POLISI ANTI SUAPAN DAN RASUAH BERNAS

3y ago
86 Views
2 Downloads
1.06 MB
27 Pages
Last View : 13d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Maxton Kershaw
Transcription

Tajuk:ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASNombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa: 1 Ogos 2020Polisi ABC BERNAS ini TIDAK bertujuan untukmemberi jawapan kepada semua persoalanmengenai rasuah. Sebaliknya polisi inibertujuan untuk memberi pengenalan asasbagaimana BERNAS menangani suapan danrasuah, hasil komitmen BERNAS terhadaptingkah laku yang sah disisi undang-undangdan beretika pada setiap masa.POLISIANTI SUAPANDAN RASUAHBERNASSistem Pengurusan Anti Rasuah

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 1 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020JABATAN INTEGRITI DAN PENGURUSAN RISIKO(IRMD)MANUAL ABMSAppendix Manual 1.3POLISI ANTI SUAPAN DAN RASUAH BERNASDokumen KawalanNo Dokumen: IRM/ABMS/05 : Manual Appendix 1.3Tarikh:No Kajian Semula: 00NameDisediakan oleh:Karmawaty Abu BakarDisahkan oleh :Mohd Khusaini HarumainiDisemak oleh:Ismail Bin Mohamed YusoffDiluluskan oleh:BERNAS BODDesignationSignatoryPengurus KananIRMDPengurus Besar,IRMDPengarah Urusan,BERNASDate01/07/202001/07/2020BERNAS DCR(NO 6/2020)21/07/2020

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 2 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020KANDUNGAN1.0PENGENALAN . 32.0KOMITMEN BERNAS DALAM ANTI SUAPAN DAN RASUAH . 33.0OBJEKTIF . 44.0SKOP . 45.0RUJUKAN . 56.0DEFINASI . 67.0POLISI ANTI SUAPAN DAN RASUAH . 128.0PENGIKTIRAFAN UNDANG-UNDANG TEMPATAN DANANTARABANGSA . 129.0HADIAH, HOSPITALITI DAN HIBURAN . 1210.0DERMA, TAJAAN DAN SUMBANGAN KORPORAT . 1411.0SUMBANGAN POLITIK . 1512.0PENGUBAHAN WANG HARAM . 1613.0BAYARAN FASILITASI . 1614.0SURAT SOKONGAN . 1715.0PENGAMBILAN KERJA, KENAIKAN PANGKAT DAN PEKERJAAN . 1716.0RAKAN NIAGA DAN PIHAK KETIGA . 1817.0TANGGUNGJAWAB KERAHSIAAN . 1918.0INTEGRITI DALAM ASPEK KEWANGAN . 1919.0TANGGUNGJAWAB WARGAKERJA BERNAS . 2020.0PENGISTIHARAN KONFLIK KEPENTINGAN . 2221.0DEKLARASI WARGAKERJA BERNAS . 2222.0FUNGSI BADAN PEMANTAU ANTI SUAPAN DAN RASUAH . 2223.0LATIHAN DAN KESEDARAN TENTANG RASUAH . 2324.0PELINDUNGAN POLISI PENIUP WISEL . 3025.0AUDIT DAN PEMATUHAN ABMS . 2426.0PENAMBAHBAIKAN YANG BERTERUSAN . 2527.0PENGECUALIAN . 25

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 3 – 291.0Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020PENGENALANPadiberas Nasional Berhad (selepas ini disebut “BERNAS”) bersama anaksyarikatnya komited dalam usaha menjadikan syarikat kita sebagai syarikatutama dalam industri padi dan beras negara.Bagi meningkatkan penglibatan syarikat di seluruh rantaian bekalan industri ini,BERNAS perlu fokus pada pendekatan jangka masa panjang dan keperluandalam mengimbangi risiko dan hasil pendapatan dalam masa yang samamemenuhi dan mematuhi standard etika dan integriti perniagaan.“Anti-bribery and Corruption Policy” (selepas ini disebut Polisi ABC) BERNAS iniakan menerangkan prinsip-prinsip, menyediakan panduan kepada wargakerjaBERNAS mengenai cara-cara menangani permintaan yang tidak wajar, suapandan kegiatan rasuah yang lain, serta isu-isu yang mungkin timbul dalam urusanperniagaan.Pematuhan dan sokongan setiap wargakerja BERNAS pada Polisi ABC ini ayaanBERNAS.Kegagalan mematuhi Polisi ABC akan memberi kesan yang buruk padaBERNAS dan BERNAS boleh mengambil tindakan tatatertib terhadap wargakerjayang terlibat.2.0KOMITMEN BERNAS DALAM ANTI SUAPAN DAN RASUAHBERNAS komited dalam menjalankan urusan perniagaan dengan beretika danberintegriti. Ini bermaksud BERNAS akan mengelak segala bentuk amalansuapan dan rasuah dalam operasi harian BERNAS.BERNAS telah mengambil pendekatan toleransi sifar terhadap segala jenisbentuk suapan dan rasuah, dan akan mengambil tindakan tegas terhadapperbuatan tersebut. Wargakerja BERNAS tidak akan di diskriminasi ataupundiambil tindakan tatatertib sekiranya mereka enggan untuk melibatkan diri dalamapa-apa aktiviti yang mana mengikut penilaian mereka aktiviti tersebut melibatkan

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 4 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020suapan dan rasuah dan tidak ditangani oleh Bernas.Polisi ABC ini akan menggunakan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan di dalamBuku Panduan Wargakerja BERNAS. Pematuhan pada Buku PanduanWargakerja dan Polisi ABC ini adalah wajib.3.0OBJEKTIFPolisi ABC BERNAS ini TIDAK bertujuan untuk memberi jawapan kepada semuapersoalan mengenai rasuah. Sebaliknya polisi ini bertujuan untuk memberipengenalan asas bagaimana BERNAS menangani suapan dan rasuah, hasilkomitmen BERNAS terhadap tingkah laku yang sah disisi undang-undang danberetika pada setiap masa.4.0SKOPPolisi ABC BERNAS terpakai kepada :a) Semua wargakerja BERNAS Lembaga Pengarah (Eksekutif dan Bukan Eksekutif), pengurusantertinggi dan pekerja (tetap atau dalam kontrak), tidak mengira perananatau jawatan (selepas ini disebut wargakerja) adalah tertakluk di bawahpolisi ABC Bernas. Semua wargakerja BERNAS perlu mematuhi Polisi ABC BERNAS,prosedur, dan semua undang-undang yang berkaitan semasa bekerjadengan BERNAS. enyampaikan kepada wargakerja dan memastikan mereka patuh padaPolisi ABC didalam operasi unit / tugas masing-masing.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 5 – 29b)Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020Rakan Niaga BERNAS Polisi ABC ini memberi garis panduan pada tatacara yang digunapakaiatas rakan niaga BERNAS, termasuk rakan usaha sama, rakankonsortium, vendor, kontraktor, subkontraktor, perunding, ejen, wakil,penyewa dan perantara lain yang menjalankan tugas atau perkhidmatanuntuk dan bagi pihak BERNAS. Semua wargakerja, tanpa mengira kedudukan atau peranan mereka,bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada rakan niaga merekamengenai Polisi ABC BERNAS ini.c) Organisasi dimana BERNAS mempunyai kawalan kepentingan. Polisi ini digunapakai ke atas organisasi di mana BERNAS mempunyaikepentingan kawalan. BERNAS akan memastikan semua anak syarikatnya melaksanakanpolisi dan prosedur yang sama, atau serupa dengan BERNAS.d) Semua pihak yang bekerjasama dengan BERNAS. Polisi ABC BERNAS ini digunapakai ke atas semua pihak yang sedangbekerjasama atau mempunyai minat untuk bekerjasama denganBERNAS pada masa hadapan. BERNAS akan berusaha sedaya upaya dan dengan suci hati memintapihak yang berkenaan untuk memahami dan melaksanakan polisi dantatacara yang serupa dengan BERNAS.5.0RUJUKANa) MS ISO 37001:2016 – Sistem Pengurusan Anti Rasuahb) Pusat Governans, Integriti & Anti Rasuah (GIACC) – Garis Panduan TatacaraMencukupic) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 6 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020d) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan) 2018.e) Kanun Keseksaan Malaysia (disemak semula 1977)f)Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010g) Akta Syarikat 2016h) Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)i)6.0Buku Panduan PekerjaDEFINISIBerikut adalah definisi yang terdapat di dalam Polisi Anti Suapan dan Rasuah BERNAS.ISTILAHABMSDEFINISISingkatan kepada Anti-Bribery Management System yangbermaksud Sistem Pengurusan Anti RasuahPolisi ABC BernasSuapanPolisi Anti Suapan dan Rasuah BERNASRasuah adalah apa-apa tindakan apa pun, yang akan dianggapsebagai kesalahan memberi atau menerima ‘gratifkasi’ di bawahAkta SPRM.Dalam konteks amalannya, ini bermaksud menawarkan, memberi,menerima atau meminta sesuatu yang bernilai dalam usaha untukmempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yangmemegang amanah dalam organisasi.Definisi ‘suapan’ dalam Akta SPRM adalah seperti berikut:(a) wang, derma, hadiah, pinjaman, yuran, hadiah, cagaranberharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 7 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020ISTILAHDEFINISIapa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedahkewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain;(b) apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaanatau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untukmemberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atasapa-apa sifat;(c) apa-apa pembayaran, pelepasan, penunaian ataupenyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain,sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;(d) apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen,rebat, bonus, potongan atau peratusan;(e) apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;(f) apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, termasukperlindungan daripada apa-apa penalti atau ketidakupayaanyang dikenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apatindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil ataujenayah,sama ada atau tidak sudah dimulakan, dantermasuk penggunaan atau menahan diri daripadamenggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa ataukewajipan rasmi, dan ;(g) apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyaratatau tanpa bersyarat, untuk memberikan suapan mengikutpengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f).Suapan boleh berlaku di mana seseorang yang bertindak bagipihak BERNAS cuba memberi atau mempengaruhi tindakanseseorang luar BERNAS, seperti pegawai kerajaan atau pembuatkeputusan pelanggan.Ia juga mungkin berlaku sebaliknya, di mana pihak luar cuba untuk

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 8 – 29ISTILAHNombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020DEFINISImempengaruhi seseorang di dalam BERNAS seperti pembuatkeputusan atau seseorang yang mempunyai akses kepadamaklumat sulit.Suapan dan rasuah berkait rapat. Walau bagaimanapun, rasuahmempunyai definisi yang lebih luas. Lihat definisi ‘Rasuah’ dibawah.Rakan PerniagaanPihak di luar dari organisasi yang mempunyai, atau merancanguntuk menjalin sebarang bentuk hubungan perniagaan. Inimerangkumi pelanggan, usaha sama, rakan usaha sama, rakankonsortium, pembekal khidmat luar, kontraktor, perunding,subkontraktor. Pembekal, vendor, penasihat, ejen, pengedar,wakil, perantara dan pelabur (definisi ISO 37001)RasuahDefinisi rasuah yang diberikan oleh Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia adalah ‘penyalahgunaan kuasa yangdiamanahkan untuk kepentingan peribadi’.Bagi tujuan dasar ini, rasuah didefinisikan sebagai sebarangtindakan, yang dianggap sebagai kesalahan memberi ataumenerima ‘suapan’ di bawah Akta Suruhanjaya PencegahanRasuah 2009 (MACC) (Rasuah didefinisikan seperti yang di atas)Selain itu, rasuah juga merangkumi tindakan pemerasan,bersekongkol, pecah amanah, salah guna kuasa, perdagangan dibawah pengaruh, penyelewengan, penipuan atau pengubahanwang haram.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 9 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020ISTILAHHadiah KorporatDEFINISISesuatu yang diberikan dari satu organisasi kepada organisasiyang lain, oleh wakil yang dilantik oleh setiap organisasi yangmenerima dan memberi hadiah tersebut. Hadiah korporat jugatermasuk barang promosi yang diberikan sama rata kepada orangawam semasa sesuatu acara, pertunjukan perdagangan danpameran sebagai salah satu cara untuk membina imej syarikat.Hadiah tersebut diberi secara telus dan terbuka, denganmendapat kelulusan dari semua pihak yang terlibat. Hadiahkorporat biasanya mengandungi nama dan logo syarikat danbernilai nominal. Contoh hadiah korporat termasuk tetapi tidakterhad kepada item seperti buku harian, kalendar meja, pen,notepad, plak, dan hadiah perayaan seperti hamper, oren dankurma.HadiahHadiah yang dibuat untuk memperingati sesuatu acara. ContohPenghargaan /hadiah peringatan termasuk tetapi tidak terhad kepada hadiahCenderahati Tandayang diberikan kepada orang kenamaan yang berkunjung atauIngatanPengarah yang bersara atau Pengurusan Tertinggi atau pekerjayang berkhidmat lama.Sumbangan &TanggungjawabSumbangan amal yang dibuat sebagai sokongan kepadamasyarakat.Sosial KorporatPengarahPengarah merangkumi semua pengarah bebas dan bukan bebas,pengarah eksekutif dan bukan eksekutif BERNAS dan jugatermasuk pengarah ganti atau pengganti.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 10 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020ISTILAHDEFINISIJawatan pentingJawatan penting (terdedah kepada risiko rasuah) adalah jawatan(terdedah kepadayang diberi kuasa oleh pihak pengurusan untuk meluluskan bajet,risiko rasuah)pelantikan, perolehan, perbelanjaan dan pembayaran, danmengadakan hubungan dengan pihak ketiga seperti rakanperniagaan, pegawai kerajaan, dan jawatan yang dikenalpastiterdedah kepada kegiatan rasuah melalui penilaian risiko.Kedudukan tersebut boleh merangkumi tetapi tidak terhad kepadaperanan yang melibatkan perolehan atau pengurusan kontrak,kelulusan kewangan, sumber manusia, hubungan denganpegawai kerajaan atau jabatan kerajaan, jualan, jawatan yangmemerlukan perundingan dengan pihak luar, atau jawatan lainyang dikenalpasti terdedah kepada aktiviti rasuah oleh pihaksyarikat.Pegawai IntegritiSeseorang yang mengetuai fungsi integriti di BERNAS ataudinamakan atau dikenal pasti sebagai Pegawai Integriti olehPengurusan Tertinggi.JawatankuasaIntegritiSebuah jawatankuasa yang ditubuhkan oleh pengurusan atasanuntuk membantu menangani usaha pencegahan suapan danrasuah di BERNAS.WargakerjaPara pengarah dan semua individu yang mempunyai kontrak kerjadengan syarikat, termasuk pekerja tetap dan sementara.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 11 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020ISTILAHKonflikBerkepentinganDEFINISISituasi di mana perniagaan, kewangan, keluarga, politik ataukepentingan peribadi boleh mengganggu pertimbangan seseorangdalam menjalankan tugas mereka untuk organisasi.Organisasi DalamKawalanTalian EtikaEntiti di mana BERNAS mempunyai lebih dari 50% pemilikansaham dan mempunyai kawalan barangkebimbangan mengenai suapan, rasuah, tingkah laku alanmematuhi Polisi Anti Suapan dan Rasuah BERNAS.PengurusanSeseorang yang mengarah dan mengawal organisasi di peringkatTertinggitertinggi seperti Pengarah Urusan, Ketua Pegawai Eksekutif ataumana-mana jawatan Eksekutif tertinggi lain di dalam syarikat.Ketua PengurusanPihakBerkepentinganHRESSeseorang yang mengetuai fungsi untuk perhubungan denganpihak berkepentingan syarikat atau orang yang dikenal pasti olehPengurusan Tertinggi.Sumber Manusia & Sokongan Kakitangan atau mana-manajabatan yang bertanggungjawab menguruskan sumber yangberkaitan dengan pekerja.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 12 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020ISTILAHIRMDDEFINISIUnit yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan SistemPengurusan Anti-rasuah di BERNAS.MDA7.0“Management Delegated Authority”.POLISI ANTI SUAPAN DAN RASUAH7.1Semua bentuk suapan dan rasuah adalah dilarang. BERNAS menyokongpendekatan toleransi sifar terhadap suapan dan rasuah. WargakerjaBERNAS juga tidak boleh mengambil bahagian dalam apa-apa jenisaktiviti rasuah, seperti peras ugut, bersekongkol, pecah amanah, salahguna kuasa, berdagang di bawah pengaruh, penyelewengan, penipuanatau pengubahan wang haram.7.2Polisi ABC ini digunapakai dalam negara dan peringkat antarabangsa,tanpa pengecualian dan tanpa mengambil kira adat istiadat, amalantempatan atau keadaan kompetitif.8.0PENGIKTIRAFAN UNDANG-UNDANG TEMPATAN DAN ANTARABANGSA8.1BERNAS komited untuk menjalankan perniagaannya secara beretika danmematuhi semua undang-undang dan peraturan di dalam negara dimana ia beroperasi.8.2Undang-undang dan peraturan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada MalaysianPenal Code Malaysia (disemak semula 1977)(dan pindaannya), Akta SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia 2009 beserta pindaannya, Akta Syarikat 2016.9.0HADIAH, HOSPITALITI DAN HIBURAN9.1Wargakerja adalah dilarang untuk meminta hadiah, hospitaliti dan hiburandari rakan niaga atau pihak lain yang menjalankan perniagaan denganBERNAS.9.2Dalam keadaan apa sekali pun, wargakerja BERNAS atau keluarga

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 13 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020mereka tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk wang tunai, hampermakanan, sijil hadiah, bayaran balik pinjaman, komisyen, kupon, diskaun,atau apa sahaja jenis bentuk pemberian dari rakan niaga atau pihak lainyang terlibat dalam perniagaan dengan BERNAS.9.3Di dalam situasi di mana menolak pemberian atau memulangkan kanmengakibatkan permasalahan yang serius, wargakerja BERNAS perlumembuat laporan kepada HRES dan penyelia untuk membuat keputusanmengenai hadiah yang diterima.9.4Satu-satunya bentuk hadiah yang dibenarkan diberi kepada rakan niagadan pihak lain yang terlibat dalam perniagaan BERNAS adalah hadiahkorporat yang bernilai tidak lebih dari RM500 setiap item dan/ataucenderahati (tanda ingatan) yang tidak melebihi RM5,000 beserta logosyarikat atau jenama syarikat.9.5Wargakerja BERNAS boleh menerima hospitaliti dari rakan niaga sepertimenyedia dan membayar makanan seperti sarapan, makan tengah hari,makan malam, makanan ringan, minuman dan lain-lain dengan syarathospitaliti tersebut adalah bertujuan untuk perbincangan mengenaiperniagaan, mesyuarat, atau demi hubungan perniagaan yang lebih baikdan bukan percubaan untuk mempengaruhi keputusan perniagaan.9.6Hospitaliti tidak boleh diterima secara kerap dari pihak yang sama, ataudalam jangka masa tertentu, seperti tender atau perundingan kontrak.9.7Wargakerja BERNAS tertentu dibenarkan untuk menawarkan makanandan hospitaliti kepada rakan niaga dan pihak lain yang terlibat denganBERNAS dengan syarat mereka termasuk dalam pengecualian yangdihadkan seperti di bawah :a)Ianya berkaitan dengan perniagaan dan aktiviti BERNASb)Ianya bukan untuk ahli keluarga dan tetamu bukan perniagaan.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 14 – 29c)Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020Kos makanan dan hospitaliti TIDAK melebihi had seperti Jadualpanduan di bawah :JADUAL 1GRED JAWATANSATU KEADAAN (ACARA)SE1 – SE2RM5,000E12RM2,000E10 – E11RM500E9 and belowRM300Nota: Kuantum di atas adalah berdasarkan 5 orang dalam 1 acara.Jika jumlah hospitaliti melebihi had, ia harus berkadaran dengankuantum dalam Jadual di atas memerlukan persetujuan mengikut“Management Delegation Authority (MDA)”.9.8Wargakerja BERNAS boleh menyertai hiburan yang normal dan tidakkerap bersama rakan niaga, seperti acara sukan dan sebagainya, dengantujuan mengadakan aktiviti hiburan tersebut secara ikhlas ukmempengaruhi keputusan perniagaan, dan ianya harus mendapatkelulusan mengikut had ajaandanTanggungjawab Sosial Korporat (CSR) untuk kesejahteraan masyarakatdan komuniti.10.2Walau bagaimanapun, adalah penting bahawa semua sumbangan amal,penajaan dan CSR dibuat berdasarkan polisi BERNAS, undang-undangserta peraturan, tanpa niat mempengaruhi seseorang untuk bertindaksecara tidak wajar atau sebagai ganjaran kerana telah bertindak secaratidak wajar.10.3Semua permintaan dan cadangan untuk sumbangan amal, penajaan danCSR mesti dipersetujui oleh pihak berkuasa yang betul dengan

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 15 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020berpandukan kepada had MDA.10.4Polisi BERNAS melarang wargakerja meminta daripada vendor untukmemberi sumbangan amal, tajaan dan CSR kepada individu, rakan atausaudara mereka tanpa mendapat persetujuan dari Pengurusan Tertinggi.11.0SUMBANGAN POLITIK11.1BERNAS boleh memberi sumbangan samada berbentuk wang atau dalambentuk barangan kepada parti politik, ahli politik atau calon untuk kerusiparlimen atau undangan negeri dalam pilihan raya dengan syarat bahawaperuntukan tersebut berada dalam had yang dibenarkan oleh undangundang dan peraturan, tanpa niat mempengaruhi seseorang untukbertindak secara tidak wajar atau sebagai ganjaran kerana telah bertindaksecara tidak wajar.11.2Sumbangan politik TIDAK boleh diberikan secara kerap kepada ahli politikdan parti politik penerima yang sama.11.3Semua permohonan sumbangan politik dari ahli dan parti politik mestiditeliti oleh Ketua Bahagian Pengurusan Pihak Berkepentingan dan mestidipersetujui oleh Pengurusan Tertinggi untuk memastikannya sesuaidengan kriteria yang ditetapkan BERNAS.11.4Wargakerja BERNAS digalakkan untuk melibatkan diri dalam pemilihanpolitik melalui proses mengundi. Namun begitu, wargakerja boleh memilihuntuk memberikan sumbangan politik peribadi yang bersesuaian imanapun,sumbangan politik peribadi tersebut TIDAK akan diganti semula olehBERNAS11.5Wargakerja BERNAS, tanpa persetujuan Pengurusan Tertinggi, tukmempengaruhi mana-mana rakan niaga untuk memberikan sumbanganpolitik atau memberi sokongan kepada ahli politik dan parti.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 16 – 2912.0Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020PENGUBAHAN WANG HARAM12.1BERNAS melarang amalan yang berkaitan dengan pengubahan wangharam, termasuk berurusan dengan hasil kegiatan jenayah.12.2Pengubahan wang haram melibatkan penempatan wang yang diperolehisecara haram ke dalam sistem kewangan yang sah agar hasil wang yangdiperolehi dari kegiatan jenayah diubah menjadi dana dengan sumberyang nampaknya sah, atau dana yang sah digunakan untuk menyokongkegiatan jenayah, termasuk membiayai aktiviti pengganas.12.3Untuk mengelak pelanggaran undang-undang anti pengubahan wangharam, wargakerja BERNAS hendaklah melakukan Usaha Wajar (DueDiligence) ke atas hubungan perniagaan sedia ada yang dirancang dandengan rakan niaga dan pihak ketiga, untuk memahami latar belakangperniagaan mereka, sumber dan tujuan dana serta pembayaran.12.4Wargakerja BERNAS perlu melaporkan sebarang penyelewengansumber dana dan kecurigaan dalam urus niaga yang bertujuanmembantu kegiatan haram atau aktiviti keganasan kepada ketua (satupangkat lebih tinggi) atau penyelianya untuk tindakan selanjutnya atauTalian Etika.13.0BAYARAN FASILITASI13.1Pembayaran fasilitasi adalah pembayaran tidak rasmi yang dibuat untukmendapatkan atau mempercepat tindakan oleh pegawai kerajaan, ngimportan,pemindahan padi atau pelepasan kastam.13.2BERNAS melarang wargakerja dan rakan niaga untuk memberi bayaranfasilitasi dalam apa jua bentuk. Namun, sekiranya pegawai BERNAStelah membuat pembayaran fasilitasi dalam keadaan TIDAK menyedarikesahihannya, atau di mana pembayaran itu dibuat untuk keselamatandiri, nyawa dan kebebasan orang lain, untuk mencegah kecederaan ataumelindungi aset syarikat, dia mesti membuat laporan kejadian danmelaporkan pada Talian Etika dan Ketua Jabatan atau Ketua Bahagianatau Pegawai Integriti BERNAS dengan segera.13.3Wargakerja BERNAS yang menerima permintaan bagi pembayaran

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 17 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020fasilitasi dari pejabat awam (dalam Malaysia) atau asing (luar negara)harus melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua mereka, KetuaBahagian dan Pegawai Integriti BERNAS untuk memohon khidmatnasihat.14.0SURAT SOKONGAN14.1Surat Sokongan adalah arahan atau keputusan dari ahli politik,pentadbiran kerajaan, atau individu yang sangat berpengaruh, untukmempengaruhi keputusan dan memohon hak istimewa untuk diberikankepada individu atau organisasi untuk pemberian dan permohonanprojek.14.2Surat sokongan juga boleh datang dalam bentuk lain, seperti pesananteks, panggilan telefon dan e-mel.14.3BERNAS melarang pihak luar untuk menggunakan surat sokongan bagimempengaruhi keputusannya dalam pemberian atau permohonan projek.14.4BERNAS TIDAK mengeluarkan surat sokongan untuk mana-manaindividu, keluarga dan rakan mereka, dan juga rakan niaga.14.5Wargakerja BERNAS yang menerima surat sokongan TIDAK bolehmenjanjikan apa pun kepada pemohon, dan hendaklah melaporkankepada ketua mereka, Ketua Bahagian dan Pegawai Integriti BERNASuntuk tindakan selanjutnya atau Talian Etika.15.0PENGAMBILAN KERJA, KENAIKAN PANGKAT DAN PEKERJAAN15.1BERNAS menghargai budaya etika dan integriti, dan memberi sepenuhperhatiannya kepada peranan budaya dalam menyokong Polisi Suapan &Rasuah BERNAS.15.2Proses pengambilan wargakerja baru, latihan, insentif dan penilaian,imbuhan, kenaikan pangkat dan pemindahan, dan proses tatatertibBERNAS ke atas mana-mana wargakerja, pengurusan atasan dan ahliLembaga Pengarah, adalah dirancang dan harus dikemas kini secaraberkala untuk menegakkan etika dan integriti dalam BERNAS.15.3BERNAS mendorong dan menyokong wargakerjanya untuk melakukanperkara yang betul. Dalam pengambilan wargakerja baru, penilaian ke

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 18 – 29Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020atas sifat etika seseorang individu harus dijalankan.15.4Wargakerja BERNAS akan diberi insentif atas sikap yang baik, penilaiandan pengiktirafan, atas sumbangan mereka terhadap kawalan ke atasanti suapan dan rasuah.16.0RAKAN NIAGA DAN PIHAK KETIGA16.1Semua rakan niaga yang bertindak bagi pihak BERNAS hendaklahmematuhi Polisi Anti Suapan dan Rasuah BERNAS (ABC Policy), KodTatalaku Rakan Niaga BERNAS (BERNAS’s Business Partner Code ofConduct), dan polisi-polisi lain yang berkaitan.16.2Organisasi-organisasi yang mana BERNAS mempunyai saham majoritiseperti anak syarikat, syarikat usaha sama, consortium atau organisasiorganisasi perlu melaksanakan Polisi Anti Suapan dan Rasuah BERNASatau melaksanakan kawalan anti-suapan dan rasuah mereka tersendiri.Bagi organisasi di mana BERNAS mempunyai saham minoriti, merekadigalakkan untuk mematuhi Polisi Anti Suapan dan Rasuah BERNASatau melaksanakan kawalan anti-suapan dan rasuah mereka sendiri.Mereka harus menjalani penilaian risiko rasuah BERNAS dan penilaianusaha wajar (Due Diligence) untuk menentukan kawalan yang ada danmembantu mengurangkan risiko rasuah yang berkaitan ketika berurusandengan BERNAS.16.3BERNAS harus mengelakkan untuk berurusan dengan rakan niaga yangdiketahui atau disyaki melakukan atau membayar rasuah.16.4Usaha wajar (Due Diligence) dan penilaian risiko akan dilakukan padarakan niaga yang akan datang dan sedia ada untuk memastikan bahawamereka jujur dan dapat menahan diri daripada melakukan rasuah.16.5Syarat kontrak dengan rakan niaga akan merangkumi klausa untukmembolehkan BERNAS menamatkan atau menghentikan hubungankontrak sekiranya rakan niaga didapati terlibat dalam suapan dan rasuah.

Tajuk :ABMS MS ISO 37001 : 2016Polisi Anti Suapan dan RasuahBERNASMukasurat : 19 – 2916.6Nombor Dokumen :IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020Semakan berkala terhadap rakan niaga dan penilaian risiko pihak ketigadan usaha wajar (Due Diligence) harus dilakukan untuk memeriksakeberkesanan kawalan anti suapan dan rasuah yang dilaksanakan keatas mereka supaya hubungan niaga yang sedia ada dengan BERNASboleh diteruskan.17.0TANGGUNGJAWAB KERAHSIAAN17.1Urusan perniagaan dan rekod BERNAS, yang merangkumi operasi,kewangan, pengurusan pihak berkepentingan, penjualan dan pemasaran,perkhidmatan korporat, perniagaan strategik dan dokum

ABMS MS ISO 37001 : 2016 Polisi Anti Suapan dan Rasuah BERNAS Mukasurat : 3 – 29 Nombor Dokumen : IRM/ABMS/05: Manual Appendix 1.3 Tarikh Kuatkuasa : 1 Ogos 2020 1.0 PENGENALAN Padiberas Nasional Berhad (selepas ini disebut “BERNAS”) bersama anak syarikatnya komi

Related Documents:

Anti oxidation, Anti aging Anti oxidation, Anti aging Anti oxidation, Anti aging Skin regeneration, Nutrition, Anti wrinkle Anti oxidation, Anti aging Anti oxidation Whitening Whitening Effects Skin Whitening, Anti oxidant Anti inflammatory, Acne Anti oxidant, Anti inflammatory Skin smooth and glowing Anti oxidant, Anti inflammatory Anti ageing .

Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga 74 ANDRI 32000781061503012 Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 75 ANDRI NOVI RIADI 92000391171703012 Ahli Pertama - Teknik Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 76 ANDRIANI SAFITRI 1200068011471104

kepelbagaian skop dan pengkelasan isu polisi maklumat (Wilkinson & Nilsen 2010), bidang polisi maklumat sebagai silang disiplin (Wilkinson & Nilsen 2010; Brama

4 Skop dan Tujuan Dasar Dasar ini merangkumi pengurusan tertinggi MQA, staf MQA (termasuk pegawai sementara atau pegawai kontrak) dan semua pihak berkepentingan yang berurusan dengan MQA t

4. Penambahan Tempoh Polisi Asas / Faedah Tambahan. Pelan/Faedah Tambahan Tempoh Lama Tempoh Baru Pelan/Faedah Tambahan Tempoh Lama Tempoh Baru . 5. Penukaran Premium (Untuk Polisi Rangkaian Pelaburan sahaja) Premium Asas Berkala Baharu Premium Tambahan Berkala Baharu Jumlah Premium Berkala Baharu. Bahagian A: Butiran Gaya Hidup Orang yang

CSCL SPECIMEN COLLECTION GUIDE 4 Test Name Alternative Name Specimen Special Requirements Anti-Intrinsic Factor Ab IFA, Intrinsic Factor Antibodies Yellow Anti-Jo1 antibodies Yellow Part of ENA screen. Anti-microsomal antibodies anti-TPO, thyroid antibodies Yellow Anti-myeloperoxidase Ab MPO Yellow Anti-Neutroph

3. Mushroom extracts and individual compounds as cosmetic ingredients 3.1. Antioxidant activity 3.2. Anti-inflammatory activity 3.3 Anti-tyrosinase activity 3.4. Anti-hyaluronidase activity 3.5. Anti-collagenase and anti-elastase activities 3.6. Anti-microbial activity 4. Commercially available cosmetics with mushroom-based ingredients 5.

Homework #4 - Answer key 1. Bargaining with in–nite periods and N 2 players. Consider the in–nite-period alternating-o er bargaining game presented in class, but let us allow for N 2 players. Player 1 is the proposer in period 1, period N 1, period 2N 1, and so on. Similarly, player 2 is the proposer in period 2, period N 2, period 2N 2, and so on. A similar argument applies to any .