khas di bawah seksyen 4A ACP 1967 yang dibayarkepada bukan pemastautin.Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian V Jadual 1 ACP 1967 iaitu10% atas jumlah kasar kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkandalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (Rujuk Lampiran F).Cukai pegangan di bawah seksyen 109FBayaran yang dibuat kepada bukan pemastautin.Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian XIII Jadual 1 ACP 1967iaitu 10% atas jumlah kasar perolehan atau keuntungan di bawahperenggan 4(f) yang diperoleh dari Malaysia.- 11 -

H3aMelupuskan aset dibawah Akta CukaiKeuntungan HartaTanah 1976H3bMelaporkan pelupusantersebut kepadaLHDNMMerujuk kepada aset yang boleh dikenakan cukai di bawah Akta CukaiKeuntungan Harta Tanah 1976.Sekiranya ada melupuskan aset, isikan ‘1’ untuk ‘Ya’ dan isi juga ruang J3b.Isi ‘2’ untuk ‘Tidak’ jika tidak berkenaan.Isikan ‘1’ (‘Ya’) jika telah melaporkan pelupusan berkenaan kepada LHDNMatau ‘2’ (‘Tidak’) jika belum.Sekiranya belum dilaporkan, sila hubungi cawangan LHDNM yangmengendalikan fail cukai pendapatan unit amanah / amanah harta tanahberkenaan (pelupus).Untuk maklumat lanjut, sila layari Portal Rasmi LHDNM,http://www.hasil.gov.my.H4Tertakluk kepadasekatan faedah dibawah seksyen 140CSekiranya unit amanah / amanah harta tanah tertakluk kepada sekatanfaedah di bawah seksyen 140C, isikan ‘1’ dalam petak untuk ‘Ya’ dan isijuga maklumat seperti dikehendaki dalam jadual berikut.Amaun cukai EBITDABelanja faedahtertakluk di bawahseksyen 140CBelanja faedahyang disekatBaki HantarHadapanIsikan ‘2’ dalam petak untuk ‘Tidak’ jika tidak berkenaan / tidak terpakai.Amaun cukai –EBITDAPengiraan cukai - EBITDA merujuk kepada formula seperti dinyatakandalam Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Sekatan Ke AtasKebolehpotongan Faedah) 2019 [P.U. (A) 175/2019].Contoh pengiraan boleh dirujuk dalam Restriction on Deductibility ofInterest Guidelines [Section 140C, Income Tax Act 1967] (hanya dalamversi Bahasa Inggeris sahaja) di Portal /RDIG 05072019.pdfatauLaman Utama Antarabangsa Restriction on Deductibility of InterestGuidelines [Section 140C, Income Tax Act 1967]Belanja faedahtertakluk di bawahseksyen 140CBelanja faedah di bawah seksyen 140C adalah seperti definisi dalamsubseksyen 140C(3) di mana ‘interest expense’ bermaksud:a) Interest on all forms of debt; orb) Payments economically equivalent to interest (excluding expensesincurred in connection with the

TAMBAHAN / PINDAAN Ruang Perkara Muka Surat Bahagian A Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan 3 Bahagian B Cukai Kena Dibayar / Dibayar Balik Dan . mengambil kira nilai ringgit sahaja. Contoh: Cukai Kena Dibayar (ruang B6) RM MAKLUMAT ASAS Ruang Perkara Keterangan 1. Nama unit amanah / amanah harta tanah Nama unit amanah / amanah harta tanah .

Related Documents:

Tinggi I, 200lx,. Penerangan Tinggi II, 300lx} 5)Penerangan Tinggi III, 450lx. 5).Penerangan Sangat Tinggi, 700lx. 6)Penerangan Ekstra Tinggi diatas 700 lx. Penerangan yang ideal untuk proses belajar dan mengajar di sekolah Dasar adalah penerangan sedang dengan tingkat luminasi sebesar antara 150 hingga 175lx.

dan penerangan alami. Penerangan alami adalah sumber dari cahaya matahari atau terangnya langit. Cahaya matahari tidak dapat diatur menurut keinginan kita. Penerangan buatan dalam penggunaan penerangan listrik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. a. Penerangan listrik harus cukup intensitasnya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. b.

3 La (nota) redonda dura cuatro tiempos. - Se llama también nota entera. La (nota) blanca dura dos tiempos. - Se llama también nota de 2 1. Para indicar el compás, esta nota se llama también nota de 4 1. La (nota) negra dura un tiempo. Normalmente, esto es como se dan palmas de acuerdo al ritmo. La forma de las notas indica cuanto tiempo duran:

a. Penerangan/cahaya di tempat kerja Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja oleh karena itu perlu diperhatikan adanya penerangan yang terang tetapi tidak menyilaukan. b. Temperatur di tempat kerja Temperatur yang terlampau dingin akan mengakibatkan

Fascicolo Informativo: Nota Informativa Generali Sei a Casa_digital mod. FI01/01 Ed. 11/2017 Nota Informativa Pagina 1 di 7 GLOSSARIO E NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

612 Chapter 7 Systems of Equations and Inequalities 3. (a) is nota solution. (b) is a solution. (c) is nota solution. (d) 1, 2 is nota solution. 2 2e 1 0, 13 3 2e0 0, 2 3 0 28 2 2 2 2e0 2, 0 0 2e 2 3x y 2 y 2ex 4. (a) is nota solution. (b) is a solution. (c) is a solution. (d) 2

teclado. Ao lado direito do grupo de 3 notas pretas encontramos a nota Si, e isso vai se repetir em toda a extensão do teclado. Seguindo para o lado esquerdo dessa terceira nota do grupo de 3 notas pretas encontramos a nota Lá, e isso vai se repetir em toda a extensão do teclado. Música sem Limites Page !7 Academia das Teclas Nota Fá

August 2, 2021 15 August 2, 2021 16 August 2, 2021 17 August 3, 2021 18 August 4, 2021 19 August 5, 2021 20 August 6, 2021 21 August 9, 2021 22 August 9, 2021 23 August 9, 2021 24 August 10, 2021 25 August 11, 2021 26 August 12, 2021 27 August 13, 2021 28 August 16, 2021 29 August 16, 2021 30 August 16, 2021 31