KIEZEN VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS - Sint-Paulus

2y ago
31 Views
1 Downloads
7.46 MB
43 Pages
Last View : 4m ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Maxton Kershaw
Transcription

KIEZEN VOOR HETSECUNDAIR ONDERWIJSinfo ouders basisonderwijs1, 2 en 3 april 2019

goed kiezen isals een puzzelmakenzorg ervoor dat je alle goede puzzelstukjes verzamelt

Kiezen voor het secundaironderwijs adviezen 6de leerjaar gesprek leerkracht 6de leerjaar resultaten basisonderwijs A-stroom: algemeen vormend en technisch onderwijs B-stroom: beroepssecundair onderwijs jullie eigen ervaringen als ouder en natuurlijk je kind zelf

Puzzelstukjes?bij de studiekeuze voorhet eerste jaarsecundair onderwijs je aanleg en belangstelling de inhoud van het leerjaar de werkwijze of aanpak de aansluiting later met 2deen 3de graad

Ieder kind is uniek

Verschillende leerlingenprofielenverschillende keuzes secundair onderwijs cognitieve, theoretische focus praktische, meer concrete focus theoretisch maar met veel linken naar de praktijk verschillende ‘aanpak’ per profiel remediëring meer tijd voor algemene vorming bv. talen, wiskunde meer ruimte voor verdieping min of meer praktijk tempo

PROFIEL 1 je bent graag actief bezig in de lesje werkt graag samen aan projectenje leert liever al ‘doende’met voldoende tijd en met wat hulp ga je aan deslagje wil taal en wiskunde liefst meteen toepassenje slaagt erin de leerstof te verwerken en bentaandachtig in de lesje onthoudt de leerstof door veel te herhalenje had het soms wat moeilijk met bepaaldeleerstofonderdelen in het basisonderwijsje wil je voorbereiden voor een richting diearbeidsmarktgericht is of je wil nog verderstuderen

PROFIEL 1

PROFIEL 2 je kan makkelijk leerstof onthouden en studeertdagelijks je ziet in wat belangrijk is en wat minder je kan zelfstandig werken je doet graag talen, wiskunde enwereldoriëntatie het lukt je goed om theorie te studeren je haalde goede resultaten in hetbasisonderwijs je wil je in de 2de graad voorbereiden op eendoorstroomrichting, die je voorbereidt op hethoger onderwijs

PROFIEL 2PROFIEL 2

PROFIEL 3 je wil veel weten en je hebt een goed geheugen je leest graag boeken en je bijt je graag vast in eenprobleem; abstract denken is jouw sterkte.Moeilijke opdrachten dagen je uit. je kan goed zelfstandig werken en je schoolwerkzelf organiseren een extra uitdaging vind je prima je behaalde uitstekende resultaten in hetbasisonderwijs in de 2de graad wil je je voorbereiden op eendoorstroming die je voorbereidt voor het hogeronderwijs.

PROFIEL 3

Lessentabel 1 ANieuw Engels vanaf 1ste jaarmens en samenlevingFocus afhankelijk van het profielmeer remediëring ofverdieping voor N, F, wiVerkennen van eenspecifiek domein (bv.Latijn, STEM, )uuralgemene techniek2lichamelijke opvoeding1mens en samenleving1muziek2beelduurFOCUS bij elke keuze ingevuld doorde school1leren leren en leren leven4focus

1 A – vanaf 1 sept. 2019nieuwe benamingen door de Vlaamse overheid!

VincentiusXXXXklassieke talen (Latijn)XXXkunst (mode)moderne talenXXXXXXXXXXXXXXXtechnologie happen STEM(IW)Focussen1AXsociale vorming (STW)sportCampusVTICampusCollegeEconomie (handel)FocusXX- verkennen- extra uitdaging- extra hulpKies op basis van jetalent, interesse,noden XX

nsCampusSint-Vincentiuseconomie & ppij &welzijnmoderne talen enschappenXCampusVTIBasisoptieBasisopties2AXXXx- extra vakkenom eenstudiegebiedte verkennen- al specifieker,maar nietbepalend voorde 2de graad

1A focus SOCIALE VORMINGcampus Hemelvaart – Sint-Vincentius –Sint-Jan BerchmansBASISPAKKET 1 uur remediëring Frans 1 uur remediëring Nederlands 2 uur sociale vormingLEERLINGENPROFIEL 1

1A focus MODEcampus HemelvaartBASISPAKKET 1 uur remediëring Frans 3 uur mode (creativiteit, lifestyle,ontwerpen)LEERLINGENPROFIEL 1

1A focusTECHNOLOGIE/STEMcampus VTI – Sint-Jan Berchmansvroegere ‘technieken’BASISPAKKET 1 uur remediëring wiskunde 4 uur stematelier en ENPROFIEL 1

1A focus ECONOMIEcampus College – Hemelvaart – SintVincentius en Sint-Jan BerchmansBASISPAKKET 1 uur remediëring Frans 1 uur remediëring wiskunde 2 uur economie/handelLEERLINGENPROFIEL 1 en 2

1A focusTECHNOLOGIE/STEMcampus Sint-Vincentiusvroegere techniek-wetenschappenBASISPAKKET 1 uur verdieping wiskunde 3 uur stematelier (labowetenschappen)LEERLINGENPROFIEL 2

BASISPAKKET1A focus SPORTalle campussenLEERLINGENPROFIEL 2 1 uur wiskunde 2 uur sport 1 uur remediëring Frans

1A “MODERNE”FOCUS WISKUNDEWETENSCHAPPENcampus College – Hemelvaart – SintJan BerchmansBASISPAKKET 1 uur wiskunde 2 uur natuurwetenschappen 1 uur remediëring FransLEERLINGENPROFIEL 2 en 3

1A focus WISKUNDEWETENSCHAPPENcampus VTI(vroegere Industriële Wetenschappen)LEERLINGENPROFIEL 2 en 3BASISPAKKET 1 uur wiskunde 1 uur natuurwetenschappen 2 uur stematelier (hout-mechanicaelektriciteit en ICT) 1 uur remediëring Frans

1A “MODERNE”FOCUS MODERNE TALENcampus College – Hemelvaart Sint-Vincentius en Sint-JanBerchmansBASISPAKKET 1 uur Nederlands 2 uur Frans 1 uur remediëring wiskundeLEERLINGENPROFIEL 2 en 3

1A focus LATIJNcampus College – Hemelvaart – Sint-JanBerchmansLessentabel alle vakken algemenevorming in het minimumaantal urenextra: 4 uur LatijnLEERLINGENPROFIEL 3

PROFIEL 1focus kunst, sociale vorming,technologie-STEM (VTI), economie er is meer tijd om de leerstof uit teleggen & in te oefenen viaremediëring taal en wiskunde het accent ligt meer op debasiskennis

PROFIEL 2focus economie, moderne talen,wiskunde-wetenschappen (stem ofgewoon), sport, technologie-STEM er gaat meer tijd naar uitdiepingsoefeningen het lestempo ligt hoger de leerkracht veronderstelt dat je zelfstandigkan (ver)werken

PROFIEL 3focus Latijn, wiskunde-wetenschappen(gewoon of STEM), moderne talen het lestempo ligt hogerje leerkracht laat jou zelfstandig aan het werkje hebt een dagelijkse discipline om te lerenje krijgt wel wat extra werk mee naar huisextra uitdaging in de verdieping (complexereopdrachten)

Structuur1B2BAlgemene vormingAlgemene vorming27 uur20 uurBasisoptieFocus10 uur5 uurDifferentiatie2 uur1ste jaar B gemeenschappelijk pakketalgemene vorming van 27 uur focus aangevuld met een extra uur‘beeld’, remediëring N en ‘lerenleren en leren leven’ toch ook al andere accenten in hetkeuzegedeelte (“focus”) profielen2de jaar B: gemeenschappelijk pakketalgemene vorming van 20 uur verschillende basisopties

Je werkt nog een aantalleerstofonderdelen uit het basisonderwijsaf. Je leert al doende en denkt praktisch. Je bent handig en wil graag met je handenwerken. Je bent na schooltijd liever bezigmet kleine klusjes dan dat je je huistakenmaakt. Je hebt voldoende tijd nodig om de basiste verwerken en je hebt wat ondersteuningen extra uitleg van je leerkracht nodig om jeleerstof te verwerken. Je hebt liefst veel afwisseling in de lessen.Hoekenwerk, knutselen, samen metanderen werken is wat je liefst doet. In de 2de graad wil je je voorbereiden opeen richting die arbeidsmarktgericht is.Leerlingenprofiel 4

Aangepaste aanpak de basisleerstof voor taal enrekenen van het 5de en 6de leerjaar heel wat maatregelen enaanpassingen zorgen ervoor dat 1Bvoor de leerlingen haalbaar is: een trager tempo meer begeleiding veel uren praktijk

algemene nde4maatschappelijke vorming3wetenschappen3techniek4lichamelijke opvoeding2muziek1beeld2leren leren en leren leven1focus2Totaal32Nieuw Engels vanaf 1ste jaarFocus 2 uur specifiekeinvullingremediëringNederlands en 1 extrauur ‘beeld’‘leren leren en lerenleven’

1 B – vanaf 1 sept. 2019nieuwe benamingen door de Vlaamse overheid!Focus 1 Btelkens 2 uurverkennen en extrahulp

Xmaatschappij &welzijn modeXmaatschappij & welzijn sSint-VincentiusCampusHemelvaarteconomie & organisatieCampusCollegeBasisoptieBasisopties 2 B- 10 uur- vooralkennismaken metde praktijkXSTEM-technieken elektriciteitXSTEM-technieken hout& bouwXSTEM-technieken mechanicaX

Aanbod eerste graad alle bestaande richtingen in eerste graad in de scholen vanSint-Paulus blijven en we breiden fors uit campus Hemelvaart campus Sint-Vincentius campus Sint-Jan Berchmans alle campussen bieden ook de focus ‘sport’ aan

2de en 3de graad alle leerlingen die op 1 september 2019 in het 1ste jaar startenkunnen de huidige richtingen die op een campus bestaan,verder kiezen zie website van de verschillende campussen en website SintPaulus (www.sintpaulus.eu)

2de en 3de graad: nieuw het domein ‘Maatschappij en welzijn’ in campus Hemelvaart humane wetenschappen in Campus Sint-Vincentius en verdereuitbouw ‘Maatschappij en welzijn’ de uitbouw van de B-stroom, ‘Humane wetenschappen’ en‘Maatschappij en Welzijn’ in Campus Sint-Jan Berchmans het domein ‘sport’ in Campus College het domein ‘STEM’ in Campus VTI

Is er een verschil tussen wetenschappenwiskunde tussen de campussen?CAMPUSSEN MET ASO(College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans) CAMPUS VTI STEM: industriële wet.meer theoretischVakken in de focusUurVakken in de pen1Frans1Frans1Leren leren & leren leven1STEMatelier2

Is er een verschil tussen technologie(STEM) tussen de campussen?CAMPUS Sint-VincentiusCAMPUS VTI en Sint-Jan techniek-wetenschappen van Berchmansvroeger techniek van vroegerVakken in de focusUurVakken in de leren leren & leren leven1

Wat is‘verdieping’? in lessen en toetsen zijn ookcomplexere oefeningen enuitdagingen aan de orde verkennen van bepaaldevakken ook verbreding deze keuze wijst de weg maar zet leerlingen niet vast voor detoekomst, alles blijft open inhet 2de leerjaar.

Buitengewoon onderwijs: VIBSO OV3 – basisaanbod & type 9 grootkeukenmedewerker logistiek assistent hoeklasser loodgieter werkplaatsschrijnwerker OV4 – type 91ste en 2de graad: leerplandoelengewoon onderwijsOV3 aangepast traject voorbereiding regulieretewerkstelling begeleiding op maat je talenten centraal veel praktijk, stages enactiviteiten

remediëring meer tijd voor algemene vorming bv. talen, wiskunde meer ruimte voor verdieping . doorstroming die je voorbereidt voor het hoger onderwijs. PROFIEL 3. Lessentabel 1 A uur algemene vorming 2 godsdienst 4 Nederlands 1 Engels 3 Frans 4 wiskunde 2 aardrijkskunde 1 geschiedenis

Related Documents:

In het katholiek onderwijs krijgen de leerlingen 2 u per week rooms-katholieke godsdienst. In het GO!, het gemeentelijk en provinciaal onderwijs kiezen ze voor een van de erkende godsdiensten of zedenleer. De basisvorming van 1B verschilt van de basisvorming in 1A. In 1B herhaalt men een aantal belangrijke leerstofonderdelen van het lager .

Voor je ligt het Examenreglement voor het schooljaar 2018-2019 voor het vmbo. Het eindexamen voor het vmbo begint in het derde leerjaar. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen (SE), een rekentoets en een centraal examen (CE). In dit document vind je het examenreglement dat onze Scholengroep hanteert bij het afnemen van het eindexamen.

voor het vakgebied wiskunde, digitale competentie en STEM hoofdzakelijk inzetbaar voor op-drachten in het secundair onderwijs en aanvullend in andere onderwijsstructuren Oproepdatum: 5 maart 2020 . hoger onderwijs met onderwijsbevoegdheid voor wiskunde (zie https://onderwijs.vlaande-

HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs omvat het ‘hoger beroepsonderwijs (hbo)’ en het ‘wetenschappelijk onderwijs (wo)’. Aan een universiteit staat de wetenschap centraal, aan een hbo-school worden studenten voor een hoger beroep opgeleid. Om tot een universiteit toegelaten te worden, moet men een vwo-diploma hebben, voor

De serie Wiskunde voor het hoger onderwijs De nieuwe serie Wiskunde voor het hoger onderwijs is opgebouwd uit de delen A en B. Deel A is bestemd voor de overgang van havo/mbo naar het hbo en bevat elementaire wiskundige kennis en vaardigheden die nodig zijn om met succes aan een studie op het hbo te beginnen. Deel B biedt, naast een uitbreiding .

voor taal (Inspectie van het Onderwijs, 2007b) en één voor rekenen-wiskunde. Het voorliggende rapport betreft het onderzoek naar rekenen-wiskunde. De drie centrale vragen van het onderzoeksprogramma voor 2007 zijn als volgt geformuleerd: 1. Hoe presteren Nederlandse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs

geeft uitvoering aan deze motie voor wat betreft het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en is het voorlopige eindresultaat van de uitwerking van het alternatief van de NVvW. 1.2 Randvoorwaarden

LeveL 2 ANATOmy ANd PhySIOlOgy FOR ExERCISE 74 Section 5 Core and pelvic floor muscles The core The core is traditionally thought of as the area between the pelvis and the rib cage, in particular it refers to the muscles that support, stabilise and move the lumbar region of the spine. Some core muscles cannot be seen, sitting underneath other muscles meaning their functioning is invisible to .