Dina Pengar Och Din Ekonomi

1y ago
61 Views
2 Downloads
3.89 MB
110 Pages
Last View : Today
Last Download : 5m ago
Upload by : Fiona Harless
Transcription

Dinapengaroch dinekonomiPR IVATEKO N O M IPÅ EN K EL SVEN S K A

Det här är en handbok om pengar. Språket itexterna är på enkel svenska.Handboken har elva kapitel med informationom bland annat att spara och låna pengar, att betalaräkningar och vilka skydd som finns i samhället.Skydd som till exempel föräldrapenning, sjukpenningoch pension.Boken innehåller även texter om autogiro, mobiltbank-id och Swish. Det står också om vad som är braatt tänka på när det gäller koder och annan personliginformation.Till varje kapitel finns faktafrågor med facit. Det finnsockså frågor att diskutera. Till diskussions frågornafinns inget rätt eller fel. Det är vad du tycker ochtänker,om försäkringar, snabblån och annat som ärintressant.För dig som har erfarenhet från andra kulturer finnsfrågor för att jämföra och diskutera pengar ochekonomi, till exempel avtal och köp, i olika länder.Sist i varje kapitel finns en ordlista med förklaringartill svårare ord och uttryck. Många av orden är bra attkunna för att bättre förstå fakta och information omdina pengar.I slutet av handboken finns alla ord från de elvakapitlens ordlistor samlade. Där finns också länkar tillwebbplatser och telefonnummer som är bra att ha.Lycka till med att läsa och diskutera pengar ochekonomi!/Finansinspektionen

I NNE H ÅLL1Budget och skatt. . . . . . . . . . . . . . . 72 Söka arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Bank-id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Trygghet för alla . . . . . . . . . . . . . 295 Pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Boende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Betala räkningar. . . . . . . . . . . . . . 538 Betala i tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 Avtal och köp. . . . . . . . . . . . . . . . . 7510 Spara och låna. . . . . . . . . . . . . . . . 8311 Försäkringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Länkar och telefonnummer. . . . 109

11Budgetoch skatt7

Dina pengarDina pengar är mer än mynt och sedlar som du har iplånboken. Dina pengar är också alla dina inkomsteroch utgifter. Inkomster är pengar du får och utgifter ärpengar du betalar.Några inkomster och utgifter är samma varje månad.De kallas fasta inkomster och utgifter.Inkomster och utgifter som inte återkommer varjemånad eller som ändras kallas rörliga. Rörliga utgifterär till exempel kostnaden för el som ofta är högre påvintern än på sommaren.InkomsterInkomster är pengar du får. Detär till exempel lön från arbete,barnbidrag, studiebidrag,bostadsbidrag, försörjningsstöd,sjuk penning, a-kassa och pension.För de flesta inkomster behöver du betala skatt,men inte för de inkomster som är bidrag. Barn bidrag, studiebidrag och bostadsbidrag behöver du tillexempel inte skatta för.UtgifterUtgifter är kostnader du har för att leva. Det är tillexempel kostnad för hyra, mat, kläder, hygien, el,8

telefon, internet och tv. Utgifter är också vad detkostar att åka tåg, bil, buss, tunnelbana och andraresor. För de flesta är bostaden den största kostnaden.Även maten är en stor kostnad för många.SkattPengarna du betalar i skatt går till staten så att de kanbetala ut bland annat barnbidrag, bostadsbidrag ochsjukpenning. Skattepengarna betalar också för skolor,sjukvård, polis och bibliotek.Man kan betala skatt på olika sätt, till exempel skattpå lön. Du betalar även skatt när du köper en vara ien affär. Den skatten kallas moms.På några varor finns en speciell skatt, till exempel påalkohol, bensin och tobak.9

BudgetFör att förstå vad det kostar att leva kan du göra enbudget. I en budget skriver du alla dina inkomsterunder en månad och vad det blir totalt. Skriv ocksåalla utgifter under samma period. Utgifterna är alltsom du betalar.Lägg ihop inkomsterna och lägg ihop utgifterna.Då ser du hur mycket pengar du har kvar eller omdet saknas pengar.En budget hjälper dig att ha koll på dina utgifter såatt de inte är större än inkomsterna. Budgeten kanockså hjälpa dig att minska på utgifter som inte ärnödvändiga. Då kanske du kan spara en del pengareller köpa något du vill ha.10

Vad kostar det att leva?Här kan du läsa vad det kan kosta att leva i Sverige.Exemplet visar genomsnittskostnader varje månad fören ung kvinna eller man som bor i en egen bostad.Belopp i kronorUtgifter, per månadMat hemma2 250Lunch måndag–fredag ingår inteFörbrukningsvaror130Saker till hemmet590Medier1 430Hyra5 760HemförsäkringTotalt: utgifter för hushållet11010 270Övriga utgifterPersonlig hygien700Kläder och skor520Fritid, inklusive mobiltelefon810Lunch ute (20 gånger/månad)Kollektiva resorFack och a-kassaTotalt: övriga utgifterTotalt vad det kostar att leva1 9606005105 10015 370Källa: Konsumentverkets beräkningar 202111

Bra att vetaKommunerna har budget- och skuldrådgivare.De kan svara på frågor om budget ochekonomi och informera om vad du ska göraom du har svårt att betala dina skulder.Det är gratis att besöka budget- ochskuld rådgivare.Prata budget Vilken är din största utgift?Vilka är dina andra stora utgifter? Tror du att någon utgift kan bli lägre?Vad kan du göra för att minska utgiften? Vilka av dina nöjen kostar pengar? Har kostnadenökat eller minskat senaste året? S ka skatten vara olika för personer med höga ochlåga inkomster? Varför? Varför inte? Vad skulle du göra om du hade 100 miljonerkronor? Vad skulle du köpa?12

Jämför kulturerVilken var din största utgift i landet där du boddeförut? Vad var dyrare än i Sverige? Vad var billigare?Vilka sedlar och mynt finns där? Jämför värdet medsvenska kronor.Faktafrågor1. Vad är inkomster?A Pengar jag fårB Pengar jag betalarC Pengar jag är skyldig någon2. Vad är utgifter?A Pengar jag fårB Pengar jag betalarC Pengar jag sparar3. Vad är en budget?A Lista över alla inkomsterB Lista över alla utgifterC Lista över både inkomster och utgifter4. Vad är el-avgiften exempel på?A Fast kostnadB Rörlig kostnadC Skatt5. Vad är barnbidrag exempel på?A Inkomst man inte behöver skatta förB Inkomst man måste söka för att fåC Inkomst som skattas som arbeteSvaren finns på nästa sida.13

Ordlista till kapitel 1AvgiftPengar du betalar, till exempelmedlemsavgift.BidragPengar som till exempel staten betalartill någon.BudgetLista över alla inkomster och utgifter.FastakostnaderKostnader som är samma varje månad.InkomstPengar du får för till exempel arbete.MyntPengar av metall.PlånbokFodral att ha pengar i.RörligakostnaderKostnader som ändras varje månad.SaknarNågot som inte finns.SedlarPengar av papper.SkattPengar du betalar av din inkomst tillstat och kommun.TotaltSumman av allt det du räknar ihop.UtgiftAllt du betalar för.Rätt svar på frågorna: 1A 2B 3C 4B 5A14

2Sökaarbete15

Söka arbeteOm du vill, kan du skriva in dig hos Arbets förmed lingen för att anmäla att du söker jobb.När du kommer till Arbetsförmedlingen ska du hamed dig legitimation. Du ska också gärna ha medbetyg som visar vad du har studerat och intyg somvisar vad du har arbetat med.Du måste besöka Arbets förmedlingen digitalt ellerfysiskt för att bli inskriven.DatasystemNär du är inskriven blir dina personuppgifter registrerade i Arbetsförmedlingens datasystem. Det är för attlättare hitta ett jobb som passar.16

Du bestämmer själv vilka uppgifter om dig som fårlämnas till de arbets givare som har lediga jobb.HandlingsplanArbetsförmedlingen och personen som söker arbeteskriver en handlingsplan tillsammans. I planen stårvad du som arbetssökande ska göra för att hitta ettjobb och vilken hjälp Arbetsförmedlingen ska ge dig.www.arbetsformedlingen.sePå www.arbetsformedlingen.sefinns information om olikaarbeten. Webbplatsen heterPlatsbanken och visar fleratusen lediga jobb. Där finnsäven information omolika utbildningar.Du kan också läsa omvad som är viktigt att tänka på närdu söker jobb och vilka arbeten som kommer attfinnas i framtiden.På Arbetsförmedlingens webbplats finns även länkartill andra sajter som har information om arbete ochstudier.17

CVEtt CV är en lista där det står vilken utbildning du haroch vilka arbeten du har haft.Arbetsförmedlingen har kurser där du kan lära dig attskriva cv. En del kurser är på bara en timme och andraär flera dagar.Du kan också få lära dig att skriva personligt brev. I ettpersonligt brev berättar du om dig själv, varför du villha arbetet du söker och varför du passar för det ledigajobbet.Flera sättDet är större chans att hitta ett jobb om du sökerarbete på flera sätt.Många söker arbete genom vänner och bekanta,annonser i tidningar och på internet.Andra går direkt till arbetsplatser och frågar arbets givare om det finns något ledigt jobb.18

Extra hjälpDu kan få extra hjälp av en arbetsförmedlare omdu har en sjukdom eller en skada som gör att intealla arbeten passar dig. Du kanske behöver tekniskahjälpmedel på den arbetsplats du kommer till.Fack och a-kassaDu som arbetar i Sverige kan vara med i ett fack förbund.Du kan också vara medlem i en arbets löshets kassa.Det kallas kort för a-kassa. Om du är medlem betalardu en avgift varje månad.Du kan söka pengar från a-kassan om du blir arbetslös.För att få söka a-kassa måste du vara inskriven påArbetsförmedlingen. Du måste också följa a-kassansregler. En regel är att du måste söka jobb.Arbets förmedlingen talar om för dig när det finnsjobb du kan söka, men du ansvarar själv för att sökaarbete.19

Bra att vetaDu som behöver tolk får gratis tolkhjälp påArbetsförmedlingen.Du kan också få papper översatta till svenska,som du behöver för att söka jobb.Universitets- och högskolerådet kan gedig information om vad utbildning från enhögskola i ett annat land betyder i Sverige.Det är också gratis.Prata arbete Inom vilka yrken tror du att det behövs merarbetskraft i framtiden? Inom vilka yrken tror du att det behövsmindre arbetskraft? Vad vill du arbeta med? Berätta varför. Vad är viktigt att tänka på vid en jobbintervju? Vilka egenskaper är viktiga på en arbetsplats? Vilkaegenskaper har du?20

Faktafrågor1. Vad måste du ha med vid inskrivninghos Arbetsförmedlingen?A CVB IntygC Legitimation2. Vad står i Arbetsförmedlingens handlingsplan?A Vad personen har arbetat med förutB Vad personen ska göra för att hitta ett arbeteC Vad personen vill arbeta med3. Vad är ett cv?A En kurs i att söka arbeteB En lista på en persons utbildningar och arbetenC Ett intyg från facket4. Vad är a-kassa?A ArbetslöshetskassaB Arbetsförmedlingens pengarC Ett fackförbund5. Vad är en arbetsgivare?A En person som söker arbeteB En person som arbetar på ArbetsförmedlingenC En person eller ett företag som anställer människorSvaren finns på nästa sida.21

Jämför kulturerFinns något yrke i ditt födelseland som inte finns iSverige? Finns något yrke i Sverige som inte finns i dittfödelseland?Är samma egenskaper viktiga på arbetsplatser i helavärlden? Om inte, vad är skillnaden?Ordlista till kapitel 2Arbets givarePerson eller företag som anställermänniskor.Arbets sökandePerson som söker arbete.CVLista över utbildning och tidigarearbeten.Personligt brevPresentation av dig och varför duvill ha arbetet du söker.Person uppgifterPersonnummer, adress och annaninformation.PlatsbankenWebbplats på internet medplatsannonser.Skriva in digAnmäla dig till exempel hosArbetsförmedlingen.Rätt svar på frågorna: 1C 2B 3B 4A 5C22

3Bank-id23

Bank-idBank-id är en svensk e-legitimation och fungerar somett id-kort. Det är en personlig legitimation som visaratt du är du. Bank-id är din digitala namnteckningpå internet. Du skaffar bank-id hos din bank och kanha det i mobil, surfplatta eller dator. Ipad är exempelpå surfplatta. Med ett bank-id kan du legitimera digdigitalt.Skydda din kodVisa aldrig koden till ditt bank-id förnågon och säg aldrig koden. Ge aldrigdina koder till någon annan. Det ärockså mycket viktigt att ingen ser dinkod när du knappar in den.24DIN KODÄR BARAFÖR DIG!

Ge aldrig personliginformation i telefonDin bank ringer aldrig till dig för att be dig slå in dinkod. Ring och kontrollera med din bank om du fårett sådant samtal. Myndigheter ringer inte heller tilldig för att be om din kod. Arbetsförmedlingen ochSkatteverket är exempel på myndigheter.Ge aldrig personliginformation i mejlDin bank mejlar aldrig för att be dig skicka dinakortuppgifter eller inloggningsuppgifter. Om du får ettmejl från en bank med en länk ska du aldrig öppnafilen. Du ska inte heller klicka på en länk som ber digfylla i något.Mobilt bank-idE-legitimation är ett namnför olika typer av elektronisklegitimation. Bank-id ochmobilt bank-id är exempel påe-legitimation. Mobilt bank-idär en digital legitimation somdu har med dig i mobilen. Dukan också ladda ner mobilt bank-id på din surfplatta.Det fungerar som din digitala namnteckning.25

Du kan använda mobilt bank-id för att till exempelskriva under avtal, göra bokningar, ansökningaroch köp. Du kan också använda mobilt bank-id ikontakter med svenska myndigheter. Appen visar vemdu legitimerar dig hos.Det står till exempel: Jag legitimerar mig hosFörsäkringskassan.Alla som har ett svenskt personnummer och en smartmobil eller surfplatta med internetuppkoppling kanskaffa mobilt bank-id. Du kan få mobilt bank-id hosdin bank om de har den tjänsten. En smart mobilfungerar ungefär som en dator. Du kan till exempelmejla, använda appar och surfa med en smartmobiltelefon.Prata bank-id och mobiltbank-id Vad tycker du är bra med bank-id? Är det någotsom inte är bra? Hur gör du för att komma ihåg alla siffror ochkoder? Skriver du dem någonstans eller har du demi huvudet? Tror du att alla behöver ha mobilt bank-id iframtiden? Varför? Varför inte?26

Faktafrågor1. Vad är bank-id?A En internationell bankB En svensk e-legitimationC En legitimation för flera personer2. Var kan du få bank-id?A Från min bankB Från SkatteverketC Från Försäkringskassan3. Vad är viktigt om bank-id?A Att ge koden till flera företagB Att ge koden till flera personerC Att aldrig ge koden till någon4. Vad är mobilt bank-id?A Det är som ett körkort på internetB Det är som ett telefonkort för internetC Det är som en namnteckning på internet5. Vad behöver du för att ha mobilt bank-id?A Svenskt körkort och mobil eller surfplattaB Svenskt personnummer och mobil eller surfplattaC OCR-nummer och mobil eller surfplatta6. Vad kan du använda mobilt bank-id till?A Skriva under avtal och söka studiemedelB Hjälpa andra att betala räkningarC Visa bilder på kläder jag vill säljaSvaren finns på nästa sida.27

Jämför kulturerVilka siffror och koder behövde du i ditt födelseland?Ordlista till kapitel 3Bank-idDin digitala namnteckning påinternet.Mobilt bank-idDin digitala namnteckning påinternet för telefon eller surfplatta.Rätt svar på frågorna: 1B 2A 3C 4C 5B 6A28

4Trygghetför alla29

Trygghet för allaI Sverige finns ett system med försäkringar, så att allaska känna sig trygga.Socialförsäkringen är en del av det systemet. Den skahjälpa och skydda människor hela livet, från födseln tillpensionen. Skyddet är pengar som För säk ringskassanbetalar ut. Det kan vara barnbidrag, bostadsbidrag ellersjukpenning.Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar förstudie medel till dem som studerar.Pensionsmyndigheten ansvarar för att alla får rättpension.30

FöräldrapenningFörsäkringskassan betalar ut föräldrapenning till densom har fått barn och är föräldraledig. Det är pengarsom föräldrar får för att kunna vara hemma med sinabarn istället för att arbeta.Föräldrapenningen är olika för olika personer.Den beror på hur mycket du tjänade innan dublev förälder.Föräldrapenningen betalas ut i totalt480 dagar per barn. Du kan ta utföräldrapenning till och med att dittbarn slutat första året i grundskolan.(Siffran är från år 2020.)BarnbidragAlla som bor i Sverige ochhar barn får barnbidrag. Du behöver inte ansöka omatt få det. Försäkrings kassan ansvarar för att du fårrätt summa pengar.Barn bidraget är 1 250 kronor per barn. Föräldrar somhar flera barn får ett tillägg. Det beror på hur mångabarn du har. Du som har två barn får två barnbidragoch 150 kronor extra i månaden.Barnbidraget betalas ut senast den 20:e dagen imånaden.31

SjukpenningArbetsgivaren betalar dig sjuklön de två första veckornadu är sjuk, utom för den första sjukdagen. Den kallaskarensdag och då får du ingen lön. Efter två veckorbetalar Försäkringskassan sjukpenning till dig i stället.Om du inte har arbete, så betalar Försäkringskassansjukpenning hela tiden du är sjuk. Sjukpenningen ärolika för olika personer. Den beror på hur mycket dutjänade innan du blev sjuk.Du som har eget företag, är arbetslös eller föräldra ledigkan få sjukpenning även första dagen.BostadsbidragBarnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag.Ungdomar som är över 18 år, men under 29 år kanockså få bostadsbidrag. Gifta eller sambor ska bådavara under 29 år för att få bostadsbidrag.32

Bidragets storlek beror på inkomst, vad bostadenkostar, hur stor bostaden är och hur många barn sombor där. Personen som söker bostadsbidrag måste bo iden bostad som han eller hon söker bidrag för.Du måste själv ansöka om du vill ha bostadsbidrag.Bidraget är för högst 12 månader. Efter 12 månadermåste du lämna in en ny ansökan. Du kan få bostads bidrag från den månad Försäkringskassan får dinansökan.StudiebidragDu som studerar på universitet, högskola och en delandra utbildningar efter gymnasiet, kan ansöka omstudiemedel. Du som studerar på folkhögskola, komvuxeller annan utbildning på grundskola och gymnasiumkan söka studiemedel från hösten det år du fyller 20.Studiemedel är bidrag och lån. Centrala studiemedels nämnden (CSN) beslutar om du har rätt till studie medel. Studiebidraget betalas ut tio månader om året.Bra att vetaStudiebidraget är pengar som du inte behöverbetala tillbaka.Studielånet är pengar som du måste betalatillbaka. Du kan söka bara bidraget, om du vill.33

Prata trygghet Vilken ekonomisk hjälp tycker du ska finnasför människor? Ska det vara samma hjälp för rika och fattigapersoner? Varför? Varför inte? Är 1 250 kronor per barn i barnbidrag en lagomsumma? Är 480 dagar per barn lagom antal dagar för attstanna hemma? Vad tycker du är viktigast? Föräldrapenning,barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag ellerstudiebidrag? Berätta varför. Vilka tycker du ska få bostadsbidrag? Tycker du attinkomst, antal barn eller hyra ska avgöra?Jämför kulturerVilken ekonomisk hjälp finns för människor i landetdär du bodde förut?Finns betald föräldraledighet i andra länder? I så fall,hur länge?Finns studiemedel i andra länder? I så fall, hur mycket?Måste man betala tillbaka pengarna?34

Faktafrågor1. Vilka pengar betalar Försäkringskassan ut?A PensionerB BarnbidragC Studiemedel2. Var ansöker man om barnbidrag?A På BarnavårdscentralenB I förskolanC Man behöver inte söka3. Vad är sjukpenningA Lön till den som arbetar på sjukhusB Pengar som Försäkringskassan betalar till densom är sjukC Lön från arbetsgivaren första dagen du är sjuk4. Vem kan söka bostadsbidrag?A Gifta som är 28 årB Ungdomar som är 17 årC Familjer med många barn och höga inkomster5. Vad är rätt om studiebidrag?A Pengarna måste betalas tillbakaB Pengarna behöver inte betalas tillbakaC Bidraget kommer varje månad hela åretSvaren finns på nästa sida.35

Ordlista till kapitel 4BostadsbidragPengar du kan få som hjälp för attbetala hyranFörsäkrings kassanBetalar ut till exempel barnbidrag,bostadsbidrag och sjukpenning.InkomstPengar du får till exempel genomarbete.KarensdagFörsta sjukdagen utan lön.LönPengar du får när du arbetar.Sjukanmäla sigMeddela sjukdom. Kan vara itelefon, via sms eller mejl.SjuklönPengar arbetsgivaren betalar deförsta två veckorna du är sjuk.SjukpenningPengar Försäkringskassan betalarnär du är sjuk.SkattPengar du betalar till stat ochkommun.SparaSamla på något, till exempelpengar, för att använda senare.TjänaPengar du får när du arbetar.Rätt svar på frågorna: 1B 2C 3B 4A 5B36

5Pensioner37

PensionDet finns flera olika typer av pension. Du får självbestämma när du vill börja ta ut pension, men detfinns några regler. En regel är att du tidigast kan taut pension från staten den månad du fyller 62 år.Du måste själv ansöka om att få pension.Pensionsmyndigheten är en av statens myndigheter.De ansvarar för att alla får rätt pension.Från Pensionsmyndigheten kan du få inkomstpension,premiepension och garantipension. De är allmännapensioner. Pensionen är olika för olika personer.Pensionen beror på hur mycket pengar du har tjänat iSverige. Den beror också på hur mycket skatt du harbetalat. Pengarna betalas ut en gång i månaden. Allaska betala skatt också på sina pensionspengar.38

InkomstpensionDu får högre inkomstpension om du har arbetat längeoch tjänat mycket pengar. Du får lägre pension om duinte har tjänat så mycket. När du arbetar går en delpengar från din lön till inkomstpensionen. Staten tarpengarna från skatten som du betalar.GarantipensionDu som har liten pension eller ingen pension kan fågarantipension. Du ska ha fyllt 65 år och du ska habott i Sverige i minst tre år för att få garantipension.Om du har bott i Sverige i 40 år som vuxen, ellerlängre, så får du full garantipension.PremiepensionStaten tar också pengar till premiepensionen från skattsom du betalar. Om du vill kan du själv välja att sparade pengarna i olika fonder.En fond är en samling värdepapper. Alla som sparar ifonden äger de värdepapperen tillsammans.Du kan välja högst fem fonder och du får byta fondernär du vill. Det kostar ingenting. Din premiepensionberor på om fonden som du sparar i går bra eller dåligt.39

BostadstilläggOm du får låg pension kan du få bostadstillägg.Det är skattefritt. Du ansöker om bostadstillägg hosPensionsmyndigheten.Rätt till pensionAlla som har arbetat i Sverige och bott i Sverige harrätt till pension. Även till exempel inkomster frånföräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning ochpengar från a-kassa ger rätt till pension.Bara vita inkomster ger dig rätt till pension.Ingen rätt till pensionOm du jobbar i ett annat land och betalar skatt i detlandet, får du inte svensk pension. Du får heller ingenpension om du är egen företagare och inte tar ut lön.Vårdnadsbidrag ger ingen rätt till pension och svartainkomster ger ingen pension.Minpension.sePå www.minpension.se kan du sehela din pension. Du får vetaungefär hur mycket pengardu kan få när du blirpensionär.40

Bra att vetaPensionsmyndigheten har kundservicepå telefon. Du kan ringa och fråga om dinpension nu och i framtiden.På Pensionsmyndighetens webbplats kan dufå mer information.Tjänstepension ochprivat pensionMånga som arbetar har också tjänstepension. Det ärpengar som arbetsgivaren sätter in varje månad till digsom arbetar. Alla olika pensioner tillsammans blir dintotala pension. Du kan fråga din arbetsgivare om duhar tjänstepension.En del människor sparar själva till sin pension. Detfinns flera olika sätt att pensionsspara via en bankeller ett försäkringsbolag.41

Faktafrågor1. Vilken myndighet ansvarar för att alla får rätt pension?A ArbetsförmedlingenB FörsäkringskassanC Pensionsmyndigheten2. Vid vilken ålder kan du tidigast ta ut pension från staten?A 55 årB 62 årC 65 år3. Vilka är reglerna för att få garantipension?A Man ska ha bott i Sverige minst tre år och varaminst 65 årB Man ska ha bott i Sverige minst tre år och varaminst 40 årC Man ska ha bott i Sverige minst tre år, ha fyllt 65 åroch ha liten eller ingen pension4. Vilken inkomst ger rätt till pension?A VårdnadsbidragB FöräldrapenningC Inkomst från annat land5. Hur ofta betalas pensionen ut?A En gång i månadenB En gång i veckanC Varannan vecka42Svaren finns på sidan 44.

Prata pension Vid vilken ålder tycker du att det är lagom attsluta arbeta? Ska man själv få bestämma när man vill gå ipension? Är det rätt att den som har tjänat mycket pengarfår hög pension? Vem tycker du ska försörja gamla människor? Är det rätt att personer som aldrig har arbetat fårpension när de blir gamla?Jämför kulturerFinns systemet med pension i ditt födelseland? Omnej, hur försörjer sig gamla?Hur gamla är människor i ditt födelseland när deslutar arbeta?Lever dina föräldrar? Om ja, arbetar de eller vad gör de?43

Ordlista till kapitel 5BostadstilläggOm du får låg pension kan duansöka om bostadstillägg.FondEn samling värdepapper. Allasom sparar i fonden äger dentillsammans.GarantipensionFör den som har tjänat lite, har bottminst tre år i Sverige och har fyllt 65 år.InkomstpensionEn del av skatten går till inkomst pensionen. Ingår i den allmännapensionen.PensionPengar äldre får av staten, arbets givaren eller båda. Även privatapensioner finns.Pensions myndighetenAnsvarar för att alla får rättpension. Informerar om pensioner.PremiepensionEn del av skatten går tillpremiepension. Du kan sparapengarna i fonder.SvartainkomsterPengar man får för arbete och intebetalar skatt för.Tjänstepension Pengar som arbetsgivaren sätter in.Vita inkomster Pengar man får för arbete ochbetalar skatt för.VärdepapperAktier och andra värdepapper.Rätt svar på frågorna: 1C 2B 3C 4B 5A44

6Boende45

BoendeDet finns flera olika typer av bostäder, till exempelhyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Olika typerav boenden har olika avtal.Om du hyr en lägenhet, skriver du på ett hyresavtal.Om du köper en bostadsrätt eller en villa, skriver duett avtal med säljaren om köpet. Det kallas köpeavtal.46

HyresrättEn hyresrätt är en bostad man hyr. Du som bor i hyres rätt betalar hyra för att bo. Du betalar till din hyres värd som äger huset och lägenheten.Du kan bo tills du inte vill hyra lägenheten längre. Dåkan du säga upp hyresavtalet. Du ska säga upp avtaletflera månader innan du vill flytta. Uppsägningstiden ärnormalt tre månader.Hyresvärden kan också säga upp hyresavtalet. Det kanhan eller hon göra om du inte betalar hyran i tid. Omdu betalar hyran för sent flera upprepade gånger kanhyresvärden säga upp dig utan uppsägningstid. Du kandå behöva flytta.BostadsrättEn bostadsrätt är en bostad man köper. Det kan varaen lägenhet, en villa eller ett radhus.Du som köper en bostadsrätt blir medlem i en förening.De andra medlemmarna i föreningen och du ägerhuset tillsammans, som ni bor i.Ni har också ansvar tillsammans för föreningensekonomi.47

Du som köper en bostadsrätt betalar insats till förraägaren för att överta en andel i föreningen. Allasom bor i en bostadsrätt betalar också en avgift tillföreningen varje månad. Avgiften används till attbetala för städning, snöskottning, reparationer avfastigheten och annat.Det är vanligt att varje medlem betalar sin egen elräkning, men ibland ingår el i avgiften.48

BostadsbidragBostaden är en stor utgift för många människor.Familjer med barn kan få bostadsbidrag. Ungdomarsom är över 18 år, men under 29 år kan också fåbostadsbidrag. Om de är gifta eller sambor ska bådavara under 29 år.Din inkomst bestämmer om du får bostadsbidrag ochhur mycket du får. Bidraget beror också på hur mycketdin bostad kostar och hur många barn du har. Dumåste bo i den bostad som du söker bostadsbidrag för.Hur söker man bostadsbidrag?Du som vill söka bostadsbidrag kan ladda ner enblankett från Försäkringskassans hemsida. Det gårockså bra att ringa till Försäkringskassan och beställablanketten.När kan man få bostadsbidrag?Från den månad Försäkringskassan får din ansökan,kan du få bostadsbidrag. Bidraget är för högst 12månader i taget. Du måste lämna in en ny ansökanefter 12 månader.49

Prata boende Vad är viktigast med en bostad? Storlek, läge,kostnad eller vad? Vilka fördelar finns det med att bo i hyresrätt?Vilka nackdelar? Vilka fördelar finns det med att bo i bostadsrätt?Vilka nackdelar? Vilka tycker du ska få bostadsbidrag? Tycker du attinkomst, antal barn eller hyra ska avgöra? Vill du flytta? Om ja, berätta varför? Hur vill duhelst bo? Var vill du helst bo?Bra att vetaI en hyresrätt ingår normalt värme, vatten ochsophämtning. Du behöver inte betala extraför det.Kyl, frys och spis ingår också.Ibland ingår även el och kabel-tv.50

Jämför kulturerHur bodde du i ditt födelseland? Vem ägde bostaden?Betalade du hyra?Om ja, vad ingick i hyran eller avgiften? Vad ingick inte?Vilka skillnader finns mellan din bostad i födelselandetoch här? Vilka likheter finns?Faktafrågor1. Vad är en hyresvärd?A Den som hyr en lägenhet eller en villaB Den som äger lägenheter och hyr ut demC Den som är medlem i en hyresgästförening2. Vem kan säga upp ett hyresavtal?A Bara personen som hyr lägenhetenB Bara personen som hyr ut lägenhetenC Både personen som hyr lägenheten och den som hyr ut3. Vad är insats?A Avgift för el, värme och vattenB Avgift för att städa och reparera bostadsrätterC Avgift för att bli medlem i en bostadsrättsförening4. Vem har ansvar för pengarna i en bostadsrättsförening?A Hyresvärden har ansvarB Försäkringskassan har ansvarC Alla medlemmar tillsammans5. Vilka kan få bostadsbidrag?A Familjer med barnB Ungdomar under 18 årC Gifta barnlösa par över 29 årSvaren finns på nästa sida.51

Ordlista till kapitel 6AvgiftPengar som du betalar.BlankettPapper där du skriver in uppgifter, tillexempel namn och adress.BostadsbidragPengar du kan få som hjälp för attbetala hyran.Bostadsrätt Bostad som du köper.FakturaInformation som visar hur mycket duska betala. Kan finnas på papper, mejleller internetbanken.FastighetMark eller byggnad som någon äger.HyresavtalPapper du skriver på om du hyren bostad.HyresrättBostad som du hyr.HyresvärdPerson som äger och hyr ut rum ellerlägenheter.InsatsPengar du betalar till förra ägaren för attöverta en andel i bostadsrättsföreningen.KöpeavtalPapper du skriver på om du köper enbostadsrätt eller villa.UppTiden från att du säger upp ett avtal,sägningstid till exempel ett hyresavtal, tills detslutar att gälla.52Rätt svar på frågorna: 1B 2C 3C 4C5A

7Betalaräkningar53

BetalaDu kan betala på olika sätt när du köper något.Du kan betala direkt med mynt eller sedlar. Det äratt betala kontant.Du kan också betal

Dina pengar. Dina pengar är mer än mynt och sedlar som du har i . plånboken. Dina pengar är också alla dina inkomster . och utgifter. Inkomster är pengar du får och utgifter är pengar du betalar. Några inkomster och utgifter är samma varje månad. De kallas fasta inkomster och utgifter. Inkomster och utgifter som inte återkommer varje

Related Documents:

Inkomst Pengar du får för till exempel arbete. Mynt Pengar av metall. Plånbok Fodral att ha pengar i. Rörliga kostnader Kostnader som ändras varje månad. Saknar Något som inte finns. Sedlar Pengar av papper. Skatt Pengar du betalar av din inkomst till stat och kommun. Totalt Summan av allt det du räknar ihop. Utgift Allt du betalar för.

Pengar är praktiska. De ger frihet och trygghet. Genom att spara och låna kan du dessutom enklare planera hur du ska använda dina pengar. Att spara ger dig större frihet i vardagen. Sparade pengar är också tryggt att ha, både om diskmaskinen plötsligt går sönder och som en extra buffert till din ekonomi när du blir äldre och

DITT BARN & DINA PENGAR — 13 PLANERA DIN EKONOMI GRAVID penning när du är föräldraledig. Men utan sgi kan du inte få pengar om du till exempel blir sjuk eller behöver vabba. Din sgi är ungefär samma som din månadslön multplicerat med 12. I kapitlet Familj kan du läsa om hur du skyddar din sgi från och med barnets ettårsdag.

et här är en handbok om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Handboken har elva kapitel med information . om bland annat att spara och låna pengar, att betala räkningar och vilka skydd som finns i samhället. Skydd som till exempel föräldrapenning, sjukpenning och pension. Nytt är texter om autogiro, mobilt bank-id och Swish.

pengar är pengar på konton i en bank. De pengarna skapas av affärsbankerna och kallas affärsbankspengar.3 Affärsbankspengar är en fordran på en bank - och vi kan se det som att banken är skyldiga oss kontanter. Affärsbankspengar kan, på samma sätt som centralbankens pengar (kontanter), användas till att betala med och som .

av de pengar som satsas i spel med hög risk 6 2017-10-20 För lotterier t ex är andelen med problemspelande 2,3 procent och andelen av satsade pengar som kommer från spelare med problemspelande är 6 procent. Kvoten blir då 6/2,3 2,6 Det finns samband mellan andel spelare med problemspelande och hur stor andel av de pengar som satsas som kommer

om pengar minskat signifikant, med undantag för pojkarna i gymnasiet där andelen var oförändrad. Också vad gäller spel om pengar de senaste 12 må - naderna har spelandet sjunkit signifikant bland elever i årskurs 9 och bland flickorna i gymnasiet under perioden 2012-2018. Beträffande hur mycket pengar eleverna spelat

ACCA ADVANCED DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS ETHICS AND PROFESSIONAL SKILLS MODULE Research and Analysis Project and Key Skills Statement ACCA DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS (RQF LEVEL 4) ACCA DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS (RQF LEVEL 4) ACCA GOVERNANCE ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) is the global body for professional accountants. We aim to offer .