Super SMA Connectors Connectors - PAMIR Electronics

10m ago
23 Views
1 Downloads
1.22 MB
8 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Pierre Damon
Transcription

Super SMA Connectors Standard Direct Solder Flange Mount Cable Termination Direct Solder Cable Connector Field Replaceable Flange Mount Cable Connector Miniature Direct Solder Flange Mount Cable Termination Field Replaceable Cable Connector Adapters End Launch Connectors 2.40 mm Connectors 2.92 mm Connectors SSMA Connectors TNC Connectors N Series Connectors Cable Connectors Index Cable Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Cable Connectors (Features & Benefits) . . . . . . . . . . . 67 Field Replaceable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Cable Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Flange Mount Cable Terminations . . . . . . . . . . 72 Installation and Tools Launch Accessories Cable Connectors Direct Solder 66 Unless otherwise specified, all dimensions are in inches. Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com

Super SMA Connectors Cable Connectors and Terminations N Series Connectors Features & Benefits: s Center conductor of the cable launches into the rear female socket of the connector s Interchangeability of connector types for unsurpassed flexibility s More consistent electrical performance by eliminating the solder variable on the center conductor Panel SSMA Connectors s Built-in stress relief accommodates cable center conductor movement s Cable connectors easily replaced without unsoldering TNC Connectors Field Replaceable Cable Connectors Inline Male Jack End Launch Connectors Rear Front Features & Benefits: s More consistent electrical performance by eliminating the solder variable on the center conductor s Inspection hole on the outer conductor s Inspection hole insures proper insertion of the cable center conductor Flange Mount Terminations Cable Connectors s Center conductor of the cable launches into the rear female socket of the connector Adapters Direct Solder Cable Connectors & Terminations s Built-in stress relief accommodates cable center conductor movement 2.40 mm Connectors Rear Panel Mount 2.92 mm Connectors Front Panel Mount Launch Accessories Inline Connectors Users are cautioned that performance is dependent upon the specific cable selected and cable preparation and termination, which is beyond the control of Southwest Microwave. Installation and Tools Cable Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com 67 Cable Plug

Super SMA Connectors N Series Connectors Field Replaceable Cable Connectors Materials & Finishes UÊConnectors:Ê ÀiviÀÊÌ Ê ««À «À ÌiÊV Ì }ÊÃiVÌ UÊ L iÊ ÕÌ\Ê-Ì iÃÃÊ-Ìii ]Ê1 -Ê-ÎäÎääÊ*iÀÊ -/ Ê xnÓ UÊ L iÊ «ÌiÀ\Ê À ÃÃÊ Þ]Ê1 -Ê ÎÈäääÊ*iÀÊ -/ Ê È Inline RP L1 L1 2.40 mm Connectors 2.40 mm 2.92 mm SSMA SMA Series .88 .86 .88 .87 L1 .80 .74 .76 .76 L2 L2 .300 [ 7.62 ] .102 [ 2.60 ] L2 2.40 mm 2.92 mm SSMA SMA Series .68 .63 .60 .65 L1 .56 .55 .53 .57 L2 2.40 mm .68 2.92 mm .63 SMA .65 L1 Series .56 .55 .57 L2 2.40 mm .68 2.92 mm .63 SMA .65 L1 Series .56 .55 .57 L2 .291 [ .739 ] .393 [ 9.98 ] RP Front Panel Mount RP L1 L1 2.40 mm .88 2.92 mm .86 SMA .87 L1 Series End Launch Connectors Adapters Recommended Installation Torque is 15–18 in-lbs. UÊ"«iÀ Ì }Ê/i «iÀ ÌÕÀiÃ\Ê ÀiviÀÊÌ Ê ««À «À ÌiÊV Ì }ÊÃiVÌ L2 .80 .74 .76 L2 .300 [ 7.62 ] .328 [ 8.33 ] L2 RP Rear Panel Mount .065 [ 1.65 ] .393 [ 9.98 ] (Maximum Panel Thickness is .345”) RP L1 L1 L2 2.40 mm .88 2.92 mm .86 SMA .87 L1 Series Cable Connectors Launch Accessories Installation and Tools 68 For Female Installation Tool (See Installation and Tools). Environmental: 2.92 mm Connectors SSMA Connectors TNC Connectors Materials: .80 .74 .76 L2 .300 [ 7.62 ] .065 [ 1.65 ] L2 .328 [ 8.33 ] .393 [ 9.98 ] RP Dimensions .340 [ 8.63 ] .340 .500 [ 8.64 ] [ 12.7 ] .340 [ 8.64 ] .500 [ 12.7 ] .345 Maximum Panel Thickness Drill and Tap for # 2-56 UNC Thread .280 [ 7.11 ] 4 x Ø .104 [ Ø 2.65 ] .481 Ø .625 [ 12.22 ] [ 15.88 ] .340 [ 8.63 ] Ø .310 [ 7.87 ] RP .481 [ 12.22 ] Panel Inside Panel Rear Mount 2 PL Ø .102 [ Ø 2.59 ] 2-Hole Pattern Mating Connector Coupling Nut Clearance 4-Hole Pattern Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com

2H .625 Rear Panel Mount Connector Kits .012 .047 201-500SF 202-500SF 201-517SF 202-514SF 201-515SF 202-512SF (DC to 27 GHz) .020 .086 201-502SF 202-502SF 201-513SF 202-510SF 201-511SF 202-508SF .036 .141 201-503SF 202-503SF 201-509SF 202-506SF 201-507SF 202-504SF Male Female Male Female Male Female Inline Connector Kit No. Connector Kit No. Connector Kit No. 4H .500 Rear Panel Mount Connector Kit No. Connector Kit No. Cable .012 .047 .020 .086 201-514SF .036 .141 201-510SF Male Female 201-518SF 202-515SF 201-516SF 202-513SF 202-511SF 201-512SF 202-509SF 202-507SF 201-508SF 202-505SF Male Female 2H .625 Rear Panel Mount Connector Kit No. Connector Kit No. Inline Connector Kit No. Connector Kits .012 .047 101-01SF 102-01SF (DC to 36 GHz) .020 .086 101-02SF 102-02SF – – – – Male Female Male Female Male Female Cable Center Conductor Dia. Cable Inline Connector Kit No. – – – 2H .625 Front Panel Mount 2H .625 Rear Panel Mount Connector Kit No. Connector Kit No. Connector Kits .012 .047 1001-03SF 1002-03SF 1001-16SF 1002-16SF 1001-10SF 1002-10SF (DC to 40 GHz) .020 .086 1001-04SF 1002-04SF 1001-15SF 1002-15SF 1001-17SF 1002-17SF Male Female Male Female Male Female Cable Cable .012 .047 1001-14SF 1002-14SF 1001-12SF 1002-12SF .020 .086 1001-13SF 1002-13SF 1001-11SF 1002-11SF Male Female Male Female Inline Connector Kit No. Connector Kit No. Connector Kit No. 2H .625 Front Panel Mount 2H .625 Rear Panel Mount Connector Kit No. Connector Kit No. .012 .047 1401-01SF 1402-01SF 1401-11SF 1402-11SF 1401-09SF 1402-09SF (DC to 50 GHz) .020 .086 1401-02SF 1402-02SF 1401-07SF 1402-07SF 1401-05SF 1402-05SF Male Female Male Female Male Female Cable Center Conductor Dia. Cable 4H .500 Front Panel Mount 4H .500 Rear Panel Mount Connector Kit No. Connector Kit No. .047 1401-12SF 1402-12SF 1401-10SF 1402-10SF .086 1401-08SF 1402-08SF 1401-06SF 1402-06SF Male Female Male Female Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com Installation and Tools .012 .020 Launch Accessories Connector Kits Cable Connectors Cable Center Conductor Dia. 4H .500 Rear Panel Mount Cable Center Conductor Dia. Adapters 2.40 mm 4H .500 Front Panel Mount End Launch Connectors 2.92 mm – 2.40 mm Connectors Cable 2.92 mm Connectors 2H .625 Front Panel Mount Cable Center Conductor Dia. SSMA SSMA Connectors 4H .500 Front Panel Mount Cable Center Conductor Dia. TNC Connectors Cable N Series Connectors 2H .625 Front Panel Mount Cable Center Conductor Dia. Super SMA Super SMA Connectors Field Replaceable Cable Connectors 69

Super SMA Connectors N Series Connectors Direct Solder Cable Connectors TNC Connectors Super SMA (27 GHz), SSMA (40 GHz), 2.92 mm (40 GHz), 2.40 mm (50 GHz) and 1.85 mm (65 GHz) General Features: UÊÊÊÊ- « v i Ê ÃÃi L Þ SSMA Connectors UÊÊÊÊ ÌiÊ-VÀii }Ê Ê À }Ê 2.92 mm Connectors UÊÊÊÊ iÊ ÀiiÊÌ Ê, Ìi Ê ÀiµÕi VÞ Launch Accessories Cable Connectors Adapters End Launch Connectors 2.40 mm Connectors Actual Size Materials & Finishes Materials: UÊ UÊ UÊ UÊ i ÌiÀÊ Ì VÌÃ]Ê Õà }Ã]Ê Õà }ÃÊ,iÌ }Ê, }Ã\Ê iÀÞ Õ Ê ««iÀÊ i Õ ]Ê1 -Ê ÇÎääÊ*iÀÊ -/ Ê È Õ« }Ê ÕÌÃ\Ê-Ì iÃÃÊ-Ìii Ê1 -Ê-ÎäÎääÊ/i «iÀÊ Ê À Ü Ê*iÀÊ -/ Ê xnÓ Ì VÌÊ «ÌÕÀiÊ i Ê, }Ã\Ê } Ê/i «iÀ ÌÕÀiÊ1 Ìi Ê äääÊ*iÀÊ -/ Ê xÓäx i iVÌÀ VÃÊ - Ê Þ \Ê6 À} Ê*/ Ê Õ À V ÀL Ê*iÀÊ -/ Ê Ç ä]Ê/Þ«iÊ ]Ê À iÊ ]Ê ÃÃÊ Finishes: UÊ i ÌiÀÊ Ì VÌÃ]Ê Õà }Ã]Ê Õà }Ã\Ê Ê*iÀÊ / {xÓä{]Ê/Þ«iÊ ]Ê À iÊ ]Ê"ÛiÀÊ iVÌÀ iÃÃÊ V i Ê*iÀÊ ÓÈäÇ{Ê UÊ* ÃÃ Û Ìi Ê*iÀÊ -/ Ê ÈÇ Installation and Tools Environmental: 70 UÊ"«iÀ Ì }Ê/i «iÀ ÌÕÀiÃ\Ê xxc ÊÌ Ê³ Èxc Users are cautioned that performance is dependent upon the specific cable selected and cable preparation and termination, which is beyond the control of Southwest Microwave. Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com

Cable “A” .0113 .047 .146 2270-01G .0201 .086 .146 2270-02G .0253 .086 LL .179 2270-07G .0362 .141 .179 2270-04G .0453 .141 LL .179 2270-05G “A” .308 [ 7.811 ] Cable Connector No. 2.92 mm Cable Connectors Cable Center Conductor Dia. Cable “A” .0113 .047 .136 10270-01G .0201 .086 .158 10270-02G .0253 .086 LL .137 10270-05G .0362 .141 .181 10270-04G .0453 .141 LL .181 10270-06G “A” .308 [ 7.811 ] Cable Connector No. Male .350 [ 8.890 ] Female Cable Center Conductor Dia. Cable “A” .0113 .047 .101 14270-01G .0201 .086 .101 14270-02G Male Female .308 [ 7.811 ] 2.40 mm Identification Notch .350 [ 8.890 ] Cable “A” .0113 .047 .101 18270-01G .0201 .086 .101 18270-02G .0126 .047 LL .101 18270-03G “A” Cable Connector No. Male Female 1.85 mm Identification Groove Not currently released. Launch Accessories Direct Solder Cable Connector Assembly (1.85 mm Illustrated) RP RP Cable Connectors .307 [ 7.790 ] Cable Center Conductor Dia. Adapters 1.85 mm Cable Connectors End Launch Connectors “A” Cable Connector No. 2.40 mm Connectors 2.40 mm Cable Connectors 2.92 mm Connectors .344 [ 8.738 ] Female SSMA Connectors Male TNC Connectors .335 [ 8.509 ] Cable Center Conductor Dia. N Series Connectors Super SMA Cable Connectors Super SMA Connectors Direct Solder Cable Connectors L Users are cautioned that performance is dependent upon the specific cable selected and cable preparation and termination, which is beyond the control of Southwest Microwave. Installation and Tools Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com 71 Plug Plug

Super SMA Connectors Electrical: DC to 40 GHz (Mini: DC to 36 GHz) Low VSWR Low RF Leakage Materials / Construction: Housing: Unitized Stainless Steel, Gold Plate Per MIL-DTL-45204 (Mini: Beryllium Copper (BeCu), Gold Plated Per MIL-DTL-45204) Center Contact: BeCu, Gold Plated Per MIL-DTL-45204 Capture Bead: ULTEM 1000 Per ASTM D5205 Dielectric: PTFE Fluorocarbon (Mini: Air) Raised Metal Grounding Ring for 360 Metal-to-metal Contact Solder Inspection Hole for Center Conductor Alignment and Solder Flow Flexible and Semi-rigid Cable 2.92 mm Connectors SSMA Connectors TNC Connectors N Series Connectors Direct Solder Flange Mount Cable Terminations 2-Hole .625L Cable Termination (DC to 40 GHz) Raised Metal Contact Ring (360 Contact) Solder Eyelet Cable Connectors Launch Accessories Installation and Tools 72 Cable Center Conductor Dia. Cable .072 .020 .086 .012 107-14G .076 .020 .086 .015 107-13G .104 .020 .086 .020 107-12G Ø “A” Cable Center Conductor Dia. Cable .072 .020 .086 .012 108-14G .076 .020 .086 .015 108-13G .104 .020 .086 .020 108-12G Ø “A” Cable Center Conductor Dia. Cable .033 .012 .047 Accepts Pin Dia. Cable Conn. No. .178 .481 Raised Metal Contact Ring (360 Contact) Rear Socket 2-Hole .550L Cable Termination (DC to 40 GHz) Raised Metal Contact Ring (360 Contact) Solder Eyelet Adapters End Launch Connectors 2.40 mm Connectors Ø “A” Ø “A” Ø “A” Raised Metal Contact Ring (360 Contact) .178 .400 Rear Socket 2-Hole .270L (Mini) Cable Termination (DC to 36 GHz) .220 [5.59] .270 [6.86] .090 [2.29] 37 .034 [.86] Ref. .100 Ø [2.54] .116 [2.95] .009 1503-00G Direct Solder Cavity for .047 Semi Rigid Cable .032 [0.81] Thru Both Sides .072 [1.83] Socket to Accept .009 [0.229] Pin Raised Grounding Ring Ø .100 [2.54] Accepts Pin Dia. Cable Conn. No. .045 [1.14] Ø “A” .079 [2.01] Typ. Accepts Pin Dia. Cable Conn. No. .0875 [2.223] .175 [4.45] .270 [6.90] (2X .068 Ref.) Mounting Holes for #0-80 Screws .003 [.08] Ref. Raised Grounding Ring .058 [1.22] Users are cautioned that performance is dependent upon the specific cable selected and cable preparation and termination, which is beyond the control of Southwest Microwave. Unless otherwise indicated, all dimensions are in inches. Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com

N Series Connectors Typical Test Data The data shows the reference cable (Assembly 1) and the cable assembly with the Cable Terminations added (Assembly 2 ) overlaid. The difference is the contribution of the two added Cable terminations. S11 (VSWR) SSMA Connectors 0.0 – 0.5 Actual Size – 1.5 Assembly 1 1.30 Assembly 2 1.20 .625 Connector No. 107-12G 1.10 1.00 0.0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Frequency (GHz) Reference Cable – Assembly 2 Cable Assembly 1 “Split” and Reconnected with (2) Flange Mount Cable Termination Connectors. Reference Cable – Assembly 1 2.92 mm Male-to-Male Cable Connector Assembly RP RP RP RP 6.65 in. 7.0 in. .086 Semi-Rigid Cable .086 Direct Solder Flange Mount Connector No. 107-12G End Launch Connectors .350 in. .086 Semi-Rigid Cable Adapters S11 (VSWR) 2.40 mm Connectors The diagrams below show the test configurations: 2.92 mm Connectors Test Data (Cabled 107-12G) S 21 (IL dB) – 1.0 TNC Connectors To electrically evaluate the Flange Mount Cable Terminations, a back-to-back pair was inserted in line into a reference cable assembly and tested to 40 GHz. 1.40 Super SMA Connectors Direct Solder Flange Mount Cable Terminations 0.0 – 1.0 Test Data Da ata Cabled (Mini) 1503-00G 1503-00 0G 1.40 1 1.30 1.20 Actual Size (Mini) Connector No. 1503-00G 1.10 0.0 4 7 11 15 18 22 25 29 32 36 Frequency (GHz) Users are cautioned that performance is dependent upon the specific cable selected and cable preparation and termination, which is beyond the control of Southwest Microwave. Southwest Microwave, Inc. s Tempe, Arizona 85284 USA s 480-783-0201 s www.southwestmicrowave.com Installation and Tools The data above is for 2 sets of 2.92 mm field-replaceable cable plug/male connectors with .047 Flex Cable terminated to connector 1503-00G. The two 1503-00G connectors are terminated back-to-back with .009 inch dia. pin and are attached to a base plate to simulate panel mounting. Both cables have the same electrical length, RP to RP 6 inches. Results may vary by cable selected and assembly method. Contact Southwest Microwave for Assembly Instructions. Launch Accessories 1.00 Cable Connectors S 21 (IL dB) – 2.0 73

Connector Kit No. 4H .500 Rear Panel Mount Connector Kit No. Cable Center Cable Conductor Dia. Field Replaceable Cable Connectors Super SMA Connector Kits (DC to 27 GHz) SSMA Connector Kits (DC to 36 GHz) Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 201-516SF 201-512SF 201-508SF 202 .

Related Documents:

SSMA Connectors End Launch Connectors 2.40 mm Connectors Adapters 2.92 mm Connectors TNC Connectors Super SMA Connectors N Series Connectors 54 End Launch Connectors Dimensions End Launch Connector Dimensions Field Replaceable .375" Square Flange Connectors are Available in Male or Female Configurations. Standard Profile Connectors Low .

controller, sma cluster controller, sma com gateway, sma inverter manager, sma bluetooth repeater, sma connection unit, sma ct meter, sma dc-combiner, sma energy meter, sma rapid shutdown system, sma ready rack, sma webconnect, cloud connect advanced, ts4-r, gateway, grid-connect-box, mc-box, na-box, smartformer, sma energy system – business .

SSMA Connectors End Launch Connectors 2.40 mm Connectors Adapters 2.92 mm Connectors TNC Connectors Super SMA Connectors N Series Connectors 54 End Launch Connectors Dimensions End Launch Connector Dimensions Field Replaceable .375" Square Flange Connectors are Available in Male or Female Configurations. Standard Profile Connectors Low .

AEQB Super QuickBooks-Export (i.e. Accounting-Export QuickBooks) BRW Super Browse DIA Super Dialer FF Super Field-Filler IE Super Import-Export INV Super Invoice LIM Super Limiter PCD Super Passcode QBE Super QBE SEC Super Security TAG Super Tagging MHSTF Super Stuff (a.k.a

Service: 42A 42 42B 42A 42 42B 42A 42 Operator: SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Piccadilly Gardens, Piccadilly Gardens (Stop J) Depart: 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 Manchester Royal Infirmary, Royal Infirmary 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28

1 Information on this Document SMA America, LLC 10 SPW-WebconPB-US-IA-en-11 Installation Manual Nomenclature Abbreviations Complete designation Designation in this document Photovoltaics PV SMA America Production, LLC SMA SMA Solar Technology Canada Inc. SMA SMA Speedwire Speedwire SMA Cluster Controller Cluster Controller

OLIMPIADE SAINS KABUPATEN/KOTA SMA 2018 OSK Matematika SMA (Olimpiade Sains Kabupaten/Kota Matematika SMA) Disusun oleh: Pak Anang . Pembahasan Soal OSK SMA 2018 OLIMPIADE SAINS KABUPATEN/KOTA SMA 2018 OSK Matematika SMA (Olimpiade

Organization consists of people who interact with each other to achieve a set of goals. 1.1.6 Colleges of Education as an Organization: College of Education is classified as an organization or a social system built to attain certain specific goals and defined by its own boundaries. It works as a social system in its own right. Colleges of Education like other organizations are unique in their .