Bildlösningar Inom Utbildning Omdefinierar .

2y ago
57 Views
2 Downloads
3.00 MB
32 Pages
Last View : 10d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Kian Swinton
Transcription

Bildlösningar inom utbildningOmdefinierarinlärningsmiljöer fören ny generation1

Inspirerar nästagenerations eleverTillför kreativitet och inspiration till moderna inlärningsmiljöeroch engagera alla elever med vårt projektorsortimentinom utbildning. I allt från små interaktiva klassrum till storaföreläsningssalar erbjuder våra produkter den perfektalösningen. Oavsett din publiks storlek kan du räkna medfantastiska bilder, mångsidiga funktioner och enkel användning.Dessutom har alla våra projektorer, till skillnad från traditionellaplatta bildskärmar, en skalbar bildstorlek som ger alla enperfekt bild.Bildstorleken spelar rollProjicera skalbara bilder på upp till 500tum och skapa de mest spännandeinlärningsupplevelserna i alla rum oavsettstorlek, utan att begränsas av plattabildskärmar. Skapa en optimal bildstorlekoch ge alla en perfekt bild, utan att behövazooma in eller förlora viktigt innehåll.2

Ledande teknikFörbättrad inlärningEnkel delningEpson har varit ledande inom projektorersedan 20011 och det är lätt att förstå varför.Vår 3LCD-teknik ger bilder som är upp tilltre gånger ljusstarkare än konkurrerandeprojektorer2 och alla fullt utrustadeprojektorer ger en komplett lösning fördina individuella utbildningskrav.Tillför interaktivitet till lektioner genomatt rita och anteckna direkt över hela detvisade innehållet. Kombinera pekfunktionoch två interaktiva pennor med funktionerför att streama och dela som tillval föratt skapa en naturlig inlärningsmiljö somengagerar eleverna och som ger verkligaresultat.Alla våra projektorer har flexiblaanslutningsmöjligheter och är enkla attinstallera och använda med omfattandefunktioner och appar för att enkelt ochengagerande dela information. Frånsnabb anslutning till allas datorer tilltrådlös åtkomst till smartphones ochsurfplattor skapar de engagemang ialla inlärningsmiljöer.13

Bildstorleken spelar roll58Att ha rätt bild för ett rum kan göra stor skillnad förkoncentrationsnivå, underhållning och förståelse. Till skillnadfrån platta bildskärmar ger våra projektorer en skalbar bildstorlek,så oavsett lokal kommer alla elever att få en perfekt bild utan attförlora bildkvalitet eller göra ständiga zoomjusteringar.%av eleverna kan inteläsa allt innehåll påen 70-tums plattbildskärm3Perfekt bild för alla utrymmenEnligt en nyligen utförd studie av RadiusResearch kan 58 % av eleverna i ettgenomsnittligt klassrum inte läsa allt innehållsom visas på en 70-tums platt bildskärm3.Epsons skalbara bildskärmar kan anpassastill alla miljöer med en bildstorlek påupp till 100 tum för våra interaktivaundervisningslösningar och upp till 500tum för våra installationsprojektorer4 .Skapa den optimala bildstorleken som kopierar en skrivbordsupplevelseför alla (baserat på en rumsstorlek på 4 x 3 meter).60 tum bild60 tums bild känns somen 14 tums monitor100tumbild100 tums bild känns somen 25,2 tums monitorEffektivt synavståndProjicera bilder i upp till Full HD-upplösningför en naturlig reproduktion av bärbaradatorers och smarta enheters bildskärmar.Platta bildskärmar kan endast förstorainnehåll genom att zooma in, vilketoundvikligen leder till förlust av kvalitetoch innehåll, men våra projektorer förstorarbara samma utmärkta bild för att behålla100 % av innehållet.65 tum70 tum 100 tumBaserat på en vanlig rumslängd på 6 meterEnkel visningDen som stirrar för länge på plattaRGB-bildskärmar kan få värk i ögonen.Epsons projektorer ger bilder somhar mindre pixelförvandling än plattabildskärmar så att de kan visas bekvämtunder längre perioder, även i kraftigtupplysta miljöer.4Platt bildskärmEpsons bildskärmarLjust rumMörkt rumt

Inga speglingseffekterSe innehållet tydligt och utan speglingar äveni ljusare utbildningsmiljöer. Bilderna blir klara,tydliga och speglingsfria samtidigt somden automatiska ljusjusteringen detekteraromgivande ljusförhållanden i rummet ochändrar ljusstyrkan därefter.5

Upp till3xklarare än medDLP-projektorer med en krets ,utan regnbågseffekt26

Kvalitet genom teknikVår 3LCD-teknik kombinerar högupplösning, ljusstyrka på upp till 8 000lumen samt fylliga färger i syfte attframställa livfulla, engagerande bilder tilloch med i kraftigt upplysta klassrum. Vårahalvledar-optikmotorer med 3 kretsar utgörkärnan i alla projektorer, och möjliggören problemfri färgblandning och vackra,konsekventa bilder.Epson 3LCD-teknik – upp till tre gångerljusstarkare än konkurrerande teknik2Konventionella projektorer som använderDLP-teknik med en enda kretsHög ljusstyrkaHögre kontrast — fantastisk skärpaInspirera och engagera eleverna genom attge dina teman liv med de klaraste, mestfärgstarka bilderna. Eftersom vi anger deverkliga nivåerna för både färgat och vittljus blir det enkelt att mäta ljusstyrkan i våraprojektorer. Oavsett ämne kan du därförvara säker på att få den ljusstyrkenivån i alltinnehåll över hela bilden.Projicera varenda liten detalj ävenpå de största bildytor med högakontrastförhållanden på upp till 50 000:1.Detta betyder att den ljusstarkaste vitanär 50 000 gånger ljusstarkare än denmörkaste svärtan, en nivåskillnad som gerinnehållet liv genom en otroligt fyllig ochkristallklar detaljrikedom.Upp tilllKLARAREFÄ R G E Rmed Epson-projektorer2Full HD för total skärpaVåra WUXGA-projektorer med FullHD återskapar varenda liten detalji syfte att tillföra tydlighet till allaundervissningsscenarier. Skarpare text ochhögupplösta bilder är skonsammare motögonen och får ut ditt budskap, såväl pånära håll och interaktivt med en liten gruppsom med en större publik i en hörsal.Äkta färger, fantastiskdetaljrikedomVår 3LCD-teknik ger högupplösta bilder med fylliga och levandefärger med nivåer av ljusstyrka som gör presentationerna tydliga ochengagerande även i väl upplysta utbildningsmiljöer. Dina bilder blirupp till tre gånger ljusstarkare än med DLP-projektorer med en endakrets2 och uppnår nivåer av kvalitet, mångsidighet och kreativ frihetsom inte bara matchar utan även överträffar platta bildskärmar.7

Interaktivitet ochsamarbeteVåra interaktiva undervisningslösningar förvandlar vilket rum somhelst till en inspirerande samarbetsmiljö. Alla kan bli en del av lärandettack vare en bildstorlek på upp till 100 tum som ger alla en tydligöversikt från var som helst i klassrummet. Lärare kan skapa digitalainlärningsupplevelser som matchar de förväntningar och kunskapersom dagens tekniskt avancerade elever har.Bättre interaktionLektionsplanering och samarbeteEngagera och samarbeta genom attanteckna över hela den interaktiva bildytanmed enkel pekfunktion och två mycketreaktionssnabba interaktiva pennormed hårda eller mjuka spetsar för attpassa olika ytor och ge en mer naturligskrivupplevelse. Det är enkelt att tilldelaseparata attribut, skriva med en penna ochradera med fingret eller till och med zooma,flytta och bläddra bilder intuitivt meddina fingertoppar. Längre batteritid hålleravbrotten till ett minimum. Vissa modellererbjuder också nya rörelsepresentationermed handrörelser för att låta lektionernaflyta smidigt.Dela enkelt och trådlöst innehållet somvisas med klassrummets enheter medvårt kostnadsfria program EasyMPMulti-PC Projection. Alla anslutna enheterkan bekräftas på en lista över miniatyrbilderoch sedan väljas och projiceras och delasav alla. Vissa projektorer inkluderar enlicens för programmet SMART Notebook som hjälper dig att skapa ett ännu merdynamiskt klassrum.Flera datorer och moderatorfunktionerFörbättra kontrollen och utöka möjlighetenatt dela innehåll för elever och lärare meden enkel presentation från en mängd olikaenheter som är anslutna till projektorn vianätverk eller via direktanslutning utan nätverk.Tillför frihet och flexibilitet genom att ge allamöjlighet att dela sina idéer under en lektion,även när de inte befinner sig i klassrummet.Interaktivitet för flera displayerSkapa en verkligt minnesvärdinlärningsupplevelse med två av Epsonsinteraktiva undervisningslösningar samtidigtför att framställa en enorm sömlös interaktivyta som kommer att väcka liv i alla delarav ett ämne. Med funktionen för delad bildkan innehåll från två källor visas samtidigt,inklusive en dokumentkamera.8

Datorfria anteckningarAnteckningar kan göras, delas, diskuterasoch skrivas ut med skärmreglagen utanatt ansluta till en dator, vilket gör att allafokuserar på diskussionen.Alla funktioner är inte tillgängliga för alla produkter. Kontrollera specifikationerna på sidorna 24-31.9

Lösningar för effektivinlärningUndervisningsvärlden förändras och det gör även elevernasförväntningar och kapacitet som utvecklas med deras förståelseav ny teknik. Ett stort antal interaktivitets- och anslutningslösningargör det enkelt att utveckla och presentera innovativa, anslutnainlärningsupplevelser som verkligen inspirerar, motiverar ochengagerar.Startsida med enkel åtkomstFå åtkomst till projektorfunktioner ochprojektorstyrning från en enda utförligstartvy, en lättåtkomlig instrumentpanelsom låter dig ändra källor och mycket annatsamtidigt som den låter dina presentationeroch lektioner förlöpa smidigt.BildspeglingSpara tid genom att skicka innehålldirekt från din enhet till projektordukenutan nätverksanslutning. Programvara förspegling stöder Miracast och Intel WiDioch fungerar genom att göra en direkt,kollaborativ Wi-Fi-anslutning för strömningoch delning.EasyMP Multi-PC ProjectionEnkelt att dela material över nätverket genomatt sammankoppla upp till 50 datorer. Lärarenkan sedan använda moderatorfunktionen föratt välja upp till fyra samtidigt för projiceringpå duken.10

Epsons iProjection-appAnslut trådlöst till ett projektornätverk,presentera direkt från en iOS eller Androidsmart enhet och gör det lättare att interageramed klassen och samla in idéer. Användanteckningsfunktionen för interaktion i realtidmed bilden med hjälp av en digital penna,markeringspenna eller suddgummi.1Anslut din mobila enhettill projektorns nätverkiProjection-app för GoogleChromebooksFlytta omkring i rummet och dela enkeltChromebook-innehåll med trådlös anslutningtill klassrummets projektor. Visa innehåll frånen Chromebook med Epson iProjectionapp för Chromebooks eller använd EpsonMulti-PC Projection med moderatorfunktionför attt välja och visa innehåll från upp till fyraChromebooks samtidigt.2Starta appen och väljden anslutna projektorn3Välj webbsidan, dokumentet ellerfotot som du vill visa och du ärredo att köraSMART samarbete och interaktivitetFjärrkontrollVi samarbetar med det ledandeprogramvaruföretaget SMART för atterbjuda två alternativ som hjälper lärareatt skapa ett verkligt dynamiskt klassrum.Det interaktiva projektorpaketet kombinerarEpson-projektor och programvaran SMARTNotebook samtidigt som det interaktivawhiteboard-paketet integrerar en ickeinteraktiv Epson-projektor i SMART-allti-ett-lösningen.Övervaka och kontrollera flera projektorersamtidigt med Epson EasyMP NetworkMonitor, ett praktiskt verktyg som låterIT-ansvariga, administratörer ochnätverksansvariga kontrollera projektornsstatus och ha kontroll från en enda källa.Slå på och stäng av på distans och användpluginprogrammet för meddelandesändningför att skicka manuella eller schemalagdaJPEG-meddelanden till en eller fleraprojektorer.Alla funktioner är inte tillgängliga för alla produkter, kontrollera specifikationerna på sidorna 24-31. 2015 Google Inc. Med ensamrätt. Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.11

Ultrakort projiceringsavståndUppmuntra eleverna tillatt interagera och lära sigFörse lektionerna med flexibilitet och engagemang meden skalbar bild på upp till 100 tum och ett antal enkla mensofistikerade funktioner. Ta in den nya utbildningsvärldengenom att skapa en klassrumsmiljö där eleverna får en perfektvy från var som helst i klassen, där de kan medverka på dukenoch även delta med sina egna smarta enheter.Lampa med en livslängdpå upp till10 000timmarFantastiska bilder som sticker ut frånmängdenFånga elevernas uppmärksamhet och behålldem intresserade med högkvalitativa bildersom verkligen involverar dem i lektionerna.Skicka innehåll utanför widescreenformatmed upp till Full HD-upplösning och lägg tillskärpa med höga kontrastförhållanden upptill 16 000:1.12

EB-600-serienEB-670, EB-675W, EB-675Wi,EB-680, EB-680S, EB-680Wi,EB-685W, EB-685Wi, EB-685WS,EB-695Wi, EB-696UiEB-696UiFull HD-upplösningInteraktivitet för flera bilderNy pennutformning för bekväm skrift,förbättrad känslighet och tillförlitlighetInspiration genom engagemangFörbättrade anslutningsmöjligheterLägg till en ny dimension i undervisningengenom att skriva, rita och lägga tillkommentarer och svar direkt i bilden.De nya interaktiva pennorna är bekvämareatt använda med hårda eller mjuka spetsaroch en tre gånger längre batteritid. Vissaprojektorer har även pekstyrning för ännuenklare engagemang.Gör flera anslutningar till datorer,DVD-spelare, dokumentkameror ochmycket mer med tre HDMI-ingångar.Byt källa snabbt och behåll flödet i lektionenmed hjälp av den nya startvyn som gertillgång till viktiga projektorfunktioner ochkontroller. Wi-Fi som tillval gör det möjligtför ännu större rörelsefrihet.Problemfria interaktiva presentationerEtt stort urval av deltagareHåll dig fokuserad med datorlöstanteckningsläge som ger omedelbartillgång till whiteboardfunktioner och tadirekt kontroll över din dokumentkamerafrån projektorn.Dela innehåll mellan klassmedlemmarmed funktionen för flera datorer, vilketgör det möjligt att 50 personer delarinnehåll från sina datorer. Den förbättrademoderatorfunktionen ger läraren ettenkelt sätt att välja upp till fyra av demför projicering på duken samtidigt.3 x HDMI-ingångar och trådlös anslutningsom tillvalKraftfull, inbyggd 16-watts högtalareoch mikrofoningångKontrastförhållande upp till 16 000:1Utformad att fungera tillsammans medprogramvara för SMART Notebook10 000 timmars lamplivslängd i eko-lägeInteraktiv presentation i stor skalaSkapa en enorm interaktiv widescreenytamed två projektorer som fungerar sömlösttillsammans. Interaktivitet för flera displayerinnebär att hela bilden fortfarande kananvändas för interaktiva funktioner.Mångsidiga bildskärmsalternativTillför djup i inlärningen med funktionen fördelad bild som visar innehåll från två olikakällor, till exempel ett lektionsschema frånen dator och en stillbild eller ett videoklippfrån en dokumentkamera.13

Lins för korta avståndPresentationer med högprestanda, utan höga kostnaderInspirera eleverna med alltid perfekta bilder upp till 116 tum påbara 1,2 m med våra flexibla och prisvärda projektorer för kortaavstånd. De är mångsidiga, kostnadseffektiva och tack vareskalbar bild gör de delning av innehåll till en kreativ ochengagerande klassrumsupplevelse.Större, klarare bilderLätt att ställa in och användaEB-5-serienFrämja nyfikna sinnen med stora bilderbilder med levande färger, klara detaljeroch ljusstyrka som gör att grafiken stickerut även i helt upplysta klassrum. Tillskillnad från platta bildskärmar skapardessa projektorer en skalbar bild somkan anpassas till rummet, vilket säkerställeratt eleverna alltid får en perfekt bild.Ta fram det bästa i ditt valda ämnemed enkla färglägen och visa snabbtoch enkelt vad som finns på din dator ellerMac med 3-i-1 USB-display med en endakabel. Du kan till och med sätta din prägelpå dina lektioner med anpassningsbaraanvändarlogotyper.EB-520, EB-525W, EB-530, EB-530S,EB-535W, EB-536WiProjicerabilder upp till116 tumfrån 1,2 m14

EB-536WiLjusstyrka på 3 400 ANSI lumen (vitt ljus),WXGA-upplösningHDMI-ingång för digitalt ljud- ochvideoinnehållLampa med lång livslängd (5 000 timmari normalläge/10 000 timmar i ekoläge)Horisontell och vertikal keystone-korrigeringKraftfull, inbyggd 16-watts högtalare ochmikrofoningångFjärrstyrd nätverksövervakning och kontrollUpp till två interaktiva pennor, interaktivaverktygDrivrutinsfri installation och automatiskkalibreringEnkla anslutningarFlexibilitet för korta avståndKompletta lösningar, valuta för pengarnaDet är enkelt att koppla upp sig till desenaste digitala enheterna och kompatibilitetmed äldre analoga produkter sparar pengarpå utbyten. Visa innehåll trådlöst frånsurfplattor, smartphones, etc. genom attanvända Multi-PC-projicering för att visainnehåll från upp till fyra enheter samtidigt.Få fler valmöjligheter var du kan placeraprojektorn och frigöra utrymme genom attprojicera stora bilder på nära håll. Dessakompakta projektorer kan monteras påvägg, tak eller skrivbord och flyttas enkeltmellan olika rum. Keystone-korrigeringsäkerställer en perfekt enhetlig bild ävennär du projicerar i en vinkel mot duken.Dessa allt-i-ett-lösningar tillför deltagandeoch mångsidighet till undervisningen,men också har en mycket låg totalägandekostnad. Underhållet hålls till ettminimum, med lång lamplivslängd förproblemfria lektioner på upp till 10 000timmar. De strömbesparande funktionernainkluderar en dynamisk lampstyrningsom automatiskt matchar ljusstyrkanefter omgivande förhållanden, ochdämpningsreglage för bild och ljud (mute)som dimmar lampan med 70 % underpauser och diskussioner.Inspirera med interaktivitetGör eleverna delaktiga på lektionerna medden interaktiva EB-536Wi. Inspirera till närasamarbete genom att arbeta direkt påbilder med två interaktiva precisionspennor.Det är enkelt att navigera, välja, bläddra,rita, kommentera och interagera med bilderoch du kan spara idéer för kommandelektioner.15

SkrivbordKlarhet och kontrolli alla inlärningsutrymmenDessa mångsidiga projektorer kan enkelt flyttas mellaninlärningsutrymmen, men har kraft och anslutningsmöjligheterför en mer permanent installation. De förbättrar lektionerna medlevande bilder i stort format och en skalbar bildstorlek och görlivet enkelt med funktioner som till exempel QR-kodsanslutning6.Fantastiska bilder i Full HDStreama och delaEB-2000-serienDela fylliga, levande färger och detaljeräven i kraftigt upplysta rum med upptill WUXGA-upplösning som visarwidescreenformat och som enkelt passarin det mesta innehållet på bärbara datorer.Lägg till kvalitet och skärpa med ettkontrastförhållande på 15 000:1.Anslut till alla i inlärningsutrymmet ochännu längre med enkel, omfattande delningoch strömning av innehåll från datoreroch smarta enheter. Detta kan göras viatrådlös LAN, skärmspegling eller med hjälpav projicering från flera datorer som kananvändas för att välja innehåll från upp till50 anslutna datorer.EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,EB-2250U, EB-2255U, EB-2265UPassar perfektMed en skalbar bild på upp till 300 tumpassar dessa projektorer enkelt i allaundervisningsmiljöer. Leverera en optimalbildstorlek för rummet för att ge alla eleverett tydligt, detaljerat, reflexfri vy av helabilden.Anslut upp till50datorersamtidigt16Gesture PresenterKontrollera presentationens viktigaste delarsom till exempel att navigera mellan sidormed funktionen för rörelsepresentationer.Gör smidiga presentationer med hjälp avdina händer istället för fjärrkontrollen och tabort behovet av att gå till projektorn.

Många anslutningsmöjligheterTydlig överlägsenhetEB-2265UTillför HD-innehåll till lektionerna med tvåHDMI-portar för att lägga till innehåll frånsmå enheter till det stora formatet. Vissamodeller inkluderar HDBaseT för enkelöverföring av video och ljud via en endakabel.Upplev mer flexibilitet än platta bildskärmarmed enkel bärbarhet mellan olika klassrum.Utöka undervisningsmöjligheterna medprojektioner med delad bild och presenteratrådlöst och direkt från iOS och Androidsmarta enheter med iProjection-appen6.Ljusstyrka på 5 500 lumen,WUXGA-upplösning påPrisvärd, hög tillförlitlighetEpsons projektorer är mycketkostnadseffektiva, eftersom de erbjuderwhiteboard, stor bild och blädderblock i enlösning och de är mycket tillförlitliga meden lamplivslängd och filtercykel på upp till10 000 timmar.Anslutning via Wi-Fi (standard/tillval)2 x HDMI-portar (1 x MHL)Automatisk vertikal och horisontellkeystone-korrigeringMöjlighet till presentation via Multi-PCsamt funktion för delad bildUpp till 10 000 timmars lamplivslängdi ekolägeBildspegling - Miracast-anslutningRörelsepresentation1 x HDBaseT-port (1 x MHL)Upp tillWUXGAWidescreen-upplösningi Full HD17

MobilPrisvärda, kraftfullaprojiceringslösningarför alla klassrumDessa projektorer är kompakta, bärbara, robusta och prisvärdaoch kan till skillnad från platta bildskärmar flyttas snabbt, enkeltoch säkert mellan klassrummen. De ger en fantastisk bildkvalitet,är enkla att montera och använda och levererar ditt val avinnehåll från ett stort antal enheter.Större, klarare bilderSnabb, enkel installationEB-9-serienEngagera alla klasser med ljusare och merfärgstarka presentationer som sticker utäven i kraftigt upplysta klassrum och fångarelevernas uppmärksamhet, oavsett var desitter i rummet. EB-955WH projicerar ävenwidescreenbilder för att ta fram det bästaav alla ämnen.Uppnå en perfekt enhetlig bild varje gångför tydligt innehåll från hörn till hörn utanreflexer. Projicera oförvanskade bilder äveni en vinkel med horisontell och vertikalkeystone-korrigering och spara tid genomatt ta fram sparade OSD-inställningar frånandra projektorer.EB-98H, EB-945H,EB-955WH, EB-965HEB-955WH3 200 ANSI lumen ljusstyrka, WXGAupplösningTydliga detaljer med kontrastförhållandepå 10 000:1Omfattande anslutningsmöjligheterUtveckla lektionerna med dubblaHDMI-portar för HD-projektioner ochplacera små bilders innehåll på den storaduken med MHL-stöd. Anslut de senastedigitala enheterna med smart anslutning viaQR-kod6 och fortsätt använda dina analogaprodukter. Nätverkande är enkelt med LANRJ45-anslutning och Wi-Fi som tillval.Tyst fläkt minimerar distraktionerDubbel HDMI-ingång för digitalt ljud- ochvideoinnehållHorisontell och vertikal keystone-korrigeringInbyggd 16 W-högtalareNätverksaktiverad, Wi-Fi som tillvalStöder Epson USB-driven dokumentkameraUpp till 10 000 timmars lamplivslängdi ekolägeDämpningsreglage för bild och ljud (mute)10 000:1kontrastförhållande18

Upp till3 500lumen ljusstyrkaUndervisningsalternativHög tillförlitlighet, prisvärdTillför kreativitet med ett urval av EpsonEasyMP-funktioner inklusive projiceringfrån flera datorer för att ansluta upp till50 enheter och projicera innehåll frånupp till fyra enheter i taget med hjälp avmoderatorfunktionen. Samma innehåll kanskickas till ett antal projektorer samtidigtfrån din dator med nätverksprojicering.Dessa tåliga, pålitliga projektorer ärenklare att flytta mellan olika klassrumän en platt bildskärm och ger en lågtotal ägandekostnad med en lampa somhåller upp till 10 000 timmar och långfiltercykel. Dämpningsreglaget för bildoch ljud dimmar lampan med 70 % föratt minska energiförbrukningen, medandatorövervakning och hantering via centraltnätverk även håller energiförbrukningen tillett minimum.19

HörsalVårt mest kraftfulla, mångsidigainstallationssortimentFörvandla storskaliga presentationer för utbildning medfantastiska bilder upp till Full HD över hela den skalbara storabilden i större, upplysta klassrum, aulor och föreläsningssalar.Dessa ”fit and forget”-lösningar tillför mångsidighet tillinstallationsplatser samtidigt som vissa modeller erbjudernästa generations bildkvalitet med vår senaste4K-förbättringsteknik.Fantastiska bilderEnkel installation och driftProjicera ljusa, färgstarka bilder ochengagera större grupper av elever med upptill WUXGA-upplösning bortom Full-HD.Optikmotorn med 3 kretsar optimerar svartfärgmatchning för att uppnå en skarvfriblandning och för att skapa verklighetstrognabilder som är upp till tre gånger ljusstarkareän konkurrerande DLP-projektorer med enkrets2.Kom snabbt igång med flexiblaanslutningsmöjligheter för enkel integreringi dina befintliga inställningar, inklusiveHDBaseT-stöd för video och ljud i Full HD.Gör enkelt justeringar med elektrisk zoomoch horisontell och vertikal linsrörelse ochspara tid med linsminnesfunktionen.Motoriserade utbytbara linserEn kvalitetsrevolutionSe till att bilderna har den perfektamatchningen för din lokal och dinpublikstorlek med en mängd olikaalternativ för motordrivna linser,inklusive en lins för exceptionellt kortaavstånd för projicering av stora bilder påupp till 200 tum på endast 1,5 m avstånd.Hantera dina lektioner och föreläsningarmed framtidens bilddetaljer och färgverklighetmed vår nya 4K-förbättringstekniksom visas på utvalda projektorer.Denna avancerade innovation konverterardigitalt Full HD 1080p-innehåll för att geen förbättrad struktur och upplösning förverkligt fantastiska bilder.204K-förbättringsteknik

EB-G7000-serienEB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,EB-G7800, EB-G7900U, EB-G7905UEB-G7900U7 000 lumen ljusstyrka, WUXGAupplösningUtbytbara motoriserade linser, inklusivelinser med ultrakort projektionsavstånd360 º rotering, stående bildläge, korrigeringför böjda ytor och hörnHDBaseT, HDMI, DVI och komponentanslutningDelad bild och projicering från flera datorerStort urval av presentationerHantering av projektorparkenLägg till kreativitet och innovation tilllektioner och föreläsningar. Utnyttja golvoch tak med 360 º-installation, projicera påhörn och böjda väggar utan förvrängningeller förlorad ljusstyrka och tillför intressemed stående bildläge. Jämför innehåll meden delad bild och skapa en enda stor bildgenom att sömlöst samtidigt kombineraflera projektorer.Ta kontrollen med EasyMP-nätverksstyrning.Skicka en presentation till flera projektorersamtidigt, samt övervaka, hantera ochkonfigurera din projektorpark centralt. Ställin e-postaviseringar om projektorunderhåll,även om lampan och filtret håller mycketlänge, upp till 3 års7 oavbruten användning.LinsminnesfunktionIntegrerad högtalare på 10 WEpson 4K-förbättringsteknikDICOM SIM-lägeupp till8 000Framställ bilder med tydliga skuggor meddetta speciella färgläge som är perfekt för attprojicera röntgenbilder och andra medicinskabilder ( projektorn kan inte användas förfaktisk medicinsk diagnosticering).lumen ljusstyrka21

DokumentkamerorLägg till extra innehållpå lektionernaGe ämnen liv genom att läsa in och registrera 3D-objekt,experiment och till och med levande saker och placera dempå den stora bilden till nytta för hela klassen. Dessa robustamen kompakta högupplösta kameror för stillbilder och videoi Full HD är enkla att ansluta till din projektor och gör lektionernaännu mer engagerande.SkrivbordsdokumentkameraSkarpa detaljerMikroskoptillbehörFånga och spela in bilder och objekt i FullHD 1080p genom att använda kameranmed hög upplösning på 2 megapixel.Optisk och digital zoom ger otroligt skarpadetaljer och förstoring. Förlita dig på smidigvideo utan bildsudd tack vare en höguppdateringshastighet på 30 bildrutor persekund. Oavsett ditt ämne säkerställer enenastående bildbelysning att alla detaljerläses in, till och med i dåligt upplystaklassrum.ELPDC21Medföljer som standard på ELPDC21Bildprojicering för inläsning av stora,verkliga bilderLäs in större material i upp till A3storlek; från hela textböcker i A4 till stora3D-objekt, utan att behöva flytta dem.Det finns även ett mikroskoptillbehör sommedföljer som standard som visar deminsta objekten på den stora bilden.Enkel drift, enkel kontrollKamerakontrollerna är lättåtkomligapå bilden. Zooma, frysa, läsa in ochautofokus via snabbtryck tillåter problemfriapresentationer eftersom det inte finns någotbehov att flytta mellan dator, projektor ochkamera. Parallellanslutning ger utdata tilltre olika enheter samtidigt, till exempel kanlärare skicka livebilder till projektionsytan,till sin dator och till en bärbar dator förinspelning.22

En mångsidig presentationspartnerRöstinspelningar kan sparas ochanvändas på andra lektioner med hjälpav SD-kortplats och -visare. Det är enkeltatt läsa in och spara bilder och klipp,skärmbilder och anteckningar från enannan enhet och jämföra och kontrasteraolika information med hjälp av funktionenför delad bild. SD-innehåll visas som enlättåtkomlig miniatyr på duken för enkelbläddring och val via fjärrkontrollen.23

B-675WiUpplösningXGA (1 024 x 768)WXGA (1 280 x 800)XGA (1 024 x 768)WXGA (1 280 x 800)WXGA (1 280 x 800)Normalt bildförhållande4:33 100/1 800/Ej tillämpligt16:103 200/1 800/Ej tillämpligt4:33 500/2 900/2 90016:103 500/2 900/2 90016:103 200/1 800/Ej tillämpligtKontrastförhållande14 000:114 000:114 000:114 000:114 000:1Lampans/laserns livslängd(timmar) normal/eko/eko 25 000/10 000/Ej tillämpligt5 000/10 000/Ej tillämpligt5 000/10 000/9 0005 000/10 000/9 0005 000/10 000/Ej tillämpligt Projektionsförhållandei lbar bildstorlek (diagonal) 56 - 93 tum60 - 100 tum56 - 93 tum60 - 100 tum60 - 100 tumZoomDigital x 1,35Digital x 1,35Digital x 1,35Digital x 1,35Digital x 1,35Vertikal keystoneHorisontell keystone-Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 Manuell 3 LinsrörelseEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtHögtalarutgång16 W16 W16 W16 W16 WAnslutningsmöjligheterVGA in x 2, VGA ut(utbytbar), HDMI x 3,komposit RCA, S-Video,USB typ A, USB typ B,MHL (via HDMI 1), RS-232CVGA in x 2, VGA ut(utbytbar), HDMI x 3,komposit RCA, S-Video,USB typ A, USB typ B,MHL (via HDMI 1), RS-232CVGA in x 2, VGA ut(utbytbar), HDMI x 3,komposit RCA, S-Video,USB typ A, USB typ B,MHL (via HDMI 1), RS-232CVGA in x 2, VGA ut(utbytbar), HDMI x 3,komposit RCA, S-Video,USB typ A, USB typ B,MHL (via HDMI 1), RS-232CVGA in x 2, VGA ut(utbytbar), HDMI x 3,komposit RCA, S-Video,USB typ A, USB typ B,MHL (via HDMI 1), RS-232CLjudanslutningRCA-par in, stereo mini inx 3, stereominimikrofon in,stereo mini utRCA-par in, stereo mini inx 3, stereominimikrofon in,stereo mini utRCA-par in, stereo mini inx 3, stereominimikrofon in,stereo mini utRCA-par in, stereo mini inx 3, stereominimikrofon in,stereo mini utRCA-par in, stereo mini inx 3, stereominimikrofon in,stereo mini utNätverkandeLAN (RJ45) och trådlösLAN-enhet som tillvalLAN (RJ45) och trådlösLAN-enhet som tillvalLAN (RJ45) och trådlösLAN-enhet som tillvalLAN (RJ45) och trådlösLAN-enhet som tillvalLAN (RJ45) och trådlösLAN-enhet som tillvalEpsonsprogramvarulösningarEasyMP Multi-PC Projection,EasyMP Network Monitor

100 tums bild känns som en 25,2 tums monitor 60 tums bild känns som en 14 tums monitor 100 tum 60 tum bild bild Baserat på en vanlig rumslängd på 6 meter 65 tum 70 tum 100 tum Platt bildskärm Epsons bildskärmar Ljust rum Mörkt rumt Effektivt synavstånd Projicera bilder i upp till Full HD-upplösning för en naturlig reproduktion av .

Related Documents:

may mga mikrobyo ng TB sa iyong katawan, maaari silang magising, dumami, at bigyan ka ng sakit na TB. Ang tanging paraan upang alisin sila ay sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot para sa TB. Mahahalagang puntong kailangang tandaan: Kahit na sinong nasa malapit ay makakalanghap ng mga mikrobyo ng TB at maaaring makakuha ng impeksyong TB.

Stage gate-perspektiv för att därefter utforma ett förbättringsförslag. Studien ämnar att genom förankring inom Stage gate, i kombination med empiriskt insamlad data utforma ett förslag till ny arbetsprocess gällande produktutveckling. Resultatet är utformat för direkt applicering inom ramarna S:t Eriks-koncernen i Sverige.

Nästa steg blir att ta fram rekommendationer för missbruks- och beroende-vården. För att personal ska ha möjlighetet att hantera svaret på frågan om vålds-utsatthet rekommenderar Socialstyrelsen även att personal inom dessa ver k-samheter erbjuds fortbildning inom området våld i nära relation. Lars-Erik Holm . Generaldirektör

poems, short stories or lyrics. They also report using writing in order to learn or simply organizing their thoughts. The students mostly report the use of social media like Facebook, Twitter and Instagram, but they have different conceptions concerning whether this will be categorized as writing or not. For example, one student answers the question “Do you write?” affirmative “yes, I .

2 A las ocho y media. 3 Hay más de quince (15) vuelos. 4 /Sale de/ la puerta A 67. 5 Está a siete minutos de la terminal A. 6 Porque no hay mucho tiempo./Porque es . T T SQ U más tranquilo y siempre sirven café. R R I CU A T RO N EEE O I O C O I S C SNSN I D N H. O. C. OC N I C. T O. R. E ECE S A I. E. C UZ I DI E. C. I

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 1 1 INTRODUKTION TILL HEARTSTART FRX BESKRIVNING Philips HeartStart FRx-defibrillatorn 861304 ("FRx") är en automatisk extern defibrillator (AED). Den är liten, lätt, tålig och batteridriven och har konstruerats för att kunna användas på ett enkelt och tillförlitligt sätt efter bara minimal utbildning.

2000 Deponiskatt 2009 Certifiering av kompost inom Europa . methods supporting these treatment methods. Table 1. Policy instruments that are presented in the report . 2008 Green book: Management of bio waste (EU) 2010 Strategy for the use of biogas

Reference list The reference list must have the title word References, which should capitalised, in bold and centred. The reference list should contain full details of all the sources mentioned in your text, arranged alphabetically by surname of first author. List entries should be double-spaced (both within and between entries), and the first line of each reference is flush left with .