Acknowledgement - Fu Hong

3y ago
67 Views
2 Downloads
903.87 KB
7 Pages
Last View : 7d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Helen France
Transcription

NOM ÅâåçïäÉÇÖÉãÉåí !"# %& OMMS Q N OMMT P PN !"# !"# %&'()* ,-./012qÜÉ pçÅáÉíó ïçìäÇ äáâÉ íç ÉñíÉåÇ çìê ëáåÅÉêÉ Öê íáíìÇÉ åÇ ééêÉÅá íáçå íç íÜÉ ÑçääçïáåÖ çêÖ åáò íáçåë åÇáåÇáîáÇì äë ïÜç Ü îÉ ÖáîÉå íÜÉáê ëìééçêí áå ã åó ï óë ÇìêáåÖ íÜÉ é ëí óÉ ê EN éêáä OMMS J PN j êÅÜ OMMTFK !"# %&'(!"# %&'!E F !!"!"# %!"#E F !! ! !!!"# %&'!"# %!"# %&'(!"#!"# !"# %

NON !"# !"# %&' ! ! E F ! ! E F! !"# %&' ! !"# !" ! !"# ! E F !

NOO ! E F! E !F ! !"# ! Ç Ü å ÄÇìä h óìã pìÑÑá Ç Çî åÅÉ çêéçê íÉ j å ÖÉãÉåíiáãáíÉÇ äÑêÉÇ vÉìåÖ C ç äáÅÉ jçâ ãáÉ i ï ãáíó iç ãó ÜÉìåÖ åÇó i ì Ü êáíó cçìåÇ íáçå iáãáíÉÇ åÖÉä åÖÉä vì åáí iáì åå Ü å ååÉ Üçï ååáÉ iç m ëá m ÅáÑáÅ êÖç EehF iíÇ ééäÉ a áäó ééäÉ a áäó Ü êáí ÄäÉ cçìåÇ íáçå êÅìääá cçåÖ C kÖ êíÜìê d êÅá êíï êÉ iáãáíÉÇ ëá m ÅáÑáÅ êÖç qs ì h ê iìÉå ì vÉìåÖ táåÖ pÉÉ ìJvÉìåÖ e ì pÜáåÖ ìíáëã m êÉåíë kÉíïçêâ cçìåÇ íáçå âÉê C jÅhÉåòáÉÉää çåï ó båíÉêéêáëÉë iáãáíÉÇ á pìá i á ããó i á åÇó Üçï éáí ä i âÉ mêçéÉêíó iíÇ éêáÅçêå Ec ê b ëíF ç êçä p ê Ü aêÉï êçä v ì êêáÉ Ü ì Éãã båíÉêéêáëÉ ç iíÇ Ü å áåÖ háí Ü å ç c å Ü å Üç t áI gçëÉéÜ Ü å Üçê páåÖ Ü å ÜìåÖ e óI páãçå Ü å c í ÜçåÖ Ü å cì hÉìåÖ Ü å eç c áI cÉäáñ Ü å eçå ÜìÉå Ü å eìåÖ t á Ü å h içâ Ü å h ã t Ü Ü å háå t Ü Ü å háí kÖ åI háííó Ü å hìí pÜáåÖ Ü å hïÉá p åÖ Ü å i á e Ü å j å ÜáåÖ Ü å j å táåÖ Ü å j ó iÉÉ Ü å jáì pÜÉìåÖ Ü å lá pìÉí Ü å pÉÉ jáåÖ Ü å pÉâ hï å Ü å pÜáåÖ váåÖ Ü å pÜì Üáì Ü å páì c áI cÉäáñ Ü å pìâ e I gÉååáÑÉê Ü å pìâ vÉÉ Ü å pïÉÉ jÉá Ü å t á e å Ü å t á eçåÖ Ü å t á j å Ü å táåÖ Ü å táåÖ eáåÖ Ü å táåÖ mçI o áåÄçï Ü å váå vÉÉI bêáÅ Ü å vì vìâ Ü åÖ Üáì ÜÉåI g åáÉ Ü åÖ eçá vá Ü åÖ hïçâ qáåÖ Ü åÖ j åI fêÉåÉ Ü êäÉë e m êâÉê Ü êåÖ oìÉåå fåÇìëíêá ä çãé åó Ü ì Üçê vìÉå Ü ì p á eçåÖ ÜÉ váå eçåÖ ÜÉåÖ Üá e ì ÜÉåÖ i á Üìå ÜÉåÖ pÜÉÉ páåÖI m íêáÅâ ÜÉåÖ pìâ t åI oÉäáë

NOP ÜÉåÖ táåÖ iáãI cê åÅÉëÅç ÜÉåÖ táåÖ káåÖ ÜÉêáÉ ÜÉìâ cìåÖ váåÖ ÜÉìåÖ áâ cìåÖ ÜÉìåÖ Üìá hç ÜÉìåÖ h ã ÜÉìåÖ ÜÉìåÖ hÉÉ qçåÖ ÜÉìåÖ háå ÜìåÖ ÜÉìåÖ háå jáåÖ ÜÉìåÖ háí i áI ãó ÜÉìåÖ hï á ÜáåÖ ÜÉìåÖ hïçâ ÜÉçåÖ ÜÉìåÖ p á t óI a îáÇ ÜÉìåÖ pÜì cìå ÜÉìåÖ vìâ ÜáåÖ ÜÉìåÖ vìâ ÜìåI ÉäáåÇ Üáã hïçâ iÉìåÖ Üáå Üá ëëçÅá íáçå Üáå iáÖÜí åÇ mçïÉê çãé åóiáãáíÉÇ Üáì Üçï ëëçÅá íáçå pÉÅçåÇ êópÅÜççä Üáì gáã Üáì háí iáåÖ Üáì mìí v ì Üáì p ì Üì Üáì pìâ j åI íÜÉêáåÉ Üáì pòÉ i á Üç Üá váåI m íêáÅâ Üçá Üìå Üáì ÜçêÇáç Ü å Üçï háåÖ pÜáåÖ Üçï jìå pìã qçåÖ cçìåÇ íáçå iíÇ Üçï vìÉå jÉá Üêáë i á Üêáëíáå eç ÜêáëíáåÉ iÉçåÖ ÜêáëíáåÉ tì Üì ÜìåÖ Üá Üì ÜìåÖ iáã Üì háí qáåÖ Üì i á hìÉå Üì váå hìÉå Üì váå i å ÜìÉ váå váå Üìá eáåÖ hï åI táääá ã Üìá vìâ iáåÖI oçë åå Üìå vÉìâ Üìâ ÜìåÖ Üáå t á ÜìåÖ háí iáåÖ ÜìåÖ hïçâ iÉìåÖ ÜìåÖ q á Üá çäÖ íÉJm äãçäáîÉ EehF iáãáíÉÇ çããÉêÅá ä o Çáç mêçÇìÅíáçåëiáãáíÉÇ çêáååÉ oÉãÉÇáçë çêêÉÅíáçå ä pÉêîáÅÉë aÉé êíãÉåípéçêíë ëëçÅá íáçå êóëí ä i ã êóëí ä váéa eáåÖ Ec ê b ëíF ç iáãáíÉÇa Ü ÜçåÖ eçåÖ Ejçíçê pÉêîáÅÉ ÉåíêÉF iíÇa îáÇ mÉêêÉíía îó tçåÖaÉ Åçåëaáì Üìå qçåÖaçãáåáÅ ÜÉìåÖaçêáë hìaê C jêë tçåÖ h ã hÉÉI páãçåaê äÉñ åÇÉê ÜáìJhá i ãaê Ü å vÉÉ iáåÖI fêÉåÉaê ÜìåÖ pÜáåÖ e I d ÄêáÉäaê j å t á hïçåÖI a îáÇaê bêá m v iáaê e ï êÇ eçaê eç i á ÜáåÖI p Äêáå aê i ãaê j êá mv Üáâaê o ãçå oìáòaê qt c åaê t í hïçåÖ p åÖaê t í pìåÖ j å iáåÖI bääÉåaê tçåÖ váå t áaê tçåÖ vì ÜÉìåÖaêë oáÅÜ êÇ Ü êäÉë C bëíÜÉê vÉïéáÅâiÉÉ Ü êáí ÄäÉ cçìåÇ íáçåbÇÇó iÉìåÖbÇå dêìëéÉbÇï êÇ g ãÉë aêÉïbÇïáå i á C ç iíÇbä áåÉ eìá jì máåbä áåÉ hççbäáò m åÖbäáò s eçÜbãéÉêçê båíÉêí áåãÉåí dêçìé iáãáíÉÇbåÇÉ îçìê iíÇbêáÅ iÉÉbëíÜÉê q ãbîÉêÖäçëë qçìêë ç iíÇc å hï á cççåcáÉäÇÑìä iíÇcáêëí içíìë ç iíÇcçâ a îáÇ äáëí áêcçåÖ Üá t Ücçç ÜÉ cìâI g ãÉëcê åÅáëÅ å lêÇÉê eçåÖ hçåÖ äá ëc åÅáëÅ å c íÜÉêcê åâä åÇ píÉéÜÉåcì h á eìåcì táåÖ e êícìåÖ Üá c ícìåÖ Üçá ÜÉìåÖI oáÅâócìåÖ Üçá t åcìåÖ Üìá hìÉåcìåÖ eáì jÉácìåÖ eìåÖ qáãcìåÖ jÉÉ iáåcìåÖ mìá iáåÖI m ìäáåÉcìåÖ pÜìá háI páãçåd äÉêáÉ lê Jlê d êó tçåÖdÉçÑÑêÉó g ãÉë aêÉïdádá içdçÇÑêÉó i ãdçÇïáå Ü ådççÇ aÉÅáëáçå fåíÉêå íáçå ä iáãáíÉÇdççÇÇ äÉ iáãáíÉÇdçêÇçå m äãÉêdìå táåÖ t åe ê Üìá pÜ åeÉáÇÉäÄÉêÖ eçåÖ hçåÖ iíÇeÉäÉå iÉìåÖeÉåêó ÜÉåÖeÉêÄë dÉåÉê íáçå fåíÉêå íáçå ä iíÇeç Üáì e I j áëóeç eçå jáåÖeç eçç hìÉåeç h ã eáãeç h ã vÉÉeç lå mçåÖeç p ì Üìåeç t å eáåÖeç táåÖ ÜÉçåÖeç táåÖ t åeçå v ì q âeçåÖ hçåÖ ÇÉåò jìëáÅ ëëçÅá íáçåeçåÖ hçåÖ açã áå k ãÉoÉÖáëíê íáçå ç iíÇeçåÖ hçåÖ bÅçåçãáÅ gçìêå äeçåÖ hçåÖ bÅçåçãáÅ qáãÉëeçåÖ hçåÖ eçìëáåÖ ìíÜçêáíóeçåÖ hçåÖ eçìëáåÖ pçÅáÉíóeçåÖ hçåÖ j êâÉíáåÖ pÉêîáÅÉ iáãáíÉÇeçåÖ hçåÖ qê ãï óë iáãáíÉÇeçåÖ váé pÉêîáÅÉ ç iíÇeìá ÜìåÖ jáåÖ

NOQeìá h ì máåÖI qÉêêóeìá mç háåÖI píÉîáÉeìåÖ áääeìåÖ Ü â hï åI oáåÖçeìåÖ j å háI g ÅâófâÉÄ å fåíÉêå íáçå ä eçåÖ hçåÖ Ü éíÉêfé Ü â tççåfm fåíÉêáçêë iíÇfé mç qáåÖfêÉåÉ Ü åfêÉåÉ vÉìåÖfêáë i ïfí äá å Ü ãÄÉê çÑ çããÉêÅÉ áå eçåÖhçåÖfîó iág tçåÖ C çg ÅâáÉ m åÖg êÇáåÉ iäçóÇ qÜçãéëçå iáãáíÉÇg êÇáåÉ j íÜÉëçå dêçìég êÇáåÉ j íÜÉëçå iáãáíÉÇg ó tçåÖgáåç ÜÉåÖgçÉ ÜçïgçÜå iÉïáë iäçóÇgçÜå jÅåáÉgçÜååó i ìgçóÅÉ q ãg’ë mìÄäáÅ íáçå iáãáíÉÇgìäá å Ü ì C êó å Ü ågìëéÜáåÉ iìâh C É ìíó ÉåíêÉh t vìÉåI hÉîáåh á pÜáåÖ j å ÖÉãÉåí pÉêîáÅÉë iíÇh âìóç eçåÖ hçåÖ ç iíÇh å máâ t ÜI ÉÅáäá h êáÉ tçåÖh ííáÉ cìåÖh C çhÉëïáÅâ cçìåÇ íáçå iíÇhÉìåÖ hÉÉ çåëíêìÅíáçå iíÇhç Üìå e óhç hïçâ eáåÖhçåÖ áâ ÜìåhçåÖ háí jáåÖhçåÖ hï á áåÖhçåÖ pìá c åhçåÖ t å vÉÉhçåÖ vìâ páãhçç açêçíÜÉ dÉê äÇáåÉhçïäççåJ åíçå o áäï ó çêéçê íáçåhìåÖ táåÖ iáåÖhï å Üìå q âI d êóhï å jç cìåI çååáÉhï å mìá t Ühï å páì iáåÖhï å táåÖ táåÖhï å vìÉ vìáhïçâ ÜáÉåhïçâ hÉÉhïçâ j å hÉÉhïçâ qëò iÉìåÖhïçâ váåi á eç váåi á eçá t åI Éêå ÇÉííÉi á eìåÖ c åi á pìÉí cçåÖi á táåÖ hÉìåÖi á váåÖ hìÉåi á váåÖ pÉÉI qÜçã ëi ã i á pÜÉìåÖi ã k ãi ã lá eáåÖi ã t á hìÉåi ã t á iáåÖi ã t á j åi ã vìÉí iáåÖi ì cçç váåi ì h ã mìái ì hïçâ hÉìåÖi ì jáì pÜÉìåÖI íÜói ì váã h ái ì váã máåÖi ï hìá iÉìåÖi ï hïçâ eìåÖi ï pÜççâ j åI a îáëi ï pÜìâ c åiÉ j åÉÖÉiÉÉ Ü â içåÖiÉÉ ÜáåÖ eìåÖiÉÉ eçï ÜáÜiÉÉ eìåÖ q íiÉÉ h t ÜiÉÉ h ã máåÖiÉÉ háå ÜìåI ä åiÉÉ hìãiÉÉ j å váI iÉãçåiÉÉ jÉá cçåÖiÉÉ páâ mìáiÉÉ páì e åÖiÉÉ páì t ÜiÉÉ qáå ÜáiÉÉ t á ÜçáiÉÉ vìâ váåÖiÉÖ ä áÇ aÉé êíãÉåíiÉç Ü åiÉçå ÜÉìåÖiÉìåÖ ÜÉìåÖ ÜçáiÉìåÖ Üìá p åI åíÜÉ iÉìåÖ ÜìåÖ i ãiÉìåÖ háí iáåÖiÉìåÖ háí váìiÉìåÖ hìå e åÖiÉìåÖ hïçâ jáiÉìåÖ jáåÖ eóãiÉìåÖ máåÖ ÜìÉåiÉìåÖ p ì váåÖiÉìåÖ pÜìÉí máåÖiÉìåÖ pÜìâ vÉÉiÉìåÖ páì eçåiÉìåÖ páì i åI qÉêÉë iÉìåÖ pìá ÜáåÖiÉìåÖ pòÉ táåÖI g ãÉëiÉìåÖ qáí çêåI qáãÉóiÉìåÖ t á máåÖiÉìåÖ t á qçåÖiÉìåÖ táåÖ háiÉìåÖ tçåÖ e óiÉìåÖ vìá jáåiá ÜìåÖ eçiá açáiá háå t áiá i á háåÖiá pìâ cìåiá qçåÖiá táåÖ hÉáiá tççå t åiáÉ hïçâ t áI äÄÉêíiáäá å váéiáå ÜÉâ jáåÖiáå vì qçåÖiáì máåÖ pÜìåiáì v å hÉìåiáì váé hÉìåÖiáò Üçïiáò jìáiç Üá ÜÉçåÖiç eìåÖ váéiç j å háãI e ííáÉiç jìå váåÖiç pç jÉáiç pìåÖiç táåÖ e åÖiçÅâ cìåÖ i åiççâ aÉëáÖå iáãáíÉÇiçìáë ÜÉåÖiçï pÜáåÖ Üçóiì iì iÉÉiìÅ åç EehF qê ÇáåÖ ç iáãáíÉÇ

NORiìá h áj e åÖ ÜÉçåÖj h ã t Üj pìâ vÉÉj ÄÉä ÜìåÖj ÄÉä qëÉj ÄäÉ páìj ÖÖáÉ iÉìåÖj â Üáå eìåÖj â eçåj â h ã hìáj â i á pòÉI iáòòáÉj â v å táåÖI eÉåêój å lá Üìj å mìá pÜ åj å p ì t áI j êá j åÇó i áj êÅçäáåâ fåîÉëíãÉåíë iíÇj êá çêÇÉêçj êá tçåÖj êáç j ê òòáj êó váéj êóâåçää çåîÉåí pÅÜççä Emêáã êópÉÅíáçåFjÇã i ã pç kÖ åjÇã páå pç áåÖjÉÇá fåíÉêå íáçå iíÇjÉêÅá pÉèìÉáê a’ äã Ç oÉãÉÇáçëjá eç qê ÇáåÖ çãé åójá ç cìåÖ jÉájáÅÜ Éä ÜÉåÖjáÇ ë mêáåíáåÖ dêçìé iíÇjáääÉê i ãjáå âç fåíÉêå íáçå ä çãé åójáåâÑ áê fåëìê åÅÉ j å ÖÉãÉåí iíÇjçâ hï å eìåÖI eÉåêójçâ i ì jÉÉI gìÇójçâ q â t ájçâ vìá pòÉjê kÖ páì j åjê C jêë h ã h á eçåÖI gçÜåjê C jêë vì pÜìâ páìI m íêáÅâjê äÄÉêí iÉÉ C jêë iÉÉ Ü å háí ÜáåÖjêë bëíÜÉê aÉ pçìë jêë cäçêÉåÅÉ p d Üì åÖ ÜÉåÖjêë gÉååó eìájêë iáéíçå Üì åÖI gmjêë tçåÖ cìåÖ vìâ qçåÖI ÖåÉëjêë tçåÖ iá pÜìÉå mìáI ÖåÉëjë läáî Üìjë mÜóääáë tçåÖjë tçåÖ páì vìåÖjqo çêéçê íáçåjìÖÖÉêá cê åÅÉëÅçjìëáÅ fÅçå oÉÅçêÇë iíÇjìëáÅ mäìëkÉäëçå ÜçïkÖ ÜáåÖ c íI o óãçåÇkÖ Üçê háåkÖ cìåÖ vÉÉkÖ eçâ ÜÉìåÖkÖ h ã ÜìåÖkÖ jÉá hìÉåI wçå kÖ p á ÜÉçåÖI gçÜåkÖ p ì j åkÖ t á cìåI gìÇókÖ t á máåÖkÖ vÉÉ t kÖ á qáåÖ iÉìåÖkÖ å cçåÖkçÄäÉ êçïå fåíÉêå íáçå ä iíÇlÅÅìé íáçå ä p ÑÉíó åÇ eÉ äíÜ çìåÅáälÑÑáÅá ä pçäáÅáíçê’ë lÑÑáÅÉlååáåÖ êÉ ãáÅ aÉåí ä i Äçê íçêólêáÉåí lîÉêëÉ ë çåí áåÉê iáåÉlìê i Çó çÑ içìêÇÉë ÜìêÅÜjê m C jêë j m äãÉêm ÅáÑáÅ båíÉêéêáëÉ EehF iíÇm åÖ ÜÉ ÜÉìåÖm åÖ pìâ h ãm ç h á eëì åI mÜáäáém êâ fëä åÇm êíåÉêëÜáé cìåÇ Ñçê íÜÉaáë Çî åí ÖÉÇm ì h váåm ì t á h ãm ìäáåÉ iÉìåÖm ìäáåÉ tçåÖm ìäáåÖ ÜÉìåÖmÉ êëçå bÇìÅ íáçå ëá iíÇmÉÖÖó iÉÉmÉêêó vìÉåmÜ åí ëêá qÜ ê âçä Ü íìêçåmÜóääáë iÉÉmççå içâ Üìåmççå páì h ãI lëÅ ê c ê Ç ómççå t á iìåÖmççå t á vÉÉI o áåÄçïmçé êí dêçìé iíÇmêçÑ oçÄÉêí i pÅÜ äçÅâmëëáçå aÉëáÖå pak eamìå p ì i ånìÉÉå bäáò ÄÉíÜ cçìåÇ íáçå Ñçê qÜÉjÉåí ääó e åÇáÅ ééÉÇo Çáç qÉäÉîáëáçå eçåÖ hçåÖo óãçåÇ iÉÉoÉ ä qáãÉ bñéêÉëë çãé åóoÉÄÉÅÅ t åoÉã Ç cçìåÇ íáçå iáãáíÉÇoç ÇëÜçï eçäÇáåÖë iíÇoçë iáoìÇçäÑ jìääÉêp Üçï C çp c iìâp ã iÉìåÖp åÇó Üçáp îáääë EeçåÖ hçåÖF iáãáíÉÇpÅÜççä çÑ çåáåìáåÖ åÇ mêçÑÉëëáçå äpíìÇáÉëI qÜÉ ÜáåÉëÉ råáîÉêëáíó çÑeçåÖ hçåÖp jm Ü êáíáÉë iáãáíÉÇ J léÉê íáçåp åí ä ìëpÉ ëçå EeçåÖ hçåÖF ÖÉåí iíÇpÜ ã háå hápÜÉâ v ì iáåÖI ä êÉpÜÉì há kÖ iìãpÜáêäÉó tçåÖpÜìã Üá eìåÖI hÉäîáå C iÉìåÖ mìáhÉáI mÉÖÖópÜìã j v C eìåÖ p v fpÜìã vá hïÉåpáãçå c p iápáãçå iÉÉpáãçå tçåÖpáåÖ m ç a áäó kÉïëpáåç bëí íÉë j å ÖÉãÉåí iíÇpáì c å t páì i á t åI tÉåÇópáì t á m åÖpáì t á v åI oÉÄÉÅÅ páì tÉá iáåI g åÉípáì vÉìåÖ c áI mÜáäáépáì vÉìåÖ eçïph vbb jÉÇáÅ ä cçìåÇ íáçåpç eçá eçpç eìåÖ c åpç t á vÉÉpçÅá ä tÉäÑ êÉ aÉé êíãÉåípê äÄÉêí i ìpí cê åÅáë u îáÉêDë çääÉÖÉpí gçÜå qÜÉ éíáëí m êáëÜpí gçëÉéÜDë ÜìêÅÜpí gçëÉéÜDë i ÇáÉë dìáäÇpí m ìäDë m êáëÜpí åÑçêÇ eçìëÉpí ê mçïÉê mêçÇìÅíáçåpíÉää eç

NOSpíÉää kÖpóÇåÉó g ãÉë içïÅçÅâI j bpóåÉêÖáÉë j å ÖÉãÉåí pÉêîáÅÉë iíÇpòÉíç jÉá Üìq iÉìåÖq á h ã hïçåÖq á t Ü aáëéÉåë êóq á t áq åÖ Üáì váåÖI iáäá åq åÖ i á cìåÖq åÖ i á t Üq åÖ i á váq åÖ mìá i áq åÖ t á váåq åÖ v ã mçêqÜÉ åâ çÑ b ëí ëá qÜÉ íÜçäáÅ aáçÅÉëÉ çÑ eçåÖ hçåÖqÜÉ ÜáäÇ aÉîÉäçéãÉåí ÉåíêÉqÜÉ c ê b ëí j ëçåáÅ ëëçÅá íáçå cçê Ü êáíóqÜÉ eçåÖâçåÖ åÇ pÜ åÖÜ á åâáåÖ çêéçê íáçå iáãáíÉÇqÜÉ eçåÖ hçåÖ ÜÉÑë ëëçÅá íáçåqÜÉ eçåÖ hçåÖ fåëíáíìíÉ çÑ bÇìÅ íáçågçÅâÉó äìÄ mêáã êó pÅÜççäqÜÉ eçåÖ hçåÖ gçÅâÉó äìÄ Ü êáíáÉëqêìëíqÜÉ eçåÖ hçåÖ mçäóíÉÅÜåáÅ råáîÉêëáíóqÜÉ jáëëáçå êó páëíÉêë çÑ pí çäìãÄ åqÜÉ rmp cçìåÇ íáçåqÜçã ë i áqç hççå j åI eÉåêóqç jÉá iáåI jóäÉåÉqçããó Ü åqçããó qáåÖqçåÖ háí ÜáåÖqçåÖ i ìê ÜêáëíáåÉqçåÖ m â ÜìÉåqçåÖ qëò kÖ áqçåó i ïqë åÖ Üáå eìåÖqë åÖ h ã pÜáåÖqë åÖ j å vÉÉqë åÖ v ã hìÉåI açå äÇqë åÖ v í há åÖqë åÖ vìÉå hï åI bî qëÉ iç m iáãáíÉÇqëÉ pç pìãI cáçå qëÉ t á i åqëÉ vÉå jáåÖqëç Ü ì t åqëç mìå qçqëìá eçå iÉìåÖI eÉåêóqëìá h á eçqëìá hï á cçåÖqëìá q ç iÉáI gÉååáÑÉêqëìá vìâ eáåÖqs tÉÉâäórêÄ å mêçéÉêíó j å ÖÉãÉåí iíÇs ëíÑáÉäÇ fåîÉëíãÉåí iíÇsÉê Ü åsáÅâó ÜÉìât á mìá pòÉI eÉåÇÉå t ää ÅÉ m åÖt å eç vìÉt å háåÖ Üát å háåÖ v åt å máåÖ Ü ì C t å Ü å váÅâ jìát åÖ q í bäÉÅíêáÅ ä båÖáåÉÉêáåÖ çt í cìåÖ ÜáåÖtÉääJj íÉ fåîÉëíãÉåí iíÇtÉñ bêåëí dtáäÇä åÇ fåîÉëíãÉåí iíÇ C jêë qáãvìåÖtáåÖ tçåÖtç jÉá q êtçåÖ áâ t áI gç ååÉtçåÖ Üá hïìåI j êíáåtçåÖ e åÖ q átçåÖ eçåÖ hátçåÖ eçì váåÖtçåÖ h hìátçåÖ h á v ítçåÖ h ê t ÜtçåÖ h ó iìåÖtçåÖ háã jáåÖtçåÖ háå pÜáåÖtçåÖ hìí máåÖtçåÖ i á ÜìåtçåÖ i é váåÖI píÉää tçåÖ iìá eáãI jçåáÅ tçåÖ j å ÜáìtçåÖ m â hï åtçåÖ máâ háåÖtçåÖ pÜì h óI bÇáíÜtçåÖ páì hìãI h ííótçåÖ qáåÖ p åI qÉêÉë tçåÖ t á eìåÖtçåÖ v ì eìåÖI gçÉätçç ÜÉ jçóI Éííótçç h ÜìåÖI a ïëçåtçêäÇDë p äí C iáÖÜí Ü êáí ÄäÉcçìåÇ íáçåv Üó Öáä kÉÅ íá Ü Çáê C jáëë Ü åvìå vìåI ãÉääá v ã iç pòÉv ëãáåÉ Üáv ì lá hìÉåv ì mìá háív ì pìâ v åv ì vÉÉ máåÖvÉääçï m ÖÉvÉìåÖ ÜÉÉ pÜáåÖI åíÜçåóvÉìåÖ eçá t ÜvÉìåÖ lá iáåÖvÉìåÖ páì eìåÖvÉìåÖ pòÉ j åvÉìåÖ v í e åÖváåÖ lá ÜìåÖváé Üìå eáìI oÉÄÉÅÅ váé eç j åváé jÉá vÉÉváì h á hïçåÖváì i á Üìåváì t á hìÉåI oçååóvçâ h j âvì hïçâ t áI jáÅÜ Éävì m â ÜìÉåvì máâ h ãvì páã hìÉåI h íáÉvìÉ pÜá hïçåÖvìÉå hïçâ táåÖI hÉäîáåvîçååÉ içvîçååÉ kÖ áwççã åÇ páòÉ ÇîÉêíáëáåÖ ÖÉåÅóiíÇ !"# %&'()*" , !"# lïáåÖ íç äáãáíÉÇ ëé ÅÉI ïÉ êÉÖêÉí Ñçêåçí ÄÉáåÖ ÄäÉ íç éêáåí íÜÉ å ãÉë çÑ ää Ççåçêë

Chan Ho Fai, Felix Chan Hon Chuen Chan Hung Wai Chan Ka Lok Chan Kam Wah Chan Kin Wah Chan Kit Ngan, Kitty . Elaine Koo Eliza Pang Eliza V Hoh Emperor Entertainment Group Limited Endeavour Ltd Eric Lee Esther Tam . Lee Kam Ping Lee Kin Chun, Alan Lee Kum Lee Man Yi, Lemon Lee

Related Documents:

Ho Chi Minh City SB1 19 Ho Chi Minh City SE 4 Hong Kong CR1 6 Hong Kong DV 10 Hong Kong F2B 1 Hong Kong F3 6 Hong Kong F4 2 Hong Kong FX 2 Hong Kong IR1 20 Page 12 of 30. Post Visa Class Issuances Immigrant Visa Issuances by Post

Occurrence and significance of thunderstorms in Hong Kong Choi E.C.C.a, Mok H. Y. b. & Lee T. C. b a Department of Building and Construction, City University of Hong Kong, Hong Kong bHong Kong Observatory, Hong Kong ABSTRACT: Hong Kong is situ

Core-competencies for registered nurse grade (Internal official document). Hong Kong SAR: Author. The College of Nursing, Hong Kong. (1993). Standards for nursing practice. Hong Kong: Author. The Nursing Council of Hong Kong (2004). Core-competencies for registered nurses (general). Retrieved from

The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (Incorporated in Hong Kong with limited liability by guarantee) 3/F, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong Tel: (852) 2881 6177 Fax: (852) 2881 5050 Email: ask@hkics.org.hk (general) cpd@hkics.org.hk (professional development)

The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (Incorporated in Hong Kong with limited liability by guarantee) 3/F, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong Tel: (852) 2881 6177 Fax: (852) 2881 5050 Email: ask@hkics.org.hk (general) ecpd@hkics.org.hk (professional development)

institution incorporated in Hong Kong by or under the Companies Ordinance (Cap. 32) or any other Ordinance and any reference to a bank incorporated in Hong Kong, a deposit-taking company incorporated in Hong Kong or a restricted licence bank incorporated in Hong Kong shall be construed accordingly; “authorized institution incorporated outside .

Budweiser Brewing Co APAC, listed in Hong Kong (1 lot 1 CFD) Equities Hong Kong 6820 FriendTimes Inc Equities Hong Kong 2103 Sinic Holdings Equities Hong Kong 9988 Alibaba Group Holding Equities Hong Kong TABAK Philip Morris Equities CZ Prague SE

Sep 03, 2019 · Hong Kong ranked as the fifth-largest market for U.S. fruit exports and the United States was the third-largest supplier for Hong Kong by value in 2018. The United States exported USD347 million worth of fresh fruits to Hong Kong. Though U.S. fresh fruit exports to Hong Kong remain