Hays

4m ago
1 Views
1 Downloads
1.84 MB
29 Pages
Last View : 3m ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Milena Petrie
Transcription

HAYS SALARY GUIDE 2019hays.huHays Salary Guide 2019 1

WELCOMECONTENTSWelcome 1Salary Guide Survey 2019 2Market Update 4Hays Services 5Hays Temporary Services 6IT Contracting Accountancy & Finance Banking Business ServicesConstruction & PropertyEngineering & ManufacturingHuman ResourcesInformation TechnologyLife SciencesLogistics & Supply ChainMarketingOffice SupportRetailSales 1012141620242832364042444648Tammy Nagy-StelliniManaging DirectorHays HungaryWelcome to the 2019 Hays Hungary SalaryGuide report. This is our ninth consecutive yearof launching this annual report that presentssalary levels and key trends in the Hungarianlabour market.In this publication, you will find a comprehensive salarybenchmarking split across thirteen main specialist sectors,focusing on all the hiring trends over the past year. We alsolook at all the major economic, legislative and technologicalchanges that we feel will shape the labour market in 2019.Our report presents the minimum, maximum and typicalgross monthly salaries in Hungarian Forint (HUF) for full-timepositions without bonuses and other benefits. The data wasdrawn from hundreds of recruitment projects run by HaysHungary nationwide for its multinational and SME privatesector clients in 2018.Kiadványunkban az elmúlt egy évre fókuszálva, átfogóképet nyújtunk a bérsávokról tizenhárom szakterületrelebontva, valamint bemutatjuk a legfontosabb gazdasági,jogi és technológiai változásokat, melyek hatással lehetneka 2019-es év munkaerőpiacára. A riport a minimum,maximum és jellemző bruttó havi fizetéseket mutatjabe magyar forintban (HUF), teljes munkaidős pozíciókravonatkozóan, bónuszok és egyéb juttatások nélkül.Az adatok a Hays Hungary több száz toborzó projektjeibőlszármaznak, amelynek alapját a 2018-ban meglévőmultinacionális és KKV partnereink szolgáltatták.Bízunk benne, hogy a 2019-es Salary Guide felmérésünkethasznosnak és érdekesnek találja, akár mint munkáltatóvagy mint álláskereső.IT CONTRACTINGWe hope you will find the information and insight presentedin our Salary Guide 2019 report both interesting and usefuleither if you are an employer or a job seeker.Üdvözöljük a Hays Hungary 2019-es SalaryGuide kiadványában! Örömünkre szolgál,hogy immár kilencedik alkalommal jelenikmeg bérfelmérésünk, amelyben bemutatjukaz aktuális magyarországi piaci trendeketés bérszinteket.2 Hays Salary Guide 2019Hays Salary Guide 2019 1

HAYS HUNGARYSALARY GUIDE SURVEY 2019GenderAre you planning to change your job in the near future?What is your age?18-2511%26-3544%36-5038% 5035%7%65%What is your marital status?Married ordomestic t are your main priorities when looking for a new job?62%38%Are you satisfied with your current salary?Did your salary changed last year (2018)?YesNoYes, it increasedYes, it decreased26%NoPayment77%Life-work balance72%Work environment60%Location56%Benefits package35%Brand reputation25%Other13%Would you move to another city in Hungary for a bettercareer opportunity?Would you move to another country for a bettercareer opportunity?46%54%8%SALARY GUIDE SURVEY 2019What was your salary change a result of?A new job with a new companyStandard annual pay increaseacross the whole companyIndividual performancerelated pay increaseA promotion within thesame companyA pay decrease acrossthe whole companyOther2 Hays Salary Guide 201966%41%59%65%35%YesNoYesNoDo you believe in job loyalty?39%Yes, I'll stay 3-5 yearswith an employer53%24%Yes, I'll stay 5 yearswith an employer35%15%No, I like to changeemployers every 1-2 years12%9%3%19%Hays Salary Guide 2019 3

MARKET UPDATEPIACI ÁTTEKINTÉS2018 was a busy year for Hays Hungary where we continued to support our existing clients and furtherexpand with new clients. We took on extra space allowing us to hire more consultants to ensure weare able to give the necessary focus to meet the market demands.The importance of recruitment is being increasinglyemphasised by companies, and in terms of strategic planningit is clear that it takes priority. In 2018 – other than earninga salary which meets or exceeds the market average –the loyalty of employees depends on a modern corporateculture and a healthy work-life balance. This is confirmed bythe fact that the biggest challenges for employers continuesto be the hiring and retaining of employees – particularlywhite-collar positions within the Engineering and IT fields.Most of this group come from the Generation Y demographic,however the first candidates from Generation Z have nowstarted to enter the labour market. For these employees,an advanced technological work environment and fastcommunication within the company is extremely important.According to data collected by Hays Hungary, the biggestshortage of candidates is in the manufacturing industrywhere the number of open positions has increased by 27%,making up 30% of the total vacant positions in Hungary.The employment rate in the country is showing a 1-1,5%increase compared to last year, which corresponds to trendsin previous years. While in 2017 the unemployment ratedropped from 4,5% to 3,8%, based on the available datathis proportion stayed the same on a country level in 2018.Our consultants have reported that those candidates whoare open for relocation primarily live in eastern Hungary.They tend to be moving closer to the capital, motivated bythe exciting atmosphere of the city, high quality servicesand good transportation.According to available statistics the average gross salary inHungary increased by 10-12% throughout the year. It wasalso observed that in some white-collar positions the salaryincrease reached 15%. Due to accelerating competitionamongst employers for the best candidates, many companieshave had to increase salaries throughout the year in order toretain workers and expand the success of their recruitment.However, rapidly growing wage costs are often compensatedfor by reduced costs from automation.International companies have continued to invest in Hungarythroughout 2018. As well as the existing automotive hubsin Hungary, another new location seems to be emerging inEastern Hungary. Over the next three years, the newly builtplants in Debrecen will absorb a significant amount of theworkforce from the market, however increasing industrialpressure means that the development of this infrastructurecannot be avoided.In order to conform to the project-based employmentstyle which is becoming popular in west Europe, we haveintroduced a new business line: IT Contracting, where weprovide an IT workforce based on hourly or daily contractrates. Similarly, within our Hays Response brand we arefocusing on meeting our clients’ needs as quickly as possible.Our team flexibly adapts to the expectations of clientsand candidates, providing temporary workers for short orlong-term roles and introducing multilingual candidatesto service centres.MARKET UPDATE PIACI ÁTTEKINTÉSA 2018-as év egy sűrű időszak volt a Hays Hungary életében, ahol folytattuk jelenlegi és új ügyfeleinktámogatását. Tanácsadóink száma is bővült annak érdekében, hogy partnereink igényeit a piacitrendeknek megfelelően tudjuk kielégíteni.A HR terület fontossága egyre nagyobb hangsúlyt kapa vállalatok működésében, és stratégiai kérdésekben isprioritást élvez. 2018-ban az átlagon felüli vagy a piacnakmegfelelő fizetés mellett, a munkavállalók lojalitásaszempontjából egyre nagyobb fontosabb kapott amodern vállalati kultúra, illetve a munka és a magánéletegyensúlya is. Ezt alátámasztja az is, hogy a vállalatok alegnagyobb kihívást a szellemi munkakörökben dolgozóktoborzásában és megtartásában látják, főként a mérnökiés az IT szakterületeken. Ezen célcsoport oroszlánrészeaz Y generációból tevődik össze, mindamellett, hogy azelső Z generációs munkavállalók is elkezdtek belépnia munkaerőpiacra. Ezeknek a Számukra pedig kiemeltenfontos a technológiailag fejlett munkakörnyezet ésa gyors információáramlás a szervezeten belül.4 Hays Salary Guide 2019A Hays Hungary tapasztalatai alapján, a betöltetlen állásoktekintetében a legnagyobb hiány a feldolgozóipar területénvolt, ahol a nyitott pozíciók száma egy év alatt több mint27%-kal emelkedett, így meghaladja az országos betöltetlenállások összességének egyharmadát.A foglalkoztatottság az előző évhez képest 1-1,5%-osnövekedést mutat az országban, amely megegyezik a korábbiévek tendenciáival. Míg 2017-ben a munkanélküliségi ráta4,5%-ról 3,8%-ra csökkent az év végére, addig 2018-ban azelérhető adatok alapján átlagosan nézve inkább a stagnálásvolt jellemző országos szinten.A Hays Hungary tapasztalata alapján a költözésre hajlandójelöltek elsősorban Kelet-Magyarországon vannak, akikjellemzően a főváros felé áramlanak a nagyvárosi környezet,színvonalas szolgáltatások, valamint a jó közlekedés miatt.Habár a statisztikai adatok alapján az országos bruttóátlagkereset 10-12%-kal növekedett az év során, a HaysHungary tapasztalata alapján a szellemi munkakörökbenez eléri az átlagos 15%-ot is. A munkaerőért folyó egyrefokozódó verseny miatt a vállalatok sokszor kénytelenekvoltak az év során több lépcsőben bért emelni, hogya munkaerő megtartását és a toborzás sikerességétnöveljék. A rohamosan emelkedő bérköltségeket a gyártócégek sok esetben automatizálással igyekeznek enyhíteni,amennyiben erre van lehetőségük.A nemzetközi vállalatok magyarországi beruházási kedve2018-ban sem lankadt. A meglévő autóipari központokmellett egy új, kelet-magyarországi helyszín is feltűnta munkaerőpiaci szintéren. A következő 3 évben Debrecenbenépülő üzemek jelentős munkaerőt fognak felszívni,mindamellett, hogy a városban az infrastruktúra fejlesztéseis elkerülhetetlen lesz az erősödő ipar nyomása miatt.A Hays Hungary idén a Nyugat-Európára jellemző projektjellegű foglalkoztatási trendekhez alkalmazkodva bevezetteaz IT Contracting üzletágat. Ezen a területen, az ügyfeleinkprojektjeire külső informatikai erőforrást biztosítunkóradíjas vagy napidíjas konstrukcióban.A Hays Response brand szolgáltatásain belül a lehetőleggyorsabban reagálunk az ügyfeleink igényeire.Rugalmasan alkalmazkodunk mind az ügyfelek, minda munkavállalók elvárásaihoz, kölcsönzött munkavállalókatbiztosítunk akár időszakosan, akár folyamatosan, valaminttöbb nyelvet beszélő jelölteket is keresünk a szolgáltatóközpontok számára.HAYS SERVICESSZOLGÁLTATÁSAINKContracting& OutsourcingMarket Research& SourcingVolumeRecruitmentHR ction &DevelopmentToolsHays Salary Guide 2019 5

HAYS TEMPORARY SERVICESFLEXIBILITY IS THE KEY TO SUCCESSWe treat each person and organization in a unique wayalways attempting to understand the business of the Clientand advise on the best solutions which lie within the remitsof the local Legal System.We have proven to numerous Clients that the merge ofSpecialist Recruitment and Temporary Staffing solutionsperformed by Hays are a reliable choice.Try & HireTemporary recruitment is a great way to try candidates before offering thema permanent role. With Try&Hire which is our most popular service you can easilyreduce fluctuation within the company as you will be 100% sure you hire the bestcandidates. During Try&Hire which is usually 6-12 months the temporary workeris under Hays’ payroll, and we are responsible for all HR administration relatedto employment.Payroll serviceDue to the recent changes in the labour market,alternate solutions for white-collar staffing hasbecome visible.We offer white-collar temporary staffing for both local andinternational organizations based in the whole CEE Region: Recruitment and payrollFlexibility and the reduction of the administrative burdenhave become significant factors in the hiring process.Hiring white-collar temporary workers – even for longerterms offers great solution in these cases. Payroll serviceEarlier, temporary staffing was used mostly in theblue-collar field and often with fixed term contracts.However, recognising the rapidly changing environment,temporary staffing shifted towards the direction ofwhite-collar employees with indefinite contracts.HAYS TEMPORARY SERVICESIn the past years hiring-out has shown an overall stagnation –as 13% of the employers hire temporary workers – on the otherhand it is constantly growing in the white-collar industry.The temporary employment of the blue-collar candidateswith an indefinite period shows a stable 3% decrease,meanwhile in the white-collar field there is a 7% increasenationwide. It is important to state that the number of fixedterm contracts decreased in both cases, which means a slow,but remaining growth for indefinite contracts.Hays Temporary Recruitment as a division of Hays has beencreated to answer the needs of our clients and enable usto provide a comprehensive HR Solution.6 Hays Salary Guide 2019Most typically, our Clients use our Temporary RecruitmentServices in the situations of: Try & Hire (in case of increased employee turnover) Unexpected/prolonged employee absences Headcount limitation Keeping fix costs low HR overloading Managing seasonalityTemporary Recruitment provides hassle-free andquick solution: No added costs: you only pay for the candidate’sactual time Quick solution: we respond to your requirementsimmediately Extensive candidate pool: knowledge at your fingertips Top talent: you only get to meet the most relevantprofessionals ready to take up a temporary assignment Hassle-free: we take care of payroll and administrationprocessesDuring a temporary employment the temporary worker is under Hays’ payroll,this way ensuring the perfect solution for our partners’ needs. Hays is in chargeof HR processes as well, which gives more possibility for our Clients’ HR teamsto focus on strategy and internal improvements.Our Consultants and Payroll Specialists are providing full scale service as thetemporary employee starts to work – whether the employee was recruited byHays or by the Client.HR adminHiring a temporary worker can save time and money for your business. Temporaryprofessional’s credentials, remuneration, engagement and on/off-boarding is handledby Hays’ Payroll Specialists this way ensuring precise and smooth processes. Hays isalso in charge of time sheets, holidays, sick leaves and salary payments which givesmore possibility for your HR teams to focus on strategy and internal improvements.Hays Salary Guide 2019 7

HAYS TEMPORARY SERVICESRUGALMASSÁG A SIKER KULCSAMinden egyes partnerünket és jelöltünket egyedi módonkezeljük. Arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobbmértékben megértsük ügyfeleink működését, és alegjobb megoldást biztosíthassuk számukra az érvényesjogszabályok keretein belül.Számos együttműködés alkalmával bizonyítottuk márügyfeleink számára, hogy a specialista toborzás és amunkaerő-kölcsönzés összeolvadása sikeres módszer!Try & HireA munkaerő-kölcsönzés kiváló megoldás, ha a munkáltató szeretne megbizonyosodnia munkavállaló képességeiről, mielőtt saját állományában véglegesítené őt. Try&Hireszolgáltatásunkkal könnyedén csökkentheti vállalata fluktuációs rátáját, hiszen100%-ig biztos lehet abban, hogy végül a legmegfelelőbb munkavállalókat alkalmazza.Try&Hire megoldásunkat általában 6-12 hónapos időtartamra javasoljuk, mely időszakalatt a kölcsönzött munkavállaló a Hays állományában van, és mi felelünk mindenneműbérszámfejtéssel kapcsolatos adminisztrációért.Az utóbbi időben a munkaerőpiaci igényekmegváltozásával előtérbe kerültek a szellemimunkaerő alkalmazásának alternatívái.Hazai és nemzetközi partnereink számára nyújtunk szellemimunkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokat: Toborzás és bérszámfejtésA munkaerő felvételében fontos tényezővé vált arugalmasság, valamint a szervezet tehermentesítése.Erre kitűnő megoldást kínál a munkaerő akár hosszútávú kölcsönzése szellemi munkakörökben is. BérszámfejtésA vállalatok korábban a fizikai munkaerő foglalkoztatásakapcsán alkalmazták leginkább a kölcsönzést, ebbenaz esetben is legtöbbször határozott időre, azonbanfelismerve a gyorsan változó viszonyokat, az utóbbiidőben megfigyelhető egyfajta eltolódás a kölcsönzésselkapcsolatban, egyrészt a szellemi munkakörök, másrészta határozatlan szerződések irányába.MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSAz elmúlt években a munkaerő-kölcsönzés összességébenstagnálást mutat – a munkáltatók 13%-a foglalkoztatkölcsönzött munkavállalókat – azonban a szellemimunkaerő-kölcsönzés aránya folyamatosan nő.Míg a fizikai munkaerő határozatlan idejű kölcsönzésestabil 3%-os csökkenést mutat, szellemi területen a tavalyiévhez képest 7%-os emelkedés figyelhető meg országosan.Ezzel egyidejűleg fontos megjegyezni, hogy a határozottidejű szerződések száma mindkét esetben csökkent,mely egyelőre még lassú, de maradandó növekedéstjelent a határozatlan idejű szerződések javára.A Hays munkaerő-kölcsönzési üzletága azért lett létrehozva,hogy ügyfeleink kihívásaira minél sokoldalúbb és átfogóbbHR megoldásokat biztosíthassunk.8 Hays Salary Guide 2019A munkaerő-kölcsönzés az alábbi szituációkbanhasznos eszköz: Try & Hire (megnövekedett fluktuáció esetén) Váratlan vagy elhúzódó munkavállalói hiányzások Létszámstop Fix költségek alacsonyan tartása HR túlterheltsége Szezonalitás kezeléseBérszámfejtési szolgáltatásA Hays szolgáltatásai közé tartozik a munkaerő-kölcsönzés is, melynek sorána munkavállaló a Hays állományában szerepel és a kölcsönbeadó felel a HRfolyamatokért is. Így partnereink több fókuszt helyezhetnek a stratégiai és belsőfejlesztésekre, valamint tehermentesíthetik saját HR csapatukat.Tanácsadóink és a munkaerő-kölcsönzésre specializálódott adminisztrációs csapatunkteljes körű szolgáltatást nyújt a toborzás utáni teendőkben – az ügyfél által toborzottmunkavállalókra vonatkozóan is.Költséghatékony és gyors megoldást kínálunk: Nincsenek rejtett költségek: csak a munkavállalóállományban töltött idejéért kell fizetnie Gyors megoldás: felmerülő igényeire azonnal válaszolunk A legjobb jelöltek: csak a pozícióra legalkalmasabb,akár időszakos megbízást is vállaló szakembereketmutatjuk be Önnek Kiterjedt jelöltadatbázis: szükséges tudás és tapasztalatkarnyújtásnyira Támogatott HR folyamatok: a toborzás mellettátvállaljuk a bérszámfejtést és az adminisztrációsfeladatokat isTúl sok a HR adminisztráció?Kölcsönzött munkavállalók alkalmazásával időt és pénzt takaríthat meg cége számára.A Hays munkaerő-kölcsönzési csapata látja el a munkaviszonnyal kapcsolatosadminisztrációs, bérszámfejtési feladatokat, ki- és beléptetést, a jelenléti ívek,szabadságok kezelését és a bérek kifizetését. Ezáltal vállalata HR csapata nagyobbfókuszt helyezhet a stratégiai és belső fejlesztésekre.Hays Salary Guide 2019 9

IT CONTRACTINGFreelance experts for your projectsIT SPECIALIST(EMPLOYEEOR FREELANCE)CLIENTag Serviree cementRegional specialist teamswith an excellent networkat their disposalAs the world’s leading international recruitmentcompany, we use our global market knowledge tohelp organisations recruit the experts they need,now already in the contracting area as well.Our rates are calculatedon an hourly or dailyrate basisFeedback within 24 hoursof analysing yourindividual needsWhether you’re looking to recruit Infrastructure, IT Consulting,Development, Business Analysis, Big Data, Cloud or ProjectManagement experts, we can find you those all tooelusive skills.We have the mostcomprehensive poolof freelance experts availableYou have the flexibilityof variable rather thanfixed costsHow we workWe have enormous experience in the contracting recruitmentfield. Last year we placed over 200,000 contractingcandidates worldwide, this equates to over 50% of thetotal placements made globally.We have candidates immediatelyavailable to cover your unexpectedpersonnel challengesWe provide comprehensiveknow-how for compliancerelated topicsOur IT Contracting division has been established in Hungaryto source the right calibre of experienced IT professionalsto work on your diverse projects.There are several benefits to our mirrored contract model.Firstly, there is no administrative burden, saving you timeand money, as the contractor’s credentials, remuneration,engagement and onboarding/offboarding is handled by us.Since we sign agreements with contractors, they won’t beconsidered as part of your headcount. We help to minimizeyour risk by ensuring every candidate we send for interviewhas prescreened and interviewed by Hays. Furthermore,we are also able to provide comprehensive supportregarding local labour law and compliance issues.IT CONTRACTINGFinally, all costs are fully agreed up front, which enablesyou to easily manage budgets. You are able to call theshots relating to the contract term as well as your budgetrequirements. You only pay for what you need. The contractswith our clients and candidates contain the same termswith regards to:10 Hays Salary Guide 2019 Run-time Service description Volumecervi ntSe emeeragMint a világ vezető nemzetközi toborzó cége,a globális piaci ismeretünket arra használjuk, hogysegítsünk a vállalatoknak olyan szakemberekettoborozni, amelyekre valóban szükségük van,immáron IT Contracting területen is.Az IT Contracting divíziónk azért alakult meg Magyarországon,hogy rátermett, tapasztalt IT munkaerőt biztosítson azÖn különböző IT projektjeihez.Akár infrastruktúra/IT tanácsadókat, fejlesztőket,üzleti elemzőket, big data szakértőket, cloud vagyprojektmenedzsment szakértőket szeretne alkalmazni,mi meg tudjuk találni Önnek a megfelelő szakértelemmelrendelkező alvállalkozókat.Hogyan dolgozunkKiterjedt tapasztalattal rendelkezünk contracting toborzásiterületeken. A múlt évben több mint 200 ezer jelöltethelyeztünk el világszerte, ez a globális elhelyezések többmint 50%-át tette ki.A tükörszerződéses modellünk számos előnnyel bír azÖn számára. Elsősorban nincs adminisztratív teher, ezzelidőt és pénzt spórolunk Önnek, hiszen az alvállalkozótérintő adminisztrációs feladatokat, szerződtetést, kifizetést,onboarding-ot és offboarding-ot mi végezzük el.Továbbá, mivel az alvállalkozóval mi állunk szerződésben,nem fog megjelenni Önnél munkavállalói headcount-ként.Emellett kevesebb kockázattal kell számolnia, hiszenmindegyik jelölt akit interjúra küldünk, már részt vett egyelőszűrésen. Ezen kívül, felhívjuk ügyfeleink figyelmét azokraa vonatkozó munkajogi szabályokra és szabályozásokra,amiket ismernie kell.Végezetül, a szolgáltatás minden költsége átlátható,ezzel lehetővé téve a költségek könnyű menedzselését.A szerződés feltételeinek megalkotásakor az Ön szavadönt, így azt úgy tudja alakítani, ahogy a költségvetéseengedi. Csak azért fizet, amire valóban szüksége van.Szolgáltatási szerződéseinkben többek között az alábbipontok tükröződnek az ügyfeleink és a jelöltjeinkszerződésében is: Időtartam Szolgáltatás leírása MennyiségHays Salary Guide 2019 11

ACCOUNTANCY & FINANCEFAST RECRUITMENT PROCESSGYORS KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATA 2018-as év egy viszonylag vegyes időszak volt a pénzügyi-számviteli pozíciók tekintetében,hiszen egyrészt folytatódott a pozíciók központosítása és kiszervezése, másrészt pedig egyretöbb hiányszakma jelenik meg ezen a területen is.2018 legkeresettebb pozíciója az angolul beszélő teljeskörű könyvelő, mely jelöltekért komoly verseny alakult kia piacon. Továbbá, az anyagi kompenzáció mellé egy sokkalfontosabb tényező került, ez pedig a kiválasztás gyorsasága.Tapasztalataink szerint, a legtöbb könyvelő jelölt a lehetőlegrövidebbre zárja az álláskeresési periódust, így sokszoraz első ajánlat elfogadásra kerül. Ez kevésbé jellemző akontrolling és elemzői területekre, ahol a vállalat iparága ésa pozíció komplexitása teszi vonzóbbá az adott lehetőséget,még az elhúzódó kiválasztás esetében is. Toborzástekintetében továbbra is előnyben részesülnek azok ajelöltek, akik pénzügy-számvitel diploma mellett egyébolyan kiegészítő képzéseken is részt vettek, mint példáulACCA, IFRS, mérlegképes könyvelői vagy adószakértői.2018-ban a legtöbb pozíciót a gyártóipar, valamint azingatlan szektor biztosította. Az építőiparban leginkábbAccountingACCOUNTANCY & FINANCE PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITELWe can say that 2018 was a mixed year within the accountancy and finance sector. The outsourcingand centralization processes continued but on the other hand, some finance fields becamecandidate driven.The English-speaking accountant was the most in-demandposition in 2018, and remains to be a competitive area forcandidates. Besides the salary components, the recruitmenttiming became a more important topic. In our experience,most of the accountants reduced their job seeking periodfor a few weeks, therefore usually the first offer is theaccepted one. In terms of controlling and analyst candidates,the priority is rather the company-profile and complexityof the role, even though the selection process is longer.During the selection process those candidates have betterchances, who have additional education besides the financestudies, like ACCA, IFRS, Chartered Accountancy or TaxAdvisory course.The highest number of finance roles come from theconstruction and manufacturing sector. Property area requiremainly accountants and tax experts, while manufacturingcompanies looked for controllers and accountants.In terms of location, due to the intensive growth of themanufacturing field, there are more positions availableoutside cities in rural areas which is a major challengefor the companies. Those candidates who are open forcommuting or for relocation, have wider opportunities tochoose from. Furthermore, those companies who contributeto travel costs or accommodation can find suitablecandidates quicker and can decrease the fluctuation.Most of the candidates are ready to change for a lowersalary request, by 10-15% in order to have a nearbyworkplace or at least where flexible working hoursare supported.könyvelő és adószakértői, míg a termelőszektorbankönyvelő és kontroller pozíciók voltak népszerűek.Lokáció tekintetében az erősödő gyártó szektor miatt,továbbra is egyre több vidéki pozíció nyílik, ami komolykihívást jelent a toborzás-kiválasztás során. A mobilisabbjelöltek, akik többet ingáznának vagy akár lakóhelyet isváltanának, több lehetőség közül választhatnak. Ugyanezigaz a vállalatokra is, ahol azok a vidéki cégek élveznekelőnyt, akik nagyobb hangsúlyt helyeznek az utazásvagy az albérlet támogatásra.Összességében mindegyik területről elmondható, hogy amunkahely közelsége és a rugalmas munkaidő egy fontosszempont a fizetések meghatározásánál, hiszen a jelöltekakár 10-15%-kal alacsonyabb bérért is váltanánaka kevesebb ingázás érdekében.Ft MinFt MaxFt TypicalFt MinFt MaxFt TypicalJunior Accountant (0-3 years)300 000500 000430 000Audit Assistant (0-2 years)350 000500 000430 000Accountant (3-5 years)420 000550 000500 000Auditor (3-4 years)400 000800 000600 000Senior Accountant (5 years)480 000750 000600 000Audit Senior (5 years)650 000950 000750 000Chief Accountant650 0001 200 000850 000Audit Manager850 0001 300 0001 000 000ControllingFt MinFt MaxFt TypicalFt MinFt MaxFt TypicalJunior Controller (0-2 years)370 000500 000430 000Junior Tax Advisor (0-2 years)320 000480 000400 000Controller (3-5 years)450 000700 000580 000Tax Advisor (3-5 years)370 000600 000500 000Senior Controller (5 years)550 000900 000750 000Tax Expert (5 years)500 000800 000630 000Head of Controlling800 0001 300 0001 000 000Tax Manager700 0001 500 0001 000 000Ft MinFt MaxFt TypicalPayrollFt MinFt MaxFt TypicalFinance Manager (with team sizeof around 2-6 people)800 0001 500 0001 200 000Payroll Assistant (0-3 years)300 000370 000330 000Finance Director CFO(with team size over 6 people)Payroll specialist (3 years)350 000550 000460 0001 200 0002 500 0001 700 000Payroll team leader600 000900 000710 000Regional Finance Director/Group CFO1 500 0003 000 0002 200 000Finance ExecutiveAuditTaxCompliance12 Hays Salary Guide 2019Ft MinFt MaxFt TypicalJunior Compliance specialist(1-3 years)350 000520 000450 000Compliance expert (3-5 years)400 000650 000530 000Chief Compliance Officer(5 years)650 0001 200 000900 000Hays Salary Guide 2019 13

BANKINGGENERAL GROWTHÁLTALÁNOS NÖVEKEDÉSThe reputation of the investment sector is stillstrong, even became more popular. Most of thebig players have already upgraded the wages by15%, and some companies have started to buildthe cafeteria or bonus into the base salary. As aresult we expect an additional 15-20% base salaryincrease due to the cafeteria changes.A befektetési szektor továbbra is töretlennépszerűségnek örvend. A nagyobb piaciszereplők már 15%-ot emeltek az alapfizetéseken,ugyanakkor többen már elkezdték beépíteni acafeteria és bónusz összegeket az alapfizetésekbe.Ez egyes vállalatoknál további 15-20%-os alapbérnövekedést eredményezett.In 2018 some banking investors finally chose another cityfor new office destination, because Budapest is alreadytoo overloaded to find suitable candidates for investmentrelated roles, that are already overpaid in some cases.Ft MinFt MaxFt TypicalRisk modeler/validator(0-2 years)400 000600 000520 000Risk modeler/validator(3-5 years)500 000Risk modeler/validator(5 years)600 000Sajnálatos módon, 2018-ban több nemzetközi befektetőis úgy döntött, hogy nem Budapesten nyit új irodát, mivela már amúgy is telített piacon egyre nehezebb jelöltekettalálni, ami jelentős bérnövekedést eredményez.Jr. Risk analyst/Risk Reportingspecialist (0-2 years)350 000480 000420 000Risk Analyst/Risk Reportingspecialist (3-5 years)420 000700 000600 000Those candidates have better chances during therecruitment process, who have wider investment productknowledge and not just specialised for one field. Recentlythe Treasury related support functions provide the highestnumber of roles.Jelöltek tekintetében azok a pályázók az értékesebbek,akik széleskörű befektetési termékismerettel rendelkeznek,és nem csak egy termékcsaládról van átfogó ismeretük.Jelenleg a Treasury támogató funkciók biztosítják a legtöbbnyitott lehetőséget.Sr. Risk Analyst/Risk Reportingspecialist (5 years)500 000950 000750 000Risk Team leader600 0001 000 000850 000Head of Risk department900 0001 800 000Digitalization continues within the commercial bankingsector, which created new roles not just in IT, but in financ

2018 was a busy year for Hays Hungary where we continued to support our existing clients and further . you only pay for the candidate's actual time HAYS TEMPORARY SERVICES . Hays Salary Guide 2019 Hays Salary Guide 2019 . Hays Salary Guide 2019 Hays Salary Guide 2019 IT CONTRACTING IT CONTRACTING *

Related Documents:

Hays 24T Auger Tender Manual 4 EX-P.O. OX 514 AMILLA, GEORGIA 31730 229-336-7103 (FAX) 229-336-5297 RONALD HAYS---DONNA STEWART www.hayslti.com 1-866-547-4297 AOUT HAYS-LTI Ronald and Donna’s parents, Ray and Kay Hays, began Hays Equipment ompany in the early 70’s.

Entrepreneurship eCommunity Loan Application Ellis County E-Community Program A partnership project of Grow Hays Hays Area Chamber of Commerce Downtown Hays Development Corporation Small Business Development Center - Fort Hays State University Kansas Department of Commerce E-Community Vision Fostering the entrepreneurial culture of Ellis County

Fort Hays State University RESIDENTIAL LIFE HANDBOOK MAILING ADDRESS Residential Life Office 126 McMindes Hall Hays, KS 67601-4409 PHONE 785-628-4245

Scene Completion using Millions of Photographs, Hays & Efros, SIGGRAPH 2007 . Scene Completion using Millions of Photographs, Hays & Efros, SIGGRAPH 2007 Sanja Fidler Intro to Image Understanding 23/60. Why study Computer Vision? Allows you to manipulate your images Scene Completion using Millions of Photographs, Hays & Efros, SIGGRAPH 2007

Scene Completion using Millions of Photographs, Hays & Efros, SIGGRAPH 2007 . Scene Completion using Millions of Photographs, Hays & Efros, SIGGRAPH 2007 Sanja Fidler Intro to Image Understanding 23/63. Why study Computer Vision? Allows you to manipulate your images Scene Completion using Millions of Photographs, Hays & Efros, SIGGRAPH 2007

Hays operate a self-bill process for contractor workers. This means that your limited company does not need to provide an invoice for payment. Hays will send a self-bill invoice/remittance advice once a timesheet is processed. Umbrella As an umbrella pay type there is no requirement

Hays Romania Salary Guide 2021-2022 2 CONTENTS Introduction 3 About the Guide 4 Recruiting trends 6 Overview7 At a glance 8 . Hays Romania Salary Guide 2021-2022 5 ABOUT THE SURVEY 44% Employers and employees 56% Employee Employer Survey participants by sector 96% 4% Private Public

tulang dan untuk menilai efektivitas hasil pengobatan. Hasil pemeriksaan osteocalcin cukup akurat dan stabil dalam menilai proses pembentukan tulang. Metode pemeriksaan osteocalcin adalah enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Nilai normalnya adalah: 10,1 9,4 ng/ml.8 Setelah disintesis, OC dilepaskan ke sirkulasi dan memiliki waktu paruh pendek hanya 5 menit setelah itu dibersihkan oleh .