PROJEKTOR ELLER PLATT BILDSKÄRM?

6m ago
16 Views
1 Downloads
5.53 MB
8 Pages
Last View : 16d ago
Last Download : 15d ago
Upload by : Gannon Casey
Transcription

Epsons konferenslösningarPROJEKTOR ELLERPLATT BILDSKÄRM?

VAD BÖR JAG VARA UTEEFTER NÄR JAG VÄLJERDISPLAY?Denna guide utforskar vikten av bildstorlek, kostnadseffektivitet och bildkvalitet samthjälper dig att hitta en optimal display för just ditt konferensrum.Det finns en hel del att överväga när du ska välja rätt display för just ditt företag.En av de första frågor du ställer dig kan vara: Behöver jag en allt i ett-projektorlösning,en whiteboard eller en platt bildskärm?Att uppnå en optimal display med rätt synlighet är vitalt i syfte att kunna få ut maximaltav dina möten och det material som visas. En av fördelarna med Epsons projektorerär att de erbjuder en skalbar bildstorlek i syfte att uppfylla varierande krav i rum av allamöjliga storlekar.STÖRRE MÖTES- OCH KONFERENSRUMSynavstånd: 3 till 11 meterTypisk bildstorlek: 100 till 500 tumMöte: Presentationer och informationsdelning ”en till flera”Innehåll: Presentationer, kalkylblad och webbplatserMEDELSTORA KONFERENSRUMSynavstånd: 2 till 3 meterTypisk bildstorlek: 65 till 200 tumMöte: En samarbetsinriktad miljö som kräverskrivbordsmotsvarighet samt möjlighet till fjärråtkomstInnehåll: Interaktiva whiteboarddokument och -kalkylbladMINDRE MÖTES- OCH UTBILDNINGSRUMSynavstånd: 1 till 2 meterTypisk bildstorlek: 30 till 65 tumMöte: Presentationer ”en till en” eller ”en till många i farten”Innehåll: Presentationer, videos och utbildningsmoduler

RÄTT STORLEK FÖR ENOPTIMAL SYNLIGHETProcessen börjar med att hitta rätt bildstorlek för det aktuella rummet. Dettaenkla val är ack så viktigt – du måste kunna visa innehåll klart och tydligt isyfte att kunna ha effektiva möten, samtidigt som du också måste säkerställaatt hälso- och säkerhetsstandarder efterlevs. Epsons projektorer har enskalbar lösning som passar alla rum oavsett storlek, och de gör därför dettaval enklare än någonsin.UPPFYLL ENKELT KRAVEN PÅ MINSTA BILDSTORLEKAtt arbeta framför en för liten display skulle inte vara bekvämt – det är intebra för ögonen och kan även kompromettera kvalitén på innehållet som visas.Av samma skäl behöver du en bildstorlek som passar just ditt konferensrum –vilket också är orsaken till att Epsons projektorer efterlever gällandehälso- och säkerhetsstandarder för återskapandet av en genomsnittligskrivbordsupplevelse som används inom företag idag (EU-direktiv 90/270/EEC – Displayutrustning).Bildstorlekens skalbarhet och funktion i Epsons projektorer gör det enkeltatt säkerställa att det visade innehållet inte blir för litet, samt att det är avhög kvalitet och klart synligt för alla, även med tanke på synavståndet frånbildytan. På detta sätt får alla dina mötesdeltagare samma möjlighet att delaoch interagera.EFFEKTIVT SYNAVSTÅNDTrots den precision som krävs för att uppnå en optimal bild är det enkelt attframställa effektiva presentationer för varierande synavstånd med en endaprojektor. Detta möjliggörs genom en skalbar bildstorlek som inte är möjligatt framställa med traditionella, platta bildskärmar.Med Snellen-syntestetkan du säkerställa att duhar rätt bildstorlek för justditt konferensrum.En person med perfektsyn bör kunna se rad 8på cirka 7 meters (20 fots)avstånd. Om så inte ärfallet kan detta vara enindikation på att du intehar rätt bildstorlek för dittkonferensrum.70 tum100 tumProjektordisplay65 tum100tumBaserat på en typisk rumslängd på 6 meter

VÄLJA DIN LÖSNINGAtt uppnå en optimal bildstorlek innebär att återskapa en genomsnittligskrivbordsupplevelse för samtliga mötesdeltagare, inklusive dem somsitter längst bort från bilden.För att få en bild att framstå som lika stor när den befinner sig dubbelt sålångt borta, krävs enligt Snellens ögontest att bilden måste vara dubbeltså hög eller ha fyra gånger så stor area.60 tums bild känns somen 14 tums monitor100 tums bild känns somen 25,2 tums monitorBaserat på rumsstorleken 4 x 3 meter

SKALA EFTER DITT UTRYMMEAnvänd tabellen nedan för att hitta den optimala bildstorleken för just ditt konferensrum:leta helt enkelt upp rummets längd till vänster, och följ sedan raden åt höger.505560657080100120150tumsdisplay tumsdisplay tumsdisplay tumsdisplay tumsdisplay tumsdisplay tumsdisplay tumsdisplay nm.: Bildstorlekar som understiger 80 tum antas vara 16:9, bildstorlekar 80 tum eller större antas vara 16:10EXTRA STORDenna storlek geren upplevelse somkraftigt etta alternativ geren rumsupplevelsesom motsvarar enskrivbordsupplevelseGODKÄNDDetta uppfyllerminimikraven menmotsvarar inte enskrivbordsmiljöREKOMMENDERASINTEDetta är en undermåligupplevelse som inteuppfyller någon somhelst standard

KOSTNADSEFFEKTIVASAMARBETENEpson erbjuder också interaktiva projektorer som ett alternativ till separata displayer,blädderblock och whiteboards. Epsons lösning för konferensrum medför bara en endafast kostnad som ger dig en flexibel och skalbar bildstorlek på upp till 500 tum1.Epsons allt i ett-lösning kostar endast en bråkdel av priset för platta bildskärmar på över80 tum. Och eftersom Epsons projektorer är avsevärt lättare än platta bildskärmar, ärde också enklare och avsevärt mer kostnadseffektiva att installera. En Epson-projektorger dig också anslutningsportar motsvarande en platt bildskärm, och genom att intemedföra några licensavgifter eller programvarukostnader skapar lösningen mätbaravkastning från först början.OPTIMERAT SAMARBETEFörutom att erbjuda en optimal bildprestanda har Epsons projektorer också utformatsi syfte att kunna integreras med dina befintliga system. Med Epsons lösningar förkonferensrum kan du skapa ett flexibelt, framtidssäkert och dynamiskt konferensrum,och samordna dina kommunikationer i syfte att säkerställaett smidigt arbetsflöde över alla enheter och utan avbrott.Samarbeta viahögupplöstavideokonferenserAnteckna medojämförlig precisionProjicera trådlöstfrån mobila enheterSpara, dela ochskriv ut

KVALITET SOMÄR LÄTT ATT SEDagNattINGEN REFLEKTIONDen automatiska ljusjusteringen i Epsonsprojektorer detekterar omgivandeljusförhållanden i rummet och ändrarljusstyrkan därefter, vilket låter dig seinnehållet tydligt och utan reflektioner.OBEGRÄNSAT TITTANDEVissa platta bildskärmar har begränsadeåskådningsvinklar, vilket gör det svårt att seinnehållet på skärmen när den betraktas frånsidan av ett rum. Detta är emellertid inte falletmed Epsons projektorer, som inte har någrablinda fläckar och som gör det möjligt för allaatt enkelt se innehållet.Platt bildskärmEpson-projektorBEHAGLIGT FÖR ÖGONENFör den som stirrar för längepå platta RGB-bildskärmar – tillexempel i samband med interaktivapresentationer eller utdragnasamarbeten – kan dessa framståsom pixellerade och förorsaka värki ögonen. Projektorer har däremotmindre pixellering än platta bildskärmaroch kan, med automatisk ljusjustering,beskådas bekvämt under längreperioder.Platt bildskärmEpson-projektor

Fördelarna är uppenbara: med en skalbar bildstorlek från Epsonkan du skapa engagerande möten med högkvalitativt innehållsynligt för allaStorlekEpson-projektorerPlatt bildskärmBildstorlek(diagonal)Skalbar bildstorlek på upptill 500 tum1Genomsnittlig interaktiv plattbildskärm 65" – 69 tum 2Justerbar storlekSkalbarFastGenomslagskraftDisplayer med korrekt storlekmaximerar synligheten och effekten,och uppmuntrar till samarbeteDisplayer med olämpligstorlek minimerar effekten ochsynligheten samt begränsarinteraktionen*3A3772 Corporate Projector vs flat panel Guide 1SV 0616MER INFORMATION FINNS PÅ:www.epson.se/meeting-solutions1. Bildstorlekar på upp till 500 tum, baserat på Epsons installationsprojektorer.2. Källa: Futuresource Q415 – Västeuropa - Platta bildskärmar för företag3. Färgljusstyrka (Colour Light Output, CLO) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på kundens användning. Ledande Epson 3LCDprojektorer inom företags- och utbildningssegmentet i jämförelse med ledande DLP-projektorer med en enda krets, baserat på NPD-data mellan juni 2013 ochmaj 2014, samt på PMA-forskningsdata för kvartal 1-3 år 2013. Mer information finns på www.epson.se/CLO4. Undersökningen är utförd av Futuresource Consulting Limited under perioden 2001 till 2015Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.seFinlandsgatan 10Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige164 74 KistaProduktinformation: 0771-400135Öppettider Support: 09.00 – 17.00Support: 0771-400134Fax Support: en och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.Produktinformation kan ändras utan förvarning.4

65 tum 70 tum 100 tum 100 Projektordisplay tum RÄTT STORLEK FÖR EN OPTIMAL SYNLIGHET Baserat på en typisk rumslängd på 6 meter Med Snellen-syntestet kan du säkerställa att du har rätt bildstorlek för just ditt konferensrum. En person med perfekt syn bör kunna se rad 8 på cirka 7 meters (20 fots) avstånd. Om så inte är

Related Documents:

PT-LB353 LCDP Projektor; XGA (1.024 x 768); 3.300 Lumen; LAN 578,99 PT-LB383 LCDP Projektor; XGA (1.024 x 768); 3.800 Lumen; LAN 629,41 PT-LB423 LCD

Diversified Technology Consultants, Inc. Enclosure: Figures 1-6 . P:12012112402-Stratford Platt Street Pump Station\documents\Repons\20121003 Platt St Repon.doc : Information contained in this document is proprietary and confidential and may not be disseminated to any party other than the intended recipient

grillen, bruge den forkert eller ikke følge anvisningerne. Grillen skal altid lækagetestes, før den bruges første gang og 1 gang om året, når den demonteres, når der udskiftes dele, eller hvis gasflasken fjernes eller udskiftes. Gem disse anvisninger til fremtidig brug. FARE: Hvis du lugter gas: 1. Sluk for gasforsyningen til grillen 2.

Er fritaget for digital selvbetjening, eller Repræsenteret af en partsrepræsentant, eller Bosat i udlandet og ikke har et NemID. Bemærk, der er særlige ansøgningsskemaer for følgende to grupper: Født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far fra 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014, eller

PG 8581 / PG 8582 / PG 8583 3 – PG 8581: Maks. 1 tilslutning – PG 8582: 1 eller 2 tilslutninger – PG 8583: 1 eller 2 tilslutninger Flydende midler: Placering af eks-terne beholdere Beholderen med flydende midler til ekstern dosering må kun anbrin-ges ved siden af eller under maskinen.

– PG 8581: max. 1 anslutning – PG 8582: 1 eller 2 anslutningar – PG 8583: 1 eller 2 anslutningar Flytande medier: placering av ex-terna behållare Behållaren med flytande medier för extern dosering får endast place-ras bredvid eller under diskdesinfek

det er hotel, lejet hus eller sommerhus eller hvad end det er. Lige en indskydelse Igennem mange år –efter sommeren, har vi fået rigtig mange henvendelser fra scleroseramte eller pårørende om ferie både gode og ikke så gode. Generelt er det dem der er planlagt orde

Garmin , Garmin-logoen, ANT , Auto Lap , Auto Pause, Edge , Forerunner og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA eller andre land. Body Battery , Connect IQ , Garmin Connect , Garmin Express , Garmin Move IQ og TrueUp er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende .

that the spirit which has enlivened the past years can be generated in the years to come. ROGER TANNER Chairman . Greenfield was a fruit of this prosperity. It was sold in April . Graham Platt, Alan Wild, Michael Platt, Albert Beesley, Nigel Parkin, Geoffrey Mathe

Supplier Partnership _ Global Supplier Quality Manual Leggett & Platt is an S&P 500 company, headquartered in Carthage, MO, USA. . performance. In all instances, the supplier must pre-inform and obtain approval for . resources must be available as support for the initial design until the first PPAP has been released. LPA uses 3D CAD .

din varmepumpe hvor som helst fra. Kvikvejledning Isætning af batterier 1 2 3 1 Træk bagsiden af fjernbetjeningen 2 Isæt AAA- eller R03-batterier (kan bruges i 1 år) 3 Luk dækslet A Indstilling af ur 1 Tryk på CLOCK og indstil tiden . Tryk og hold CLOCK inde i ca. 5 sekunder for at vise tiden i 12-timers format (am/pm) eller 24 .

Det giver ikke længere mening at karakterisere borgeren eller brugeren som medlem af et bestemt segment. Brugeren eller forbrugeren, hvis vaner og viljer er låst fast i en bestemt grup-pering, er for længst afløst

3 Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2 giver dig mulighed for trådløst at forbinde dine høreapparater med en bred vifte af lydkilder via Bluetooth . Om du kommunikerer trådløst via din mobiltelefon eller overfører lyd fra dit tv, din computer eller mp3-afspiller, så

P DK SM 328x-75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 . Kettler anbefaler at pulsmålingen udføres med øreclips eller brystbælte i alle HRC-programmer. Hold tempoet så konstant og jævnt som muligt, eller vil pulsjustering blive påvirket negativt. Trænings funktion.

”Logitech G430” eller et kombineret webcam med en god mikrofon som ”Logitech HD pro Webcam C920”. Du kan så benytte højtaleren i computeren, hvis du vælger sidstnævnte løsning. 2. Et webcam - intern (eller ekstern - HD-kvalitet) F.eks Logitech B910 HD Webcam. 3.

F.lli Pietta Colt 1873 SA Blåneret med flammeanløbet ramme eller rustfri stål. “Onepiece” greb i valnød. 4 3/4”, 5 1/2”eller 7 1/2”pibe. Kaliber: .45 Colt. 2.495,-Denne revolver har den bedste action og finish vi længe har set. Det er ikke uden grund, at F.lli Piettas Colt S.A.

F.lli Pietta Colt 1873 SA Blåneret med flammeanløbet ramme eller rustfri stål. “Onepiece” greb i valnød. 4 3/4”, 5 1/2”eller 7 1/2”pibe. Kaliber: .45 Colt. 2.495,-Denne revolver har den bedste action og finish vi længe har set. Det er ikke uden grund, at F.lli Piettas Colt S.A.

Bagetid: Ca. 25 min. midt i en 200C forvarmet ovn (varmluft 180C) eller til de er gyldne. Jordbærgrød med mælk/fløde ½ kg jordbær 1½ dl vand 5 spsk sukker 3 spsk majsstivelse 2 spsk vand Tilbehør 3 dl mælk eller fløde Skyl og nip bærrene. Kog dem møre 2-3 min. i vand og tilsæt sukker.

Tehuti eller Djehuti – guden for visdom, videnskab, skrivekunst, sprog og lærdom. Den egyptiske version af Tehuti kaldte grækerne for Thoth. Grækerne forestillede sig, at Hermes utallige gange havde manifesteret eller legemliggjort sig selv for at fungere som vismændenes

I am My Brother’s Keeper (2004) As our New Year’s celebration draws near, I once again find myself pondering the enigmatic story that our tradition places before us at this time—the story of the Binding of Isaac. Once again, I walk for those three long days with father Abraham and ponder the meaning of his journey with his son to the mountain. And once again, I find fresh meaning in the .