Dokumen Tawaran Menyewa Dan Menguruskan Satu (1) Lot Gerai Di Kafe .

1y ago
27 Views
2 Downloads
1.07 MB
38 Pages
Last View : 11d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Sabrina Baez
Transcription

DOKUMEN TAWARANMENYEWA DAN MENGURUSKAN SATU (1) LOTGERAI DI KAFE BISTROSURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAMULAI MEI 2022 HINGGA APRIL 2023NO. SEBUTHARGA: KSR/KB/SH/01/01/2022BIL.1.TARIKH IKLAN:11/04/2022 (ISNIN)TARIKH TUTUP:15/04/2022 (JUMAAT)12.00 TENGAH HARIKANDUNGANKenyataan SebuthargaMUKA SURAT34 – 142.Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga3.Muka Depan154.Senarai Semakan Dokumen165.Lampiran A: Borang Sebutharga17 – 186.Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan19 – 207.Lampiran B1: Senarai Tambahan (Makanan/ MenuIstimewa Makanan Harian) dan Harga Ditawarkan8. Lampiran C: Senarai Minuman/ Kuih-muih dan HargaDitawarkan9. Lampiran C1: Senarai Tambahan (Minuman/ Kuih-muih/Menu Istimewa Minuman) dan Harga Ditawarkan10. Lampiran D: Senarai Buffet/ Hidangan dan HargaDitawarkan11. Lampiran E: Senarai Bahan dan Kenderaan12. Lampiran F: Keterangan Mengenai Pengusaha2122 – 252627 – 282930 – 33M/S - 1 -

BIL.KANDUNGAN13. Lampiran G: Pengakuan PengusahaMUKA SURAT3414. Lampiran H: Surat Akuan Pembida3515. Surat Perwakilan Kuasa36PERINGATAN PENTING1.Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butir-butirDokumen Sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.2.Penyebutharga yang tersilap mengisi borang atau melanggar mana-mana arahandan syarat-syarat dalam dokumen sebutharga ini tidak akan dipertimbangkantawarannyaruangan ini sengaja dibiarkan kosongM/S - 2 -

KENYATAAN SEBUTHARGAKOD SEBUTHARGA: KSR/KB/SH/01/01/2022PELAWAAN SEBUTHARGASebutharga adalahdipelawa kepada pembekal-pembekal yang mahir danberpengalaman serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia atauSuruhanjaya Syarikat Malaysia untuk menyertai sebutharga berikut:MENYEWA DAN MENGURUSKAN SATU (1) LOTGERAIDIKAFEBISTROSURUHANJAYAPENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA PUTRAJAYAMULAI MEI 2022 HINGGA APRIL 2023Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:KELAB SUKAN DAN REKREASISURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIANO 2, LEBUH WAWASANPRESINT 7, 62250 PUTRAJAYATel.: 03-8870 0000Tarikh Tutup:15/04/2022 (Jumaat)Masa:12.00 tengah hariM/S - 3 -

ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA1.Sebutharga adalah dipelawa kepada pengusaha-pengusaha yang mahir danberpengalaman serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysiaatau Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang masih sah laku untuk menyewadan menguruskan satu (1) lot gerai (menjual makanan dan minuman) diSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Putrajaya bagi tempohsatu (1) tahun mulai Mei 2022 hingga April 2023.2.Sebutharga yang diterima dengan meminda butiran–butiran berkenaanatau tidak mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak akandipertimbangkan.3.PENGHANTARAN DAN TARIKH TUTUP SEBUTHARGA3.1Sebutharga ini akan ditutup pada 15 April 2022 (Jumaat) jam 12.00tengah hari.3.2Dokumen sebutharga yang telah lengkap hendaklah KSR/KB/SH/01/01/2022 pada sudut atas sebelah kiri sampultersebut.3.3KELAB SUKAN DAN REKREASI SPRM (KSR) tidak terikat untukmenerima sebarang tawaran sebutharga selepas tarikh dan masasebutharga ditutup.3.4Sampul yang mengandungi sebutharga hendaklah dihantar sendirike alamat seperti berikut:KELAB SUKAN DAN REKREASISURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAPUTRAJAYANO 2, LEBUH WAWASANPRESINT 7, 62250 PUTRAJAYAM/S - 4 -

3.5Sampul tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti yangdisediakan di kiosk KSR di lobi Ibu Pejabat di Aras 3, Ibu PejabatSPRM Putrajaya.4.KELEWATAN DOKUMENKSR tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangansebutharga yang dihantar kepada kami. Sebutharga yang diterima selepasmasa dan tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.5.HARGA TAWARAN DAN BAYARAN SEWAANAdalah diingatkan bahawa harga makanan yang ditawarkan oleh pengusahadan kadar sewaan hendaklah dipatuhi sepanjang tempoh perjanjian berjalan.5.1Harga tawaran hendaklah mengambilkira segala perbelanjaantermasuk tenaga kerja, pengangkutan, alat kelengkapan memasak,kos bahan api dan lain-lain perbelanjaan yang terlibat dalammenguruskan operasi.5.2Bayaran sewaan hendaklah menggunakan Ringgit Malaysia (RM) dandibuat sebulan sekali tidak lewat daripada 20 haribulan pada bulanberkenaan (termasuk tempoh cuti).Penyebutharga jika diterima, tidak boleh mengenakan kadar harga yangberasingan atau kos tambahan terhadap perkara di atas kelak.6.PERSETUJUANKSR tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang dibuat olehpengusaha. Keputusan KSR adalah muktamad dan tidak perlu memberikansebab penolakan tawaran. Walau bagaimanapun, harga makanan danminuman yang ditawarkan oleh pengusaha bukanlah harga muktamad yangM/S - 5 -

akan ditetapkan oleh KSR sekiranya pengusaha di dalam penawaransebutharga ini.7.BEKALAN ELEKTRIK, AIR DAN GAS7.1Bayaran elektrik, air d a n g a s adalah menjadi tanggungjawabpengusaha termasuk deposit, sewaan dan lain-lain yang berkaitan.7.2Adalah menjadi tanggungjawab pengusaha mengambil tindakansewajarnya untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul ketikaberlaku gangguan bekalan air, elektrik dan gas.7.3Sekiranya penggunaan gas secara berpusat dilaksanakan, pengusahabertanggungjawab untuk menggunakan kemudahan tersebut danbacaan meter penggunaan akan dibuat secara bulanan. Bilpenggunaan juga akan dikeluarkan dan pengusaha bertanggungjawabuntuk menyelesaikannya sebelum bulan berikutnya.8.MAKANAN DAN MINUMAN HALAL8.1Makanan dan minuman yang disediakan hendaklah dari jenis yanghalal di sisi Agama Islam. Senarai makanan dan minuman yang akandisediakan dan harga tawaran (Lampiran B dan C) hendaklah diisi,manakala senarai tambahan bagi makanan dan minuman (LampiranB1 dan C1) perlu diisi jika ingin menyediakan makanan tambahanyang tidak terdapat dalam senarai di Lampiran B atau C.8.2Senarai harga makanan dan minuman hendaklah ditunjukkan ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan pada setiap masaperniagaan.8.3Pengusaha adalah dilarang menjual apa-apa barang makanan danminuman kecuali yang telah dinyatakan dalam senarai dan senaraiM/S - 6 -

tambahan.8.4Pihak KSR tidak terlibat untuk menanggung sebarang kerugiansekiranya makanan dan minuman tidak laku dan tidak habis dijual.9.TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA9.1Pengusaha hendaklah mendaftarkan perniagaan dan mempamerkanlesen perniagaan yang dikeluarkan oleh pihak Perbadanan Putrajaya.9.2Pengusaha adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjagadan mengadakan alat-alat memasak, kenderaan, tenaga buruh danlain-lain yang berkaitan untuk mengurus kerja-kerja di bawah kontrak/ sebutharga ini.9.3Pengusaha adalah dikehendaki menggunakan ruang dapur yangdisediakan sahaja untuk membuat dan menyediakan makanan.Pembinaan atau penambahan ruang dapur berasingan di luar atau didalam bangunan adalah tidak ebersihanruangbangunan yang digunakan dan kawasan nganmenggunakan karung / bungkusan ke tempat yang tidakmengganggu pengguna / pelanggan iaitu di tempat yangdisediakan.b.Dewan makan / kawasan dapur / tandas / stor basah atau storkering / singki tempat basuh tangan / bilik-bilik di dalambangunan hendaklah sentiasa bersih. Lantai, longkang sertakawasan sekitarnya hendaklah dicuci sekurang-kurangnyadua (2) kali sehari dan ianya di bawah tanggungjawabM/S - 7 -

pengusaha.c.Pengusaha perlu memastikan kebersihan di atas setiap mejamakan; pinggan mangkuk, cawan dan lain-lain yang telahdiguna oleh pelanggan perlu diambil dan dicuci dengansegera; memastikan tiada sisa-sisa makanan di bawah mejamakan dan di atas lantai dan air minuman yang tertumpahmesti dilap segera.10. PENGENDALI MAKANAN DAN MINUMAN10.1Pengusaha hendaklah memastikan pekerja-pekerja menjalanipemeriksaan kesihatan oleh Pegawai Perubatan / nmengemukakan sijil pemeriksaan kepada pihak KSR.10.2Pengendali makanan dan minuman tidak dibenarkan dari kerja eraturan kerajaan yang berkuatkuasa ekerjalelaki danperempuan sentiasa menjaga kebersihan diri, berada dalam keadaanyang kemas, bersih, bertatatertib dan tidak berambut panjang (bagipekerja lelaki), berpakaian seragam, dalam keadaan yang sihat dantidak menghidap penyakit berjangkit. Pekerja perempuan hendaklahsentiasa memakai tudung kepala.10.4Semua pekerja hendaklah berumur tidak kurang daripada tujuh belas(17) tahun dan tidak melebihi lima puluh lima (55) tahun.M/S - 8 -

11. PERALATAN DAPUR KANTIN11.1Pengusaha dikehendaki menyediakan bahan-bahan pencuci sendiri.Kemudahan-kemudahan dapur dan semua pinggan mangkuk, cawan,gelas, piring, sudu, garfu dan sebagainya adalah tanggungjawabpengusaha.11.2Semua peralatan yang disediakan oleh pihak KSR adalah tetapmenjadi hakmilik KSR dan penggunaannya adalah terhad kepadakerja-kerja di dalam kontrak ini sahaja.11.3Pengusaha dikehendaki memulangkan alat-alat tersebut dalamkeadaan baik, lengkap dan boleh digunakan setelah perkhidmatankontrak itu tamat.11.4Pengusaha dikehendaki membayar gantirugi / membaiki kerosakanjika kerosakan peralatan tersebut berlaku. Segala urusan membaikiadalah tanggungjawab pengusaha. PihakpemeriksaanterhadapperalatandanKSR akan membuatpremissewaansertapenyediaan masakan dari semasa ke semasa.12. PREMIS KAFETERIA12.1Pengusaha dikehendaki memperbaiki mana-mana bahagian premisyang didapati rosak atau cacat atau mengalami kebakaran akibatkelakuan, kecuaian atau tindakan agennya dan / atau pekerjanyadalam masa yang ditetapkan oleh KSR.12.2Pengusaha adalah dilarang membuat sebarang pindaan / perubahanterhadap ruang di premis termasuk juga dengan peralatan yang telahsedia terpasang kecuali dengan kebenaran bertulis daripada SPRMdan KSR.M/S - 9 -

12.3Apabila tamat tempoh perkhidmatan kontrak, pengusaha WAJIBmembersihkan semua kawasan yang digunakan. Dinding di ruangdapur yang hitam disebabkan asap semasa memasak hendaklahdibersihkan dan disapu cat seperti warna asal.12.4Sekiranya pengusaha gagal melaksanakan dalam tempoh empatbelas (14) hari dari tarikh tamat kontrak, KSR berhak untukmemanggil pihak ketiga bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihandan mengecat tersebut dan kosnya akan ditanggung oleh pihakpengusaha (wang cagaran tidak akan dikembalikan).13. KECERIAANPengusaha boleh menambah kemudahan dengan tujuan menarik pelanggandengan memasang apa-apa yang boleh menambah keceriaan mengikut dayakreativiti atau alat pandang dengar yang sesuai dengan syarat memaklumkankepada KSR terlebih dahulu dan sedia menerima apa juga teguran daripadapihak KSR dari semasa ke semasa.14. PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH14.1Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar ataumemberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuahkepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan inimerupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta PencegahanRasuah 2009 (Akta 694).14.2Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apasuapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihakyang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduandengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia(SPRM) atau di balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuatdemikian adalah merupakan satu kesalahandibawahAktaM/S - 10 -

Pencegahan Rasuah 2009 (Akta 694).14.3Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertibterhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkankontraktor atau penyebutharga boleh diambil sekiranya pihak-pihakterlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta PencegahanRasuah 2009 (Akta 694).15. PERJANJIAN/ PENAMATAN PERJANJIAN15.1Pengusaha yang terpilih adalah dikehendaki menandatangani satuperjanjian dengan KSR. Walau bagaimanapun, KSR adalah berhakuntuk menamatkan perjanjian tersebut dengan memberikan notisempat belas (14) hari sekiranya:a)kadar sewaan bulanan adalah tertunggak dan masih tidakdibayar pada bila-bila masa selama empat belas (14) hariselepas masanya kena dibayar sama ada diminta secara formalatau tidak; ataub)pengusaha gagal mematuhi mana-mana terma Perjanjian, atauc)pengusaha menggunakan premis tersebut untuk apa-apa tujuanyang tidak sah di sisi undang-undang atau apa-apa tujuan yangberlainan daripada yang dipersetujui oleh KSR;15.2Pihak KSR juga berhak menamatkan kontrak berkenaan dengan sertamerta tanpa memberi sebarang notis dan pihak pengusaha tidakberhak mendapat sebarang pampasan sekiranya perjanjian yangdijalankan itu tidak memuaskan dan melanggar peraturan- peraturanyang telah ditetapkan.M/S - 11 -

15.3Sebelum menandatangani kontrak / surat perjanjian, pengusaha yangdikehendaki membayar wang cagaran/ jaminan bank sebanyak tiga(3) bulan kadar sewa dan sewaan bagi bulan pertama sebelummenjalankan tiapmasa mematuhikehendak-kehendak perjanjian sebutharga serta peraturan-peraturanyang berkuatkuasa di SPRM.16. PELANGGANPelanggan adalah terdiri daripada orang awam dan pegawai / kakitanganSPRM sebagaimana dalam Jadual di bawah:Jadual:AnggaranBilanganPegawai / Kakitangan / PekerjaKontrak / RELA / Orang Awam di SPRMBil.1.2.3.4.KategoriPegawai SPRMKakitangan Gunasama SPRMPekerja Kontrak Kebersihan / RELAOrang Awam yang berurusan dengan SPRMJUMLAHJumlah(orang)5001001005075017. WAKTU OPERASI17.1Gerai hendaklah dibuka dari jam 7.00 pagi hingga 4.30 petang padasetiap hari Isnin hingga Jumaat (5 hari seminggu) tidak termasukcuti hujung minggu dalam tempoh perjanjian.17.2Gerai juga hendaklah dibuka sekiranya diarah oleh KSR pada bilabila masa dalam tempoh perjanjian.M/S - 12 -

18. BORANG-BORANG SEBUTHARGA18.1Pengusaha hendaklah membaca arahan-arahan dan syarat-syaratdalam dokumen sebutharga serta menyemak kandungan dokumensebutharga dengan teliti sebelum mengisi borang sebutharga.Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah ini menyebabkansebutharga tersebut tidak akan dipertimbangkan atau terus ditolak.18.2Berikut adalah dokumen sebutharga yang perlu diisi dan disertakanbersama-sama senarai semakan:-a)Muka Depanb)c)d)Borang SebuthargaSenarai Makanan dan Harga Ditawarkan Senarai Tambahan (Senarai Makanan/Menu Istimewa Makanan Harian)dan Harga DitawarkanLampiran ALampiran BLampiran B1e)Senarai Minuman/ Kuih-muihLampiran Cf)g)h)i)j)k)l)m)-dan Harga DitawarkanSenarai Tambahan (Minuman/Lampiran C1Kuih-muih/ Menu Istimewa Minuman)dan Harga DitawarkanSenarai Buffet/ Hidangan dan HargaLampiran DDitawarkanSenarai Bahan dan KenderaanLampiran EKeterangan Mengenai PengusahaLampiran FPengakuan PengusahaLampiran GSurat Akuan PembidaLampiran HSurat Perwakilan Kuasa (sekiranya berkaitan)Salinan Sijil Pendafaran Kementerian Kewangan atauSuruhanjaya Syarikat Malaysian)Salinan Sijil Kursus Pengendali Makanano)Salinan Kad KesihatanM/S - 13 -

p)Salinan Kad Pengenalan Pengusahaq)Salinan Penyata Akaun Syarikat / PengusahaPresidenKelab Sukan & RekreasiSURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAruangan ini sengaja dibiarkan kosongM/S - 14 -

MUKA DEPANKSR/KB/SH/01/01/2022SEBUTHARGAMENYEWA DAN MENGURUSKAN SATU (1) LOT GERAI DIKAFE BISTROSURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAPUTRAJAYA MULAI MEI 2022 HINGGA APRIL 2023Nama Pengusaha/ SyarikatM/S - 15 -

SENARAI SEMAKANSila tandakan ( ) bagi dokumen-dokumen yang disertakanBil.Untuk DitandaOleh PemohonDokumen1.Muka Depan2.Senarai Semakan3.Lampiran A – Borang Sebutharga4.Lampiran B – Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan5.9.Lampiran B1 – Senarai Tambahan (Makanan/ Menu IstimewaMakanan Harian) dan Harga DitawarkanLampiran C - Senarai Minuman/ Kuih-muih dan HargaDitawarkanLampiran C1 - Senarai Tambahan (Minuman/ Kuih-muih/Menu Istimewa Minuman) dan Harga DitawarkanLampiran D - Senarai Buffet/ Hidangan dan HargaDitawarkanLampiran E – Senarai Bahan dan Kenderaan10.Lampiran F – Keterangan Mengenai Pengusaha11.Lampiran G – Pengakuan Pengusaha12.Lampiran H – Surat Akuan Pembida13.Surat Perwakilan Kuasa (sekiranya berkaitan)14.15.Salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan atauSuruhanjaya Syarikat Malaysia Yang Masih Berkuatkuasa(salinan yang telah disahkan)Salinan Sijil Kursus Pengendali Makanan16.Salinan Kad Kesihatan17.Salinan Kad Pengenalan Pengusaha18.Salinan Penyata Akaun Syarikat/ Pengusaha6.7.8.Untuk DitandaOleh AJKPenilaianPengesahan Oleh SyarikatUntuk Kegunaan KerajaanDengan ini saya mengesahkan bahawa saya telahmembaca dan memahami semua syarat-syarat danterma yang dinyatakan di dalam dokumen sebutharga.Semua maklumat yang dikemukakan adalah benarPembuka Sebutharga mengesahkan penerimaandokumen bertanda kecuali bagi perkara bil (jika ada) . arikh:Tarikh:Nota: Maklumat dokumen perlu dikemaskini mengikut kehendak sebutharga yang ditawarkanM/S - 16 -

LAMPIRAN ABORANG SEBUTHARGAPRESIDENKELAB SUKAN & REKREASISURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIATuan,SEBUTHARGA UNTUK MENYEWA DAN MENGURUSKAN SATU (1) LOT GERAIDI KAFE BISTRO SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAPUTRAJAYA MULAI MEI 2022 HINGGA APRIL 2023Bahawa saya, yang bertandatangan seperti di bawah ini mengemukakan tawaransebutharga untuk SEBUTHARGA UNTUK MENYEWA DAN MENGURUSKANSATU (1) LOT GERAI DI KAFE BISTRO SURUHANJAYA PENCEGAHANRASUAH MALAYSIA PUTRAJAYA MULAI MEI 2022 HINGGA APRIL 2023Tawaran saya adalah seperti berikut:SEWA BULANAN:RM 5502.Saya yang bertandatangan di bawah bersetuju terlibat dan tertakluk kepadasyarat-syarat tawaran tersebut dan bersetuju bahawa harga-harga tersebutmenjadi satu dasar untuk nilaian bayaran bagi barang-barang seperti itu darisemasa ke semasa dan sama seperti yang diarahkan.3.Adalah difahami bahawa tuan mempunyai hak untuk menerima ataumenolak sebutharga ini, sama ada harganya lebih rendah atau lebih tinggidaripada sebarang sebutharga lain atau sama. Saya yang bertandatangan di bawahini bersetuju bahawa sebutharga ini akan seterusnya laku dan tidak akan ditarikbalik dalam masa sembilan puluh (90) hari dari tarikh penyerahan sebutharga.M/S - 17 -

4.Selanjutnya yang bertandatangan di bawah ini bersetuju pada penerimaansebutharga dan menandatangani perjanjian rasmi dan meletakkan cagaran dalambentuk Bank Cheque seperti tersyarat di Dokumen Sebutharga dalam masa empatbelas (14) dari tarikh penghantaran atau penyerahan jika pemberitahuanpenerimaan dibuat dengan tangan. .(Tandatangan Pengusaha) .(Tandatangan Saksi)Nama : Nama: . Alamat : Alamat: . . . . . . . Tarikh : . Tarikh: . M/S - 18 -

LAMPIRAN BSENARAI MAKANAN DAN HARGA DITAWARKANSaya / kami sanggup menjalankan perniagaan di K af e Bistro SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya dengan tawaran sebagaimana butiranberikut:MAKANAN (Isi butiran yang ditawarkan sahaja)BILBUTIRAN1.2.Nasi Lemak (set sambalbilis telur rebus ½)Nasi Dagang (lauk ayam)3.UNIT(piring/ pinggan/mangkuk/ ekor/potong)1BERAT(gm)2001200Set Nasi Ayam12004.Set Nasi Minyak12005.125012007.Nasi Goreng (Kampung/Cina)Mi/ Mihun/ KueteowGoreng BiasaMi/ Mihun/ Kueteow Sup12508.Mi Bandung12509.Mi Rebus125010. Mi Kari125011. Laksa Penang125012. Mi/ Mihun/ Kueteow TomYam Seafood13. Laksa/ Laksam1250125014. Kueteow Goreng120015. Char Kueteow120016. Sayur Goreng Campur18017. Kailan Ikan Masin1806.HARGASEUNIT (RM)LAUK-PAUK (MASAKAN BERKUAH)18. Kembung16019. Selar16020. Lolong16021. Kerisi16022. Selayang16023. Tenggiri160M/S - 19 -

BILBUTIRAN24. TongkolUNIT(piring/ pinggan/mangkuk/ ekor/potong)1BERAT(gm)HARGASEUNIT(RM)6025. Cencaru16026. Daging Lembu16027. Daging Ayam16028. Telur Itik16029. Tom Yam Campur120030. Sadin dalam tin160LAUK-PAUK (MASAKAN BERGORENG)31. Kembung16032. Selar16033. Lolong16034. Kerisi16035. Selayang16036. Tenggiri16037. Tongkol16038. Cencaru16039. Daging Lembu16040. Daging Ayam16041. Hati/ Pedal Ayam15042. Telur Dadar16043. Ikan Masin130Tandatangan Pemohon: .Nama :Alamat:Cop Syarikat:Tarikh:M/S - 20 -

Lampiran B1SENARAI TAMBAHANB1 (i)BIL.SENARAI MAKANAN TAMBAHAN (isi sekiranya perlu)JENIS MAKANANUNITBERATHARGA SEUNIT(RM)1.2.3.4.5.6.(sertakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi)B1 (ii)HARIMENU ISTIMEWA MAKANAN HARIAN (isi sekiranya hamisJumaatTandatangan Pemohon: .Nama :Alamat:Cop Syarikat:Tarikh:M/S - 21 -

LAMPIRAN CSENARAI MINUMAN/ KUIH-MUIH DAN HARGA DITAWARKANSaya / kami sanggup menjalankan perniagaan di K af e Bistro SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya dengan tawaran sebagaimana butiranberikut:C (i)MINUMAN (Isi butiran yang ditawarkan NUMAN PANAS12501.Teh O2.Teh O Limau12503.Teh Susu/ Tarik12504.Kopi O12505.Kopi Susu/ Tarik12506.Milo O12507.Milo Susu/ Tarik12508.Ovaltine O12509.Ovaltine Susu/ Tarik125010. Horlick O125011. Horlick Susu/ Tarik125012. Nescafe O125013. Nescafe Susu/ Tarik125014. Air Limau Nipis/ Kasturi125015. Air Kosong (panas/ suam)1250MINUMAN SEJUK128517. Teh O Ais Limau128518. Teh Ais128519. Kopi O Ais128520. Kopi Ais128521. Milo O Ais128522. Milo Ais128523. Ovaltine O Ais128516. Teh O AisHARGA SEUNIT(RM)M/S - 22 -

BIL.BUTIRAN24. Ovaltine AisUNIT(cawan/gelas)1KANDUNGAN(ml)28525. Horlick O Ais128526. Horlick Ais128527. Nescafe O Ais128528. Nescafe Ais128529. Air Limau Nipis/ Kasturi Ais128530. Sirap Ais128531. Sirap Bandung Ais128532. Lai Ci Kang128533. Air Cendol125034. Ais Kosong128535. Air Buah-buahan128536. Minuman dalam botolMINUMAN LAIN120037. Minuman dalam kotak120038. Minuman dalam tin12001 botol285125039. Minuman Bikarbonat40. Minuman Kordial BerperisaHARGA SEUNIT(RM)ruangan ini sengaja dibiarkan kosongM/S - 23 -

C (ii) KUIH-MUIH (Isi butiran yang ditawarkan sahaja)1.Bingka UbiUNIT(potong/ biji/keping)12.Kuih Talam1903.1504.Karipap Keledek/KentangKuih Lapis1905.Kuih Gulung/ Ketayap1606.1507.Ondeh-ondeh/ BuahMelakaCucur Udang1508.Pisang Goreng1609.Keledek Goreng16010. Keladi Goreng16011. Cempedak Goreng16012. Pulut Panggang15013. Kuih Pau16014. Kuih Koci16015. Jemput-jemput Pisang110016. Popia Goreng14017. Popia Basah16018. Donut15019. Kuih Keria14020. Kuih Bom18021. Cucur Badak16022. Kuih Bakar16023. Sandwich Telur17024. Sandwich Tuna/ Sadin18025. Roti Bakar160BIL.BUTIRANBERAT(gm)HARGA SEUNIT(RM)90M/S - 24 -

C (iii) DESSERT DAN BUAH-BUAHAN (Isi butiran yang ditawarkan sahaja)BILBUTIRANUNIT(potong/ biji/keping)1BERAT(gm/ cc/ ml)1.Betik2.Tembikai1200 gm3.Nenas1200 gm4.Pisang Berangan180 gm5.Pisang Montel180 gm6.Pisang Emas180 gm7.1250 ml8.Bubur Kacang Hijau/MerahBubur Pulut Hitam1250 ml9.Bubur Cha Cha1250 ml10.Bubur Jagung1250 ml11.Pengat Pisang/KeledekPuding Caramel1250 ml1200 gmPuding Potong/BerkuahSagu bersantan1200 gm1250 gm12.13.14.HARGA SEUNIT(RM)200 gmTandatangan Pemohon: .Nama :Alamat:Cop Syarikat:Tarikh:M/S - 25 -

Lampiran C1SENARAI TAMBAHANC1 (i)BIL.SENARAI MINUMAN/ KUIH-MUIH TAMBAHAN (isi sekiranya perlu)JENIS MINUMAN/ KUIHMUIHUNITBERATHARGA SEUNIT(RM)1.2.3.4.5.6.(sertakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi)C1 (ii)HARIMENU ISTIMEWA MINUMAN/ KUIH-MUIH HARIAN(isi sekiranya hamisJumaatTandatangan Pemohon: .Nama :Alamat:Cop Syarikat:Tarikh:M/S - 26 -

Lampiran DSENARAI BUFFET/ HIDANGAN DAN HARGA DITAWARKAND (i)BIL.SENARAI BUFFET/ HIDANGAN UNTUK SARAPANJENIS MAKANAN/ MINUMANHARGA UNTUKSEORANG(RM)Penyediaan untuk 5 org dan ke atas1. Set Nasi Lemak ( telur rebus)Ayam GorengNescafe2. Nasi/ Mi/ Mihun/ Kueteow GorengAyam GorengNescafeD (ii) SENARAI BUFFET/ HIDANGAN UNTUK MAKAN TENGAH HARIHARGA UNTUKSEORANGBIL.JENIS MAKANAN/ MINUMAN(RM)Penyediaan untuk 5 org dan ke atas1. Nasi Minyak/ Hujan Panas/ Nasi TomatoAyam Masak MerahDaging Masak KurmaDalca SayurBuah-buahanAir Kordial/ Sirap2.Nasi PutihTom Yam Campur/ SeafoodIkan Goreng BerladaBuah-buahanAir Kordial/ Sirap3.Nasi PutihSinggang DagingIkan GorengTelur DadarSambal belacan/ BuduUlam-ulamanAir Kordial/ SirapM/S - 27 -

HARGA UNTUKSEORANGBIL.JENIS MAKANAN/ MINUMAN(RM)Penyediaan untuk 5 org dan ke atas4. Set Nasi AyamBuah-buahanAir Kordial/ Sirap5. Nasi PutihSayur Masak LemakAyam Goreng BerempahIkan Goreng BerladaBuah-buahanAir Kordial/ SirapD (iii) SENARAI BUFFET/ HIDANGAN UNTUK MINUM PETANGHARGA UNTUKSEORANG(RM)Penyediaan untuk 5 org dan ke atas1. Jenis Bubur dan PengatNescafeBIL.JENIS MAKANAN/ MINUMAN2.Roti JalaKari DagingNescafe3.2 jenis kuihNescafe4.Pisang/ Keledek/ Tapai Ubi Kayu GorengNescafeTandatangan Pemohon: .Nama :Alamat:Cop Syarikat:Tarikh:M/S - 28 -

LAMPIRAN ESENARAI BAHAN DAN KENDERAANE (i)SENARAI BAHAN YANG DIGUNAKANBIL.BUTIRAN1. Minyak MasakJENIS/ JENAMA2. Kicap3. Sos Cili4. Sos Tomato5. Ikan Sardin6. Tepung GandumE (ii) KENDERAAN YANG DIGUNAKANBIL.BUTIRANNO. PENDAFTARANTARIKH TAMATCUKAI JALAN1.2.3.4.5.Tandatangan Pemohon: .Nama :Alamat:Cop Syarikat:Tarikh:M/S - 29 -

LAMPIRAN FKETERANGAN MENGENAI PENGUSAHAF (i)NAMA PENGUSAHANama Pengusaha: .Alamat Tetap: . . . . .Alamat Semasa: . . . . .No. Telefon: .No. Sijil Perniagaan :(Lampirkan satu salinan Borang A - Ordinan Pendaftaran Perniagaan 156) .Bentuk Perniagaan :(Perkongsian/ Tunggal/ Bhd/ Sdn Bhd) .F (ii) PEKERJA-PEKERJA(nyatakan dalam peratus)Warganegara mengikut Bangsa :i.Melayu%ii.Cina%iii.India%iv.Lain-lain%Bukan Warganegara%M/S - 30 -

F (iii) PENGALAMANNyatakan butir-butir mengenai pengalaman tuan dalam menyewa danmenguruskan kafeteria serta membekalkan barang-barang dalam pelawaanyang berkaitan dengan sebutharga ini dalam tempoh lima (5) tahunsebelum:(sertakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) . . . . . . .F (iv) CARA MEMPEROLEHI BEKALAN(Kedai sendiri/ Setor/ Pasar dan sebagainya) . . . . .F (v) KONTRAK DENGAN KERAJAAN PADA MASA LALUJika pengusaha pernah mengikat kontrak dengan mana-mana JabatanKerajaan, nyatakan sama ada syarikat/ firma tuan mengalamipenggantungan atau penamatan kontrak semasa menjalani kontrak dengankerajaan disebabkan oleh pelanggaran syarat kontrak dan sebagainya. . . . .M/S - 31 -

F (vi) ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM URUSAN INI1.ORANG PERTAMA BERTANGGUNGJAWABNama: .No. Kad Pengenalan: . .Jantina: . .Tarikh Lahir: .Tempat Lahir: .Alamat Surat Menyurat: . . . . . .No. Telefon Pejabat : . No. Telefon Bimbit : 2.ORANG KEDUA BERTANGGUNGJAWABNama: .No. Kad Pengenalan: . .Jantina: . .Tarikh Lahir: .Tempat Lahir: .Alamat Surat Menyurat: . . . . . .No. Telefon Pejabat : . No. Telefon Bimbit : M/S - 32 -

F (vii) KETERANGAN-KETERANGAN LAIN MENGENAI PENGUSAHA1.Pendaftaran Syarikat Dengan Kementerian Kewangan MalaysiaNo. Pendaftaran: .Tarikh /Tempoh Pendaftaran (salinan disertakan): . 2.Keterangan-keterangan Lain: . . . . F (viii)PERAKUAN PEMOHONSAYA MEMPERAKUI BAHAWA SEGALA KETERANGAN DI ATAS ADALAHBENAR. .Tandatangan PengusahaTarikh:Cop Syarikat / Pengusaha:M/S - 33 -

LAMPIRAN GPENGAKUAN PENGUSAHABAHAWA SAYA/ KAMI MENGAKU TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMIKENYATAAN TAWARAN DI ATAS. SAYA / KAMI MENGAKU AKANMEMATUHI SEMUA SYARAT YANG DIKENAKAN DALAM KENYATAANTAWARAN MENYEWA DAN MENGURUSKAN SATU (1) LOT GERAI DI KAFEBISTRO SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA PUTRAJAYAMULAI MEI 2022 HINGGA APRIL 2023.TANDATANGAN: . .NAMA PENGUSAHA:ALAMAT PENUH:TARIKH:M/S - 34 -

Lampiran HSURAT AKUAN PEMBIDABagiSEBUTHARGA MENYEWA DAN MENGURUSKAN SATU (1) LOT GERAI DIKAFE BISTRO SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAPUTRAJAYA MULAI MEI 2022 HINGGA APRIL 2023.NO. SEBUT HARGA: KSR/KB/SH/01/01/2022Saya,nombor K.P.yang mewakilinombor Pendaftaran(MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakilisyarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individudalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau mana-mana individulain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas. Bersama-samaini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat diatas untuk membuat perisytiharan ini (jika berkaitan).2.Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapatibersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam SPRM ataumana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti diatas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi sebutharga di atas; atau2.2 penamatan kontrak bagi sebutharga di atas; dan2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut P

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kenyataan Sebutharga 3 2. Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga 4 - 14 3. Muka Depan 15 4. Senarai Semakan Dokumen 16 5. Lampiran A: Borang Sebutharga 17 - 18 6. Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan 19 - 20 7. Lampiran B1: Senarai Tambahan (Makanan/ Menu

Related Documents:

CONTOH MELENGKAPKAN DOKUMEN PERJANJIAN 5 - 20 . 2 . Nama Bank dan Nombor Akaun Bank yang dibenarkan. Pindaan hendaklah dibuat pada Surat Tawaran Pinjaman serta mengisi Borang Pindaan Maklumat (boleh diperolehi di dalam laman web . TARIKH SURAT TAWARAN 06/04/2016 NOMBOR AKAUN BANK 04020009211738

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 200 Juta Jasa Konsultansi Rp 100 Juta 1. dokumen program/penganggaran 2. surat penetapan PPK 3. dokumen perencanaan pengadaan 4. RUP/SIRUP 5. dokumen persiapan pengadaan 6. dokumen pemilihan Penyedia 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 8. dokumen serah terima hasil .

Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Asal Pindaan Pemotongan (P) OPR (PPPA) 04/2017 PPPA Nama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA Kod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK27 No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGUR OPR (PPPA) 05/2017 PPPA - Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA 8 Dari 78 ELEMEN 6. DOKUMENTASI Pengendalian dokumen Pembuatan dokumen baru/revisi Orang yang ditunjuk meninjau dokumen dan menyetujui kecukupannya sebelum didistribusi Dokumen juga ditinjau, update dan setujui

kepada industri perancangan dan pengurusan harta di mana pada zaman 80-an, hibah hanya dilaksanakan a tanpa ada dokumen sokongan (Amirul Adli & Noor Lizza Mohamed Said 2018). Namun, pada hari ini kebanyakan hibah yang dibuat adalah melalui dokumen deklarasi hibah atau apa-apa dokumen yang boleh membuktikan pemberian hibah. Kepentingan dokumen .

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Kur2013-{NamaProdi] Halaman 2 dari 5 Template Dokumen ini adalah milik Direktorat Pendidikan - ITB Dokumen ini adalah milik Program Studi [NamaProdi] ITB.Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Dirdik-ITB dan [KodeProdi]-ITB.KURIKULUM ITB 2013-2018 –PROGRAM MAGISTER Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Kur2013-Meteorologi Halaman 3 dari 13 Template Dokumen ini adalah milik Direktorat Pendidikan - ITB Dokumen ini adalah milik Program Studi [NamaProdi] ITB.Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Dirdik-ITB dan [KodeProdi]-ITB.bumi yang menyebabkan frekue

may be taken on an instrument with only one manual. Consequently, in Grades 1–3, some notes may be transposed or omitted, provided the result is musically satisfactory. Elements of the exam All ABRSM graded Organ exams comprise the following elements: three Pieces; Scales, arpeggios and exercises; Sight-reading (with an additional Transposition exercise in Grades 6–8); and Aural tests .