Patientinformation För Vård I Hemmet

1y ago
212 Views
2 Downloads
602.34 KB
12 Pages
Last View : 23d ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Julius Prosser
Transcription

Sårbehandling mednegativt tryck, systemför engångsbrukPatientinformation för vård i hemmetDatum:Din sköterska:Din läkare:Andra användbara telefonnummer:

2

Inledning I denna patienthandbok finns viktig information om den sårbehandlingmed negativt tryck (NPWT) du får med hjälp av PICO -systemet frånSmith & Nephew. I handboken får du svar på grundläggande frågor ombehandlingen. Förvara den på en säker plats tillsammans med andrasjukvårdsdokument. Här finns anvisningar om hur du använder systemet.Du får bland annat:information om vad PICO används förveta när produkten inte ska användasvarningar och säkerhetsanvisningar för säker användning av PICOallmänna användningsanvisningar för PICOVad gör PICO?PICO utnyttjar undertryck för att främja sårläkningen genom att föra bortöverskott av vätska från såret och skydda det skadade området. Förbandetskyddar såret från smuts och bakterier för att hjälpa till att påskyndaläkningenHur fungerar PICO?PICO består av en pump som är ansluten till ett absorberande skonsamtsjälvhäftande förband.Förbandet placeras på sårbädden och extra remsor fästs runt den yttrekanten för att hålla förbandet säkert på plats. När pumpen sätts på sugsluft ut från förbandet och överskott av vätska från såret dras in i förbandet.Förbandet hjälper till att förhindra bakterier från att komma in i såret. Detkan också förbättra blodflödet till såret, vilket bidrar till sårläkningen.Pumpen är batteridriven. De två litiumbatterierna i AA-storlek kan bytasvid behov. De ska endast bytas om batterilampan blinkar (se avsnittet ompumpens olika larm).3

Hur många timmar per dagska behandlingen pågå?För bästa resultat rekommenderar vi att du använder behandlingeni enlighet med din läkares eller sköterskas anvisningar.Hur lång tid tar det innan såret blir bättre?Hur lång tid det tar innan såret blir bättre är olika för varje patient. Det berorbland annat på din allmänna hälsa, hur stort och vilken typ av sår det rörsig om och den behandling du fått ordinerad. I många fall går det att seen förbättring redan när det första förbandet byts, men i vissa fall kan detta flera veckor. Behandlingen kan användas för att helt sluta såret eller såkan den avslutas tidigare än så och ersättas med en annan typ av förband.Om ditt sår inte blir bättre kan behandlingen avbrytas. Din läkare ellersköterska berättar för dig när och varför behandlingen ska avbrytas när deundersöker ditt sår i samband med förbandsbyte.Gör det ont?Första gången PICO -pumpen slås på kan det kännas som att något drarlätt i såret.Om det gör ont ska du rådgöra med din sköterska eller läkare. De kan dåordinera smärtstillande läkemedel.Hur ser förbandet ut när behandlingen pågår?När behandlingen pågår trycks förbandet ned mot huden och känns späntnär man tar på det.4

Hur ofta måste förbandet bytas?Förbandet kan sitta på i upp till 7 dagar beroende på hur mycket såretvätskar. Detta i sin tur beror på storleken och typen av sår, mängdensårvätska från såret samt var på kroppen såret sitter. Din sköterska ellerläkare kommer att avgöra hur ofta förbandet ska bytas.Gör det ont att byta förband?Vissa människor känner ett lätt obehag när förbandet byts, särskilt dåsåret rengörs. Hur stort obehaget blir beror på vilken typ av sår det rörsig om och var det sitter. Om du tycker att det känns obehagligt ska duberätta det för den person som hjälper dig att byta förband. Då kan denpersonen ge dig råd och vid behov även smärtstillande läkemedel för attlindra obehaget.Kan man gå omkring medan behandlingen pågår?Patienter som använder PICO kan gå omkring, men i vilken utsträckningberor på vad din sköterska eller läkare rekommenderar. PICO-systemetär litet och får lätt plats i en ficka eller i PICO-väskan, vilket ger maximalrörelsefrihet.När du soverLägg PICO-pumpen på ett säkert ställe och se till att den inte kan dras nedpå golvet från ett bord eller byrå medan du sover.5

Koppla bort pumpen från förbandetPumpen kan kopplas bort från förbandet. Det finns en slangkopplingmellan pumpen och förbandet. Kopplingen ska alltid vara sammanskruvad,förutom då pumpen av någon anledning måste kopplas bort, till exempelnär man ska duscha.Tryck på den orange knappen för att stoppa behandlingen. Skruva isärslangkopplingens två delar. Lägg pumpen på ett säkert ställe.När du är klar att ansluta pumpen igen, skruvar du ihop de två kopplings delarna. Släta ut förbandet och se till att det inte finns några veck somkan orsaka luftläckage. Tryck på den orange knappen för att startabehandlingen igen. När den gröna lampan börjar blinka har behandlingenstartat. Om den orange läckagelampan börjar blinka efter någon minutska du titta i avsnittet om olika larm.Duscha och tvätta sigPICO -pumpen är stänksäker men ska inte utsättas för direkta vattenstrålar.Om du behöver duscha kan pumpen kopplas bort från förbandet påsamma sätt som beskrevs ovan.Se till att slangen som sitter ansluten till förbandet hålls borta från vattnetoch att slangöppningen är riktad nedåt så att det inte kan komma in vatteni slangen.Förbandet ovanpå såret är vattenavstötande. Du kan duscha eller tvättadig med förbandet på plats, så länge som du ser till att det inte utsättsför en direkt vattenstråle eller blir helt genomdränkt. Om förbandet blirgenomdränkt kan det ramla bort.6

Var kan man ha pumpen närbehandlingen pågår?Du kan ha PICO -pumpen i fickan eller på något annat ställe som fungerarbättre för dig med tanke på sårets storlek och var det sitter. Det finns ensärskild PICO-väska du kan använda för detta ändamål.Hur vet jag att PICO-systemet fungerarsom det ska?När PICO-pumpen fungerarsom den ska kommeren grön lampa överstpå pumpen att blinkakontinuerligt.Förbandet ska se lätt rynkatut och kännas fast att ta på.7

Vad händer om PICO -pumpen larmar?PICO-pumpen har varningslampor som visar för låg batterinivå eller förlågt undertryck. Sådana problem är lätta att avhjälpa. Till exempel: För låg batterinivå – Batterilampan (ovanför batterisymbolen) börjar blinkamed ett orangefärgat sken när mindre än 24 timmar återstår av batteriernaslivslängd. Då är det dags att byta batterier. Tryck på den orange knappenför att stoppa behandlingen. Avlägsna batterilocket överst på pumpen ochersätt de gamla batterierna med två nya litiumbatterier i AA-storlek. Inutibatterifacket visas i vilken riktning batterierna ska sättas in. Sätt tillbakalocket och tryck på den orange knappen för att starta behandlingen igen.Den gröna och orange lampanovanför batteriet blinkar sam tidigt när batterierna måstebytas.8

För lågt undertryck – Om undertrycket är för lågt i förbandet börjar enorange lampa att blinka (ovanför symbolen) och det hörs ett surrandeljud från pumpen när den försöker återställa korrekt undertryck.Förbandet kan fortfarande absorbera vätska när undertrycket är för lågt,men själva behandlingen fungerar inte.För lågt undertryck kan bero på luftläckage i kanten runt förbandet.Kontrollera att inte förbandets kanter släppt och släta ut dem, inklusivefästremsorna, med händerna.Tryck på den orange knappen för att starta behandlingen igen. Den grönalampan börjar blinka när pumpen försöker starta behandlingen. Om denorange lampan som visar att undertrycket är för lågt börja blinka igenefter någon minut finns det fortfarande ett luftläckage. Fortsätt att släta utförbandet och fästremsorna för att se till att det inte kan komma in luft ochtryck återigen på den orange knappen.Om den gröna lampan börjar blinka efter någon minut är luftläckagetavhjälpt.Kontakta din sköterska eller läkare om du ofta får problem med för lågtundertryck.Den orange lampan blinkar såhär om pumpen inte kan nå rättundertryck.9

När behöver jag en ny pump?Pumpen slutar automatiskt att fungera efter sju dagars kontinuerligbe handling. Därefter kan den inte startas igen även om man byterbatterier. Alla lamporna kommer då att slockna.Nu ger pumpen ingen undertrycksbehandling och din sköterska ellerläkare bör ansluta ett nytt PICO -system om du behöver ytterligarebehandling.Så här ser pumpen ut närden har nått slutet av sinlivslängd.10

Kontakta omedelbart sköterska eller läkare om: du upptäcker en stor förändring av färgen på eller mängden av vätskai förbandet, till exempel:om den byter färg från klar till grumlig eller klarröd.om förbandet snabbt fylls med blod.såret ser rödare ut än vanligt eller luktar illahuden runt såret blir röd eller irriteraddet känns eller ser ut som om förbandet sitter löstdu får ontlarmet inte stängs avTala med din sköterska eller läkare om du har några andra frågoreller funderingar.11

Wound ManagementSmith & NephewBox 143, 431 22 MölndalTel: 031-746 58 00Fax: 031-87 05 31www.smith-nephew.com/wound Trademark of Smith & Nephew Smith & Nephew Oktober 201111-0297

Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbar

Related Documents:

4 Palash Hindi Pathya Pustak 8 Rohan 5 Amrit Sanchey (H)(Premchand Stories) Saraswati 6 Main Aur Mera Vyakaran 8 Saraswati 7 Maths 8 NCERT 8 Maths (RS Aggarwal) 8 Bharti Bhawan 9 Science 8 NCERT 10 Science Activities 8 New Age 11 History 8(1) NCERT 12 History 8(2) NCERT 13 Civics 8 NCERT 14 Geography 8 NCERT Oxford School Atlas (B/F) OUP IT Beans 8 (B/F) Kips. 15 Pleasure Rdg : Shakespeare .

Artificial intelligence (AI) is transforming every segment of American life, with applications ranging from medical diagnostics and precision agriculture, to advanced manufacturing and autonomous transportation, to national security anddefense. The pace of AI development is rapid, and new technologies — like machine learning, autonomous systems, and natural language processing — continue .

Biology of Bryophytes, RN Chopra, PK Kumara (1988), Wiley Eastern Ltd. 12. Biology of Mosses, DHS Richardson (1981) Blackwell Scientific publications, Oxford. 13. Bryophyta, BR Vashishta, AK Sinha, A Kumar (2003). S Chand & Co. Ltd. 14. Bryophytic Biology, B Goffinet, A J Shaw (2009), second Edn, Cambridge University Press.! 3 "Page"! ! MBT 102: MYCOLOGY & PLANT PATHOLOGY Credit: 04 End-Term .

Our e-pack of careers guidance resources will help you deliver impartial careers information, advice and guidance in line with your statutory guidance duties and help you work towards several of the Gatsby Benchmarks. This pack is designed to add value to your existing careers provision and give you time-saving tools and resources to help you effectively and efficiently plan careers lessons .

2 1. Introduction Chemical reaction kinetics deals with the rates of chemical processes. Any chemical process may be broken down into a sequence of one or more single-step processes known either as elementary processes, elementary reactions, or elementary steps.Elementary reactions usually involve either

The BSc Chemistry (Apprenticeship) programme is directly aligned with this message of meshing the academic with real-world outputs. This degree will give apprentices a solid background in the chemical sciences but will also focus on the application of chemistry in specific areas of this ‘central science’. Whilst they are studying, apprentices on this programme will be applying their .

CIPS Asia PacificIG Rochester Drive, Level HJ, Singapore, GINLIM TPLK LNFN NMHG FPLK LNFN NMHH Einfosg@cips.org CIPS AustralasiaLevel H, KHF Collins Street, Melbourne, Victoria IFFF, Australia TGIFF MLK GJH/PLG (F)I OLHO LFFF FGIFF MLK GJI/PLG (F)I OLHF KJNN Einfo@cipsa.com.au CIPS MENAOffice GMFI, The Fairmont Hotel, Sheikh Zayed Road, PO Box GGOMMJ, Dubai, United Arab Emirates TPOMG (F)J IGG .

Classic by name, classic by nature – Altro Classic 25 was the first ever safety flooring. It has been tried and trusted for over 60 years, and its traditional, industrial look is still popular today. Altro Classic 25 provides lasting slip resistance, durability and abrasion resistance, making it ideal for use in heavy traffic areas – particularly in commercial kitchens. Altro Classic 25 is .

a global collaborative effort to standardisethe sharing and structure of cyber threat intelligence information. The standard will lead to the research and development of

COVID-19 Cyber Threat Coalition (CCTC) in a Slack channel created that same day. This channel is building an enduring “commons” for the community to leverage in times of crisis, and is close to achieving not-for-profit status under the auspices of the CTA.

A comprehensive teaching note for each of the 31 cases in Crafting & Executing Strategy (Section 6). In addition to the Instructor’s Manual, the support package for adopters also includes several important features that should be of interest. ConnectTM Management Web-based Assignment and Assessment Platform The 20th Edition

Lesson 6: Introduction to the Access Database 159 Form displays the contents of just one record at a time. You will learn about Forms in this lesson, too. A Report is an object which is designed based on the data in the database and which is used to inform the user of the selected contents of the database.

Reflection: 50 Easter Sunday - April 4 . February 17 “[Elijah’] went a day’s journey into the wilderness, and came and sat down under a . attending church again. In 2015, God’s nudges sent me to a devotional group where His love was shown to me, a small group where He provided fellowship

disaster---that is the philosophical contribution---but there is a second focus on developing practical skills and becoming knowledgeable about the realities of contemporary disasters. There will be films, lectures, readings, discussion in both the main class and sections, and a UO

economic sectors during the past year and looks at the opportunities and challenges that will shape population, employment, and the overall economy in the coming year. The information in this book is initially presented at the 56th annual Colorado Business Economic Outlook Forum in Denver, followed by approximately 50 forecast

ECO 101 or ECO 201. CATALOG DESCRIPTION Introduction to macroeconomic principles and analysis. Topics include the national income, the monetary system, inflation, business cycles, fiscal policy, the national debt, exchange rates, balance of payments, and economic growth. LEARNING OBJECTIVES Economics is both a subject matter and a way of thinking.

BASIC ELECTRICAL ENGINEERING FORMULAS This section describes basic electrical engineering formulas for creating design calculations. 5.1 LIST OF SYMBOLS V - Voltage (volts) I - Current (amps) R - Resistance (ohms) X - Reactance (ohms) Z - Impedance (ohms) W Real Power (watts) θ - Phase angle whose cosine is the power factor .

Question 4 – 1 mark Question Overview: Youre asked to identify a phrase to answer the question from an allocated area within the text. Example question: From lines 6 to 9, identify the conditions in which prisoners are kept in Westerbork. Tips to Answer Question 4 Only identify the phrases (two – three words) Use the words from the text

Immigrant entrepreneurship is of central policy interest and a frequent hot point in the popular press. Many policy makers believe that immigrant founders are an important and under-utilized lever for the revival of U.S. job growth and continued recovery from the Great Recession. Several

The Secret Opinions of the United States Supreme Court on Leading Cases in Environmental Law, Never Before Published, 69 C. OLO. L. R. EV. 459 (1994). This Article is about what transpired instead. 3. See . Richard Lazarus, The National Environmental Policy Act in the U.S. Supreme Court: A Reappraisal and a Peek Behind the Curtains, 100 G. EO