Majlis Perbandaran Segamat Rk-pk-mps-jp(O)-03-01 Unit Pusat Setempat (Osc)

6m ago
2 Views
0 Downloads
2.21 MB
13 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : n/a
Upload by : Arnav Humphrey
Transcription

MAJLIS PERBANDARAN SEGAMATRK-PK-MPS-JP(O)-03-01[01-08-2021]PINDAAN - 06UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)NO.1, JALAN ABDULLAH, 85000 SEGAMAT, JOHORTEL :07-9314455 FAX :07-9312712BORANG SENARAI SEMAK – PERMOHONAN PELAN BANGUNAN (PB)I. PROFIL PERMOHONANTAJUK PERMOHONAN:PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BAGI CADANGAN . (nyatakan jenis pembangunan, bil. tingkat, no. lot, mukim, daerah, negeri)ID PERMOHONAN:MPSeg-PB KELUASAN: .PEMILIK TANAH/ PEMAJU :ALAMAT:NO.TEL, FAKS & EMEL: . . .PERUNDINGALAMATNO.TEL, FAKS & EMEL::: NAMA WAKIL & NO. TEL.: (ARKITEK BERDAFTAR)II. MAKLUMAT / INFO1.KATEGORI PELAN BANGUNAN (Sila tanda)Kategori 1 : Pembangunan yang mendapat Pengecualian KM (ExPA)Kategori 2 : Pembangunan Perumahan (Melebihi 3 Unit)/ Bercampur / Komersial / Industri / Bengkel / Resort / Stesen Minyakdan lain-lain.(Perlu mendapat kelulusan Pelan Kerja Tanah, Jalan dan parit terlebih dahulu atau dikemukakan serentak)TAJUK PERMOHONAN PERLU DINYATAKAN DENGAN JELAS . Perkara yang perlu dinyatakan pada Tajuk Permohonan termasuk jenispermohonan, bilangan unit pembangunan termasuk tingkat, nombor lot yang terlibat, lot asal, mukim, daerah dan negeri. NamaPenuh, nombor kad pengenalan, alamat, jawatan serta nombor syarikat bagi wakil korporat yang menandatangani pelan perlu ditunjukdengan jelas. Bagi projek kerajaan, pelan mesti disahkan oleh pemilik tanah dan penyelia projek kementerian / jabatan berkaitan.Sistem pemasangan bekalan air, kuasa elektrik dan infrastruktur perlu diuruskan sendiri oleh PSP setelah kelulusan pelan bangunandiperolehi.Kehendak PBT mengenai kawalan pembuangan sampah hendaklah dipatuhi dan dinyatakan di atas pelan sebagaimana kelulusan dansyarat daripada PPSPPA di dalam Kebenaran Merancang.BORANG B (Memulakan Kerja) perlu dikemukakan sebelum pembinaan dijalankan sama ada pembangunan sesebuah/ projek.Maklumat dan Borang yang tidak lengkap akan menyebabkan permohonan anda ditolak oleh pihak OSC.2.3.4.5.6.III. PERKARA / DOKUMEN UNTUK DIMUATNAIK PADA SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE, MAJLIS PERBANDARAN SEGAMATNota : Borang Permohonan* : PB – PERMOHONAN PELAN BANGUNAN & Jenis Permohonan* : (NEW)-Permohonan BaruBilSenarai Semak OSC 3.0 Plus OnlineTandakan ( ) pada dokumen-dokumen yang telah dilengkapkan dan (X) bagi yang tidak berkaitan.SemakanPSPA. SEMUA AGENSI/JABATAN TEKNIKAL1.SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A (Perakuan Pelan-pelan Bangunan/ Struktur) – Rujuk Jadual Kedua UKBS 1984Standard Nama Fail : S RASMI BORANG A SR.PDF S RASMI BORANG A BA.PDF2.KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG (C1) YANG MASIH SAH (Kecuali bagi PB Kategori 1 dan permohonan serentak)Standard Nama Fail : KELULUSAN KM C1.PDF3.PELAN TAPAK & SUSUNATURStandard Nama Fail : PELAN TAPAK PTS.PDF1

III. PERKARA / DOKUMEN UNTUK DIMUATNAIK PADA SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE, MAJLIS PERBANDARAN SEGAMATNota : Borang Permohonan* : PB – PERMOHONAN PELAN BANGUNAN & Jenis Permohonan* : (NEW)-Permohonan BaruBil4.Senarai Semak OSC 3.0 Plus Online (samb.)Tandakan ( ) pada dokumen-dokumen yang telah dilengkapkan dan (X) bagi yang tidak berkaitan.SemakanPSPPELAN BANGUNAN termasuki.Pelan lantaiii.Pelan bumbungiii.Pelan elevasi (Elevation Plan)iv.Pelan keratan (Melintang & Menegak)v.Pelan pintu masuk dan pagar bangunanvi.Pelan OSD beserta butiranvii.Pelan Lokasi Tangki Septik hendaklah ditunjukkan di atas pelan bangunan setelah mendapat kelulusan IWKviii. Aliran paip kumbahan hendaklah ditunjukkan di atas pelan tapakix.Pelan pondok pengawal *x.Lokasi bangunan pencawang TNB, loji rawatan kumbahan dan struktur-struktur yang berkenaan hendaklah ditunjukkan didalam pelan*Standard Nama Fail : PELAN BANGUNAN PB.PDF5.Pelan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) sebagaimana berikut:i.SPAH perlu dibina bagi pembangunan rumah sesebuah dan berkembar yang mempunyai keluasan bumbung melebihi100m2ii.Air hujan dari bumbung perlu disalurkan kepada saluran / pelongsor / palung SPAH dan tidak boleh memasuki tangkibekalan air awam. Saluran yang digunakan mempunyai kecerunan yang secukupnya supaya air tidak bertakungiii.Alur air keluar SPAH hendaklah ditanda “Bukan untuk tujuan minuman atau mandian” dengan jelasiv.Paip air hujan hendaklah ditandakan dengan warna hijau di atas pelanStandard Nama Fail : PELAN BANGUNAN SPAH.PDF6.SALINAN GERAN YANG TELAH DISAHKAN (Syarat Nyata Tanah adalah sama dengan jenis pembangunan) atau SURAT KELULUSANUBAHSYARAT NYATA TANAH & SALINAN RESIT BAYARAN (Jika Syarat Nyata Tanah berlainan dengan pembangunan)Standard Nama Fail : GERAN HAKMILIK GH.PDF7.SALINAN KAD PENGENALAN PEMILIK (Jika Pemohon Individu) ATAU DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT, (M&A) SYARIKAT,SALINAN BORANG 24 & 49 (Jika Pemohon sebuah syarikat)Standard Nama Fail : DAFTAR SYARIKAT.PDF8.RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/ CUKAI PETAK (Resit Cukai Semasa)Standard Nama Fail : RESIT CUKAI TANAH.PDF9.RESIT CUKAI TAKSIRAN (Resit Cukai Semasa)Standard Nama Fail : RESIT CUKAI TAKSIRAN.PDF10.TEMPLATE KIRAAN BAYARAN PROSES PELAN BANGUNAN – Rujuk UUK Bangunan SeragamStandard Nama Fail : KIRAAN RESIT FI PB.PDF11.GAMBAR TAPAK SEDIA ADAStandard Nama Fail : GAMBAR TAPAK SA.PDF12.SALINAN SURAT KELULUSAN PELAN KERJA TANAH, JALAN DAN PERPARITAN (Bagi permohonan PB-Kategori 2)Standard Nama Fail : LAIN LAIN PKTJP.PDF13.i.BORANG PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (ExPA) yang telah disahkan oleh JPBL, MPS(Bagi permohonan PB-Kategori 1)ii.TEMPLATE KIRAAN BAYARAN PROSES PERMOHONAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (ExPA)Standard Nama Fail : LAIN LAIN EXPA.PDF15.BANGUNAN WARISANi.Salinan kelulusan diperlukan untuk bangunan sediada yang telah dikenal pasti sebagai bangunan warisan.ii.Cadangan kerja pindaan/tambahan hendaklah mematuhi kehendak-kehendak Garis panduan PBT.Standard Nama Fail : LAIN LAIN BW.PDF2

III. PERKARA / DOKUMEN UNTUK DIMUATNAIK PADA SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE, MAJLIS PERBANDARAN SEGAMATNota : Borang Permohonan* : PB – PERMOHONAN PELAN BANGUNAN & Jenis Permohonan* : (NEW)-Permohonan BaruBilSemakanPSPSenarai Semak OSC 3.0 Plus Online (samb.)Tandakan ( ) pada dokumen-dokumen yang telah dilengkapkan dan (X) bagi yang tidak berkaitan.B. JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA (JBPM)16.PELAN BANGUNAN / KEBOMBAAN BERWARNA termasuk Pelan Lantai, Keratan Rentas, Pandangan SisiStandard Nama Fail : BOMBA PELAN BANGUNAN BOMBA.PDF17.SENARAI SEMAK TERPERINCI PERMOHONAN untuk pelan arkitektural, Tajuk Cadangan Pemajuan yang tepat dan MencatitKehendak-kehendak Kelengkapan Menentang Kebakaran atau Perpasangan keselamatan Kebakaran di Muka Hadapan setiapPerenggan PelanStandard Nama Fail : BOMBA PELAN BANGUNAN SSBOMBA.PDFNota :(*) Sekiranya Berkaitan/ Perlu1. Semua dokumen hendaklah disediakan dalam format digital (pdf, jpeg dan lain-lain) bagi permohonan secara OSC 3.0 Plus Online.2. Semua laporan dan pelan perlu disedia dan diperakui oleh Orang Yang Mengemukakan (Submitting Person)/Orang Yang Cekap (Competent Person).3. Semua Pelan & Dokumen Teknikal yang dimuatnaik perlu DITANDATANGANI oleh Profesional Berdaftar.IV. DOKUMEN ‘HARDCOPY’ (SEMAKAN OSC)Set Dokumen1. Surat Permohonan RasmiOSC22. Pelan Bangunan Berwarna *Lamp. 1 Perenggu pelan perlu diletakkan KULIT MUKA HADAPAN BERWARNA HIJAU SEBAGAIMANAFORMAT LAMPIRAN 1.3. Salinan Resit Bayaran Fi4. CD *Semua ‘Softcopy’ pelan & dokumen yang dimuatnaik dalam OSC 3.0 Plus Online211V. KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA :STATUS SEMAKAN PERMOHONANPermohonan Lengkap dan DaftarPermohonan tidak lengkapNo. Fail Permohonan :PENGESAHAN :Disemak dan didaftarkan oleh :Direkod dan Difailkan oleh :Disahkan oleh :Nama:Jawatan :Tarikh:Nama:Jawatan :Tarikh:Nama:Jawatan :Tarikh:3

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984Borang APERAKUAN PELAN-PELAN BANGUNAN / STRUKTUR(Bagi endorsmen atas pelan-pelan untuk dikemukakan untuk diluluskan)(Undang-undang kecil 3(1) (c) dan 16(2))Kepada,Yang Di Pertua,Majlis Perbandaran Segamat,No 1, Jalan Abdullah,85000 Segamat,Johor Darul Ta’zimSaya memperakui bahawa detail-detail dalam pelan-pelan iaitu . . . . . . .atas *Lot/Lot-lot .Seksyen / Mukim . . . .Jalan . .Bagi . .Adalah menurut kehendak-kehendak Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan saya setuju terimatanggungjawab penuh dengan sewajarnya. .Orang Yang MengemukakanNama .Alamat No. Pendaftaran . .Kelas .* Potong mana yang tidak berkenaan

TEMPLATE KIRAAN BAYARAN PROSES PELAN BANGUNANKepadaYang Dipertua,Majlis Perbandaran Segamat.85000, Segamat Johor.Tuan,Perkara :PERKIRAAN FEE BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNANKEDUDUKAN LANTAILUASTingkat Bawah & MezanineTingkat PertamaTingkat KeduaTingkat KetigaTingkat Keempat dan ke atas atau tingkat bawahtanah (selain daripada tingkat bawah tanah yangterbuka)Tingkat bawah tanah yang tingginya melebihi 2.5meter yang sisinya terbuka (kecuali ada tembokpenahan)KADARBAGI .00RMJumlah Fee Bagi satu Unit BangunanLain-lainBangsal dengan sisi terbukaBangunan struktur sementaraStor/ GudangTembok PenahanTangki Najis PembersihPembentongPagar .00RM50.00RMRMRMRMRMRMRMJumlah BesarRM* Nota : Hanya separuh Fee dikenakan bagi bangunan yang digunakan secara eksklusif bagi tempat sembahyang, sekolahatau bagi maksud khirat.Potongan Fee Bagi Rangkaian Atau Deretan BangunanBangunan ke-2 hingga ke-5Bangunan ke-6 hingga ke-10Bangunan ke-11 hingga ke-25Bangunan ke-26 dan seterusnya: 90% x Jumlah Fee x unit: 85% x Jumlah Fee x unit: 75% x Jumlah Fee x unit: 60% x Jumlah Fee x unitJUMLAH FEE KESELURUHAN ADALAH RMRMRMRMRM

MAJLIS PERBANDARAN SEGAMATNO.1, JALAN ABDULLAH,85000 SEGAMAT,JOHOR DARUL TA’ZIM.BORANG ExPA(Diisi oleh pemohon)Tajuk Permohonan:-Permohonan yang dipohon adalah tertakluk dalam kategori ExPA berikut (Tandakan ( / ) di ruang yangberkenaan) :Pendirian, perobohan, pendirian semula atau pengubahan satu unit rumah kediamansesebuah (tidak melebihi 3 tingkat);Pendirian, perobohan, pendirian semula atau pengubahan satu unit bangunan industriringan sesebuah (tidak melebihi 1 tingkat/ keluasan plot tidak melebihi 1 ekar);Pendirian, perobohan, pendirian semula atau pengubahan suatu bangunan hartabersama dalam kawasan perumahan strata;Pengubahan untuk menaik taraf dan membaikpulih fasad bangunan; danPendirian, perobohan, pendirian semula atau pengubahan suatu bangunan utilityBersama-sama ini disertakan:i) Suratan hak milik yang sah oleh PTD / PTGii) Salinan surat / sijil kebenaran merancang / pelan susun atur yang diluluskan. (Bagi permohonanyang tertakluk kepada kebenaran merancang pelan susun atur yang terdahulu).iii) Satu salinan pelan lokasi dan pelan tapak cadangan pemajuan.iv) Surat pengesahan badan pengurusan perumahan strata tersebut atas persetujuan pemunyapetak. (jika berkaitan)1

A.PERAKUAN PEMATUHAN OLEH PSPSila tandakan ( / ) di mana berkaitan:Kami memperakui bahawa permohonan ini telah mematuhi ciri-ciri seperti berikut:BIL.KATEGORI1.Pendirian, perobohan,pendirian semula ataupengubahan satu unitrumah kediamansesebuah2.Pendirian, perobohan,pendirian semula ataupengubahan satu unitbangunan industriringan sesebuahPEMATUHAN CIRI-CIRISEMAKANPSPA. Mempunyai Kelulusan Pelan Susun Atur Terdahului) Selaras dengan syarat-syarat kebenaranmerancangii) Selaras dengan pelan susun atur yangdiluluskan.iii) Memiliki suratan hak milik yang sahiv) Ketinggian unit rumah sesebuah tersebut tidakmelebihi 3 tingkatB. Sekiranya Tiada Kebenaran Merancang Pelan Susun Aturi) Terletak dalam zon perumahan dalamRancangan Tempatanii) Tidak terletak dalam kawasan warisaniii) Tidak terletak dalam Kawasan Sensitif AlamSekitariv) Syarat nyata tanah adalah kediamanv) Telah ada jalan masuk/akses ke tapakvi) Urusan perihal tanah telah selesai seperti tukarsyarat, pecah bahagian, cantuman dan lain-lain.vii) Tidak melibatkan kerja-kerja pemotongan bukitdan penambunan tanah (cut and fill) kecualikerja pembersihan tapakviii) Ketinggian unit rumah sesebuah tersebut tidakmelebihi 3 tingkat.i) Pemajuan adalah Industri Ringan mengikutklasifikasi Guidelines For Siting and Zoning ofIndustries, Jabatan Alam Sekitar (JAS).(kemukakan surat pengesahan daripada JAS)ii) Plot pemajuan tidak melebihi 1 ekariii) Ketinggian bangunan industri ringan sesebuahtidak melebihi 1 tingkativ) Selaras dengan syarat-syarat kebenaranmerancangv) Selaras dengan pelan susun atur yang diluluskanvi) Jalan masuk dan sistem perparitan telah dibinavii) Bekalan air dan elektrik telah tersedia untukdisambung.viii) Tidak melibatkan kerja-kerja pemotongan bukitdan penambunan tanah (cut & fill) kecuali kerjapembersihan tapak.ix) Bagi pendirian semula atau pengubahan;a. Tambahan ruang lantai bangunan industritidak melebihi 500 kaki persegi.b. Tidak melibatkan tambahan ketinggianbangunan.2SEMAKANPBT

BIL.KATEGORI3.Pendirian, perobohan,pendirian semula ataupengubahan suatubangunan hartabersama dalamkawasan perumahanstrataPEMATUHAN CIRI-CIRIi)ii)iii)iv)v)vi)vii)4.Pindaan KepadaKebenaran MerancangPendirian BangunanSekira TidakMelibatkanPenglibatanPeningkatan Intensitii)ii)iii)iv)v)vi)vii)5.Pengubahan untukmenaik taraf danmembaikpulih fasadbangunani)ii)iii)iv)v)6.Pendirian, perobohan,pendirian semula ataupengubahan suatubangunan utilitii)ii)iii)iv)Selaras dengan syarat-syarat kebenaranmerancang terdahulu.Selaras dengan pelan susun atur yang diluluskanPembangunan tidak mengubah jalan masuk daninfrastruktur tapak sedia ada.Pengubahan dalam lingkungan tapak yangdiluluskan.Mengekalkan kegunaan di atas tapak yang asalPengubahsuaian melibatkan penambahan ruanglantai, tidak termasuk tambahan ketinggian.Mendapat pengesahan JMB atas persetujuanpemunya petak dalam skim strata (sertakansurat pengesahan berkenaan).Selaras dengan syarat-syarat kebenaranmerancang terdahulu.Tidak terletak dalam kawasan warisanTidak terletak dalam Kawasan Sensitif AlamSekitar.Telah ada jalan masuk/akses ke tapak.Bekalan air dan elektrik telah tersedia untukdisambungUrusan perihal tanah telah selesai seperti tukarsyarat, pecah bahagian, cantuman dan lain-lain.Tidak melibatkan implikasi keperluan infra dansaliran yang telah disyaratkan dalam kelulusanasalBangunan tidak ditetapkan sebagai bangunanwarisan di bawah akta Warisan Kebangsaan(Akta 645)Bangunan bukan bangunan warisan yang perludikekalkan mengikut Rancangan TempatanBangunan tidak tertakluk kepada inventoribangunan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT)yang perlu dikekalkan.Bangunan tidak ditetapkan oleh PBT sebagaibangunan yang merupakan kawalan fasadTidak melibatkan pengubahan strukturbangunanSelaras dengan syarat-syarat KebenaranMerancangSelaras dengan pelan susun atur yang diluluskanBagi pengubahan atau pendirian demula, tidakmelibatkan penambahan bebanan tahapkeupayaan utility dan tidak memerlukantambahan zon penampanTanah telah diberi hak milik ke atas penyediaperkhidmatan (service provider) dan syaratnyata tanah adalah untuk kegunaan utilititersebut.3SEMAKANPSPSEMAKANPBT

Adalah disahkan bahawa perkara di atas adalah benar dan bahawa kami menerima tanggungjawabsepenuhnya ke atas maklumat yang dikemukakan berkaitan pembangunan yang dicadangkan. Sekiranyamaklumat yang dikemukakan tidak lengkap atau tidak benar, maka pihak PBT berhak untuk menolakpermohonan ini.NamaNo. Kad PengenalanNo. Pendaftaran AhliProfessionalAlamat:::No. TelefonNo. FaksimiliAlamat Emel:::Tanda Tangan dan Cop PSP:Adalah disahkan bahawa permohonan ini telah mematuhi / tidak mematuhi * ciri-ciri ExPA seperti yangtelah ditetapkan.Nama:Jawatan:No. Rujukan Fail:Tarikh Terima:Tanda Tangan dan Cop PBT4

TEMPLATE KIRAAN BAYARAN PROSES PERMOHONAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG(EXPA)KepadaYang Dipertua,Majlis Perbandaran Segamat.85000, Segamat Johor.Tuan,Perkara :PERKIRAAN BAYARAN PROSES PERMOHONAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (EXPA)JENIS PEMBANGUNANPendirian, Perobohan, Pendirian Semula Atau Pengubahan Satu (1) UnitRumah Kediaman SesebuahKADARJUMLAHRM 30.00RMRM 100.00RMRM 50.00RMRM 30.00RMRM 100.00RMRM1000.00RM- Tidak melebihi 3 tingkatPendirian, Perobohan, Pendirian Semula Atau Pengubahan Satu (1) UnitBangunan Industri Ringan Sesebuah- Industri ringan sahaja-Plot tidak melebihi 1 ekar.-Hanya untuk pendirian bagi bangunan-bangunan yang telahmendapat kelulusan KM.Ketinggian tidak melebihi 1 tingkatInfrastruktur telah tersediaKawasan yang telah ada KM SusunaturKawasan tidak memerlukan tambakan dan “cut and fill”.Jika pengubahan, terhad kepada penambahan ruang lantaisebanyak 500 kaki persegi sahajaPendirian, Perobohan, Pendirian Semula Atau Pengubahan SuatuBangunan Harta Bersama Dalam Kawasan Perumahan Strata- Terlebih dahulu mendapat kelulusan MC atau JMB.Pengubahan Untuk Menaik Taraf Dan Membaikpulih Fasad BangunanPendirian, Perobohan, Pendirian Semula Atau Pengubahan Satu (1) UnitBangunan Perniagaan Sesebuah.-Plot tidak melebihi 12,000 kaki persegi.Tidak melebihi 2 tingkatInfrastruktur telah tersediaKawasan yang telah ada KM SusunaturKawasan tidak memerlukan tambakan dan “cut and fill”.Pendirian, Perobohan, Pendirian Semula Atau Pengubahan SuatuBangunan Utiliti.Jumlah BesarRM* Potong yang tidak berkenaan.* Nota : Hanya separuh Fee dikenakan bagi bangunan yang digunakan secara eksklusif bagi tempat sembahyang, sekolahatau bagi maksud khirat.JUMLAH FEE KESELURUHAN ADALAHRM

LAMPIRAN 3AJabatan Bomba Dan Penyelamat, MalaysiaSENARAI SEMAK TERPERINCI PERMOHONANUNTUK KELULUSAN PELAN ARKITEKTURALBILDOKUMEN1.2.3.4.Surat permohonan rasmi.Pelan arkitektural lengkap (2 perenggu lengkap).Pengiraan beban pendudukan dan muatan pintu keluar mengikut UKBS,1984.Menunjukkan dan mengadakan Akses Perkakas Bomba mengikut UKBS, 1984(diwarnakan kuning).Mencatitkan kedudukan pili bomba dengan jarak tidak lebih daripada 91.5 m (antarasatu pili bomba dengan yang lain) dan diwarnakan merah.Mengemukakan pengiraan hitungan had yang dibenarkan bagi kawasan takterlindung (Jadual Keenam, UKBS, 1984).Perakuan tanggungjawab, tandatangan dan cop rasmi ‘orang yang berkelayakan’ disetiap helaian pelan arkitektural.Mencatitkan Kehendak-kehendak Kelengkapan Menentang Kebakaran atauPepasangan Keselamatan Kebakaran di muka hadapan setiap perenggu pelanLetakan pepapasangan keselamatan kebakaran aktif dan pasif mengikut UKBS, 1984hendaklah diwarnakan n / pada ruang berkaitanPotong mana-mana keperluan tidak berkaitanT/B – Tidak berkenaanTandatangan: .Nama Pemohon: Nama Syarikat: Alamat Surat-Menyurat: No. Telefon : SEMAKAN JBPM – DITERIMA / TOLAK*ULASAN :CopJBPMPEGAWAI PENERIMA :TARIKH :*Potong yang tidak berkaitan

*Lampiran 1TAJUK PERMOHONAN :NAMA PEMILIKALAMAT::NO TEL:NAMA PERUNDINGALAMAT::NO TEL:ID PROJEK:1

BORANG BNOTIS MEMULAKAN/MENYAMBUNG SEMULA KERJA BANGUNAN[Undang-Undang Kecil 22 (1) dan (2)]Tarikh : .Kepada Pihak Berkuasa Tempatan,Majlis Perbandaran SegamatNo 1 Jalan Abdullah85000 SegamatJohorSaya memberi notis bahawa selepas tamat tempoh 14 hari dari tarikh notis ini diterima saya bercadang untukmemulakan / menyambung semula kerja bangunan iaitu : atas *Lot/Lot-lot .Seksyen .Jalan . .bagi .menurut pelan yangdiluluskan dengan No Ruj : .Bertarikh . (Orang yang mengemukakan)Nama: .Alamat: . . .No. Pendaftaran :.Kelas:.*Potong mana yang tidak berkenaan

III. PERKARA / DOKUMEN UNTUK DIMUATNAIK PADA SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE, MAJLIS PERBANDARAN SEGAMAT 2 Nota : Borang Permohonan* : PB - PERMOHONAN PELAN BANGUNAN & Jenis Permohonan* : (NEW)-Permohonan Baru Bil Senarai Semak OSC 3.0 Plus Online (samb.) Tandakan ( ) pada dokumen-dokumen PSPyang telah dilengkapkan dan (X) bagi yang tidak berkaitan. .

Related Documents:

4. setiap perenggu pelan perlu diletakkan kulit muka hadapan berwarna merah jambu (rumah kediaman) & berwarna biru (komersial) sebagaimana format di lampiran 1. i. profil permohonan iii. perkara / dokumen untuk dimuatnaik pada sistem osc 3.0 plus online, majlis perbandaran segamat ii. maklumat / info

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah, Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) telah berjaya menerbitkan sekali lagi Pelan Pengurusan Risiko MPAJ versi 2017 - 2021. Pelan pengurusan risiko ini telah ditambahbaik dari Pelan Pengurusan Risiko MPAJ versi 2012 - 2016 (Pindaan 1/2015)

Perkara : PERKIRAAN FEE BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN (PELAN PINDAAN) 1. RM 60.00 x Setiap Pelan Pindaan RM _ 2. Jika Melibatkan Tambahan Kepada Keluasan Ruang Lantai, Rujuk Jadual Pertama UKBS 1986 KEDUDUKAN LANTAI LUAS KADAR BAGI TIAP 9 m2 MINIMUM JUMLAH Tingkat Bawah & Mezanine RM7.00 - RM Tingkat Pertama RM6.00 - RM

6 Undang-Undang Malaysia AKTA 446 Takat pemakaian 2. (1) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh terpakai bagi mana-mana tempat pekerjaan atau bahagian daripadanya, yang terletak di dalam kawasan Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran

The renewal of Markazi Majlis-e-Shura 20. On the completion of 12 months of Markazi Majlis-e-Shura, Shahzada-e-Attar Hadrat Maulana Abu Usaid Haji Ahmad Ubaid Raza Attari Al-Madani ? ˇ ˇ renewed the membership of all the Arakeen-e-Shura. And Arakeen-e-shura elected H

1 2 3 4 INFO NIKAH, CERAI DAN RUJU’ (NCR) Majlis Akad Nikah (18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020) MENGIKUT TATACARA MAJLIS AKAD NIKAH YANG DIBENARKAN.

Buku Program Majlis Penyampaian Sijil Certificate Presentation Ceremony 8.30 am -1.30 pm, 20 Disember 2014 (Sabtu) Dewan Kuliah Utama, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Serdang Dengan sokongan dan kerjasama KL & Selangor Kerajaan Malaysia 2014

CECT 5940 (Holder of the authorisation Evonik Nutrition & Care GmbH) [Chickens for fattening; Chickens reared for laying] ; Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1395 of 5 October 2020; OJ L 324, 06.10. 2020, p. 3