Std. 5th Perfect Hindi Sulabhbharati Workbook (MH Board)

3y ago
381 Views
73 Downloads
1.92 MB
10 Pages
Last View : 18d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Nixon Dill
Transcription

PLEMSACOTENTN

ceneje ì jep³e Heeþd³eHegmlekeÀ efveefce&leer Je DeY³eeme eÀce mebMeesOeve ceb[U, HegCesodJeeje efveOee&efjle Heeþd³e eÀce Hej DeeOeeefjleTENTkeÀ#ee HeeB eJeeRNefnboer megueYeYeejleerWORKBOOKÒecegKe efJeMes eleeSBCO CCE Hewìve& Hej DeeOeeefjleDeefOekeÀlece mebkeÀefuele ÒeMveeW keÀe meceeJesMe DeekeÀeefjkeÀ cetu³eebkeÀve ceW %eeveJeOe&keÀ Je ef ekeÀj ÒeMve mJe³eb cetu³eebkeÀve nsleg ÒeMveHe eeW keÀe meceeJesMePLE ÒeMveeW kesÀ Gllej efueKeves nsleg He³ee&Hle peienefJeod³eeLeea keÀe d³eeue³e keÀe veece : -------------SAkeÀ#ee :Jeie& : --------------------------Deveg eÀceebkeÀ : -------------------Printed at: Repro India Ltd., Mumbai Target Publications Pvt. Ltd.No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, C.D. ROM/Audio Video Cassettes or electronic, mechanicalincluding photocopying; recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the Publisher.P.O. No. 4476810600 11350 JUP

ÒemleeJeveeH³eejs efce ees!HeeB eJeeR keÀ#ee ceW DeeHekeÀe mJeeiele nw efMe#eCe ceb[U kesÀ veJeerve Heeþd³e eÀce Hej DeeOeeefjle ìeiexì ÒekeÀeMeve' odJeeje ÒekeÀeefMele keÀ#eeTENTHeeB eJeeR efnboer megueYeYeejleer WORKBOOK' keÀes DeeHekeÀes meewbHeles ngS nceW yengle n e& nes jne nw Fme HegefmlekeÀe keÀer j evee keÀ#ee HeeB eJeeRkesÀ Heeþd³e eÀce keÀes O³eeve ceW jKeles ngS mebkeÀefuele Je DeekeÀeefjkeÀ cetu³eebkeÀve kesÀ DeeOeej Hej keÀer ieF& nw efJeod³eeefLe&³eeW keÀes mJe³eb DeO³e³eve nsleg Òesefjle keÀjves kesÀ efueS mebkeÀefuele Je DeekeÀeefjkeÀ cetu³eebkeÀve efJeYeeieeW kesÀ DeefleefjkeÌle ceewefKekeÀ keÀe³e&,ceewefKekeÀ Hejer#ee, cegkeÌleesllejer ÒeMve, efJeMes e GHe eÀce pewmes keÀF& GHeefJeYeeieeW ceW nj Heeþ keÀes efJeYeeefpele efkeÀ³ee ie³ee nw Òel³eskeÀ Heeþ keÀes Fme lejnNmes efJeYeeefpele keÀjves keÀe GodosM³e Heeþd³e eÀce keÀes ef ekeÀj Je mejue yeveeves kesÀ meeLe ner efJeod³eeefLe&³eeW keÀes Deeieeceer Hejer#eeDeeW kesÀ efueS meppeCOkeÀjvee nw HegefmlekeÀe keÀer j evee kesÀ oewjeve Òel³eskeÀ efJeYeeie Je GHeefJeYeeie ceW Hetís ieS ÒeMveeW kesÀ Gllej efueKeves nsleg YejHetj peien GHeueyOe keÀer ieF&nw GHejeskeÌle efJeYeeieeW kesÀ DeueeJee efJeod³eeefLe&³eeW kesÀ mJe-cetu³eebkeÀve nsleg eej IeìkeÀ Hejer#eeDeeW Je oes me eeble Hejer#eeDeesb kesÀ ÒeMveHe eeW keÀe YeermeceeJesMe efkeÀ³ee ie³ee nw nceW Hetje efJeMJeeme nw efkeÀ ³en HegefmlekeÀe efJeod³eeefLe&³eeW, efMe#ekeÀeW Je DeefYeYeeJekeÀeW kesÀ ceevekeÀeW Hej Kejer Glejsieer PLEHegemf lekeÀe keÀer Glke À ìlee yeæ{eves kesÀ efueS DeeHekesÀ yengcetu³e megPeeDeeW keÀe neefok& eÀ mJeeiele nw nceeje F&-cesue Helee nw: mail@targetpublications.orgMegYekeÀeceveeDeeW meefnle Oev³eJeeo!SAMÒekeÀeMekeÀ

Heeþ keÀe veeceHenueer FkeÀeF&veboveJeve2.yetBoW3.³eesi³e egveeJe4.keÀMceerje5.Hen eeve nceejer - Yeeie (1)6.Hesìtjece7.yeOeeF& keÀe[&8.keÀjes Deewj peeveesPLEÒeLece IeìkeÀ Hejer#ee-1-4jesefnleeMJe DemLeevee8megOee Mecee&12-17-19[e@. ef eueeskeÀerveeLe ye peJeeue22-26-27-31uelee Heble33CO1.He . eÀ.NDeeDees KesueWuesKekeÀ/keÀefJeTENT eÀ.veerce10.ieæ[e Oeve-3811.efce elee-4312.ye ele-4813.Hen eeve nceejer - Yeeie (2)-5014.ceQ meæ[keÀ ntB-5415.J³ee³eece-5916.yeesuees Deewj peevees-60odefJeleer³e IeìkeÀ Hejer#ee-62mJe³eb DeO³e³eve-64HegvejeJele&ve - 1, 2-68, 71ÒeLece me eeble Hejer#ee-74SAM9.

otmejer FkeÀeF&2.peerJeve3.YeeF&-YeeF& keÀe Òesce4.yeeefuekeÀe efoJeme5.jesyeesì6.pegæ[W nce7.(De) yeesOe-77[e@. kegÀueYet eCeueeue ceKeerpee80-84TENTieeBJe Deewj Menj-88-92-93-97-100jecesMJejo³eeue ogyes102N1.--106-109-111jcesMe oeref#ele115Þeerke À Ce119-124(De) nce Deueie ªHe SkeÀ-129(ye) ígkeÀ-ígkeÀ ieeæ[er-13115.%eeveer-13416.ye eeJe-13917.efvejer#eCe-14418. euees- eueW-146 elegLe& IeìkeÀ Hejer#ee-149mJe³eb DeO³e³eve-151HegvejeJele&ve – 3, 4-155, 157Meyo Hensueer-15 9odefJeleer³e me eeble Hejer#ee-1618.yeerpe9.cegPes Hen eeveesle leer³e IeìkeÀ Hejer#eecegPes peevees11.JeerjeW keÀes ÒeCeece12.meHetle13.je ì er³e l³eesnejPLE10.CO(ye) meceeve - efJe odOeSAM14.veesì: Heeþ ceW efoS ieS ÒeMveeW keÀes * kesÀ odJeeje oMee&³ee ie³ee nw

keÀ#ee HeeB eJeeR: efnboer megueYeYeejleer WORKBOOK2. yetBoW-- jesefnleeMJe(east wind)YeeJeeLe&TENTFþueeveeOejleerHegjJeeF&Meyo JeeefìkeÀeceìkeÀvee (dally)cegmekeÀeveeYetefce, peceerve (earth)MeerleueleeHetjye keÀer Deesj mes yenves Jeeueer nJeenj eeveeDemLeeveecegmekegÀjevee (smile)þb[keÀ (coldness)KegMe keÀjvee (to delight)CONkeÀefJe keÀnlee nw efkeÀ Deemeceeve mes yetoB s peye Oejleer Hej efiejleer nQ lees Ssmee ueielee nw efkeÀ pewmes Jes efjceefPece-efjceefPece keÀjles ngS ieejner nQ yejmeele mes KesleeW, yeeieeW, cewoeveeW- eejeW lejHeÀ nefj³eeueer íe peeleer nw Oejleer Hej yejmelee ngDee Heeveer veeueeW, veefo³eeW mes nesleengDee meeiej ceW peekeÀj efceue peelee nw peye ³es yetoB W yejmeleer nQ lees iejceer mes HejsMeeve ueesieeW keÀes þb[keÀ Heng B eeleeR nQ yejmeele ceW ceW{keÀ, ceesj, HeHeern,s keÀes³eue meYeerkeÀe ceve KegMe nes peelee nw Je ee& eÝleg ceW HegjJeeF& kesÀ jLe Hej meJeej neskeÀj yetoB W Fþueeleer ngF& Oejleer Hej Deeleer nQ mebkeÀefuele cetu³eebkeÀve (Summative Assessment)Heeþ Hej DeeOeeefjle ÒeMveesllejerSkeÀ Meyo ceW Gllej efueefKeS:³es efjceefPece-efjceefPece ieeleer nQ-------------------------------2.yetBoW ³es HewÀueeleer nQ-------------------------------3.yetoB W FmeceW efceue peeleer nQ-------------------------------4.yetoB W FmekesÀ jLe Hej eæ{keÀj Deeleer nQ-------------------------------MPLE11.2Gef ele efJekeÀuHe egvekeÀj efjkeÌle mLeeveeW keÀer Hetefle& keÀerefpeS:yetBoW ------------------------ Hej ieeleer ngF& Deeleer nQ (nJee, Hesæ[eW, Oejleer)2.yetBoW HegjJeeF& kesÀ jLe Hej ------------------------ Fþueeleer nQ (yewþkeÀj, eæ{keÀj, vee ekeÀj)SA1.3 efvecveefueefKele Jeeke̳eeW ceW mes mener Jeeke̳e kesÀ meeceves Deewj ieuele Jeeke̳e kesÀ meeceves81.yetBoeW kesÀ Deeieceve mes eejeW Deesj nefj³eeueer íe peeleer nw 2.yetBoeW kesÀ yejmeves mes iejceer Deewj yeæ{ peeleer nw keÀe ef endve ueieeFS:

zHeeþ 2: yetBoW4 Gef ele peesefæ[³eeB eerleuelee-----------------------------3.meyekeÀe ------------------------efjceefPece ---------------------------------De.cegmekeÀeleeR yetBoWTENTnefj³eeueerye.nj eeleeR yetBoWkeÀ.HengB eeleeR yetBoW[.HewÀueeleeR yetBoWN1.keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB HetCe& keÀjkesÀ efueefKeS:ye2.iejceer mes -------------HewÀueeleeR yeBtoW PLE5 eÀ.nj eeleeR yetBoW efvecveefueefKele ÒeMveeW kesÀ Gllej SkeÀ Jeeke̳e ceW efueefKeS:yetBoW keÀneB-keÀneB nefj³eeueer HewÀueeleer nQ?MGllej: --------2.yetBoW efkeÀmekeÀe ceve nj eeleer nQ?SAGllej: --------7 efvecveefueefKele ÒeMveeW kesÀ Gllej oes-leerve Jeeke̳eeW ceW efueefKeS:*1.yetBoW ke̳ee-ke̳ee keÀjleer nQ, mHe ì keÀerefpeS Gllej: ---------------------------------------9

keÀ#ee HeeB eJeeR: efnboer megueYeYeejleer WORKBOOK2.yetBoeW kesÀ Oejleer Hej yejmeves mes ke̳ee neslee nw?Gllej: ------------------------Meyo%eeve Je J³eekeÀjCe31.yeieer ------------efvecveefueefKele MeyoeW kesÀ efJe odOeeLeea Meyo keÀefJelee ceW mes KeespekeÀj efueefKeS:1.Deemeceeve --------------------3.Meerle --------------------N2efvecveefueefKele MeyoeW kesÀ meceeveeLeea Meyo keÀefJelee ceW mes KeespekeÀj efueefKeS:2.efmekeÀesæ[leer --------------------4.GlejkeÀj efueefKele MeyoeW kesÀ Je eve yeouekeÀj -4.HeHeerns---------------------1.PLE4 efvecveefueefKele MeyoeW kesÀ efuebie Hen eevekeÀj ie---------------------2.ueer ³ee n efjmeeLe&keÀ Meyo yeveekeÀj efueefKeS:ce efPe efj ceM1.710------------------- -------------------efvecveefueefKele MeyoeW ceW GHemeie& ueieekeÀj veS Meyo yeveeFS:SA6 -------------efvecveefueefKele MeyoeW ceW Òel³e³e ueieekeÀj veS Meyo yeveeFS:1.Kesle---------------------2. ------4.HegjJee---------------------

zHeeþ 2: yetBoWcegkeÌleesllejer ÒeMve (Open Ended Questions)1Je ee& eÝleg keÀe cenllJe mHe ì keÀerefpeS Gllej: ------------------------ceewefKekeÀ Hejer#ee (Oral test)1.ueesie efkeÀmemes leHe jns nQ?2.keÀefJelee ceW DeeS eej peerJeeW kesÀ veece yeleeDees NDeekeÀeefjkeÀ cetu³eebkeÀve (Formative Assessment)COceewefKekeÀ keÀe³e& (Oral Activity)*1keÀefJelee ceW DeeS ngS ue³eelcekeÀ MeyoeW keÀes {tBæ{keÀj megveeDees *2efkeÀmeer Dev³e Heefjef ele keÀefJelee keÀe memJej Jee eve keÀjW mees ees. mecePees. efueKees.DeHeveer efÒe³e eÝleg kesÀ yeejs ceW efueefKeS PLE1Gllej: ---------------------SAefJeMes e GHe eÀce (Special Activity)1Je ee& eÝleg keÀe ef e e yeveekeÀj jbie YeefjS ÞesCeer:A - DeefleGlleceB - GlleceC - meblees epevekeÀefMe#ekeÀ efìHHeCeer : eebkeÀ :--------------------efMe#ekeÀ nmlee#ej:-------------11

PLEMSACOTENTN

Std. 5th Perfect Hindi Sulabhbharati Workbook (MH Board) Author: Target Publications Subject: Hindi Sulabhbharati Keywords: hindi sulabhbharati 5th, 5th std books maharashtra board, fifth standard english medium maharashtra board, 5th standard hindi workbook, 5th std hindi book, 5th std hindi lessons,

Related Documents:

Std. 6th Perfect Hindi Sulabhbharati Workbook (MH Board) Author: Target Publications Subject: Hindi Sulabhbharati Keywords: 6th std maharashtra board english medium, 6th standard hindi workbook, hindi workbook for class 6, std 6th, sixth standard hindi book, 6th std hindi sulabhbharati book Created Date: 1/25/2017 2:46:54 PM

Hindi - Kids CARTOON NETWORK SD Hindi - Kids NICK SD Hindi - Kids POGO SD Hindi - Kids SONIC SD Hindi - Movie COLORS CINEPLEX SD Hindi - Movie ZEE ACTION SD Hindi - Music MTV SD Hindi - Music MTV BEATS SD Hindi - Music ZEE ETC SD Hindi - Music ZOOM SD Hindi - News AAJ TAK SD Hindi - News CNBC AWAAZ SD Hindi - News NEWS18 INDIA SD Hindi - News .

std no. 202 std no. 203 std no. 301 std no. 302 std no. 401 std no. 402 std no. 403 std no. 404 std no. 405 std no. 406 std no. 407 std no. 408 std no. 409 std no. 410 std no. 411 std no. 412 city of montclair standards an

WORKBOOK cejeþer megueYeYeejleer veeJe : ----- MeeUe : . fifth standard english medium maharashtra board, marathi sulabhbharti 5th, marathi sulabhbharati 5 workbook, std 5th, 5th standard marathi book, 5th standa

Title: Std. 5th Perfect English Balbharati Workbook, English Medium (MH Board) Author: Target Publications Subject: English Balbharati Keywords: 5th std books maharashtra board, fifth standard english medium maharashtra board, 5th std english book, 5th std english digest, 5th std english lessons, std v english book, 5th standard english guide maharashtra b

Plate Plan It is recommended that a plate plan be designed before starting the assay. A plate plan template is provided on page 28. The following is a suggested plate plan: 123456789101112 A BB B Std 7 C Std 6 D Std 5 E Std 4 F Std 3 G Std 2 H Std 1 Std 7 Std 6 Std 5 Std 4 Std 3 Std 2 Std 1 B blank (Assay Diluent), Standards 7 through 1 .

5th std books maharashtra board, fifth standard english medium maharashtra board, 5th std english book, 5th std english digest, 5th std english lessons, std v english book, 5th standard english guide maharashtra board, 5th standard english balbharti, 5th standard english

Accounting records will be maintained in accordance with ORGANIZATION NAME's fiscal year, ie. January 1-December 31. 2. The double-entry method of bookkeeping and the accrual method of accounting shall be used. 3. ORGANIZATION NAME's computer system will be utilized in maintaining and creating the general ledger, all related journals and financial reports. 4. All revenues, support and expenses .