H9 Uit De Onderwijs- En Examenregeling Voor .

3y ago
48 Views
2 Downloads
1.52 MB
123 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Noelle Grant
Transcription

H9 uit de Onderwijs- en examenregelingvoor BacheloropleidingenOpleiding tot leraar tweede graadScheikundeProjectgroep Kader OS OERDefinitieve versie – april 2020Vastgesteld met instemming van VAR 25 mei 2020, door Academie Directie op 11 juni 2020

Inhoudsopgave9Beschrijving van het onderwijs (de OWE) . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.9.1OWE’s en modules van de propedeuse, inclusief keuze OWE’s . 39.2OWE’s en modules van de postpropedeuse, inclusief keuze OWE . 39.3Minoren van de opleiding . 1209.4Afstudeerrichtingen . 1239.5 Honours-, talenten- en schakelprogramma’s . 1239.5.1Honoursprogramma’s . 1239.5.2Talentprogramma’s . 1239.5.3Schakelprogramma’s . 1239.6Indeling studielast versneld traject . 1239.7Verkorte route en AD-doorstroom programma’s . 1239.8Inrichting duale vorm . 1239.9Onderwijs en tentamens in D-Stroom . 123

9Beschrijving van het onderwijs (de OWE)In dit hoofdstuk is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculumoverzicht en beschrijving van de onderwijseenheden, te beginnen bij deonderwijseenheden van de propedeuse, daarna die van de postpropedeuse en tot slot die van de minoren.Jaar 1Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Zouten, zuren, basen (8) 1 (4,5) 2Elektriciteit (6) (4)Wiskunde 1 (2) (2,5)SLB (1)Optica (4) (4)Elektrochemie (6) (4,5)Intervisie (2)Stage (12)4 (5)EM-Tril (2) (3)Natuurwetenschap (4) (3)Intervisie (2)Atomen en Moleculen (4) 3)Onderwijskunde (3) (2,5)Mechanica 1 (5) (5)Klokhuis (4) (3)Organische Chemie 1 &polymeerchemie (5) (2,5)Wiskunde 2 (2)Thermo 1 (2) (3,5)IT & Drama (3) (2,5)Introductie Vakdidactiek (4) 3 (3)Stage (12) (2,5)Onderwijskunde (3) (2,5)Jaar 2Jaar 3Jaar 4Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Onderwijskunde (2)Vakdidactiek (8)Kinetiek (3)Organische chemie 2 (3)Thermochemie (3)Practica (5)Onderwijskunde (2)Vakdidactiek (8)Drama (4)Evenwicht (4)Voeding (6)Duurzaamheid (2)Onderwijskunde (3)Vakdidactiek (4)Toestanden (3)Biochemie (3)Stage (12)Onderwijskunde (3)Vakdidactiek (4)Spectrometrie (3)Chromatografie (3)Stage (12)Periode 3Periode 1Periode 2Materialen en processen (4)Materialen en processen (4)Vakdidactiek van het Practicum (6)OWK (3)Stage (12)Vakdidactiek van het Practicum (6)OWK (3)Stage (12)Periode 1Periode 2Periode 4Minor (30)Periode 3Natuur- Scheikunde in context 6Geschiedenis & FilosofieOnderzoek EindfaseOWKPeriode 4

1Het getal tussen haakjes geeft de hoeveelheid contacttijd weer (in lesuren van 45 minuten). De voor - en na bereiding die studenten individueel moeten doen komt hier uiteraard nogbij. De hoeveelheid contacturen is tussen de 15 en 20 uur per week.2 Het dikgedrukte getal tussen haakjes is de EC’s die met het vak te behalen zijn.3 Lichtgroene vakken hebben aanwezigheidsverplichting.4 Bij stage staat de tijd die studenten op stage met stage bezig dienen te zijn.5 Natuurwetenschap wordt collegejaar 2021 zowel in jaar 1 als jaar 2 aangeboden als resultaat van de wijzigingen van het curriculum ten opzichte van collegejaar 1920.6 Bij de vakken in jaar 4 wordt geen contacttijd weergegeven doordat deze om de week aangeboden worden en enkele keren uitvalle n i.v.m. instituutsdagen. Bijeenkomsten zijn op devrijdagen en zullen normaliter 6 tot 8 lesuren aan contacttijd omvatten.

9.1OWE’s en modules van de propedeuse, inclusief keuze OWE’sAlgemene informatieNaam onderwijseenheidCode last in urenZouten, zuren en basenILS-NaSK672Semester 1, periode 14,5126 uurOnderwijstijd (contacturen)48 uurIngangseisen onderwijseenheid(in categorieën)Inhoud en organisatieAlgemene omschrijvingN.v.t.Eindkwalificaties (beoogdeleerresultaten)Brede professionele basis (niveau 1) gaat op zoek naar ICT-toepassingen en applicaties die hij kan inzetten inzijn eigen onderwijs. Hij deelt zijn verworven kennis met zijnmedestudenten en directe collega’s. kan zoeken naar bronnen en deze beoordelen op bruikbaarheid.In deze OWE worden de volgende concepten besproken: elektrolyten, neerslagreacties,zuur/base reacties, zuur/base titraties en pH berekeningen van diverse oplossingen.Het practicum wordt gebruikt voor het aanleren van basisvaardigheden en terondersteuning van genoemde concepten.Brede professionele basis (niveau 2) kan op effectieve wijze zoeken naar bronnen, deze beoordelen opbruikbaarheid en de verkregen bronnen onderling vergelijken engebruiken.Vakinhoudelijk bekwaam (niveau 1) kent verschillende manieren waarop hij kennis kan uitleggen en hoe dit bijleerlingen kan overkomen. beheerst de binnen de eigen opleiding aangeboden vakkennis in depropedeutische fase én de leerstof van de onderwijsactiviteiten die enhangVakdidactisch bekwaam (niveau 1)heeft zich verdiept in de methodes/leergangen die gebruikt wordt/worden in zijneigen praktijk.DomeinConcept(en)2. Anorganische chemie2.2 Neerslagreacties2.3 Zuur-basereacties8. Chemisch practicum8.1 Vaardigheden- en apparatuurpracticum8.2 Veiligheid, aansprakelijkheid en milieu11. Wiskunde11.1 Basisvaardigheden11.2 FunctiesB9. Basisscheikunde9.3 Chemische reactiesB8. Wiskunde8.1 Rekenen met formules8.2 Functieleer8.3 GoniometrieK29. Keuze scheikunde29Vakverbreding scheikundeDe kennis die in deze OWE aan de orde komt, is voorbereidend op en ondersteunendvoor de vakinhoud van VMBO, onderbouw Havo/Vwo en MBO. Daarnaast worden debesproken concepten deels toegepast in o.a. de OWE’s elektrochemie en diverse OWE’sin de hoofdfase.

Deelnameplicht onderwijsMaximum aantal deelnemersActiviteiten en/of werkvormenDeelname vakopdrachten (o.a. practica is verplicht)N.v.t.Hoor- en werkcolleges, practicaVerplichte literatuur /Beschrijving ‘leerstof’Mc Murry and Fay, (2015), Chemistry 8e versie, International Edition, Pearson EducationR. Udo, H.R. Leene (2008), Het chemisch practicum, ThiemeMeulenhofPracticumreader ILS (Onderwijsonline)Verplichte software / verplichtmateriaalEigen financiële bijdrageLabjas en practicumsetTentamineringNaam en code (deel)tentamenBeoordelingscriteriaVorm(en) tentamen endeeltentamensWeging deeltentamenMinimaal oordeelTentamenmomentenAantal examinatorenToegestane hulpmiddelenWijze van aanmelden voortentamen /aanmeldingstermijnN.v.t.Deeltentamen: Kennistoets Zouten, zuren en basenKT ZZBDe student beheerst de kennis van alle bovengenoemde domeinen en subdomeinen ophet eindniveau zoals beschreven in de landelijke kennisbasis.Schriftelijk.1 5,5Toetsperiodes P1 en P31Niet programmeerbare rekenmachine.Alle hulpmiddelen dienen door de student zelf mee te worden genomen.Indien het tentamen (bijvoorbeeld een kennistoets) georganiseerd wordt door hettentamenbureau dient de student zich in te schrijven via een inschrijfsite (een linkstaat op OnderwijsOnline). De inschrijfperiode wordt gepubliceerd op de inschrijfsite.Indien het gaat om een andere vorm van toetsing informeert de examinator destudenten over de wijze van inschrijving, aanmelding en de aanmeldingstermijn.Indien een student niet is ingeschreven, kan ook niet worden deelgenomen aan hettentamen. Om aan het tentamen deel te kunnen nemen dient de student een geldigecollegekaart of identiteitsbewijs te kunnen tonen aan surveillant of examinator.Nabespreking en inzageNaam en code (deel)tentamenConform regelgeving in OERDeeltentamen: Dossier Scheikunde ZZB (o.a. labjournaal, practica, opdrachten, etc.)DS ZZBBeoordelingscriteriaDe student laat met de opdrachten in het dossier zien dat hij kennis, inzicht envaardigheden beheerst van alle bovengenoemde domeinen en subdomeinen op heteindniveau zoals beschreven in de landelijke kennisbasis.Dossier.Vorm(en) tentamen endeeltentamensWeging deeltentamenMinimaal oordeel0VoldaanTentamenmomentenAantal examinatorenToetsperiode P11Toegestane hulpmiddelenWijze van aanmelden voortentamen /aanmeldingstermijnNabespreking en inzageN.v.t.N.v.t.Conform regelgeving in OERH9 uit de Kader OER bacheloropleidingen 2020-2021p. 6 van 123

Algemene informatieNaam onderwijseenheidCode onderwijseenheidOnderwijsperiodeWiskunde 1ILS-NaSK666Semester 1, periodes 1StudiepuntenStudielast in uren2,57012 klokuren 8 2 lesurenOnderwijstijd (contacturen)Ingangseisen onderwijseenheid(in categorieën)Inhoud en organisatieAlgemene omschrijvingEindkwalificaties (beoogdeleerresultaten)N.v.t.De inhoud van deze OWE is een herhaling en verdieping van de wiskunde die in de Havowiskunde B aan de orde is geweest.De brede professionele basis (niveau 1) kan samenwerken met medestudenten en begeleiders en contact makenmet collega’s in de vakgroep. formuleert zorgvuldig en geeft zijn boodschap helder en in correctebewoordingen weer.Vakinhoudelijk bekwaam (niveau 1) beheerst de binnen de eigen opleiding aangeboden vakkennis in depropedeutische fase én de leerstof van de onderwijsactiviteiten die hijverzorgt.KennisbasesVakNatuurkundeDomeinB8: WiskundescheikundeVoor voorbeelden kunnen bovenstaandedomeinen uit de kennisbasis natuurkundeworden geraadpleegd.11.1: Basisvaardigheden11: Wiskunde11.2: FunctiesDe kennis die in deze OWE aan de orde komt, is voorbereidend op wiskunde 2. Dezeinhoud van deze OWE, vormt samen met andere vak-OWE’s de basis van de kennis dieje nodig hebt om als leraar het vak NaSk vakkundig te kunnen onderwijzen.SamenhangDeelnameplicht onderwijsN.v.t.Maximum aantal deelnemersNiet van toepassingActiviteiten en/of werkvormenVerplichte literatuur /Beschrijving ‘leerstof’Hoor- en werkcollegesVerplichte software / verplichtmateriaalEigen financiële bijdrageTentamineringNaam en code (deel)tentamenBeoordelingscriteriaVorm(en) tentamen endeeltentamensWeging deeltentamenConcept(en)1.1 Rekenen met formules (schoolvakkennis)1.2 Functieleer (schoolvak- en vakkennis)1.3 Goniometrie (schoolvak- en vakkennis)Boeken:S. Kemme e.a. (2009) Basisvaardigheden wiskunde voor het hoger onderwijs, A,Noordhoff Uitgeverijenn.v.t.n.v.t.Deeltentamen: Kennistoets wiskunde 1KT WI1De student kan wiskundige basisvaardigheden toepassen zoals beschreven in delandelijke kennisbasis.Een tussentijdse toets geeft maximaal 0,5 bonuspunten voor de eindtoets.Schriftelijk.1H9 uit de Kader OER bacheloropleidingen 2020-2021p. 7 van 123

Minimaal oordeelTentamenmomentenAantal examinatoren 5,5Toetsperiodes P1 en P31Toegestane hulpmiddelenWijze van aanmelden voortentamen /aanmeldingstermijnGeen.Indien het tentamen (bijvoorbeeld een kennistoets) georganiseerd wordt door hettentamenbureau dient de student zich in te schrijven via een inschrijfsite (een linkstaat op OnderwijsOnline). De inschrijfperiode wordt gepubliceerd op de inschrijfsite.Indien het gaat om een andere vorm van toetsing informeert de examinator destudenten over de wijze van inschrijving, aanmelding en de aanmeldingstermijn.Indien een student niet is ingeschreven, kan ook niet worden deelgenomen aan hettentamen. Om aan het tentamen deel te kunnen nemen dient de student een geldigecollegekaart of identiteitsbewijs te kunnen tonen aan surveillant of examinator.Nabespreking en inzageConform regelgeving in OERH9 uit de Kader OER bacheloropleidingen 2020-2021p. 8 van 123

Algemene informatieNaam onderwijseenheidCode aSk674Semester 1, periode 1StudiepuntenStudielast in uren411236 klokuur contacttijd 8 6 lesurenOnderwijstijd (contacturen)Ingangseisen onderwijseenheid(in categorieën)Inhoud en organisatieAlgemene omschrijvingEindkwalificaties (beoogdeleerresultaten)N.v.t.In deze onderwijseenheid maak je hernieuwd kennis met basisbegrippen uit denatuurkunde die je in je vooropleiding ook al bent tegengekomen. We gaan er nu echterdieper op in En we oefenen met studievaardigheden die nodig zijn om een HBO-studieaan te kunnen. De onderwerpen die aan de orde zullen komen hebben te maken metelektriciteit.Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van apps, PP-presentaties.Deze onderwijseenheid moet je in de ‘HBO-stand’ zetten.Vakinhoudelijk bekwaam (niveau 1) kent verschillende manieren waarop hij kennis kan uitleggen en hoe dit bijleerlingen kan overkomen. beheerst de binnen de eigen opleiding aangeboden vakkennis in depropedeutische fase én de leerstof van de onderwijsactiviteiten die hijverzorgt.Vakinhoudelijk bekwaam (niveau 2) weet dat hij de vakinhoudelijke kennis op verschillende manieren moetoverbrengen om recht te doen aan verschillende leervoorkeuren en –niveausvan de leerlingen. verwerkt correcte vakkennis in zijn/haar onderwijsactiviteiten. beheerst de binnen de eigen opleiding aangeboden vakkennis in dehoofdfase én de leerstof van de onderwijsactiviteiten die hij angDeelnameplicht onderwijsMaximum aantal deelnemersActiviteiten en/of werkvormenVoor voorbeelden kunnen bovenstaande domeinen uit de kennisbasis natuurkundeworden geraadpleegd.DomeinConcept(en)10. Natuurkunde10.3 Elektriciteit en magnetisme11.1 Basisvaardigheden11. Wiskunde11.2 FunctiesB4. Elektriciteit en magnetisme4.3 Elektrisch potentiaal4.4 Elektrische stroomB8. Wiskunde8.1 Rekenen met formules8.2 FunctieleerB10. Vaardigheden en10.2 Basisrekenvaardigheden binnen dewerkwijzennatuurkunde toepassen10.3 Instrumenten hanteren en veilig werkenK26. Historische aspecten van natuurkundeDeze inhoud van deze OWE, vormt samen met andere vak-OWE’s de basis van de kennisdie je nodig hebt om als leraar het vak NaSk vakkundig te kunnen onderwijzen. Debasisprincipes uit deze OWE, komen in de andere OWE’s weer terug. Ook devakdidactische inzichten die in deze OWE aan de orde komen, vormen een verbindendeschakel met de andere OWE’sAanwezigheid verplicht. Tijdens de lessen vinden practica plaats die onderdeel vormenvan het dossier vakdidactiek intro NaSk elektriciteitsdossier.Niet van toepassingHoor- en werkcolleges, practicaIn deze OWE worden multimediale middelen gebruikt om het onderwijs te ondersteunen,H9 uit de Kader OER bacheloropleidingen 2020-2021p. 9 van 123

zoals PowerPoints, video en sociale media.Verplichte literatuur /Beschrijving ‘leerstof’Verplichte software / verplichtmateriaalEigen financiële bijdrageBoeken:Overig:n.v.t.Cutnell & Johnson (2015), Introduction to Physics 10th edition, Wiley,hoofdstuk 20Geleidbaarheid (online)The Story of Electricity (online)n.v.t.TentamineringNaam en code (deel)tentamenBeoordelingscriteriaDeeltentamen: Kennistoets ElektriciteitKT ElektrJe wordt beoordeeld op zijn kennis en inzicht van elektriciteit op het landelijkafgesproken eindniveau van de vakkennisbasis natuurkunde/scheikunde.Je kunt:- opgaven oplossen van niveau één sterretje van C&J,- opgaven oplossen van het niveau van de niet-C&J-opgaven zoals behandeld in de les,- opgaven oplossen van het niveau C van ‘Geleidbaarheid’,- R/T1-vragen beantwoorden over ‘The Story of Electricity’.De verdeling van de te behalen punten van RT 1 – T 2I –opgaven zal circa 50%-50% zijn.Aanwezigheid verplicht.Vorm(en) tentamen endeeltentamensWeging deeltentamenSchriftelijk.Minimaal oordeelTentamenmomentenAantal examinatoren 5,5Toetsperiodes P1 en P31Toegestane hulpmiddelenBINAS-boek (meest recente versie), formuleboekje kennisbasis, nietprogrammeerbare rekenmachine, geodriehoek, passer. Alle hulpmiddelen dienen doorde student zelf mee te worden genomen.Indien het tentamen (bijvoorbeeld een kennistoets) georganiseerd wordt door hettentamenbureau dient de student zich in te schrijven via een inschrijfsite (een linkstaat op OnderwijsOnline). De inschrijfperiode wordt gepubliceerd op de inschrijfsite.Indien het gaat om een andere vorm van toetsing informeert de examinator destudenten over de wijze van inschrijving, aanmelding en de aanmeldingstermijn.Indien een student niet is ingeschreven, kan ook niet worden deelgenomen aan hettentamen. Om aan het tentamen deel te kunnen nemen dient de student een geldigecollegekaart of identiteitsbewijs te kunnen tonen aan surveillant of examinator.Conform regelgeving in OERWijze van aanmelden voortentamen /aanmeldingstermijnNabespreking en inzage1H9 uit de Kader OER bacheloropleidingen 2020-2021p. 10 van 123

Algemene informatieNaam onderwijseenheidCode last in urenOnderwijstijd (contacturen)Ingangseisen onderwijseenheid(in categorieën)Inhoud en organisatieAlgemene omschrijvingEindkwalificaties (beoogdeleerresultaten)Introductie vakdidactiekILS-NaSk675Semester 1, periode 138424 klokuur contacttijd 8 4 lesurenN.v.t.In deze onderwijseenheid maak je kennis met de vakdidactiek voor natuur- enscheikunde. Het doel is om enkele handvaten aangereikt te krijgen die handig zijn tijdenswpl1. Het vak wordt afgesloten met een dossier. kan samenwerken met medestudenten en begeleiders en contact makenmet collega’s in de vakgroep. gaat op zoek naar ICT-toepassingen en applicaties die hij kan inzetten in zijneigen onderwijs. Hij deelt zijn verworven kennis met zijn medestudenten endirecte collega’s. toont interesse in actuele ontwikkelingen in het voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs. kan systematisch terugblikken op zijn eigen handelen en hier conclusies uittrekken. kan zich zowel mondeling als schriftelijk correct en helder uitdrukken(spelling, zinsbouw en tekststructuur) waarbij hij op functionele wijzegebruik maakt van multimediale middelen.Pedagogisch bekwaam (niveau 1) heeft kennis van de ontwikkeling van de adolescent en zijn leef- enbelevingswereld. heeft kennis van de basisbehoeften van leerlingen en kan deze herkennen inde praktijk. heeft kennis van diverse observatietechnieken en het doel daarvan.Vakinhoudelijk bekwaam (niveau 2) is bekend met de kerndoelen en eindtermen van zijn eigen vakgebied. In decontext van het vmbo is hij bekend met het/de profiel(en) waarbinnen hijlesgeeft. In de context van het mbo is de student bekend dekwalificatiedossiers van de studenten die hij opleidt, gerelateerd aan heteigen vak. overziet de opbouw van het leerplan waar hij onderdeel van uitmaakt enspecifiek de leerjaren waarin hijonderwijs verzorgt.Vakdidactisch bekwaam (niveau 1) kent de inrichting van het Nederlandse onderwijssysteem met specifiekeaandacht voor het tweedegraads werkveld. heeft zich verdiept in de methodes/leergangen die gebruikt wordt/worden inzijn eigen praktijk. heeft kennis van veelgebruikte digitale leermaterialen en –middelen die hetleren van leerlingen kunnen ondersteunen. kent verschillende eenvoudige didactische werkvormen en weet wanneer hijdeze kan inzetten. kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. kent algemeen-didactische modellen, waaronder het directeinstructiemodel, en de didactiek vanuit het eigen vakgebied. kan de doelen voor zijn onderwijsactiviteiten formuleren. kan tijdens een instructiemoment de leerstof begrijpelijk en gestructureerdoverbrengen.H9 uit de Kader OER bacheloropleidingen 2020-2021p. 11 van 123

KennisbasesVakScheikundeNatuurkundeSamenhangkan reflecteren op de voorbereiding en uitvoering van zijnonderwijsactiviteiten.DomeinConcept(en)12: De leerling: scheikunde leren12.1 – Sch

S. Kemme e.a. (2009) Basisvaardigheden wiskunde voor het hoger onderwijs, A, Noordhoff Uitgeverijen Verplichte software / verplicht materiaal n.v.t. Eigen financiële bijdrage n.v.t. Tentaminering Naam en code (deel)tentamen Deeltentamen: Kennistoets wiskunde 1 KT WI1 .

Related Documents:

HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs omvat het ‘hoger beroepsonderwijs (hbo)’ en het ‘wetenschappelijk onderwijs (wo)’. Aan een universiteit staat de wetenschap centraal, aan een hbo-school worden studenten voor een hoger beroep opgeleid. Om tot een universiteit toegelaten te worden, moet men een vwo-diploma hebben, voor

aanzien van hun opleiding en de rol die technologie hierin speelt4. Het is essentieel dat hun onderwijs goed aansluit op de (digitale) arbeidsmarkt en dat het onderwijs flexibel is, bijvoorbeeld door het aanbod van online onderwijs. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van .

GRAAD 11 NOVEMBER 2012 GEOGRAFIE V1 PUNTE: 300 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye en ʼn aanhegsel van 14 bladsye. 2 GEOGRAFIE V1 (NOVEMBER 2012) INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Die vraestel bestaan uit TWEE afdelings, naamlik AFDELING A en AFDELING B. 2. Beantwoord DRIE vrae wat soos volg gekies moet word: EEN vraag uit AFDELING A EEN vraag uit AFDELING B Die DERDE vraag uit .

Bijbelse en Apocriefe citaten in 2 Clemens 2 Clemens citeert veel uit de canonieke boeken van de bijbel - veel uit Jesaja bijvoorbeeld. Maar er zijn ook enkele opvallende citaten uit apocriefe boeken. Clemens citeert waarschijnlijk uit het Evangelie van de

Artikelen met richtlijnen over onderwijs met behulp van Teams. Online cursus van 1 uur in het Microsoft Educator Center: Hoe docenten Teams in hun werk gebruiken- Verander het onderwijs met Microsoft Teams. Onderwijs in klasteams-Met klasteams werken aan een leeromgeving die samenwerking bevordert. Download andere Snel aan de slag .

Dit eerste deel van Wiskunde voor het Hoger Technisch Onderwijs biedt deze benodigde hulp door bepaalde gebieden van de elementaire wiskunde te behandelen, en slaat op die manier een brug tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Deze opzet heeft zich in de voorgaande jaren bewezen.

Toegepaste Wiskunde CROHO-nummer 35168 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Het voor alle bacheloropleidingen geldende gedeelte van deze regeling is beoordeeld door de Centrale

geeft uitvoering aan deze motie voor wat betreft het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en is het voorlopige eindresultaat van de uitwerking van het alternatief van de NVvW. 1.2 Randvoorwaarden