Rus Tili Grammatikasi Pdf

1y ago
7.0K Views
3.0K Downloads
302.89 KB
11 Pages
Last View : Today
Last Download : Today
Upload by : Noelle Grant
Transcription

R.T. TOLIPOVARUS TILININGAMALIY GRAMMATIKASIMustaqil o‘rganuvchilar uchunToshkentLESSON PRESS20191

UO‘K 811.161.2KBK 81.2R89MuallifR.T. Tolipova – Pedagogika fanlari doktori, professor:Mas’ul muharrirG.G . G’ofurova – filologiya fanlari doktori, professor,Taqrizchilar:X.M. Narzullaeva – filologiya fanlari nomzodi,G. Abbosova – JIDU katta o‘qituvchisiR.T. Tolipova. Rus tilining amaliy grammatikasi (mustaqilo‘rganuvchilar uchun). LESSON PRESS – T.: 2019, - 256 b.Ushbu qo‘llanma rus tilini mustaqil ravishda o‘rganishgamo‘ljallangan. Unda rus tilining fonetik, morfologik, sintaksik va uslubiy jihatlari mazmun ifodalash nuqtai nazaridan yoritilib berilgan vaasosan, o‘zbek tilida bo‘lmagan jihatlarga asosiy e’tibor qaratilgan.Hamma mashqlarning kalitlari berilgan.Qo‘llanma til o‘rganuvchilarning keng ommasiga mo‘ljallangan.UO‘K 811.161.2KBK 81.2R.T. TOLIPOVARUS TILINING AMALIY GRAMMATIKASIMustaqil o‘rganuvchilar uchunMuharrir: M. TalipovaTex. muharrir: D. TalipovSahifalovchi: Z. TalipovaNashriyot litsenziyasi:AI 275 15.06.2015 da berilganTerishga berildi 03.03.2019. Bosishga ruxsat etildi 01.08.2019. Qog‘oz bichimi84x1081/16. TIMES garniturasi, Shartli bosma tabog‘i 15,2. Nashr tabog‘I 12,9Adadi 2000. Buyurtma 12-08«LESSON PRESS» MCHJ nashriyotiToshkent, Komolon ko‘chasi, Erkin tor ko‘chasi, 13Tel.: 99 865-24-11, 94 640-24-11 t.me\lesson press«IMPRES MEDIA» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.Manzil: Toshkent sh. Qushbegi ko‘chasi, 6-uyISBN 978-9943-5072-5-3 R.T.Talipova, 2019 «Lesson press» MCHJ nashriyoti, 20192

SO‘ZBOSHIJahon xalqlari o‘rtasida eng yangi axborot almashuvivositasi sifatida qabul qilingan 6 ta jahon tillarining biribo‘lgan rus tilini o‘rganishga ehtiyoj kun sayin oshmoqda.Shu bois bu tilni ikkinchi til sifatida o‘rganish metodikasinitakomillashtirishda eng yangi usul va vositalardanfoydalanish dolzarb muammolardan biriga aylandi.Ana shunday muammolardan biri – zamonaviy axborottexnologiyalaridan foydalangan holda bu tilni mustaqilravishda o‘rganish vositalari va yo‘l-yo‘riqlarini ishlabchiqish va amaliyotga tatbiq etishdan iborat.Ushbu qo‘llanma rus tilini o‘zlashtirishda o‘zlariningbilimi va nutqiy ko‘nikmalaridagi kamchiliklarni to‘ldirishniyatida bo‘lgan o‘zbekzabon til o‘rganuvchilargamo‘ljallangan.Grammatik shakllar haqidagi ma’lumotlar o‘zbek tilidatushuntirilgan va lotin alifbosida yozib ko‘rsatilgan.Mazkur qo‘llanmada rus tilining barcha sathlari (fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis kabilar) bo‘yichao‘zbek tilidan farqlanuvchi va o‘zbekzabon tilo‘rganuvchilarda qiyinchilik tug‘diruvchi asosiy grammatikvositalar qamrab olingan.Qo‘llanmada rus tilidagi tinglangan va o‘qilgan matnnitushunish hamda o‘z fikrini rus tili qonun-qoidalariga mosravishda og‘zaki va yozma tarzda bayon etishga o‘rgatishmaqsad qilib olingan. Tegishli grammatik ma’lumotlarjadvallarda berilgan.Nutqiy bilim va ko‘nikmalar o‘zbekzabon tilo‘rganuvchining ongida avval o‘zbek tilidagi nutqiy qoliplartarzida shakllanishini hisobga olib, o‘zbek tilidagi har birnutqiy birlikning rus tili qonun-qoidalariga mos ravishdatuzilgan muqobil shakllari ko‘rsatilgan.Har bir til materialini nutqda qo‘llash ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga mo‘ljallangan mashqlar topshiriqlari o‘zbek tilida berilgan.3

Materiallarning har biri muayyan mazmunni ifodalashgayo‘naltirilganligi sababli mavzularning ko‘pi ma’noviy (semantik) nuqtai nazardan kelib chiqib nomlangan. Masalan,“Tasvir va ta’rif”, “Miqdor”, “Muddat” va hokazolar. Ushbumavzular qatoriga rus tili grammatikasi tizimida alohidanomlanmagan “Taxminiy o‘lchov”, “Sanani ifodalash”,“Yoshni ifodalash” kabilar ham kiradi. Shu bilan birga, rustilidagi nutqiy ifoda shakllari o‘zbek tilidan keskin farqlanadigan «Fe’l», «Sifatdosh», «Ravishdosh» kabi sof grammatik mavzular ham berilgan.Qo‘llanmaning boshqa o‘quv materiallaridan farqlarishundaki:Birinchidan, unda urg‘u bo‘yicha materiallarda urg‘uliunlilar bosh harflar bilan berilgan va talaffuzi lotin harflarbilan ko‘rsatilgan;Ikkinchidan, unda deyarli barcha o‘zlashtirish lozimbo‘lgan materiallarning o‘zbekcha tarjimasi berilgan;Uchinchidan, deyarli hamma mavzular bo‘yichaspravochniy material ularning o‘zbekcha tarjimasi bilanberilgan;To‘rtinchidan, har bir so‘z birikma va jumla ikki yokiuch variantda berilgan, masalan, moslanadigan va moslanmaydigan birikma (красное платье – платье красногоцвета), jumlalar ikki- uch hil variantda: sodda, sifatdosh varavishdosh bilan murakkablashgan hamda qo‘shma gap tarzida berilgan;Beshinchidan, hamma padejlar predlogsiz variantihamda predloglarga bog‘lanib berilgan (окола дома – рядом с домом – в доме);Oltinchidan, mashqlarning kalitlari berilganki, tilo‘rganuvchilar bajarilgan mashqning to‘g‘ri javobiniko‘rishlari mumkin;Bundan tashqari, qo‘llanmaning ilova qismida “Muomala odobi”, “Turlanmaydigan otlar”, “O‘rin-joy vayo‘nalishni ifodalashda qo‘llanadigan predloglar”, Tuslanishi alohida shaklga ega bo‘lgan fe’llar kabi materiallar4

berilgan. Rus tilida qoidadan tashqari holatlar ko‘p. Ular harmaterialning o‘zida eslatma sifatida berilgan.Qo‘llanmaga rus tili grammatikasi bo‘yicha 20 ta semantik-grammatik jadval ham ilova qilingan (ularning 4 tasifonetikaga, 12 tasi morfologiyaga, 4 tasi sintaksisga oid).Bunday qo‘llanma birinchi bor tuzilgani sababli uningmazmuni yuzasidan taklif va mulohazalarni keyinginashrlarda hisobga olish uchun nashriyotga yo‘llashniso‘raymiz.Muallif5

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РУССКИМ И УЗБЕКСКИМЯЗЫКАМИ(Rus tili grammatikasining o‘zbek tili grammatikasidanfarqli jihatlari)Tuzilishi jihatidan flektiv va agglyutinativ tillar guruhiga mansub bo‘lgan rus va o‘zbek tillari grammatikasiorasida quyidagi farqli jihatlar mavjud:1. Rus tili grammatikasida кто? (kim?) savoliga javobbo‘lib, одушевлённый otlar qatoriga barcha tirik mavjudotlar, shu jumladan, turli hayvonlar, qushlar va hasharotlarkiradi. O‘zbek tilida esa, kim? savoliga javob bo‘lib, одушевлённый otlar qatoriga faqat inson kiradi, qolgan hammanarsalar –неодушевлённый (jonsiz) hisoblanadi. Bu esaвинительный падежni ishlatishda katta ahamiyatga ega,chunki bu падежda otlar va u bilan moslashgan barcha so‘zturkumlariga mansub so‘zlar родительный падежqo‘shimchalari bilan, неодушевлённые otlar bilan esa именительный падеж qo‘shimchalari qo‘llanadi. Faqat jenskiyroddagi otlar –у-ю(-yю-юю) qo‘shimchasi bilan qo‘llanadi.2. Rus tilida so‘z urg‘usi barqaror emas, so‘zning shaklio‘zgarishi bilan so‘z urg‘usi boshqa unliga ko‘chisi mumkin.Masalan, гОрод, городА, городскОйShuningdek, turli urg‘uli bitta so‘z turlicha ma’noni anglatishi mumkin. Masalan,За плачУ – to‘laymanЗа плАчу – yig‘layboshlaymanO‘zbek tilida esa so‘z urg‘usi barqarordir: urg‘u doimoxirgi unliga tushadi. So‘zga qo‘shimchalar qo‘shilsa, urg‘uoxirgi unliga ko‘chadi. Masalan,oynA – oynanIng – oynaginA3. Rus tilida urg‘u juda katta ahamiyatga ega. Chunkiso‘zlarda О, Е, Я harflari urg‘usiz holda А va И (ЙИ) debo‘qiladi, ammo yozuvda o‘zgarmaydi. Masalan, водопровод(vadapravod)6

театр (tiatr)яйцо (yiytso)Е va Я harflari so‘z boshida kelsa oldiga й qo‘shiladi.4. Rus tilidagi undoshlarda ham, o‘zbek tilidagidektalaffuzda jarangsizlanish va jaranglanish (оглушение иозвончение) hodisalari uchraydi. O‘zbek tilidagidek, jarangsizlanishda jarangli undoshlardan oldin va so‘z oxiridakelgan undosh tovush jarangsizlanadi. Masalan,Книжка (knishka)Снег (snek)Ёж (yosh)Jaranglilanishda jarangli undoshdan oldin kelgan jaransiz undosh jaranglilanadi. Masalan,сдача (zdacha)Bu qoidalar old qo‘shimchali hamda predloglarga hamtaaluqlidir, chunki ular so‘z bilan birga talaffuz qilinadi.Masalan,над селом (natsilOm)с годами (zgodAmi)сдавать (zdavat)Ushbu qoidadan faqat бес (-без), воз(-вос), из (-ис) vaраз (рас) old qo‘shimchali so‘zlar istisno ravishda ikki xilyoziladi.5. Shu bilan birga rus tilida so‘z shakli o‘zgarishi bilanyozuvda ham harflar o‘zgarishi (чередование), so‘zdaqo‘shimcha harflar ortishi hodisasi yoki so‘z tushib qolishi hollari juda ko‘p.Masalan,Снег – снежки, ухо – уши, сон – сна, любить – люблю.Ba’zi hollarda so‘zning talaffuzi yozilishidan boshqachabo‘ladi. Masalan,-ого (-ova), -его (-yevo)что, чтобы bog‘lovchisi што, штобы deb o‘qiladi.7

6. Rus tilida rod kategoriyasi mavjud. Shunga ko‘ra barcha otlar oxirgi harfiga qarab uch rodga bo‘linadi: мужской,женский va средний род.Мужской род da barcha undoshlar va erkak shaxslarnianglatuvchi so‘zlar kirgan.Женский род da а yoki я harflari bilan tamom bo‘lganso‘zlar kiradi.Средний родga -о yoki е(ё) bilan tugagan otlar kiradi.ь (мягкий знак) bilan tugagan otlar faqat мужской yokiженский rodda bo‘ladi. Qaysi so‘z qaysi rodga taaluqliligihaqida biror biror qoida yo‘q, bu so‘zlarni eslab qolishkerak. Faqat ж, ч, ш, щ harflari bilan tugagan so‘zlar мужской род ga taaluqlidir. Shu harflardan keyin ь kelsa jenskiyrodga taaluqlidir.7. Rus tilida turli rodga taaluqli so‘zlarning ko‘plik soni-a yoki-я, -ы yoki –и.Jenskiy rodga taaluqli so‘zlar ko‘plik sonda -и yoki -ыbo‘ladi.Bundan tashqari, istisno ravishda -мя bilan tugaganсредний родga taaluqli otlar ko’plik sonda -ена (-ёна) va онек (-ёнок) bilan tugagan so‘zlar -ата –(ота)qo‘shimchalariga ega.Shuningdek, rus tilida faqat ko‘plik sonda va faqat birliksonda qo‘llanadigan so‘zlar mavjud. Masalan, часы, брюки,сутки so‘zlari faqat ko‘plik sonda, картошка, мука, молодежь, солнце va boshqalar faqat birlikda qo‘llanadi.8. Rus tilida ot turkumiga mansub so‘zlarning o‘zida,agar yumshoq va qattiq asoslardan keyin har xilqo‘shimchalar qo‘llanishini hisobga olsak, 34 xilqo‘shimcha qo‘llanar ekan.Ot bilan moslashuvchi boshqa so‘z turkumlari birgalikda 50 dan ortiq padej qo‘shimchalari mavjud.O‘zbek tilida kelishiklarda bor-yo‘g‘i 5 ta, ya’ni 10marta kam qo‘shimchalar qo‘llanadi.Bundan tashqari, rus tilida bitta родительныйпадежning o‘zida 23 predlogli so‘z birikmalari 8 ta eng8

ko‘p qo‘llanuvchi ma’nolarda, 10 ta predloglarsiz so‘z birikmalari mavjud.9. Rus tilida so‘z qo‘shimchasini tanlashda, birinchidan,ma’noga qaraladi. Ma’no bo‘yicha predlogsiz yoki predloglibirikma va so‘z. Ikkinchidan, agar predlogli bo‘lsa, qaysipredlog qo‘llanyapti, chunki har bir predlog ma’lum padejbilangina qo‘llanadi. Qo‘llanadigan 44 ta predlogdan faqatс, в, на, под, за predloglari ikkita padej bilan qo‘llanadi. С– родительный va творительный, в va на – винительный va предложный, за va под – винительный va творительный. Ammo ular har bir padejda o‘zgacha ma’nodaqo‘llanadi. Masalan, в va на predlogi винительныйпадежda harakat yo‘nalishi, предложный padejda esaharakat joyini anglatadi.Shuningdek, под va за predloglari винительный падеж bilan harakat yo‘nalishini, творительный падежgaesa o‘rin-joyni anglatadi. Ya’ni винительный падеж куда?Savoliga javob bo‘ladi, творительный падежga esa где?Savoliga javob bo‘ladi.Predlog с esa родительный падежda harakat boshlanishi vaqti yoki harakat yo‘nalishi, творительный падежdaesa birgalikdagi harakatni anglatadi. Harakat quroli esa bupadejda predlogsiz qo‘llanadi.10. Rus tili bilan o’zbek tilining farqi miqdor sonlarningqo’llanishida juda katta. Unda quyidagi farqlarni ko’rsatishmumkun:a) 1 soni va u bilan tamom bo’ladigan barcha sonlaraniqlanuvchi ot bilan rodda hamda падеж ному,одной;b) 2,3,4 va u bilan tugaydigan barcha sonlar o’zi ot bilanmoslashmaydi,lekin aniqlanuvchi ot родицельный падежbirlikda qo’llanadi;v) 5-10, 10-20, 30 sonlar aniqlanuvchi so’z bilan родицельный падеж ko’plikda qo’llanadi;9

g) 50-80, 500-900 sonlar qo’shma sonlar sifatidaqo’llanadi. Ularning xar bir qismi alohida падежqo’shimchalarini oladi: пятидисяти, пятисот qo’llanadi;d) bu sonlarning oxirida Ь qo’llanmaydi. 40,90,100 sonlari иминительный падеж О, boshqa падеж lar Aqo’shimchasi bilan qo’llanadi;j) 200- двести, 300-400 А bilan, 500-900 o’rtasida Ь,oxirida сот so’zi bilan qo’llanadi.O’zbek tilida qo’shimchalar oxirgi songa qo’shiladi, rustilida esa xar bir son o’z qo’shimchasiga ega.11. Ammo rus tili bilan o‘zbek tili orasidagi farqayniqsa fe’llarni qo‘llashda katta.Birinchidan, rus tilida fe’llarda vid kategoriyasi mavjud.Har bir fe’l bir-biridan urg‘u va yozilishida farqlanuvchiikki xil vidga ega. Biri doimiy, takrorlanib turuvchi vatugallanmagan harakatni anglatib несовершенный видbo‘lsa, ikkinchisi bir takrorlanmaydigan va tugallanganharakatni anglatib, совершенный вид bo‘ladi.Masalan, писать – написать, брать – взять, выручать – выручить.Har bir видning o‘zini zamonlari, turlari (спряжения),mayllari va darajalari mavjud.Несовершенный вид fe’llar 2-3 ta bo‘lishi mumkin.Masalan, бЕгать – бежАть – прибегАть.12. Rus tilidagi fe’llarda ko‘pincha old qo‘shimcha(приставка) mavjud. O‘zbek tilidagi fe’llarda oldqo‘shimcha bo‘lmaydi, o’zbek tilidagi mavjud oldqo‘shimchalar (ular 5-6 tagina). Ot turkumidan sifat yasashuchun qo‘llanadi.13. Rus tilida несовершенный вид fe’llari 3 zamondaqo‘llanadi: прошедшее (o‘tgan), настоящее (hozirgi) vaбудущее (kelasi). Kelasi zamon bu fe’llarda ikkita so‘z:быть fe’lining shaxs-son qo‘shimchasi bilan va asosiyfe’lning noaniq shakli (инфинитив) qo‘llanadi.Совершенный вид fe’llarining hozirgi zamoni yo‘q,ular faqat o‘tgan zamon va kelasi zamonda qo‘llanadi. Ke10

Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasihttps://kitobxon.com/oz/asar/4733 saytida.Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версиясиhttps://kitobxon.com/uz/asar/4733 сайтида.Это был ознакомительный отрывок. Полную версиюможно найти на сайтеhttps://kitobxon.com/ru/asar/4733

RUS TILINING AMALIY GRAMMATIKASI Mustaqil o rganuvchilar uchun Muharrir: M. Talipova Tex. muharrir: D. Talipov Sahifalovchi: Z. Talipova Nashriyot litsenziyasi:AI 275 15.06.2015 da berilgan Terishga berildi 03.03.2019. Bosishga ruxsat etildi 01.08.2019. Qog oz bichimi 84x108 1/16. TIMES garniturasi, Shartli bosma tabog i 15,2. Nashr tabog I 12,9 Adadi 2000. Buyurtma 12-08 «LESSON PRESS» MCHJ .

Related Documents:

O'ZBEK TILINING NAZARIY GRAMMATIKASI (o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanmasi) T O S H K E N T - 2 0 0 7 . 2 GAPNING MAZMUNIY TUZILISHI Har qanday lisoniy belgi shakl va ma'no birligidan iborat. Lekin an'anaviy sintaktik nazariyalarda asosan gapning shakliy tuzilishi o'rganib kelindi. Faqat ayrim o'rinlardagina (gapning kommunikativ maqsadiga ko'ra turlarini .

Rus tili 10 Intelektual va ma‘naviy tarbiya 6 Umumiy psixologiya 4 Til va madaniyat 4 O‘zbek va jahon adabiyoti 7 Stilistika va tanqidiy diskurs tahlili 6 O‘zbek va ingliz tillarining chog‘ishtirma grammatikasi 4 Ixtisoslik fani (Tarjima tanqidi, sohaviy tarjima, og‘zaki tarjima) 4 OCHIQ TANLOV KURSLAR 20 QO‘SHIMCHA FANLAR 9 .

will appear with a 1700 series number, which corresponds with RUS policy issued in the Code of Federal Regulations (CFR). RUS Borrowers will be notified of new and revised bulletins by memo or e-mail. RUS borrowers should notify their business associates of the availability of these bulletins. New and revised RUS bulletins will

o rganish nazariy va amaliy ahamiyati kasb etadi deb o ylaymiz.Albatta muloqot xulqini to g ri tarzda namoyon qilish uchun ushbu tilning qonun qoidalarini (grammatikasi) o rganish juda muhim sanaladi. Yapon tili o zining murakkab tuzilishga ega ekanligi bilan boshqa tillardan farq qiladi. Bular tildagi bog lovchi so zlarning ko pligida hamda ularning ma’no va shakl jihatidan bir-biriga o .

worked with older versions of Word. Convert Word documents using the method described in Creating a PDF/A file from Word below. Regardless of how you create the PDF/A file, always test the result as described in Test your PDF file above and validate it (see PDF/A validation below). PDF to PDF/A (Method 1) Open the PDF file with PDF-XChange.

D 775 Tejero, Marc 78 USA 4/27/2013 Grand Rapids MI T 682.5 Tejero, Marc 78 USA 4/27/2013 Grand Rapids MI 305-200-270 75 KG. CLASS S 340 Ayvazov, Sergey 77 RUS 8/15/2007 Kursk, Russia B 240 Telidis Kostas 89 RUS 8/13/2016 Kursk, Russia D 287.5 Moore USA 2000 T 790 Ayvazov, Sergey 77 RUS 8/15/2007 Kursk, Russia 340-180-270 82.5 KG. CLASS

Rural Utilities Service BULLETIN 1753F-150 SUBJECT: Specifications and Drawings for Construction of Direct Buried Plant, RUS Form 515a TO: All Telecommunications Borrowers RUS Telecommunications Staff EFFECTIVE DATE: September 17, 2001 OFFICE OF PRIMARY INTEREST: Outside Plant Branch, Telecommunications Standards Division.File Size: 795KBPage Count: 53

PDF Solution Comparison – Executive Summary Nuance PDF Converter 6.0 Nuance PDF Create 6.0 Nuance PDF Converter Professional 6.0 Nuance PDF Converter Enterprise 6.0 PDF Conversion Features (cont.) Thumbnail Preview of PDF Document Pages for Conversion l l l Specify Page(s) and Range of Pages to Convert l l l

Nuance Power PDF PDF solution comparison. Power PDF Standard and Advanced 1 and 2 versions Features Power PDF Standard 1 Power PDF Advanced 1 Power PDF Standard 2 Power PDF Advanced 2 MSRP 99.99 149.99 99.99 149.99 Compatibility Microsoft Office style ribbon user interface to minimize learning curve and maximize productivity Improved

12) Origami Mosquito (pdf) note: This is a somewhat difficult activity which should be reserved for older scouts 13) Make A Dipper Activity (pdf) 14) Mosquito Math Problems (pdf) 15) Balancing Mosquito Craft (pdf) 16) Top Ten Mosquito Fun Facts (pdf) 17) Dragonflies (pdf) 18) Life Cycle of a Mosquito (pdf) 19) Skeeter Box (pdf)

Google Drive No Evernote and Google Drive Supports LexisNexis CaseMap Support for movies and audio embedded in a PDF Support for Microsoft Silverlight Support for viewing the latest Adobe PDF portfolio animations and graphics PDF/A compliance checking for the full range of PDF/A-1, PDF/A-2 and PDF/A-3 .

Let’s start from scratch and create a PDF form and a data file. Step 1: How do you create a PDF form? A PDF form is a special kind of PDF document that contains interactive fields where text information can be entered, or check boxes may be selected. You can create a PDF form from any PDF , word processor, image file or a paper document.

I te vurria vasa' Pdf tab I giardini di marzo Lucio Battisti 2 Pdf tab Guitar pro 2 video Il Mio Canto Libero Pdf tab Guitar pro 2 video Imagine lennon Pdf tab Guitar pro 2 video Je-so-Pazzo Pdf tab Pino Daniele Just-the-way-you-are-Billy Pdf tab Just-called-to-say-love-you-Stevie Wonder Pdf tab Guitar pro Is there

SimLab 3D PDF plugin for Rhino Benefits 3D models created inside Rhino can be exported into 3D PDF files. 3D PDF files can be opened using the free Acrobat reader; version 9.0 or newer to take advantage of all the features in the generated 3D PDF file. 3D PDF is the best way to share 3D models with others without the risk of losing their details.

Adobe PDF Reader vs. Adobe Acrobat Adobe PDF Reader: to read PDF documents to fill out editable fields of a PDF document, to add a “stamp” or signature can not create PDF documents to copy or print PDF documents can not enable security features Adobe Acrobat:

production. The new PDF/X-6 standard, based on PDF 2.0, will specify how to use PDF 2.0 in print production. More information on the relevance of PDF 2.0 in print is available in this white paper. Adobe PDF Print Engine option This new option makes Adobe PDF Print Engine available t

Passport Photo Booth PDF Reader - (File Scanner, File viewer, File Storage) PDF Reader 4 PDF Reader Pro Edition for iPad pdf- notes for iPad (pdf reader, pdf viewer) PERFECT Web Browser - EXTRAORDINARY Browser w/ REAL- Tabs, TOUCH Scroll & VGA PhatPad Phoenix Download/File Manager Phoster Photo

The Jesus Storybook Bible He’s here! 22_heshere.pdf 176 The Light of the whole world 23_lightofworld.pdf 184 The King of all kings 24_kingofallkings.pdf 192 Heaven breaks through 25_heavenbreaksthrough.pdf 200 Let’s go! 26_letsgo.pdf 208 A little girl and a poor frail lady 27_littlegirlpoorfraillady.pdf

Xingyi Quan Ba Zi Gong Xingyi Quan Eight Characters Skills By Liu Xiaoling, Shanghai Wu Lin Magazine 1984.3 #30 Translated by Joseph Crandall Among the Internal Martial Arts, Xingyi Quan has a reputation for being good for fighting. The Eight Character Skills [Ba File Size: 1MBPage Count: 26Explore furtherXing Yi Quan Pdf - Fill and Sign Printable Template Online .pdf - Google Drivedocs.google.comThe Mysterious Power Of Xingyi Quan ebook PDF Download .www.melbhattan.comThe Study Of Xing Yi Quan [PDF] Download Full – PDF Read .www.readbookpage.comXing Yi Quan PDF Chinese Martial Arts East Asian .www.scribd.comRecommended to you b

In recent years technologies like Artificial Intelligence (AI) is been proved immensely valuable to SCM. As the name suggests AI defined as the ability of a computer to independently solve problems that they have not been explicitly programmed to address. The field of AI came to existence in 1956, in a workshop organized by John McCarthy (McCarthy Et al., 2006). In successive years the .