2 No Open Gazettes South Africa-PDF Free Download

2 No Open Gazettes South Africa
16 Jun 2020 | 23 views | 0 downloads | 11 Pages | 247.14 KB

Share Pdf : 2 No Open Gazettes South Africa

Download and Preview : 2 No Open Gazettes South Africa

Report CopyRight/DMCA Form For : 2 No Open Gazettes South AfricaTranscription

2 No 1860 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008. CONTENTS INHOUD, Page Gazette, PROVINCIAL NOTICE, 11 Eastern Cape Road Traffic Act 3 1999 Determination of fees in terms of the Act 3 1860. Oos Kaapse Provinsiale Wet op Padverkeer 3 1999 Bepaling van gelde ingevolge die Wet 3 1860. PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008 No 1860 3. PROVINCIAL NOTICE, PROVINCE OF THE EASTER I CAPE, DEPARTMENT OF TRANSPORT. DETERMINATION OF FEES IN TERMS OF THE EASTERN CAPE ROAD TRAFFIC ACT 1999. ACT No 3 OF 1999, I Thobile Mhlahlo Member of the Executive Council responsible for Transport acting in terms of Section 25. 1 g and h of the Eastern Cape Road Traffic Act 1999 Act No 3 of 1999 read with Cabinet resolution as. per inute No 30 Item 10 2 dated 6th July 2005 make the Regulcltions regarding the fees to be paid for the. n and licensing of motor vehicles as set out in the schedules below and hereby repeal such fees as. pre ribe by Provincial Gazette No 1444 dated 19 October 200Ei. F THE EXECUTIVE COUNCIL RESPONSIBLE FOR TRANSPORT, BEPALING VAN GELDE INGEVOLGE DIE OOS KAAPSE PROVINSIALE WET OP PADVERKEER 1999. WET No 3 VAN 199, Ek Thobile Mhlahlo lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir vervoer in die Provinsie van die Oos.
Kaap handelende kragtens Artikel25 1 g en h van Oos Kaapse Provinsiale Wet op Padverkeer 1999. et NO 3 van 1999 saamgelees met die besluit van die Kabinet Notule No 30 Item 10 2 gedateer 6 Julie. o aardig hiermee hierdie in die Bylae uit en herroep die gelde wat voorgeskryf is kragtens Provinsiale. K ra t No 1444 gedateer 19 Oktober 2005, LID V DIE UITVOERENDE RAAD VERANTWOORDELIK VIIR VERVOER. SCHEDULE 1, TABLE 1 MISCELLANEOUS FEES, 1A Application for registration as an Aansoek om registrasie as n inspekteur van R78 00. inspector of licences examiner of lisensies ondersoeker van voertule toetsbeampte. vehicles examiner for drivers licences vir bestuurders Iisensies of verkeersbeampte. or traffic officer, 1 Application for a learner s licence Aansoek om n leerlinglisensie uitgesluit die R162 00. excluding issue of a learner s licence uitreiking van n leerlinglisensie met inbegrip van. including test toets, 2 Uitreiking van n leerlinglisensie R51 00. Issue of a learners licence, 4 No 1860 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008.
Application for a drivers licence Aansoek om n bestuurs lisensie uitgesluit. excluding issue of a driving licence Uitreiking van n bestuurslisensiekaart met. card including test in the case of inbegrip, a code C1 C EC1 or EC Van toets in die geval van R267 00. a kode C1 C EC1 of EC, b code B or EB, b kode B ofEB. c code A1 or A c kode A1 of A R180 00, 4 1 Issue of driving licence card 1 Uitreiking van n R165 00. substitution of driver s licence bestuurderslisensiekaart. within the period referred to in vervanging van, regulation 240 2 b or licence bestuurderslisensie binne die. by virtue of foreign or periode soos verwys in, government driver s licence.
regulasie 240 2 b of lisensie, op grond van buitelandse of. staatsdepartement, bestuurderslisensie, 2 substitution of driver s licence. outside the period referred to in 2 vervanging van. Fee as set out, regulation 240 2 b bestuurderslisensie buite die in table 2. periode soos verwys in Gelde soos uiteengesit, regulasie 240 2 b in table 2. 4A Application for registration of a driver s Aansoek om registrasie van n R345 00. licence testing Centre bestuurderslisensietoets sentrum. 48 Application for form TDL Aansoek om vorm TBL R72 00. 4C Issue of engine or chassis number Uitreiking van enjin of onderstelnommer R51 00. 4D Application for form POD Aansoek om vorm BVB R84 00. 5 Application and examination for an Aansoek om en toetsing vir instrukteursertifikaat R267 00. instructor s certificate, 6 Issue of instructor s certificate Uitreiking van instrukteursertifi kaat R54 00.
7 a Application for a professional a Aansoek om n professionele bestuurpermit R81 00. driving permit excluding issue of uitgesluit die uitreiking van n. a driving licence card bestuurderslisensiekaart, b Issue of professional driving b Uitreiking van n professionele bestuurpermit R165 00. permit on driving licence card op bestuurderslisensiekaart. 7A Application for registration of a testing Aansoek om registrasie van n toetsstasie R345 00. 8 Application for a certification of Aansoek om padwaardigheid sertifiseringstoets. roadworthiness test in respect of ten opsigte van, 1 motor cycles motor tricycles 1 motorfietse motor driewiele R78 00. motor quadricycles and motor motorvierwiele en motorfietse. cycles with side cars met syspanne, 2 buses 2 busse R174 00. 3 goods vehicles excluding 3 goederevoertuie sleep. trailers waens uitgesluit R162 00, 4 all other motor vehicles 4 aile ander motorvoertuie R141 00. including trailers sleepwaens ingesluit, 8A Application for a certification of Aansoek om n sertifisering van Shall be determined by.
roadworthiness test at a testing station padwaardigheidstoets by n toetsstasie wat nie n the testing station. which is not a registering authority registrasie owerheid is nie. Moet deur die toets, stasie beoaaL word, PROVINCIAL GAZElTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008 No 1860 5. 9 Issue of certification of roadworthiness Uitreiking van sertifisering van padwaardigheid R51 00. 10 Application for a roadworthy certificate Aansoek om n padwaardig heid sertifikaattoets ten. test in respect of opsigte van, 1 motor cycles motor tricycles 1 motorfietse motor driiewiele motorvierwiele R78 00. motor quadricycles and motor en motorfietse met syspanne. cycles with side cars, 2 buses R162 00, 3 goods vehicles excluding 3 goederevoertuie sleep waens uitgesluit. trailers R174 00, 4 all other motor vehicles, including trailers 4 aile ander motorvoertuie. sleepwaens ingesluit R141 00, 11 issue of form CRW for a motor vehicle Uitreiking van vorm SPW vir n motorvoertuig wat.
not registered in the Republic nie in die Republiek geregistreer is nie. 11A Issue of form CRW for a motor vehicle Uitreiking van vorm SPW vir n motorvoertuig wat Shall be determined by. not registered in the Republic by a nie in die Republiek geregistreer is nie deur n the testing station. testing station which is not a toetsstasie wat nie n registrasie owerheid is nie. registering authority Moet deur die, toetsstasie bepaal. 118 Identification of an operator Identifikasie van n operateur R84 00. 11C Application for a duplicate permanent Aansoek am duplikaat permanente R84 00. operator card operateurskaart, 110 Application for a new operator card Aansoek am n nuwe operateurskaart weens R30 00. due to change of address or change of verandering van adres of verandering van. registration number registrasienommer, 12 Cost of confirming information Koste vir bevestiging van inligting. a nominal fee a nominale tarief R30 00, b Issue of a copy of an. b Uitreiking van n afskrif R102 00, accident report.
Van n ongeluksverslag, Photostat Copy, Hand Written Copy. Fotostatiese afdruk R102 00, Handgeskrewe R81 00, c search fee when necessary. c tarief waar na inligtingl gesoek moet word, indien nodig. 12A Application for exemption of pariking Aansoek am vrystelling van parkeeribepalings R84 00. provisions, 13 Issue of a duplicate document or token Uitreiking van n duplikaat dokument of bewys ten. in respect of opsigte van, 1 driving licence card 1 bestuurderslisensiekaart R540 00.
2 enige ander dokument R540 00, 2 any other document. 6 No 1860 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008. 3 Personalized 3 Persoonlike Registrasie R540 00, Registration Number nommer Sertifikaat. Certificate, 4 Registration of a, Manufacturer Builder 4 Registrasie van n Ver R540 00. Of Vehicles vaardiger lnvoerderl, 5 Motor Trade Number Bouer van Voertuie. Registration Certificate 5 Motorhandelnommer R540 00. 6 Traffic Register Number, Certificate Registrasie Sertifikaat.
7 Learner s Licence 6 Verkeersregisternommer R540 00. 8 Vehicle Testing Station 7 Leerlinglisensie, Driving Licence Centre R150 00. Registration Certificate, 9 Registration Certificate 8 Voertuigtoetsstasiel. Deregistration Certificate R540 00, Bestuurderstoetssentrum. Registrasie Sertifikaat, g Registrasie Setifikaatl R540 00. deregistrasie Sertfikaat, 14 Application for a personalized Aansoek om n persoonlike registrasienommer van R741 00.
registration number of the format die formaat SSSLLLEC waar S n syfer. FFFLLLEC where F represents a verteenwoordig en L n letter 5005 goedgekeur. figure and F a letter as approved by deur die LUR belas met Padverkeer. the MEC responsible for Road Traffic, Application for personalized Aansoek om n persoonlike registrasienommer R2577 00. registration numbers as approved by 5005 goedgekeur deur die LUR belas met. the MEC responsible for Road Traffic Padverkeer, 15 1 Application for allocation of a 1 Aansoek om die toekenning van n persoonlike R165 00. personalized Specific registration I spesifieke registrasienommer aan n motor. number to a motor vehicle of the voertuig van die houer van n persoonlike. holder of a personalized specific spesifieke registrasienommer. registration number, 2 Application for the transfer of a 2 Aansoek om die oordrag van n persoonlike of R165 00. personalized specific number spesifieke nommer van een motorvoertuig na. from one motor vehicle to n ander van die houer van n persoonlike of. another of the holder of the spesifieke registrasienommer. personalized I specific, registration number, 3 Aansoek om die oordrag. 3 Application for transfer van n persoonlike, Spesifieke registrasie.
Of a personalized I Specific Nommer van die houer, registration number from the. Van sodanige nommer, holder thereof to another, Na n ander persoon. Persoonlike R804 00, Personalized Spesifieke R327 00. Specific Boedel Admin Fooie R165 00, Estate Admin Fee. 16 Racing and Sport on Public Roads Wedrenne en sport op openabre paaie R96 00. 17 Aoolication for registration of a Ansoek om registrasie van n Registrasieplaat R72 00. Etrlbosser vervaardiger, TABLE 2 ISSUE FEE FOR THE TABEL 2 1I1TREIKINGSGELD VIR DIE.
PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008 No 1860 7. SUBSTITUTION OF A VERVANGING VAN N, DRIVER S LICENCE BESTUURDERSLISENSIE. FEE WITHIN PRE, SCRIBED PERIOD, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. GELDE BINNE, VOORGESKREWE, R135 00 R140 R145 R150 R155 R160 R165 R170 R175 R180 R185 R190 The fee increases. by R5 00 for each, additional month, vermeerder met. R5 00 vir elke, TABLE 2 MOTOR EHICLE REGSITRATION AND LICENCE FEES IMOTORVOERTUIG REGISTRASIE.
EN L1SENSleRING GELDE, ITEM 1 Motor vehicle Registration fee I Motorvoertui l registrasiegelde. Motor vehicle Registration fee I Motorvoertuigregistrasiegelde R 51 00 I. ITEM 2 Motor Vehicle Registration Fee I Motorvoertui glisensiegelde. ITEM 2 1 Motor Cycle Motor Tricycle and Motor Quadrc Cycle I Motorfiets motordriewiel. en motorvierwiel, Motor cycle motor tri cycle and motor quadro cycle other than a motor R105 00 I. Vehicle refereed to in tem 3 of this schedule IMotorfiets motordriewiel uitgesonderd n. Motorvoertui bedoel in item 3 van hieride b lae, ITEMS 2 2 2 4 2 5 and en 2 6 Motor Vehicle I Motorvoertuil Breakdown I Teespoedwa. 8 No 1860 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008. A motor vehicle other than a motor vehicle referred to 2 1 2 3 2 7 2 8 2 9 2 10 FEE GELDE. and item 3 I n Motorvoertuig uitgesonderd n motorvoertuig bedoel in items 2 1. 2 3 2 7 2 8 2 9 2 10 en item 3, TARE IN KILOGRAMS I TARRA IN KG. 0 250 150 00, 251 500 165 00, 501 750 171 00, 571 1000 192 00.
1001 1250 246 00, 1251 1500 306 00, 1501 1750 360 00. 1751 2000 399 00, 2001 2250 522 00, 2251 2500 630 00. 2501 2750 714 00, 2751 3000 726 00, 3001 3250 906 00. 3251 3500 1065 00, 3501 3750 1164 00, 3751 4000 1287 00. 4001 4250 1422 00, 4251 4500 1560 00, 4501 4750 1680 00.
4751 5000 1821 00, 5001 5250 2829 00, 5251 5500 3060 00. 5501 5750 3324 00, 5751 6000 3354 00, 6001 6250 3642 00. 6251 6500 3957 00, 6501 6750 4275 00, 6751 7000 4596 00. 7001 7250 5088 00, 7251 7500 5241 00, 7501 8000 5565 00. 8001 8500 6126 00, 8501 9000 7080 00, 9001 9500 7644 00.
9501 10000 8250 00, 10001 10500 10194 00, 10501 11000 11160 00. 11001 11500 12186 00, 11501 12000 13209 00, 12001 1176 00 for each. additional 500kQ, ITEMS 2 7 AND I EN 2 10 Trailer I Sleepwa and en Trailer drawn by a tractor I Sleepwa wat. deur n trekker gesleep word, A trailers semi trailers other than 2 3 and 2 8 and item 3 of this schedule excluding FEE GELDE. Trailer used by a bona fide farmer for his own farming activities I n Sleepwa. Uitgesonderd n motorvoertuig bedoel in 2 3 en 2 8 en item 3 uitgesonderd n leenwa. wat slees in verband met die eienaar se eie boerdery bedrywighede bedryf word. PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY 20 MARCH 2008 No 1860 9. TARE IN KILOGRAMS I TARRA IN KG, 0 250 99 00, 251 500 132 00.
501 750 168 00, 751 1000 201 00, 1001 1250 255 00, 1251 1500 333 00. 1501 1750 390 00, 1751 2000 465 00, 2001 2250 567 00. 2251 2500 642 00, 2501 2750 753 00, 2751 3000 837 00. 3001 3250 1731 00, 3251 3500 1761 00, 3501 3750 2079 00. 3751 4000 2262 00, 4001 4250 2496 00, 4251 4500 2682 00.
4501 4750 2910 00, 4571 5000 3141 00, 5001 5250 3450 00. vehicles examinerfor drivers licences vir bestuurders Iisensiesof verkeersbeampte or traffic officer 1 Application for a learner s licence Aansoek om n leerlinglisensie uitgesluit die R162 00 excluding issue of a learner s licence uitreiking van n leerlinglisensie met inbegrip van including test toets 2

Related Books

OF KwaZulu Natal Open Gazettes South Africa

OF KwaZulu Natal Open Gazettes South Africa

1028 no 749 2006 the provincial gazette of kwazulu natal department ofhealth bethesda provincial hospital ii may 2006 ii may 2006 quotations areinvited for the undermentioned requirements ofthe provincial administration of

Government Tender Bulletin Open Gazettes South Africa

Government Tender Bulletin Open Gazettes South Africa

The Government Tender Bulletin appears every Friday except when there is a Public Holiday involved and then the closing date for acceptance of tenders will be forwarded with one day These publication dates that influence the closing dates of the Government Tender Bulletin are published for your convenience in each Government Tender Bulletin Government Printing Works will not take

Open Hearts Open Minds Open Doors commack church

Open Hearts Open Minds Open Doors commack church

Commack United Methodist Church 486 Townline Road Commack NY 11725 7310 familiar lexicon and invite every congregant to be together in the Lords Prayer

South Asia Institute of Theology Middle East and South

South Asia Institute of Theology Middle East and South

South Asia Institute of Theology Middle East and South Asia Graduate School of Theology 1 SOUTH ASIA INSTITUTE OF THEOLOGY INFORMATION Message from the President South Asia Institute of Theology began training rural pastors and church planters in 1989 A couple of like minded Christian leaders joined with Dr Thevabalasingham and began the first training course with 20 students at the every

IPMS South Africa IPMS South Africa Dassault Mirage

IPMS South Africa IPMS South Africa Dassault Mirage

IPMS South Africa IPMS South Africa Dassault Mirage F1 AZ CZ Dassault Mirage F1 AZ CZ Written by Anton Dyason IPMS SA Media Group Sunday 16 January 2000 Top photo 1 Sqdn H Potgieter bottom 3 Sqdn This aircraft type ensured peace and stability in the Southern Africa region for almost 22 years

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA

republic of south africa in the high court of south africa gauteng local division johannesburg case no 29847 2014 reportable of interest to other judges

The Evolution of South South Cooperation A Personal

The Evolution of South South Cooperation A Personal

Global Policy Essay July 2014 The Evolution of South South Cooperation A Personal Reflection John O Kakonge Ambassador Permanent Representative of Kenya to the

South African Police Service South African Police Service

South African Police Service South African Police Service

South African Police Service South African Police Service The South African Police Service hereby invites unemployed youth who conform to the generic requirements for a twelve month internship programme at Division Personnel Management The internship programme is part of the National Human Resource Development Strategy and

South Africa Republic of Bullish Trend in South African

South Africa Republic of Bullish Trend in South African

However in the 2018 19 MY China granted permission for South Africa to export citrus to China using break bulk shipping This has led to a 403 percent jump in South African year to date exports January to April 2019 to China and Hong Kong About 85 percent of South African exports are through break

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA

1 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA JOHANNESBURG JUDGMENT Reportable Case no JR1904 2010 In the matter betwee MODIKWA MINING PERSONNEL

UNLOCKING THE POTENTIAL OF SOUTH SOUTH COOPERATION OECD

UNLOCKING THE POTENTIAL OF SOUTH SOUTH COOPERATION OECD

recommendations unlocking the potential of south south cooperation policy recommendations from the task team on south south cooperation july 2011

South African Tourism Tourism Grading Council of South

South African Tourism Tourism Grading Council of South

South African Tourism 14 June 2012 Tourism Grading Council of South Africa Marketing Department Management of the productions and distribution of