VMI: Vendor Managed Inventory (ตอนจบ)

1y ago
15 Views
1 Downloads
912.52 KB
7 Pages
Last View : 3d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Harley Spears
Transcription

ปีที่ 35 ฉบับที่ 134 เมษายน-มิถุนายน 2555 ดร.สถาพร โอภาสานนท ผู ช วยศาสตราจารย �ารธุรกิจระหว างประเทศ โลจิสติกส และการขนส ง คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี �สตร opasanon@tu.ac.th VMI: Vendor Managed Inventory (ตอนจบ) VMI (Vendor Managed Inventory) ��่มประสิทธิภาพ �คลัง � หลักการ สำคัญของการทำ VMI คือ ละยอดขายจริง ของผู้ซื้อ �ประสิทธิภาพ มากขึ้น ��เอง ทั้งนี้ การทำ VMI ื้อ � �จำเป็น น้ำได้อย่าง ต่อเนื่อง �ะการบัญชี �สตร์

Logistics and Supply Chain Management ที่มา: Dong et al. (2007) รูปที่ 1: �นและ VMI การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง โดยผู้ ข าย หรื อ VMI มี ค วามแตกต่ า งจากการเติ ม เต็ ม สิ น ค้ า แบบปกติ (Traditional Replenishment System) �สดงในตารางที่ 1 �ำคัญได้แก่ 1) การออกคำสั่งซื้อ VMI �ารจัดส่งสินค้า �็ม สินค้าแบบปกติ ��ื้อก่อน ซึ่งจะทำให้มี Lead Time �่า VMI และไม่สามารถ ��พสูงสุดได้ 2) �ูล �้ซื้อไปยังผู้ขาย �่อระดับปริมาณ ��่งซื้อใหม่ (Reorder Point) ก่อนเท่านั้น แต่สำหรับ VMI แล้ว �ู้ซื้อให้แก่ ��ัญ � �สินค้าคงคลัง ยอดขายสินค้า �ริม การขาย (Promotional Campaigns) �ค้า าของผู้ขาย 3) ระบบปฏิบัติการ เนื่องจาก VMI ่างต่อเนื่อง แบบเวลาจริง (Real Time) จึงจำเป็น ��่ทันสมัย ��ฐานเดียวกัน �ณาการข้อมูล �� ��สาร ��์ ากยิ่งขึ้น �จ

ปีที่ 35 ฉบับที่ 134 เมษายน-มิถุนายน 2555 ตารางที่ 1: ��บปกติ และการทำ VMI ที่มา: Felice De Toni and Zamolo (2005) �ะการบัญชี �สตร์

Logistics and Supply Chain Management จะเห็นได้ว่า ��ความสำเร็จ ของการทำ VMI ��นการทำ VMI ได้ (Felice De Toni and Zamolo, 2005) รูปที่ 2 ��รควบคุมระบบ VMI ��รไหล �ยไปยังผู้ซื้อ โดยการทำ VMI ��ื้อวัตถุดิบ แผนการผลิต การควบคุม �ง �ัดส่งสินค้า �ด้ ที่มา: Disney and Towill (2003) รูปที่ 2: �นข้อมูลใน VMI งผู้ซื้อแล้ว ข้อมูล ณ จุดขาย หรือ Point of Sales (POS) ��ยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ข้อมูล ณ จุดขาย � (EPOS) ��บบ Real Time �น ๆ ที่อยู่ต้นน้ำ ��่งขึ้น โดยเป็นการลด Lead Time �โซ่อุปทาน �ัญหา Bullwhip Effect �กัน �จ

EPOS SC Customer Retailer Distributor Warehouse Factory ปีที่ 35 ฉบับที่ 134 เมษายน-มิถุนายน 2555 รูปที่ 3: การแชร์ข้อมูล EPOS ตลอดโซ่อุปทาน ปัจจุบัน การแชร์ข้อมูล EPOS ��น ��ยี สารสนเทศ อย่างเช่น การนำ RFID (Radio Frequency Identification) ��ารควบคุม สินค้าคงคลัง �อดขาย ณ จุดขาย หน่วยงานอื่น ๆ ในโซ่ อุปทาน วณต้นน้ำ ที่มา: Lapide (2004) รูปที่ 4: การใช้ RFID �ปสงค์ที่ปลายน้ำ �ะการบัญชี �สตร์

Logistics and Supply Chain Management �ทำ VMI ถึงแม้ว่า VMI ��น ��การใช้ประโยชน์ จาก VMI ��าได้เป็นอย่างดี ในการทำ VMI ได้ ได้แก่ Wal-Mart และ Campbell Soup เป็นต้น อย่างไรก็ตาม �ลาย ๆ �มเหลวในการทำ VMI ��ิธีการ ��นค้าแบบดั้งเดิม เช่น ร้านค้าชื่อ Spartan ��คมี �ิกา เป็นต้น �เหลวในการทำ VMI �ขายและผู้ซื้อ �� เนื่องจาก ำ VMI ��าคือ �นทุน ที่ เ กิ ด จากการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า โดยตนเองอาจจะไม่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ เ ห็ น ชั ด เป็ น รู ป ธรรมจากการทำ VMI ผู้ซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ งานวิจัยทางด้าน VMI �นกันว่า ขายจะได้รับ นทีจากการ ��ง ทั้งนี้ ��จากการทำ VMI คือ การเพิ่มขึ้นของ ยอดขายสินค้า ��ท้จริงของลูกค้า ปลายน้ำ ��องการทำ VMI ดังนั้น เมื่อทำ VMI ไปได้ระยะหนึ่ง �ขอยกเลิก ระโยชน์ตอบแทนที่ ชัดเจน �องผู้ซื้อได้แก่ �� (ดูรูปที่ 1 �� VMI) �ภาพของการทำ VMI งคลังเป็นสำคัญ โดยหาก ำเนินการเอง ก็จะส่งผล ��ปลายน้ำได้ ้นลดลงและอาจ �งถาวรไปในที่สุด นอกจากนี้ �้ว ��ล้มเหลวในการทำ VMI คือ การที่พนักงานขาย �ผู้ซื้อ ��้องการ ที่แท้จริง ��นเอง �เป็น ะยะยาว ศไทย เท่านั้น ทั้งนี้ �ของ VMI �ก็ตาม การทำ VMI ��้น ปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความไว้ วางใจ (Trust) การเปิดเผยข้อมูล (Openness) ��ระยะยาว (Long-term Partnership) �ผู้ขายเสียก่อน �ย่างใดแล้ว การทำ VMI �้ตลอดรอดฝั่ง และในที่สุด ิ้นเปลือง (Waste) �ต่อไป 10 �จ

ปีที่ 35 ฉบับที่ 134 เมษายน-มิถุนายน 2555 เอกสารอ้างอิง Ballou, R.H. 2004. Business Logistics/Supply Chain management, Prentice Hall, New Jersey Chopra S. and Meindl P. 2001. Supply Chain Management, Prentice-Hall Disney S.M. and Towill D.R. 2003. The effect of vendor managed inventory (VMI) dynamics on the Bullwhip Effect in supply chains, International Journal of Production Economics, 85, 199-215. Dong Y., Xu K. and Dresner M. 2007. Environmental determinants of VMI adoption: An exploratory analysis, Transportation Research Part E, 43, 355–369. Felice De Toni, A. and Zamolo, E. 2005. From a traditional replenishment system to vendor-managed inventory: A case study from the household electrical appliances sector, International Journal of Production Economics, 96, 63-79. Grant D.M., Lambert D.M., Stock J.R. and Ellram L.M. (2006). Fundamentals of Logistics Management, McGrawHill European Edition, Singapore. Lapide L. 2004. RFID: What’s in it for the forecaster?, The Journal of Business Forecasting, summer, 16-19. �นวิชา IT212 Introduction to Logistics Management, ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ �ะการบัญชี �สตร์ 11

Disney S.M. and Towill D.R. 2003. The effect of vendor managed inventory (VMI) dynamics on the Bullwhip Effect in supply chains, International Journal of Production Economics, , 1 -21 . Dong Y., Xu K. and Dresner M. 2007. Environmental determinants of VMI adoption: An exploratory analysis, Transportation Research Part E, 43, 3 -3 .

Related Documents:

eBrief Business Results of Vendor Managed Inventory Vendor Managed Inventory (VMI) is a process in which a supplier generates orders for its distributor based on demand information sent by the distributor. VMI was first applied to the grocery industry, between companies like Procter & Gamble (supplier) and Wal-Mart (distributor). VMI is now

Vendor Managed Inventory (VMI) was first initiated by a collaboration between Procter & Gamble and Walmart as an integrated inventory management approach to enhance continuous replenishment in the supply chain (Al -Ameri et al., 2008) . VMI is the term for inventory management systems where the buyer's inventory is managed and monitored

Once the idea of VMI (Vendor-Managed Inventory) was introduced in 1950's, it has been implemented by Procter& Gamble and Walmart in early 1980s as the pilot program to improve the inventory operation in the retail industry (Kannan, Grigore, Devika, & Senthilkumar, 2013). Under VMI, the vendor is responsible for managing the

Keywords: Vendor Managed Inventory, Supermarkets, Barriers, Procurement, Buyer- Seller relationship 1. Introduction Vendor-managed inventory (VMI) is a business model in which the buyer of a product provides certain information to a vendor or the supplier of that product and the supplier takes full responsibility for maintaining an agreed

Vendor Managed Inventory was first tested on a large scale by Procter & Gamble and retail giant Walmart in the 1980s. Walmart has been able to reap the larger benefits of VMI. The implementation of VMI can potentially provide benefits to both the vendor and the customer when properly applied. It

Vendor Managed Inventory (VMI) approach and vendor uses the retailer's data for better decision making. Number of orders and available capital are the constraints of the model. In this system, shortages are backordered; therefore, . JcPenney and WalMart achieved these advantages (Dong&Xu, 2002). In other words, in these models, the supplier .

Vendor Managed Inventory (VMI) processes were developed in the 1980s. The stewards of today's VMI processes inherited the relationships. There has been very little change in process definition; but, . Walmart. In all the qualitative interviews, it is clear that the program is not growing. The number of relationships is at a standstill. The .

Albert Woodfox is a former Black Panther who spent 45 years unjustly incarcerated in a Louisiana State Penitentiary. He was released in 2016, having served more than 43 years in VROLWDU\ FRQ¿QHPHQW WKH ORQJHVW SHULRG RI VROLWDU\ FRQ¿QHPHQW in American prison history. Kano is a British rapper, songwriter and actor. Kano is one of the pioneers of grime music and culture. In 2004, Kano released .