Onderwijs- En Examenregeling 2015 - 2016

3y ago
28 Views
3 Downloads
953.19 KB
48 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Grady Mosby
Transcription

Onderwijs- en examenregeling2015 - 2016BacheloropleidingToegepaste WiskundeCROHO-nummer 35168Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool vanAmsterdam en is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.Het voor alle bacheloropleidingen geldende gedeelte van deze regeling is beoordeeld door de CentraleMedezeggenschapsraad en vastgesteld door het College van Bestuur op 5 december 2014.Het opleidingsspecifieke deel van deze regeling is vastgesteld op 1 juni 2015 door de voorzitter van hetdomein Techniek. De deelraad heeft ingestemd op 1 juni 2015. De aan de opleiding(en) verbondenopleidingscommissie(s) heeft/hebben op 19 maart 2015 advies uitgebracht.

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde CROHO 35168InhoudsopgaveHOOFDSTUK 1artikel 1.1artikel 1.2artikel 1.3artikel 1.4ALGEMEEN . 4Begripsbepalingen . 4Reikwijdte van de regeling . 6Vaststelling en looptijd van de regeling . 7Besluiten via e-mail . 7HOOFDSTUK 2TOELATING TOT DE OPLEIDING . 8artikel 2.1artikel 2.1aartikel 2.1bartikel 2.2artikel 2.3artikel 2.4artikel 2.5artikel 2.6artikel 2.7artikel 2.8artikel 2.9artikel 2.10artikel 2.11Toelatingseisen . 8Toelating tot 3-jarig vwo traject . 9Toelating speciaal traject gericht op het behalen van een hoger kennisniveau . 9Buitenlandse vooropleiding . 9Eisen werkkring deeltijdonderwijs . 9Toelating duaal onderwijs . 9Toelatingsonderzoek, colloquium doctum . 9Toelating op grond van EVC . 10Taaltoets Nederlands . 10Taaltoets Engels . 11Geen toelating op grond van ongeschiktheid . 11Toelating en overige inschrijvingsvoorwaarden . 11Toelating internationale student . 11HOOFDSTUK 3ONDERWIJSPROGRAMMA . 12artikel 3.1artikel 3.2artikel 3.3artikel 3.4artikel 3.5Artikel 3.6Doelstelling van de opleiding . 12Inrichting en studielast bacheloropleiding . 12Voer- en onderwijstaal . 12Voorzieningen voor student met functiebeperking . 13Voorzieningen in het kader van taalbeleid . 13Minor . 13HOOFDSTUK 4EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN . 15artikel 4.1artikel 4.2artikel 4.3artikel 4.3aartikel 4.4artikel 4.5artikel 4.6artikel 4.7artikel 4.8De examens van de opleiding . 15Toekenning graden . 15Getuigschriften . 15Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek . 16Afgifte getuigschriften . 16Ondertekening getuigschriften . 16Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften . 16Cum laude-regeling . 16Verklaringen . 17HOOFDSTUK 5TOETSEN EN BEOORDELEN . 18artikel 5.1artikel 5.2artikel 5.3artikel 5.4artikel 5.5artikel 5.6artikel 5.7artikel 5.8artikel 5.9artikel 5.10artikel 5.11Vorm . 18Volgorde . 18Tijdvakken en frequentie . 18Inschrijvingsprocedure . 19Praktische gang van zaken . 19Mondelinge examens of tentamen . 20Vaststelling van de beoordelingen . 20Normering van de beoordelingen . 20Het verlenen van vrijstellingen . 21Toekenning van studiepunten . 21Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen . 21 2014, Hogeschool van Amsterdam2

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde CROHO 35168artikel 5.12artikel 5.13artikel 5.14Geldigheidsduur van studieresultaten . 22Inzage . 22Bewaring . 22HOOFDSTUK 6FRAUDE . 23artikel 6.1artikel 6.2artikel 6.3artikel 6.4artikel 6.5artikel 6.6HOOFDSTUK 7artikel 7.1artikel 7.2artikel 7.3artikel 7.4artikel 7.5artikel 7.6artikel 7.7HOOFDSTUK 8artikel 8.1HOOFDSTUK 9artikel 9.1HOOFDSTUK 10Artikel 10.1Artikel 10.2Artikel 10.3Definitie fraude, plagiaat, ernstige fraude . 23Medeplichtigheid . 23Plagiaatdetectie . 24Bevoegdheid examencommissie . 24Procedure . 24Onvoorziene omstandigheden . 24STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEADVIES . 25Studieloopbaanbegeleiding . 25Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving . 25Negatief bindend studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving 25Verdere voorwaarden negatief bindend studieadvies . 25Gevolgen negatief bindend studieadvies . 26Doorstroom van propedeuse naar hoofdfase . 26Verwijzing in de hoofdfase . 27EXAMENCOMMISSIE . 28Instelling, taken en samenstelling examencommissie . 28BEROEP . 30Beroep bij het college van beroep voor de examens . 30SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN . 31Onvoorziene gevallen . 31Bekendmaking van de regeling . 31Citeertitel, inwerkingtreding . 31BIJLAGE AEINDKWALIFICATIES VAN DE OPLEIDING . 32BIJLAGE BTOETSPROGRAMMA PROPEDEUSE 2015-2016 . 42BIJLAGE CTOETSPROGRAMMA HOOFDFASE 2015-2016. 43BIJLAGE DTOETSPROGRAMMA VERKORTE OPLEIDING 2015-2016 . 47BIJLAGE ETOETSPROGRAMMA ASSOCIATE DEGREEPROGRAMMA 2015-2016. 47BIJLAGE FTOETSPROGRAMMA 3-JARIG VWO TRAJECT 2015-2016 . 47BIJLAGE GTOETSPROGRAMMA SPECIALE TRAJECTEN 2015-2016. 47BIJLAGE HONDERWIJSEENHEDEN DIE NIET VERJAREN . 47 2014, Hogeschool van Amsterdam3

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde CROHO 35168Hoofdstuk 1Algemeenartikel 1.1BegripsbepalingenIn deze regeling wordt verstaan onder: afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW, niet zijnde eenAssociate degreeprogramma of een minor; Associate degreeprogramma: programma als bedoeld in artikel 7.8a WHW met een studielast van ten minste120 studiepunten; bekwaamheidsonderzoek: onderzoek in het kader van de zij-instroom in het beroep van leraar of docent alsbedoeld in hoofdstuk 7a WHW; beoordeling: de vaststelling door een examinator in welke mate de student of extraneus heeft voldaan aan degeformuleerde eisen voor een bepaalde onderwijseenheid of onderdeel van de onderwijseenheid; beroep, bezwaar en klachtenloket (www.juridisch.hva.nl/loketbbk.htm): faciliteit (digitaal loket) als bedoeld inartikel 7.59a WHW; college van beroep voor de examens: college als bedoeld in artikel 7.60 WHW; college van bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 WHW; competentie: een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden die een persoon nodig heeftom binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren; decentrale selectie: selectie van (een deel) van de studenten die door de hogeschool wordt uitgevoerd opbasis van vooraf vastgestelde criteria voor opleidingen met een numerus fixus. De decentrale selectie isonderdeel van en gaat vooraf aan de centrale lotingsprocedure door DUO. deelraad: raad als bedoeld in artikel 10.25 WHW; deeltentamen: zie tentamen; domein: organisatorische eenheid waarbinnen door de instelling onderwijs wordt aangeboden; domeinvoorzitter: leidinggevende van het domein waartoe de opleiding behoort; driejarig vwo-traject: versneld traject als bedoeld in artikel 7.9a WHW, met een studielast van 180studiepunten; eindkwalificaties: omschrijving van het eindniveau van de opleiding; EVC-procedure: procedure die wordt uitgevoerd door een als zodanig door de instelling erkende organisatie –niet zijnde een opleiding of een examencommissie - om op basis van deugdelijk onderzoek te komen toterkenning van verworven competenties en het waarderen van kennis en vaardigheden die buiten het onderwijszijn opgedaan, van een persoon die niet als student of extraneus bij de opleiding is ingeschreven; examen: afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase alsbedoeld in artikel 7.8 WHW; examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW; examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of extraneus; excellentieprogramma: speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau, zoals bedoeld in artikel7.9b WHW; extraneus: degene die als extraneus als bedoeld in artikel 7.32 en 7.36 WHW is ingeschreven bij de opleidingdie voltijds of deeltijds is ingericht; fraude: gedraging als bedoeld in artikel 6.1, lid 1 en 3 van deze regeling; gedragscode internationale student: gedragscode internationale student hoger onderwijs, z

Toegepaste Wiskunde CROHO-nummer 35168 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Het voor alle bacheloropleidingen geldende gedeelte van deze regeling is beoordeeld door de Centrale

Related Documents:

HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs omvat het ‘hoger beroepsonderwijs (hbo)’ en het ‘wetenschappelijk onderwijs (wo)’. Aan een universiteit staat de wetenschap centraal, aan een hbo-school worden studenten voor een hoger beroep opgeleid. Om tot een universiteit toegelaten te worden, moet men een vwo-diploma hebben, voor

aanzien van hun opleiding en de rol die technologie hierin speelt4. Het is essentieel dat hun onderwijs goed aansluit op de (digitale) arbeidsmarkt en dat het onderwijs flexibel is, bijvoorbeeld door het aanbod van online onderwijs. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van .

a. een deelcertificaat van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vwo, in de vakken wiskunde-B en natuurkunde, dan wel in het bezit te zijn van een certificaat van een bijscholingscursus of van een bij de instelling afgelegde toets en b. voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. Dit is ook een vereiste bij Engelstalige

S. Kemme e.a. (2009) Basisvaardigheden wiskunde voor het hoger onderwijs, A, Noordhoff Uitgeverijen Verplichte software / verplicht materiaal n.v.t. Eigen financiële bijdrage n.v.t. Tentaminering Naam en code (deel)tentamen Deeltentamen: Kennistoets wiskunde 1 KT WI1 .

B Bedrijfskunde AAFM en AHB 34035 Bachelor of Science (BSC) baccalaureus (bc.) De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar 2018-2019 en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen toetsen doen en geen onderwijs volgen. Het College van .

B Bedrijfskunde AAFM en AHB 34035 Bachelor of Science (BSC) baccalaureus (bc.) De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar 2019-2020 en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen toetsen doen en geen onderwijs volgen. Het College van .

van het tentamen als bedoeld in art. 7.12.4 van de wet handleiding toetsing beschrijving van alle procedures m.b.t. het afnemen van de tentamens van de opleiding programmaleider verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en organisatie van het onderwijs- en toetsprogramma van de bacheloropleiding geneeskunde

1003 1.74 1247 1.40 1479 1.18 1849 .0946 2065 0.847 2537 0.690 3045 0.575 3481 0.503 4437 0.394 5133 0.341 6177 0.283 7569 0.231 Ratio 1/8 1/4 1/3 1/2 3/4 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 Motor HP OUTPUT TORQUE lb in min. max. Ratio Output Speed RPM (60 Hz) 1/8 1/4 1/3 1/2 3/4 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 Motor HP 6 292 8 219 11 159 13 135 15 117 17 103 21 83.3 25 70 .