2019 2020 Baldridge Excellence Framework Education

3y ago
104 Views
4 Downloads
1.81 MB
113 Pages
Last View : 10d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Evelyn Loftin
Transcription

��ศฉบับปี 19-2020 Baldridge Excellence Framework (Education)Proven leadership and management practices for high า วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(Draft) EdPEx Criteria V 18112563

�ที่เป็นเลิศบทนา : โครงร่างองค์กร1. การนาองค์กร2. กลยุทธ์3. ลูกค้า14. การวัด การวิเคราะห์ �ู้5. บุคลากร6. ระบบปฏิบัติการ7. ��คะแนน สาหรับหมวด �น สาหรับหมวด �� ี่สาคัญของ Baldrige Excellence Framework (Education) �กณฑ์Educational Performance Excellence (EdPEx) จากเกณฑ์ปี 2558-2561 94449546265666975831หมายเหตุ �้า ในอภิธานศัพท์ CUSTOMER: ลูกค้า หน้า 86On the Webสามารถ download เกณฑ์ EdPEx และเอกสารต่างๆ �ี่ www.edpex.org(Draft) EdPEx Criteria V 18112563

��ารที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)เกณฑ์ EdPEx เสริ มพลั งให้ ส ถาบั นบรรลุ เ ป้าหมาย ปรับปรุงผลลั พธ์ �มารถในการแข่งขัน �วโลกใช้ Baldrige Excellence Framework (เกณฑ์บัลดริจ) � าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ยั่ ง ยื น องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล บั ล ดริ จ คื อ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น ต้ น แบบระดั บ ประเทศ และจากการที่ อ งค์ ก รเหล่ า นี้ ได้ แ บ่ ง ปั น แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ อย่ า งกว้างขวาง นินการและผลลัพธ์ ��ระเทศและโลก ��ดริจ �คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ��ารที่เ ป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ��ฐ(Public Sector Management Quality Award: PMQA) และกรอบการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานรั ฐ วิส าหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมทั้งเป็นส่ ว ��ริการสุขภาพ (Hospital Accreditation: HA)สาหรับเกณฑ์ EdPEx นั้น �มศึกษาไทย �ิศ �กับนานาชาติเกณฑ์ EdPEx เพิ่งจัดตั้งใหม่ กาลังเติบโต �เป็นเวลานาน �ความท้าทายในทุก ๆ วันและในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ��เช่นกันเกณฑ์ EdPEx ��ด้นอกจากนี้ เกณฑ์ EdPEx ��สาคัญดังนี้ �� �ได้ กษา การทาให้ผู้นา �ับ �เห็นภาพเดียวกัน �จ การทาความเข้าใจ และตอบสนอง �มอื่น � �� งต้นนี้ � มีความชัดเจนขึ้น และทุกกลุ่ม (ผู้นา บุคลากร �กลุ่มอื่น ) EdPEx Criteria V 18112563

��ารที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 �ว่า เกณฑ์ EdPEx �ท่านเกณฑ์ EdPEx ด ๆ ก็ได้ �่า องค์กร (หน้า 17-22) ��สาคัญ เกณฑ์ EdPEx ��สรรค์ ปรับเปลี่ยน �ีความคล่องตัว ��าเนิ น การดีต่อเนื่ อง เช่น Plan-Do-Study-Act [PDSA] �ื่อให้ ได้การรับรอง การใช้International Organization for Standardization [ISO] series เป็นต้นเกณฑ์ EdPEx มีบทบาทที่สาคัญ 3 ดีขึ้น ��องสถาบันการศึกษา เพิม่ ขีดความสามารถ �้น �� ๆในประเทศ �องสถาบัน �ดทาแผนกลยุทธ์ �ียนรู้เกณฑ์ EdPEx มสาคัญ 3 ข้อคือ1. 2. �งไร3. ่างไรเกณฑ์ EdPEx ช่ว ยให้ ส ถาบั น บริห บัน ให้ เป็นหนึ่ ง เดี ย �ธกิจ �่างต่อเนื่อง �ารที่เป็นเลิศ ซึ่งก็คือ “มุมมองเชิงระบบ” ��์ ได้แก่ �ลัก เกณฑ์ 7 �อมโยงกัน ��ิดหลักเกณฑ์ EdPEx มีฐ ��บในองค์ กรที่มีผ ลการดาเนิน การที่ ดี(หน้า 1-12) 11 ด้านดังนี้ มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective) �ีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) �่งเน้นผู้เรียน �น (Student- and customer-centered Excellence) �บคน (Valuing people) ��ตัว (Organizational learning and agility)(Draft) EdPEx Criteria V 18112563

��ารที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ค �เร็จ (Focus on นวัตกรรม (Managing for ช้ข้อมูลจริง (Management by ์ให้สังคม (Societal วามโปร่งใส (Ethics and ��่าและผลลัพธ์ (Delivering value and งเกณฑ์ EdPEx (หน้า 17-61) ��ัฒนาของตนเอง ใน 7 าบัน1. การนาองค์กร: ��อย่างไร ��นที่ดีอย่างไร2. กลยุทธ์: ��่างไร3. ลู กค้า : สถาบั น รั บ ฟัง สร้ างความพึงพอใจ และสร้างความผู กพัน �ค้า กลุ่ มอื่นอย่างไร4. การวั ด การวิ เ คราะห์ และการจั ด การความรู้ : สถาบั น ใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ เ ชื่ อ ถื อ �ใจอย่างไร5. บุคลากร: ่บุคลากรอย่างไร6. ระบบปฏิบัติการ: �่างไรว่า �ารศึกษา ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ �กิจอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ7. ผลลัพธ์: ฑ์หมวดต่าง ๆ เหล่านี้ �ิงระบบของสถาบัน �มโยงระหว่างกัน เช่น1. ��ในหมวด 1-6 �ขึ้น (หมวด 7)2. งกลยุทธ์3. ��วกับ ผู้ เรียน �คะแนนสาหรับเกณฑ์ EdPEx นี้ �นการหรือผลลัพธ์ �้งกระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) ได้ใน 4 มิติรายละเอียด � (หน้า 66-67)(Draft) EdPEx Criteria V 18112563

��ารที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 งกระบวนการ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ �ทาให้งานสาเร็จ เกณฑ์ EdPEx ��งกระบวนการ ใน 4 มิติ ดังนี้1. แนวทาง (Approach): สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรที่ จ ะท าให้ ง านของสถาบั น ประสบผลส าเร็ างไร2. �ไปปฏิบัติ (Deployment): �่างไร3. การเรียนรู้ (Learning): ียงใด ��ันได้ดีเพียงใด องค์ความรู้ใหม่ ๆ �ัตกรรมหรือไม่4. การบู ร ณาการ (Integration): แนวทางต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ส ะท้ อ นสิ่ ง ที่ ส ถาบั น จ าเป็ น ต้ อ งท า/มี(Organizational needs) ทั้งในปั จ จุ บั นและอนาคตอย่ างไร �ฏิบั ��กรได้ดีเพียงใด ��ดับสถาบันเกณฑ์ EdPEx �มินผลลัพธ์ ใน 4 มิติ ดังนี้1. ระดับ (Levels): อย่างไร2. แนวโน้ม (Trends): �ยนแปลงดีขึ้น คงเดิม �ม3. การเปรียบเทียบ (Comparisons): ��บัน/องค์ �ป็นอย่างไร เช่น เทียบกับคู่แข่ง �ยง หรือผู้นาในวงการ4. การบูรณาการ (Integration): ��องสถาบันหรือไม่ �ั้น ๆ ��รให้คะแนน �ุ จุ �รพัฒ นา ทั้ง จากเกณฑ์ ในแต่ล ะหมวดและระหว่า งหมวด �าง ๆ คัญ �อเนื่อง ��้นเรื่อย ๆ ��รสร้างจุดแข็ง ปิดช่องว่าง �กณฑ์ EdPEx �บอะไร �าชาติเกณฑ์ EdPEx �ารถในการแข่งขัน 3 ด้าน ได้แก่1. �กระบวนการ ขีดความสามารถ �สถาบัน2. กรต่าง ๆ3. �ถาบัน รียนรู้(Draft) EdPEx Criteria V 18112563

��ารที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ��นาดใหญ่หรือเล็ก �ี้เพื่อการพัฒนา �บเกณฑ์EdPEx นี้ �ดสินใจได้ว่า ฑ์ EdPEx ��ไปนี้ เพื่อพัฒนาองค์กร1. ��ว ๆ (หน้า 17-22) �ับกับทีมผู้ นาระดับสูง ซึ่งอาจถือได้ว่า �ินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx2. �วคิดหลัก 11 ข้อของเกณฑ์ (หน้า 1-12) งกับค่านิยมหลัก �ะปรับปรุง3. �ั้ง 17 ข้อ ารของสถาบัน4. �้าโครงแบบง่าย ๆ �ัดการ �ารในภาพรวมได้ �หลัก ๆ (หน้า 17-61) �มิติต่าง ๆ เหล่านี้ 5. ใช้เกณฑ์ EdPEx และเอกสารประกอบ ��ติมที่ http://www.edpex.org cation criteria.cfm หรือแหล่งอื่น ๆ) งสถาบัน �งอ้างอิงใหม่ ้วยเกณฑ์ ��ณฑ์ EdPEx1. �� (หน้า 17-22) ��นโครงร่างองค์กร �ยังขาดสารสนเทศ มีน้อย � ��ดทาแผนพัฒนา ในหลายสถาบัน ��ตนเองตามเกณฑ์EdPEx2. �ก ร �สาคัญมากขึ้น3. �คะแนน (หน้า 65-66) แนวทางนี้ วมกับ �่นวัตกรรม: �การเรียนรู้ ” (หน้า 67) ��นา” (หน้า 68)(Draft) EdPEx Criteria V 18112563

��ารที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ฉ4. ตอบค าถามในหมวดที่ เ ห็ น ว่ า จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะตอบด้ ว ยตนเองหรื �ผู้นาก็ได้ � �การพัฒนา ��ว่า �� 7 หมวดไม่เต็มที่5. ��าระดับสูง �บทวน (Retreat) ��ฑ์ทั้ง 7 หมวด และบันทึกไว้ �ติการ6. ดาเนินการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ��ร่ �ั้ง 7 ��แบบ เช่น ารประเมินจากสานั �รอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป อนการดาเนินการ โดยติดตาม จากเว็บไซต์ www.edpex.org ่งชาติ.(Draft) EdPEx Criteria V 18112563

��ารที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ��ลัก (Core Values and �ิดหลั กของเกณฑ์ EdPEx �ฤติกรรมที่ฝังลึ กอยู่ในองค์ ��ายแห่ง � �ารที่เน้นผลลัพธ์ �คัญของ 1) การปฏิบัติ 2) ผลตอบรับ และ 3) �อเนื่องเกณฑ์ EdPEx ��ลักต่าง ๆ ดังนี้ มุมมองในเชิงระบบ (Systems perspective) �ีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) �่งเน้นผู้เรียน �น (Student- and customer-centered Excellence) �บคน (Valuin

2019-2020 Baldridge Excellence Framework (Education) . �ส าคัญของ Baldrige Excellence Framework (Education) �กณฑ์ Educational Performance Excellence (EdPEx) จากเกณฑ์ปี 2558-2561 ถึงฉบับปัจจุบัน 75 อภิธาน .

Related Documents:

Provide an overview of the Baldrige Excellence Framework 2. Share how we have used the framework to improve our performance 3. Share our lessons learned 4. Share how you can get started. 5 What We Don’t Want. 6 What We Do Want. 7 “I see the Baldridge process as a powerful set of mechanisms for disciplined people engaged in disciplined thought and taking disciplined action to create great .

Southern Africa Regional Office. Finally, a large group of CRS headquarters colleagues was kind enough to review CAFE and offer invaluable feedback. Thanks go to the Consortium Alignments Framework for Excellence Reviewers: Erin Baldridge, business development specialist

2019 Alfa Romeo Giulia 2019 BMW X7 2019 Alfa Romeo Stelvio 2019 BMW Z4 2019 Audi A3 2019 Buick Cascada 2019 Audi A4 2019 Buick Enclave 2019 Audi A5 2019 Buick Encore 2019 Audi A6 2019 Buick Envision 2019 Audi A7 2019 Buick LaCrosse 2019 Audi A8 2019 Buick Regal 2019 Audi Allroad

Baldrige Baldrige Excellence Framework Unique Design - Resembling EFQM Multiple Frameworks Types of Business Excellence Models used for the 65 Business Excellence Awards in 55 Countries . EFQM Excellence Framework. Malcolm Baldrige Crite

Cadillac Escalade, Escalade ESV 2020 2020 Cadillac XT4 2020 2020 Cadillac XT5 2020 2020 Chevrolet Blazer 2019 2020 Chevrolet Express 2018 2021 Chevrolet Silverado 1500 2018 2020 Chevrolet Suburban 2020 2020 Chevrolet Tahoe 2020 2020 Chevrolet Traverse 2020 2020 GMC Acadia 2019 2020 GMC Savana 2018 2021

EU Tracker Questions (GB) Total Well Total Badly DK NET Start of Fieldwork End of Fieldwork 2020 15/12/2020 16/12/2020 40 51 9-11 08/12/2020 09/12/2020 41 47 12-6 02/12/2020 03/12/2020 27 57 15-30 26/11/2020 27/11/2020 28 59 13-31 17/11/2020 18/11/2020 28 60 12-32 11/11/2020 12/11/2020 28 59 12-31 4/11/2020 05/11/2020 30 56 13-26 28/10/2020 29/10/2020 29 60 11-31

HONOUR BOARD VOLUNTEERS 2019 - CURRENT David Staniforth Boorowa 2019 Bruce Gruber Boorowa 2019 Lindsay Cosgrove Boorowa 2019 Dennis Osborne Boorowa 2019 John Cook Boorowa 2019 Sue Cook Boorowa 2019 Mick Hughes Boorowa 2019 Daryl Heath Boorowa 2019 Lesley Heath Boorowa 2019 Russell Good Boorowa 2019 John Peterson Boorowa 2019 Heather Bottomley Boorowa 2019 James Armstrong Boorowa 2019

3/15/2021 6105636 lopez richard 3/15/2021 5944787 padilla elizabeth 3/15/2021 6122354 rodriguez alfredo 3/16/2021 6074310 aldan francisco 3/16/2021 6060380 bradley vincent 3/16/2021 6133841 camacho victor 3/16/2021 6100845 cardenas cesar 3/16/2021 6133891 castaneda jesse .