Cyware For Enterprise

3y ago
34 Views
2 Downloads
847.94 KB
12 Pages
Last View : 20d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Ronan Garica
Transcription

Cyware for EnterpriseAdopt next-gen security with threat intelligence analysis,security automation, and threat response.Cyware Enterprise Solution Brief

Current Status of Security ThreatLandscapeAn increase in sophisticated cyberattacks has exposed the weaknesses of theobsolete security strategies used by enterprises worldwide. Enterprises arestruggling to keep up with the pace of cyber threats. The deployment ofnumerous disparate security tools has made it difficult for enterprises tooperationalize threat intelligence and make sense of a deluge of threat alerts.Security operations are siloed, skewed, and asymmetric, rendering incidentresponse incomplete and ineffective. Enterprises need to move away from areactive approach to a more proactive, collaborative, and intelligence-drivensecurity strategy.A Paradigm Shift Towards Cyber FusionCyware’s cyber fusion-powered modular approach to threat intelligence, securityautomation, and threat response offers an innovative approach to tackle theseproblems. Enterprises of all sizes have now adopted Cyware’s solutions toaggregate and analyze threat intelligence from multiple internal and externalsources, operationalize it through orchestration and automation playbooks, andbring together all internal security teams on a common cyber fusion-poweredplatform to deliver a comprehensive threat response. Cyware’s solutions enableenterprises to move beyond their traditional boundaries of security operationsand collaborate with their vendors, information sharing communities(ISACs/ISAOs), and other third-party entities for synergizing their strengths andprotecting their extended security perimeter.Cyware Enterprise Solution Brief

Cyware’s Solution for EnterprisesCyware’s modular approach comprises of the following integratedplatforms:CSAPCTIXCyware SituationalAwareness PlatformCyware ThreatIntelligence eXchangeAutomated threat alertaggregation and informationsharing platformIntelligent bi-directional TIP thatautomates intelligencecollection, analysis, and sharingCFTRCSOLCyware Fusion & ThreatResponseCyware SecurityOrchestration GatewayA threat response automationplatform that combines cyberfusion and incident managementA universal, securityorchestration gateway forexecuting automated playbooksCyware’s solutions fit perfectly into the next-generation security needs ofenterprises and they cover four critical and widely-adopted security scenarios.Cyware Enterprise Solution Brief

Scenario 1: Strategic Intel Sharing and AlertingModel for EnterprisesIn this scenario, enterprises are collecting strategic threat intelligence and security alerts from severalinternal and external sources including internal intel feeds, commercial TI providers, CERTs, OSINTalerts, and intel submissions from employees, security teams, and vendors with whom they shareinformation. The security alerts are analyzed and shared as human-readable alerts over the CywareSituational Awareness Platform (CSAP) web portal, mobile app, and email with all stakeholdersbased on their role, location, and business alignment.US CERTFeedsIncidentShared by:Intel fromTIProvidersInternalIntelFeedsOSINTAlertsWeb PortalEmployeesCSAPSecurityTeamsVendorsEmailVendor QueueVendor1Vendor2Internal ceTeamIncidentResponseTeamRole / Location Based AlertEmailAlertCyware OrganisationSolutionCyware EnterpriseSolutionBrief BriefSecureChatMobile Alertw/ PushEmailAlertSecureChatMobile Alertw/ Push

Scenario 1:Use Cases and BenefitsAggregate Threat Alerts and Strategic Intel fromSecurity Tools and External SourcesEnable Security Teams and Vendors to Share ThreatIntelligence3Alert Security Teams and Vendors in Real-Time( 30 seconds)4Foster Discussion-Driven Collaboration withinSecurity Teams5Indicate Early Warning Threat Levels to Security Teamsand VendorsCyware Enterprise Solution Brief

Scenario 2: Technical Threat IntelligenceAutomation Model for EnterprisesIn this scenario, enterprises are involved in collecting technical threat intelligence including threatindicators of compromise from several external and internal sources. The structured andunstructured threat data is automatically ingested and normalized using the Cyware ThreatIntelligence eXchange (CTIX) platform in a format-agnostic manner. The normalization process isfollowed by automated enrichment and analysis before updating it automatically in internal securitytools including firewalls, EDR, IDS/IPS, etc., or sharing ahead with industry peers and vendors asSTIX collections.STRATEGICOPERATIONALTACTICALIPS / IDSSIEMTECHNICALUEBAExternal Intel InInternal Intel InF/WINTEL CORRELATION & ENRICHMENT ENGINEATT&CK NavigatorTI ScoringCognitive BotMLTTP CorrealationEngineThreat ActorTrackingGeo TaggingWHOIS TrackerAlert OrchestrationContextual CorrelaltionTLP ProcessingCKC MappingExternal Intel OutPEER ORGSSUBSIDIARIESPARTNERS / AFFILIATESCyware OrganisationEnterprise SolutionBriefCywareSolutionBriefInternal Intel OutSUPPLIERSISACsIPS / IDSSIEMUEBAF/W

Scenario 2:Use Cases and BenefitsIngest Technical Intelligence including IOCs fromMultiple SourcesNormalize Structured and UnstructuredIntelligence3Automatically Enrich and Analyze ThreatIntelligence4Automatically Update Enriched and Analyzed ThreatData in Security Tools5Validate Intel through Fully Configurable AutomatedConfidence Scoring6Share STIX-based Intel Collections with Industry Peersand VendorsCyware Enterprise Solution Brief

Scenario 3: Security Orchestration GatewayModel for EnterprisesIn this scenario, enterprises are increasing efficiency and effectiveness by running orchestrationplaybooks to automate processes and workflows using the Cyware Security Orchestration Layer(CSOL). The scenario involves enterprises orchestrating threat data using a single orchestrationlayer that connects to all of their deployed security tralizedOrchestrationGatewayProxyAVCFTRCyware OrganisationEnterprise ndor)SOARDMZOn-Premise(Client)

Scenario 3:Use Cases and BenefitsCentralize Your Playbook Creation with SecurityAutomation GatewayOrchestrate Security Tools Deployed within InternalPerimeter and on External Cloud3Leverage Unlimited Pre-Built and CustomPlaybooks4Automate Manual Security Processes, Procedures, andWorkflows5Create Custom Connectorsand ActionsCyware Enterprise Solution Brief

Scenario 4: Threat Response AutomationModel for EnterprisesIn this scenario, enterprises are automating incident and threat response workflows using theCyware Fusion and Threat Response (CFTR) platform. The scenario also includes enterprisesleveraging the cyber fusion capabilities of the CFTR platform to bring together all internal securityteams on a common platform to deliver a comprehensive, intelligence-driven, and collaborativeresponse.IncidentReportedViaWeb PortalVia MobilePhoneCSAPIncidentReportedAsset LookupAssetDBIncident EnrichedCFTRCTIXThreatResponseFirewallThreat ResponseIOC PushedCFTRIPS / IDSAnonymousIncident InformationEDRCSAPWebMobileWebCyware Enterprise Solution BriefEmailMobileEmailCTIX

Scenario 4:Use Cases and BenefitsAutomate Case and Workflow ManagementProcessesAutomate Incident Investigation, Triaging, &Response3Respond to Malware, Vulnerabilities, Threat Actors, andIncidents4Draw Contextual Intelligence by Connecting-the-Dotsbetween Security Threats5Reduce Incident Costs through Effective Tracking &Metrics6Foster Collaboration between Security Teams throughCyber FusionCyware Enterprise Solution Brief

Email us at sales@cyware.com to get started.1460 BroadwayNew York, NY 10036cyware.com sales@cyware.com855-MY-CYWARE855-692-9927

operationalize threat intelligence and make sense of a deluge of threat alerts. Security operations are siloed, skewed, and asymmetric, rendering incident response incomplete and ine ective. Enterprises need to move away from a reactive approach to a more proactive, collaborative, and intelligence-driven security strategy.

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok. Art.Nr. 159CAC Art.Nr. 159CAA Art.Nr. 159CAB Art.Nr. 217B1B