Razlomci - DZ - 5. Razred, 1/16 Zadaci Za Zada U - Razlomci

3m ago
82 Views
28 Downloads
1.54 MB
16 Pages
Last View : Today
Last Download : 1d ago
Upload by : Eli Jorgenson
Share:
Transcription

Razlomci - DZ - 5. razred, 1/16Zadaci za zadaću - Razlomci1.2.Nacrtaj zadani lik i obojaj mu dio određen iši koliko je čega obojano:a)3.b)c)d)b)c)d)e)Prepiši i dopuni rečenice:a) Pizza ima trećine.e) Jedno cijelo ima devetina.b) Krug ima osmina.5.e)Napiši koliki dio lika je obojan a koliki čnog trokuta2g)1 c) Parkiralište ima dvadesetina.f) Jedno cijelo ima devedesetina, 1 d) Jedno cijelo ima petina.g) Jedno cijelo ima devetnaestina, 1 .Prepiši i dopuni rečenice:3kruga, neobojano je87b) Ako je pojedenopizze, nepojedeno je124c) Ako su popijeneboce soka, preostala je55d) Ako je pokošenolivade, nepokošeno je21a) Ako su obojane.Nepravi razlomci6.Nacrtaj zadani lik i obojaj mu dio određen vokutnikae)kvadrata74103krugaf)krugac)34Antonija HorvatekMatematika na dlanu11kruga45h)kvadrata63i)jednakokračnog trokuta2g)http://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 2/167.Napiši koliko je čega obojano:a)b)d)c)e)f)8.Za sličice iz prošlog zadatka napiši koliki je dio lika neobojan.9.Odgovori punom rečenicom:a) Kakav je to - nepravi razlomak? (U kojem su odnosu njegov brojnik i nazivnik?)b) Kakvi su nepravi razlomci u odnosu na broj 1?c) Navedi tri neprava razlomka.d) Kakav je to - pravi razlomak? (U kojem su odnosu njegov brojnik i nazivnik?)e) Kakvi su pravi razlomci u odnosu na broj 1?f) Navedi tri prava razlomka.g) Predstavljaju li sličice iz 7. zadatka prave ili neprave razlomke? Po čemu to odmah vidimo?h) Predstavljaju li sličice iz 2. zadatka prave ili neprave razlomke? Po čemu to odmah vidimo?10.Ljubica je pojela devet polovica šljiva. Zapiši tu rečenicu koristeći razlomak.Mješoviti brojevi2? (Je li on razlomak ili.?)7b) Napiši kako čitamo broj iz a zadatka.11.a) Kako se naziva ovakav broj 512.Nacrtaj i oboji:3a) 5 kruga413.b) 32pravokutnika5c) 15kvadrata16d) 41romba2Napiši koliko je čega obojano:a)d)b)c)e)f)14.Za sličice iz prošlog zadatka napiši koliki je dio neobojan.15.Zdenko je pojeo dvije i pol čokoladice. Zapiši tu rečenicu koristeći mješoviti broj.16.Baka je za zajednički obiteljski ručak (svoje velike obitelji) kupila 51kruha. Napiši tu rečenicu2"običnim riječima" (bez mješovitog broja).Antonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 3/16Veze među nekim brojevima17.a) Nacrtaj tri pravokutnika (jedan do drugoga) čije su stranice duge 4 cm i 25 mm.241b) Prvom pravokutniku oboji njegovu , drugom pravokutniku njegove , a trećem njegove .248Ispod svakog pravokutnika napiši koliki si dio obojao.c) Zamisli da ti pravokutnici predstavljaju čokolade. Ana je pojela obojani dio prve čokolade, Ninaobojani dio druge čokolade, a Sonja obojani dio treće čokolade. Koja se je najviše zasladila?1 2 4d) Prema tome, kakve količine predstavljaju razlomcii ? Možemo li reći da su ti,2 4 8razlomci jednaki?e) Mogu li razlomci s različitim brojnicima i različitim nazivnicima predstavljati jednake količine?12f) Vrijedi li jednakost ? (Provjeri skicirajući!)3618.Za sljedeće crteže, i razlomkom i mješovitim brojem izrazi koliki dio je obojan. Uoči kako je riješena zadatak, pa ti tako nastavi s ostalima. Ujedno za svaki zadatak napravi i skicu u bilježnici(precrtaj):a)b)c)71ili 23371 233d)19.e)Za sljedeće crteže, i razlomkom i prirodnim brojem izrazi koliki dio je obojan. Uoči kako je riješen azadatak, pa ti tako nastavi s ostalima. Ujedno za svaki zadatak napravi i skicu u bilježnici (precrtaj):a)b)c)6ili 236 23d)Antonija Horvateke)Matematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 4/1620.a) Majka je djeci namazala marmeladu na kruh. Na stol je stavila sedam polovica, tj.7šnite kruha.2Skiciraj!b) Ana je razmislila koliko bi tu bilo šnita da majka nije rezala sve šnite na polovice. Koliko bi ihbilo? Zapiši to riječima i zapiši pomoću broja!c) Prema tome, jesu li neki razlomci jednaki nekim mješovitim brojevima?7d) Kojem je mješovitom broju jednak razlomak?221e) Kojem je mješovitom broju jednak razlomak? (Skiciraj, pa zaključi!)421.12pizze, a obitelj Anić 3 pizze. Skiciraj koliko su koji pojeli!4Koja obitelj je pojela veću količinu pizze?12Što iz toga zaključuješ, je li veći brojili broj 3 ?4Prema tome, jesu li neki razlomci jednaki nekim prirodnim brojevima?10Kojem je prirodnom broju jednak razlomak? (Skiciraj!)515jednak nekom prirodnom broju? (Skiciraj!)Je li i razlomak4a) Obitelj Ivić pojela jeb)c)d)e)f)Povećanje brojnika i povećanje nazivnika22.* a) Oboji redom zadane dijelove kruga:1 2 3 4 5 6, , , , , . Ispod svake sličice napiši koji dio2 2 2 2 2 2kruga je obojan.b) Ako gledamo s lijeva na desno, da li se brojnici (u a zadatku) povećavaju ili smanjuju?c) Ako gledamo s lijeva na desno, da li se obojani dijelovi (razlomci) povećavaju ili smanjuju?d) Prema tome, da li se povećanjem brojnika, razlomak povećava ili smanjuje? (Odgovori punomrečenicom.)23.* a) Oboji redom zadane dijelove kruga:2 2 2 2 2, , , , . Ispod svake sličice napiši koji dio kruga je2 3 4 5 6obojan.b) Ako gledamo s lijeva na desno, da li se nazivnici povećavaju ili smanjuju?c) Ako gledamo s lijeva na desno, da li se obojani dijelovi (razlomci) povećavaju ili smanjuju?d) Prema tome, da li se povećanjem nazivnika, razlomak povećava ili smanjuje? (Odgovori punomrečenicom.)24.Prepiši i dopuni rečenice:a) Povećanjem brojnika, razlomak se .(povećava ili smanjuje?)b) Povećanjem nazivnika, razlomak se .(povećava ili smanjuje?)25.Koji je od ovih razlomaka veći:1711a)ilib)ili44420Antonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 5/16Proširivanje i skraćivanje razlomaka26.27.28.Sljedeće razlomke skrati sa zadanim brojem:284263a)sa 7b)sa 6c)sa 9354881Sljedeće razlomke skrati do neskrativih )7211660Sljedeće razlomke skrati do neskrativih j)6654332655sa 1199i)j)29583045k)l)e)483230805315941164444sa 222666k)l)4090030060007778n)56m)29.Koji su od sljedećih razlomaka skrativi, a koji neskrativi? Skrative razlomke skrati do neskrativih:3 1 15 4 18 27a),,,,,21 21 20 25 24 1832 42 1 12 20 100 18 19b),,,,,,,56 35 16 35 9 300 66 3815 28 24 1 56 18 3 3 23c),,,,,, , ,49 32 18 13 72 35 4 6 4630.Razlomke koji se pojavljuju u sljedećim rečenicama skrati, a zatim rečenicu zapiši (prepiši) pomoćuskraćenog razlomka:8a) Josip je pojeopakovanja bombona.1610b) Tata je pokosiolivade.1512c) Ružica je pojelabombonijere.187bazena.d) Zoran je preplivao14180e)učenka neke škole čine djevojčice.30015f)mjeseca rujna je padala kiša.30Razlomci i prirodni brojevi31.Sljedeće razlomke pretvori u prirodne brojeve:24327242a)b)c)d)6496Antonija HorvatekMatematika na from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 6/1654 9 56 49 7 3 77 10 5 14 56 1 36,,,,,,,,,,,iprirodni9 54 9 7 49 33 11 28 15 1 6 28 4brojevi? Napiši i kojim su prirodnim brojevima jednaki.32.Koji su od razlomaka33.Prepiši i dopuni: Razlomačka crta označava .(koju računsku operaciju?)34.Mama je maloj Ani jagode podijelila na polovice. Ana je pojela14jagoda. Koliko je jagoda ona2zapravo pojela?35.Baka je unucima jabuke podijelila na četvrtine. Djeca su pojela20jabuka. Koliko su oni jabuka4zapravo pojeli?36.Pretvori u razlomak:a) 9b) 7c) 13d) 1e) 5637.* Društvo je pojelo 3 pizze koje su bile podijeljene na osmine. Koliko je tu osmina bilo? (Odgovorzapiši i punom rečenicom i pomoću odgovarajuće jednakosti.)38.* Baka je ispekla dva jednaka kolača i podijelila svakog na 40 jednakih dijelova. Kako se zovu tidijelovi i koliko ih je tu ukupno bilo? (Odgovor zapiši i punom rečenicom i pomoću odgovarajućejednakosti.)39.* Prepiši i dopuni:a) Jedno cijelo ima četvrtine, 1 .b) Dva cijela imaju četvrtina, 2 .c) Tri cijela imaju četvrtina, 3 .d) Jedno cijelo ima devetina, 1 .e) Dva cijela imaju devetina, 2 .f) Sedam cijelih imaju devetina, 7 .g) Pet cijelih imaju sedmina, 5 .h) Devet cijelih imaju šestina, 9 .Razlomci i mješoviti brojevi40.Sljedeće razlomke pretvori u mješovite viča. Koliko je zapravo pojeo? (Pretvori u mješoviti broj pa odgovori.)241.Gladni Đuro je pojeo42.U tjedan dana Ivanovi psi su pojeli27pakovanja pseće hrane. Koliko su zapravo pojeli? (Pretvori u4mješoviti broj pa odgovori.)43.Sljedeće neprave razlomke pretvori u mješovite ili u prirodne brojeve (u što se tonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 7/1644.45.46.Sljedeće mješovite brojeve pretvori u razlomke:5757a) 7b) 8c) 4d) 69968e) 12910Sljedeće mješovite i prirodne brojeve pretvori u razlomke:554a) 3b) 7c) 3d) 8e) 4697f) 6f) 117201099g) 24h) 1Na Borisovom rođendanu bilo je puno djece. Koliko je torte pojedeno (izrazi mješovitim iliprirodnim brojem) ako je ted)tortef)torte896Dijeljenje i razlomačka crta47.Prepiši i dopuni: Razlomačka crta označava .(koju računsku operaciju?)48.Izračunaj (rezultat zapiši kao prirodni broj ili kao razlomak):a) 56 : 7c) 49 : 7e) 7 : 21b) 7 : 56d) 54 : 8f) 64 : 8g) 36 : 9h) 9 : 6349.Tata je naručio 3 porcije ćevapa. Koliki će dio porcije pojesti svaki član obitelji ako obitelj ima 5članova i ako su ćevape ravnomjerno podijelili?50.Gazda Joža ima 4 jednake livade. Kosit će ih 7 kosaca (tako da svaki pokosi jednako mnogo). Kojidio livade će pokositi svaki od njih?51.Izračunaj, a ako se dobiveni razlomak može skratiti, skrati ga (do neskrativog razlomka):a) 12 : 4c) 10 : 15e) 24 : 32g) 5 : 12b) 4 : 12d) 21 : 56f) 36 : 9h) 27 : 352.a) Djed ima 3 banane. Želi ih ravnomjerno podijeliti na svojih 6 unuka. Koliko će banane dobitisvaki unuk? (Odgovori punom rečenicom.)b) Skrati dobiveni razlomak (ako nisi). Napiši odgovor koristeći taj skraćeni razlomak (ako nisi)!c) Skiciraj banane (i podjelu)!53.a) Josip ima dva sendviča. Došlo mu je 7 prijatelja. Kako da podijele sedviče na njih 8, ako žele dasvaki dobije jednako mnogo sendviča? Koliko će svaki dječak dobiti sendviča?b) Skrati dobiveni razlomak (ako nisi). Napiši odgovor koristeći taj skraćeni razlomak (ako nisi)!c) Skiciraj sendviče (i podjelu)!54.Izračunaj, a ako se dobiveni razlomak može pretvoriti u mješoviti broj, pretvori ga:a) 15 : 5c) 7 : 2e) 25 : 7g) 32 : 8b) 19 : 5d) 2 : 7f) 7 : 25h) 77 : 955.Djed je naručio 7 malih pizza. Koliki će dio pizze pojesti svaki član obitelji ako obitelj ima 4 člana iako su pizze ravnomjerno podijelili? (Napiši račun, rezultat izrazi mješovitim brojem i odgovori.)Antonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 8/1656.Baka unucima želi podijeliti kolače tako da svako dijete dobije jednako mnogo kolača. Koliko ćekolača dobiti svako dijete ako se 6 jednakih kolača dijeli:a) na 3 djecec) na 1 dijetee) na 5 djeceb) na 12 djeced) na 18 djecef) na 7 djece?Skiciraj neke od tih slučajeva (kako će se dijeliti kolači).Nula u razlomku57.a) Koju računsku operaciju označava razlomačka crta?b) Možemo li dijeliti s nulom?c) Koliko je 0:5, a koliko 5:0 ?05d) Čemu je jednako , a čemu ? Koji od ta dva razlomka ne postoji (nema značenje)?5058.Koji od ovih razlomaka su jednaki nuli, a koji ne postoje (nemaju značenje):0 12 0 6 3 0 4 0 0 8 26 0 10 0,, , , , , , , , ,,,, ?a)7 0 1 0 0 4 0 9 2 0 0 23 0 67 0 15 2 0 1 0 0 0 9 0 37 0b), ,, , , ,,, , ,,,?0 3 0 0 5 0 11 45 0 0 18 0 606Razlomak kao dio skupine59.60.Prepiši u bilježnicu i dopuni:2a)od 24 je37b)od 48 je88od 63 je95d)od 42 je7c)U kutiji se nalazi 20 jednako velikih čokolada.rižom,8od 21 je76f)od 99 je11e)21paketa čine čokolade s lješnjacima,čokolade s543čokolade s grožđicama, a ostalo su mliječne čokolade. Koliko je čokolada koje vrste u toj10kutiji?61.Jedna skupina mažoretkinja ima 36 članova. Na jednoj su priredbiodore,2te skupine bile obučene u žute93u plave, a ostatak u crvene. Koliko je mažoretkinja imalo odore koje boje?45ispita dobro riješio.6a) Koliko je zadataka Marko dobro riješio?b) Koliko je zadataka Marko krivo riješio?c) Koji dio testa je Marko krivo riješio? (Izrazi razlomkom!)62.U ispitu je bilo 12 zadataka. Marko je63.a) Koliko jedan sat ima minuta?b) Luka je zadaću iz matematike pisao četvrt sata. Koliko je to minuta?2c) Iva na put od kuće do škole potrošisata. Koliko je to minuta?3Antonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 9/16Izrazimo razlomkom dio skupine64.U zboru je 16 djece.a) Koji dio zbora čini jedno dijete?b) Koji dio zbora čine 3 djeteta?c) Koji dio zbora čini osmero djece? (Dobiveni razlomak skrati.)d) U tom su zboru 4 dječaka. Koji dio zbora čine dječaci?e) Koji dio zbora čine djevojčice?65.U paketiću je 20 bombona. Koliki dio paketića je pojeo Marko ako je on pojeo:a) 1 bombon?b) 10 bombona? (dobiveni razlomak skrati)c) 5 bombona? (dobiveni razlomak skrati)d) 11 bombona?e) 4 bombona?66.U razredu je 20 učenika, od čega je 12 dječaka. Koji dio razreda čine dječaci, a koji djevojčice?67.a) U kantu stanu 4 litre vode. Ako je Pavle u nju nalio 3 litre, koji dio kante je on napunio (izrazirazlomkom)?b) Koji dio kante je još nepopunjen?68.Na hrpi je 13 balona. Među njima je bilo 7 rozih, 2 žuta, a ostali su bili plavi.Koji dio hrpe čine baloni koje boje (izrazi razlomkom)?69.Prepiši i dopuni:a) 13 min. b) 15 dana htj.c) 8 mj. d) 5 h god.danae) 4 dana f) 7 dana god.mj.(uzimamo da mjesec ima 30 dana)70.Prepiši i dopuni:a) 7 dm mb) 35 cm mc) 14 mm d) 5 cm2 dmdm2e) 637 mm2 f) 147 m2 dm2km271.a)b)c)d)e)Koliko tjedan ima dana?Koji dio tjedna čini jedan dan? (Izrazi razlomkom!)Koji dio tjedna čine tri dana?Koji dio tjedna čine radni dani?A neradni dani?72.a)b)c)d)e)Koji dio mjeseca čini jedan dan? Izrazi razlomkom! (Uzimamo da mjesec ima 30 dana.)Koji dio mjeseca čini 11 dana?Koji dio mjeseca čini tjedan?Koji dio godine čini jedan dan?Koji dio godine čini tjedan dana?73.a)b)c)d)e)Koliko jedan sat ima minuta?Koji dio sata čini jedna minuta?Koji dio sata čini 30 minuta?Razlomak iz rješenja c zadatka skrati (do neskrativog razlomka).Rješenje iz c zadatka zapiši pomoću tog neskrativog razlomka.Antonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 10/1674.a) Stjepan je pisao ispit s 20 pitanja. Točno je odgovorio na 15 pitanja. Koji dio testa je on točnoriješio?b) Rješenje iz a zadatka skrati do neskrativog razlomka.c) Rješenje iz a zadatka zapiši pomoću tog neskrativog razlomka.75.a) Obitelj Jozić krenula je na more u mjesto udaljeno 300 km. Prešli su 200 km. Koliki dioputa su prošli? (Izrazi razlomkom!)b) Dobiveni razlomak skrati (do neskrativog razlomka) i odgovor napiši pomoću njega.76.Na hrpi je 6 jednakih jabuka.a) Koji dio hrpe čine 3 jabuke? (Izrazi razlomkom!)b) A dvije jabuke?c) A pet jabuka?d) Jesi li skratio rješenja u gornjim zadacima i odgovore napisao pomoću neskrativih razlomaka?77.a)b)c)d)e)f)Koliko kilometar imametara?Koji dio kilometra čini jedan metar?Koji dio kilometra čini 500 m?Jesi li skratio razlomak iz rješenja c zadatka i rješenje napisao pomoću neskrativog razlomka?Koji dio kilometra čini 100 metara?A 379 metara?Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika78.79.Prepiši zadane brojeve i umetni znak , ili :279a) 34b) 66c) 8 39811d) 721558e) 523613f) 3273175čokolade. Je li pojeo više ili manje od jedne čokolade? Za koliko?47b) Suzana je pojela sladoleda. Je li ona pojela više ili manje od jednog sladoleda? Za koliko?89c) Lukina visina je Ivine visine. Tko je viši, Luka ili Ivo?89d) Marijina visina jeAnine visine. Tko je viši, Marija ili Ana?11a) Ilija je pojeoZbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika54livade, a Vladolivade.1111a) Koliko su pokosili zajedno?b) Je li cijela livada pokošena? Ako nije, koliki dio još treba pokositi?c) Tko je pokosio veći dio i za koliko?80.Luka je pokosio81.Tri sestre, Lana, Mira i Višnja jele su bombonijeru. Lana je pojela5bombonijere, Mira je pojela2024više nego Lana, a Višnja je pojela zamanje nego Lana i Mira zajedno. Koji dio2020bombonijere su pojele zajedno? Koliko je preostalo? Jesu li pojele cijelu bombonijeru?zaAntonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 4pravokutnika, b)paralelograma, c)pravokutnika, d) kruga, e)pravokutnika,5749204215a) Obojane su , a neobojane pravokutnika. b) Obojana je , a neobojano kruga.666612321, a neobojanepravokutnika. d) Obojane su , a neobojana kruga.c) Obojano je15153341e) Obojane su , a neobojana paralelograma.55a) Pizza ima 3 trećine. b) Krug ima 8 osmina.c) Parkiralište ima 20 dvadesetina.9d) Jedno cijelo ima 5 petina. e) Jedno cijelo ima 9 devetina, 1 .99019f) Jedno cijelo ima 90 devedesetina, 1 . g) Jedno cijelo ima 19 devetnaestina, 1 .9019357a) Ako su obojane kruga, neobojano je kruga. b) Ako je pojedenopizze, nepojedeno je8812541pizze. c) Ako su popijene boce soka, preostala je boce soka. d) Ako je pokošeno1255516livade, nepokošeno a, b)pravokutnika, c)kruga, d)romba, e)kvadrata, f) kruga354248231130a)kruga, b) pravokutnika, c)kruga, d)romba, e)kvadrata, f) kruga354248a) Nepravi razlomak je razlomak kojem je brojnik veći ili jednak nazivniku.b) Nepravi razlomci su veći ili jednaki broju 1. (Ako je brojnik veći od nazivnika, onda je razlomakveći od 1, a ako je brojnik jednak nazivniku, onda je razlomak jednak 1.)7 6 10c) Npr. , , . d) Pravi razlomak je razlomak u kojem je brojnik manji od nazivnika.2 5 37 6 10e) Pravi razlomci su manji od 1. f) Npr. , ,. g) Neprave jer je obojano više od jednog9 11 301cijelog lika. h) Prave jer je obojano manje od jednog cijelog lika.9Ljubica je pojelašljiva.2a) To je mješoviti broj.b) Pet cijelih i dvije sedmine.a)b)c)d)13.a) 27.8.9.10.a)123121kruga, b) 3 pravokutnika, c) 1 paralelograma, d)kvadrata, e) 4 trokuta, f) 2 kruga658162Antonija HorvatekMatematika na dlanuhttp://www.antonija-horvatek.from.hr/

Razlomci - DZ - 5. razred, 12/1614.15.17.53541a) kruga, b) pravokutnika, c) paralelograma, d)kvadrata, e) trokuta, f) sve je obojano6581621Zdenko je pojeo 2 čokoladice.16. Baka je kupila 5 i pol kruhova.2a,b,c) Umanjene slike:AnaNinaSonja122448Sa slika vidimo da su se sve tridjevojčice jednako zasladile(obojani dijelovi su jednakoveliki).d) Ti razlomci predstavljaju jednake količine, pa su oni jednaki,18.20.21.24.25.27.28.29.30.1 2 4 .2 4 8e) Da, gornji primje rpokazuje da mogu. f) Vrijedi. (Opet su obojani dijelovi jednako veliki.)739114411261220916b) 1 , c) 4 , d) 2 , e) 3 . 19. a) 2, b) 3, c) 4, d) 3, e) 244225533345381a)b)Bile bi 3 , tj. tri i pol šnite kruha.271211c) Jesu. d) 3e) 5 2244a) Obitelj Anić:Obitelj Ivić:b) Pojeli su jednako mnogo pizze.1210c) 3, ti brojevi su jednaki. d) Jesu. e) 2 f) Nije.45a) Povećanjem brojnika, razlomak se povećava. b) Povećanjem nazivnika, razlomak se smanjuje.1 71 128 442 763 755 5444 2a) , b) 26. a) , b) , c) , d) , e) 4 44 2035 548 881 999 9666 318 39 335 728 445 540 57 116 4a) , b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) ,30 521 750 1049 763 756 721 360 1548 330 34023001i) , j) , k) , l) 32 280 8900 456000 2021 73124 19 172 811 122 1a) , b) , c) , d) , e) , f) , g) ,33 1166 2248 254 627 333 366 313 129 130 253 141 1718 1h) , i) , j) , k) , l) , m) , n) 26 258 245 3159 3164 477 1156 73 1 15 3 18 3 27 31 4a) Skrativi: , , , Neskrativi: ,21 7 20 4 24 4 18 221 2532 4 42 6 100 1 18 3 19 11 12 20b) Skrativi: , , , , Neskrativi:,,56 7 35 5 300 3 66 11 38 216 35 928 7 24 4 56 7 3 1 23 115 1 18 3c) Skrativi: , , , , Neskrativi:,,,32 8 18 3 72 9 6 2 46 249 13 35 48 11a) Josip je pojeo(tj. pola) pako

Razlomci - DZ - 5. razred, 1/16 Antonija Horvatek Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/ Zadaci za zada ću - Razlomci 1. Nacrtaj zadani lik i ...