ADMINISTRATE PUBLIKE VITI 2 - UMSH

2y ago
143 Views
3 Downloads
176.49 KB
26 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Milo Davies
Transcription

ADMINISTRATE PUBLIKE VITI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEE DREJTE FISKALEHISTORI E MND 1ADMINISTRIM PUBLIKTDQE 1LIDERSHIP09 - 1010 - 11204A.ALSULAB10N. RAMA209G. VESHAJB10E. CIKA11 - 12B10I. HEBOVIJA3DEGET E QEVERISJESLIDERSHIP203E DREJTE FISKALES. DEMALIAJADMINISTRIMPUBLIK12 - 13B10I. HEBOVIJA20713 - 14A.ALSULATDQE 12073DEGET E QEVERISJESG. VESHAJ306E. CIKAHISTORI E MND 114 - 15203S. DEMALIAJ207G.HOXHA15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

ADMINISTRATE PUBLIKE VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEPOLITIKAT BUXHETOREPOLITIKAT PUBLIKEPOLITIKAT BUXHETOREPOLITIKAT NETRANZICION09 - 1010 - 11203E. SHEHU207E. CIKA204E. SHEHU203G. VESHAJ11 - 12POLITIKAT NETRANZICIONPOLITIKAT PUBLIKE12 - 1320913 - 14G. VESHAJ207E. CIKAACQUIS COMMUNITAIREACQUIS COMMUNITAIRE209I.SHTUPI14 - 15206I.SHTUPI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

ADMINISTRIM BIZNESI VITI 1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEGR 1, GR 2E MARTEGR 3GR 2EKONOMICS IINFORMATIKEE MERKUREGR 1, GR 2E ENJTEGR 3GR 1E PREMTEGR 1, GR 2GR 2GR 309 - 10NJTKSHA. GAJOSHKRIINFOR MATEMMATEMATIKË IM AKADMATIKE ATIKË IEMIKINFORMATIKEMATEMATIKË IEKONOMICS I10 - 11206A. LILA304GR 1, GR 2A. GAJO102GR 3GR 1A.MUJOGR 2302GR 3106K.ZELAA. GAJOGR 3C3O.HOGU 304GR 3306K.ZELA 104 M.AHMETIGR 1GR 2GR 3O.HOGU104K.ZELAGR 1EKONOMICS I11 - 12SHKRIMAKADEMIKSHKRI 104MATEM NJTKS MATEMM AKADATIKË IHATIKË IEMIKGR 1A. GAJOSHKRIGJUHE INFOR GJUHE INFORM AKADE HUAJ MATIKE E HUAJ MATIKEEMIKEKONOMICS I12 - 13C6M.AHMETIC1K.ZELA 302L. MEMISHA C2K.ZELA 104 M.AHMETIGR 1, GR 2GR 3GR 3104GR 1GR 2GR 2303 M.CITOZI 103A.MUJO C2 E.KOCIKO 202 E.HOXHA 303 M.AHMETIGR 313 - 14NJTKSHEKONOMICS INJTKS GJUHE NJTKSHE HUAJHSHKRIM AKADEMIK103L. MEMISHA C1 E.KOCIKO 104L. MEMISHAC7 M.AHMETI14 - 15C7A. LILA106A. GAJO15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

ADMINISTRIM BIZNESI VITI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEGR 2GR 1E MARTEGR 1, GR 2GR 3E MERKUREE ENJTEE PREMTEGR 3GR 3MENAX STATIS FINANC FINANCHIMTIKEEEKONTABILITET1304207GR 3GR 1GR 2GR 1, GR 209 - ISTIKESTATISTIKE10 - 11C3A.HYKAJ 303A.TEQJA 104M.BOJAC7A. NAQELLARIGR 1, GR 2E.NASI 303GR 3GR 1, GR 2L.SALIAJ C2GR 111 - 12POLITIK KONTAKONTABILITET 1 A MON BILITETETARE1MENAXHIMA.HYKAJ 206O.LLOLLARII.SHEHUPOLITIKAMONETAREGR 1209A.LILA106O.IDRIZIC6I.SHEHUGR 2POLITIKAMONETAREGR 3C4MENAXHIM12 - 13206M.BOJAGR 2206GR 3R.QURKUGR 113 - 14STATIS FINANC MENAXTIKEEHIMC7A. NAQELLARI 304A.TEQJAC3I.SHEHUGR 3POLITIKAMONETAREGR 2 KONTA104L.SALIAJGR 1, GR 2BILITET1FINANCEGR 3STATISTIKE14 - 15304I.SHEHU 302O.LLOLLARI 302L.SALIAJC3F.KODRAC6O.LLOLLARI106O.IDRIZI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

ADMINISTRIM BIZNESI VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEGR 2GR 1, GR 209 - 10KONTABILITETFINANCIAR10 - 11306S. NIKOLLA / A.LILAGR 1, GR 211 - 1212 - 1314 - 15GR 1E ENJTEI.GJIKAC4 V. RESULI C1E PREMTEGR 3GR 3GR 3GR 3EKONOKONTAMIKS KONOMIKS IKONKURENCESEKONOMIKS IKONKURENCESC1 F.BOMBAJ 303306106 F.BOMBAJ304 F.BOMBAJGR 2A.LILAGR 3GR 1A.LILAGR 2GR 2MENAX MENAXSJELLJ KONTA SJELLJKONTAHIM I HIM IBILITETMENAXHIM I E ORG BILITET E ORGOPERA OPERAOPERACIONEVE ANIZATI FINANC ANIZATIFINANCCIONEV CIONEVVEIARVEIAREE30613 - 14GR 3E MERKUREF.KODRA 303 V. RESULI 304I.GJIKA 306I.GJIKA C4GR 3GR 1, GR 2MENAXMENAXSJELLJHIM IHIM IE ORGSJELLJEOPERAOPERAANIZATI ORGANIZATIVECIONEVCIONEVVEEEF.KODRA304GR 1GR 1, GR 2GR 1EKONOMIKS IKONKURENCESEKONOMIKS IKONKURENCESSJELLJE ORGANIZATIVEC4 F.BOMBAJC6C4 V. RESULIF.BOMBAJGR 3I.GJIKA 106 V. RESULI106V. RESULI306I.GJIKA15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

BIZNES LIGJ VITI 1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTE09 - 10EKONOMICS IINFORMATIKE10 - 11MATEMATIKË IEKONOMICS I304A. GAJO302A. GAJOC3O.HOGU104K.ZELA11 - 12MATEMATIKË ISHKRIM AKADEMIKGJUHE E HUAJINFORMATIKE12 - 13C1K.ZELA104M.AHMETI303M.CITOZI202E.HOXHA13 - 14NJTKSHNJTKSHSHKRIM AKADEMIK14 - 15C7A. LILA103L. MEMISHAC7M.AHMETI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

BIZNES LIGJ VITI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEMENAXHIMFINANCEFINANCEKONTABILITET 1KONTABILITET 109 - 1010 - ILA11 - 12POLITIKA MONETAREMENAXHIM12 - 13POLITIKA MONETAREC7A. NAQELLARIC3L.SALIAJ209I.SHEHU13 - 14STATISTIKESTATISTIKE14 - 15209106O.IDRIZI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

BIZNES LIGJ VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEE DREJTE KONOMIKS IKONKURENCESEKONOMIKS IKONKURENCES09 - 1010 - BAJ11 - 12E DREJTE FISKALE12 - 13207A.ALSULA13 - 1414 - 1515 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

FINANCE BANKE DHE KONTABILITET 1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEE.MYRTOGR 2L. MEMISHAEKONOMICSI09 - 10INFORMATIKEMATEMATIKË ISHKRIM AKADEMIKNJTKSHINFORMATIKE302E.BOTKAS. RRAPO10 - 11103I.KASHAMIGR 2306G. BEQIRAJC7I.KASHAMI206M.CITOZIG.QORDJAV. LOHJAL. MEMISHAC2GR 1MATEMATIKË I11 - 12SHKRIM GJUHE EAKADEMIK HUAJEKONOMICS IGJUHE EHUAJNJTKSH302GR 2NJTKSH12 - 13C2GR 1303GR 2106A. GAJO206A. LILAC1GR 1S. RRAPOGR 1104E.MYRTOGR 2I.KASHAMIEKONOMICSI13 - 14MATEMATIKË I106E.BOTKAINFORMA SHKRIMTIKEAKADEMIK14 - 15303GR 1102GR 1304GR 215 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

FINANCE BANKE DHE KONTABILITET 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE.NASIE ENJTEE PREMTEA.TEQJA09 - 10MENAXHI KONTABILMITET 1POLITIKA MONETAREGR 1POLITIKAMONETARE10 - 11C7302A. NAQELLARIO.IDRIZIGR 1104GR 2103I.SHEHUO.IDRIZIO.LLOLLARIR.QURKUE.NASI11 - 12STATISTIKFINANCEESTATISTIKESTATISTIKEKONTABIL MENAXHIITET 1MMENAXHIM12 - 13304GR 1104C3GR 2GR 2106O.IDRIZI206M.BOJAC7GR 1304GR 2GR 2O.LLOLLARIPOLITIKAMONETARE13 - 14KONTABILITET 1FINANCE302I.SHEHUFINANCE14 - 15306R.QURKUC7GR 1306O.LLOLLARI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

FINANCE, BANKE DHE KONTABILITET VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEGR1E.LICI09 - 1010 - 11E ENJTEE PREMTEDREJTIM FINANCIARTREGJET DHEINSTITUCIONETFINANCIAREFINANCAT PUBLIKED. AVDYLIDREJTIMFINANCIARTREGJETDHE INSTITUCIONETFINANCIARE302E MERKURE302V.MICIM.BURIMEVE NJEREZOREC4GR1GR2C6V.MICIA.HYKAJ306E.LICI206E. SHEHUGR2A.HYKAJDREJTIMFINANCIAR11 - 12FINANCATPUBLIKEFINANCATPUBLIKEC4302C2R. KONOMI12 - 13GR1D. AVDYLI13 - 14M.BURIMEVENJEREZOREM.BURIMEVE NJEREZORE14 - 15306D. AVDYLI303GR1GR2R. KONOMITREGJETDHE INSTITUCIONETFINANCIARE303GR215 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

INFORMATIKA E BIZNESIT VITI 1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEA.MUJOE MARTEE MERKUREG.BOCEE ENJTEE PREMTEINFORMATIKESHKRIM AKADEMIKF. PREMTI09 - 10ALGORIT INFORMAMIKETIKEALGORITMIKEGroup 1ALGORITMIKESHKRIMAKADEMIK10 - 11202Group 1102Group 2206Group 2G.BOCEF. PREMTIV. LOHJA208A.DAKA103Group AMIGroup 2K.ZELAEKONOMICSI11 - 12C7ARKITEKTUREGJUHE E GJUHE EHUAJHUAJMATEMATI MATEMATIKË IKË IMATEMATIKË I202S.RUKO12 - 13103102Group 1Group 113 - 14Group 1204Group 2C6G.BOCED.HYKA104E.BOTKAGroup 2G.BOCEEKONOMICSIC4Group 1208Group 2Group 1SHKRIM ARKITEKTUAKADEMIKREARKITEKTUREEKONOMICS IINFORMATIKEC2A.DAKA103S.RUKO14 - 15102Group 2206V.HOXHA103Group 115 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

INFORMATIKA E BIZNESIT VITI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEDH.TOLED.HYKAE PREMTEDH.TOLEL.SALIAJF. OZUNI09 - 10PROGRAMIMMENAXHIMMATEMATI PROGRAM STATISTIK E-BUSINEKE IIIIMESS10 - 11106202E.QIRICIE.QIRICIC2Group 1L.SALIAJ11 - 12Group 1202Group 2102Group 1209Group 2DH.TOLEMATEMATIKE IIIMENAXHI STATISTIKMEPROGRAMIMSTATISTIKE12 - 13209Group 1102A.MUJOGroup 2C6E.QIRICID.HYKA202F. OZUNIGroup 2306T.XHINDID.HYKA13 - 14PROGRAM MENAXHI E-BUSINEIMMSSMATEMATIKE IIIE-BUSINESS14 - 15103Group 1209Group 2304Group 1C6Group 2104F. OZUNI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

INFORMATIKA E BIZNESIT VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEP.SHOSHIE MERKUREG.QORDJAE ENJTEE PREMTEG.BOCEE.MYRTOG.BOCE09 - 10DREJTIM FINANCIARDREJTIM PROGRAMFINANCIAIM NERRJETARWEBSISTEME SHFRYTEZIMI104C6PROGRAMIM NERRJETAWEB10 - 11C6P.SHOSHIGr111 - 12KONTABILITET CEPROGRAMSISTEMEIM NERRJETA SHFRYTE ABILITET FINANCIAR(PARIMET)208A.LILA12 - 13PROGRAMIM JTIMFINANCIARSISTEMESHFRYTEZIMI204202C6S. LAMAJ13 - 14202Gr114 - 15Gr2Gr215 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

MARDHENIE NDERKOMBETARE DHE DIPLOMACI 1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTE09 - 10HISTORIA POLITIKE EEVROPESSHKRIM AKADEMIK10 - 11106H.HEBA303E. QESARI11 - 12NJTKSHNJTKSHSHKRIM AKADEMIKGJUHE E HUAJ12 - 13C3A. LILAC1L. MEMISHAC713 - 14A.DAKA104E. BUCPAPAJEKONOMICS IEKONOMICS IHISTORIA POLITIKE EEVROPESC3E.BOTKA14 - 15C6V.HOXHAB10E. QESARI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

MARDHENIE NDERKOMBETARE DHE DIPLOMACI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTESISTEMETSTRUKTURATNDERKOMBETARE TESIGURISEHISTORI E MND 1HISTORI E MND 1TDQE 1LIDERSHIP09 - 1010 - 11209XH.KRASTAB10N. RAMA304G.HOXHAB10E. CIKAB10I. HEBOVIJA11 - 12DIPLOMACIASHQIPETARE 1LIDERSHIPDIPLOMACIASHQIPETARE 1BAZAT E DIPLOMACISEBAZAT E DIPLOMACISE12 - 13B10I. HEBOVIJA203P.MILOC713 - 14N. RAMA203B.DURICIC1B.DURICITDQE 1SISTEMETSTRUKTURATNDERKOMBETARE TESIGURISE306E. CIKA14 - 15C1XH.KRASTA15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

MARDHENIE NDERKOMBETARE DHE DIPLOMACI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEORGANIZATAT DHEINSTITUCIONETNDERKOMBETAREKRIZAT NDERKOMBETARE09 - 1010 - 1111 - 12E DREJTENDERKOMBETARE PUBLIKE12 - 13209303K.RIZOK.RIZO204D. HOTI13 - 14ACQUIS COMMUNITAIRE14 - 15206I.SHTUPIKRIZATNDERKOMBETARE15 - 16ORGANIZATAT DHEINSTITUCIONETNDERKOMBETARE302B10L. KODRAACQUIS COMMUNITAIREC4D. HOTI302Orari i gjeneruar:10/14/2019R.LULIE DREJTENDERKOMBETAREPUBLIKEI.SHTUPIaSc Timetables

SHKENCA JURIDIKE VITI 1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEI.KASHAMIL. KODRA09 - 10SHKRIMAKADEMIKC1Gr 1Gr 2C4I.KASHAMIE. BUCPAPAJE.CAKAHISTORIAE DREJTE SHKRIM GJUHE E E SHTETITPUBLIKE AKADEMIK HUAJDHE E SEDREJTESEKONOMICSI10 - 11E PREMTE303E.BOTKAGr 1C1Gr 2C4Gr 1C3Gr 2Gr 1L. KODRAEKONOMICSI11 - 12E DREJTEPUBLIKEEKONOMICS I207E.BOTKAE DREJTEPUBLIKE12 - 13306102V.HOXHAE. BUCPAPAJE.CAKA13 - 14106L. KODRASHKRIM AKADEMIKHISTORIA E SHTETITDHE E SE DREJTES14 - 15B10I.KASHAMI206E.TIRIGr 2HISTORIAE SHTETIT GJUHE EHUAJDHE E SEDREJTES303Gr 1208Gr 215 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

SHKENCA JURIDIKE VITI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEA.PRIFTISH. MUCIA.PRIFTIE PREMTEB. PREMALAJ09 - 10E DREJTEE DREJTEKUSHTETPENALE IUESEE DREJTE PRONESIPRONESI INTELEKTUALE KUSHTET INTELEKTUESEUALE10 - 11208GR 1C2GR 2B10B. PREMALAJ302GR 1C4GR 2B. PREMALAJF.TAKOA.GJEVORI11 - 12PRONESIINTELEKTUALEE DREJTE CIVILE IE DREJTE PENALE IE DREJTAE DREJTETEKNIKAT LEGJISLATIVE FAMILJARCIVILE IE12 - 13302B.ALUSHIB10A. ELEZIGR 1B10B. PREMALAJI.DANAJSH. MUCIA.ALSULAB10A.ALSULA206GR 1C3GR 2F.TAKO13 - 14TEKNIKAT TEKNIKAT E DREJTAE DREJTE E DREJTELEGJISLA LEGJISLA FAMILJARPENALE I CIVILE ITIVETIVEEE DREJTA FAMILJAREE DREJTEKUSHTETUESE14 - 15C2GR 2C2GR 1C1GR 2209GR 1C3GR 2206F.TAKO15 - 16B10Orari i gjeneruar:10/14/2019A.PRIFTIaSc Timetables

SHKENCA JURIDIKE VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEB.ALUSHI09 - 10K.KRISAFIE DREJTEPROCEDUNDERKOMRE CIVILEGR 1BETARE1E DREJTEPUBLIKENDERKOMBPROCEDURE CIVILE 110 - 11B10E PREMTEETAREPUBLIKEB.ALUSHIC1K.RIZOC4B.COTIGR 2C3A.PRIFTIGR 1K.GAZELI11 - 12PROCEDURE PENALE 1ACQUIS PROCEDU PROCEDUCOMMUNI RE PENAL RE PENALTAIREE1E1C7C212 - 13K.GAZELI14 - 15208B.ALUSHII.DANAJ13 - 14GR 1GR 2302I.SHTUPIGR 1I.DANAJL. KODRAE DREJTEE DREJTE E DREJTEPROCEDU ACQUISNDERKOMNDERKOM NDERKOMACQUIS COMMUNITAIRE RE CIVILE COMMUNIBETAREBETARE BETARE1TAIREPRIVATEPRIVATE PUBLIKE208GR 2C7I.SHTUPI304GR 1C4GR 2C2GR 1B10GR 2E DREJTENDERKOMBETARE PRIVATEGR 215 - 16E DREJTENDERKOMBETAREPUBLIKE104Orari i gjeneruar:10/14/2019106E.ALIAJK.RIZOaSc Timetables

SHKENCA POLITIKE ADMINISTRATIVE VITI1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTE09 - 10HISTORIA POLITIKE EEVROPESSHKRIM AKADEMIK10 - 11106H.HEBA303E. QESARI11 - 12NJTKSHNJTKSHSHKRIM AKADEMIKGJUHE E HUAJ12 - 13C3A. LILAC1L. MEMISHAC713 - 14A.DAKA104E. BUCPAPAJEKONOMICS IEKONOMICS IHISTORIA POLITIKE EEVROPESC3E.BOTKA14 - 15C6V.HOXHAB10E. QESARI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

SHKENCA POLITIKE VITI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTESISTEMETSTRUKTURATNDERKOMBETARE TESIGURISEHISTORI E MND 1POLITIKAT PUBLIKETDQE 1LIDERSHIP09 - 1010 - 11209XH.KRASTAB10N. RAMA207E. CIKAB10E. CIKAB10I. HEBOVIJA11 - 12LIDERSHIPBAZAT E DIPLOMACISEPOLITIKAT PUBLIKEBAZAT E DIPLOMACISE12 - 13B10I. HEBOVIJAC713 - 14N. RAMA207E. CIKAC1B.DURICITDQE 1SISTEMETSTRUKTURATNDERKOMBETARE TESIGURISESISTEMET POLITIKE NEBOTEN E SOTME306E. CIKAHISTORI E MND 1SISTEMET POLITIKE NEBOTEN E SOTME14 - 15C1XH.KRASTA208K. KUCI207G.HOXHAC2K. KUCI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

SHKENCA POLITIKE VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTE09 - 10POLITIKAT NETRANZICIONBAROMETRI ELEKTORAL10 - 11207A.VESHAJ203G. VESHAJ11 - 12POLITIKAT NETRANZICION12 - 13OPINIONI PUBLIKOPINIONI PUBLIK203A.VESHAJ209G. VESHAJ13 - 14204A.VESHAJACQUIS COMMUNITAIREACQUIS COMMUNITAIREBAROMETRI ELEKTORAL209I.SHTUPI14 - 15206I.SHTUPI207A.VESHAJ15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

STUDIME PSIKO - SOCIALE VITI 1UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEPSIKOLOGJI EZHVILLIMITPSIKOLOGJI EPERGJITHSHME09 - 10SHKRIM AKADEMIK10 - 11PSIKOLOGJI EZHVILLIMIT106H.HEBA208M.COLLAKU204E. TOLLKUCI11 - 12203M.COLLAKUHYRJE NE FILOZOFISHKRIM AKADEMIK12 - 13204Z.STRAZIMIRIC7A.DAKAHYRJE NE FILOZOFI13 - 14207Z.STRAZIMIRIPSIKOLOGJI EPERGJITHSHMEGJUHE E HUAJ14 - 15208V. LOHJA203E. TOLLKUCI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

STUDIME PSIKO - SOCIALE VITI 2UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTEMETODAT E KERKIMITSHKENCORPSIKOLOGJI E FAMILJESBAZAT E STUDIMEVEPSIKOSOCIALESOCIOLOGJI URBANEMETODAT E KERKIMITSHKENCOR09 - 1010 - 11207K.RAFTI204R.CAUSHI204E. TOLLKUCI203M. ZOTO207K.RAFTI11 - 12BAZAT E STUDIMEVEPSIKOSOCIALESOCIOLOGJI URBANENDERVEPRIMI SOCIAL12 - 13208E. TOLLKUCI208M. ZOTOB10M. ZOTO13 - 14NDERVEPRIMI SOCIALPSIKOLOGJI E FAMILJES14 - 15B10M. ZOTOC1R.CAUSHI15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

STUDIME PSIKO - SOCIALE VITI 3UNIVERSITETI MESDHETARE HENEE MARTEE MERKUREE ENJTEE PREMTE09 - 10PSIKOLOGJI KLINIKESOCIOLOGJI ETEORITE DHE TEKNIKATLEVIZJEVE EMIGRATOREE KESHILLIMITHYRJE NE ETIKE10 - 11208M.COLLAKU203A.VESHAJTEORITE DHE TEKNIKAT EKESHILLIMIT11 - 12KOMUNIKIMI NESHOQERI209209K.RAFTI208V.TRESKASOCIOLOGJI E LEVIZJEVEEMIGRATOREKOMUNIKIMI NESHOQERIK.RAFTI209A.VESHAJ12 - 13204M. ZOTO20313 - 14M. ZOTOHYRJE NE ETIKEPSIKOLOGJI KLINIKE203V.TRESKA14 - 15204M.COLLAKU15 - 16Orari i gjeneruar:10/14/2019aSc Timetables

universiteti mesdhetar orari i gjeneruar:10/14/2019 asc timetables lidership b10 i. hebovija 3deget e qeverisjes 203 s. demaliaj e drejte fiskale 204 a.alsula histori e mnd 1 b10 n. rama administrim publik 207 g. veshaj tdqe 1

Related Documents:

MONEDHA DHE NJËSITË EKUIVALENTE Njësia e monedhës LEK shqiptar LEK 1 0.0106 US US 1 94.14 (Referuar kursit në 29 Dhjetor 2006) VITI FISKAL 1 Janar – 31 Dhjetor PESHAT DHE MASAT Sistemi Metrik AKRONIME DHE SHKURTIME ALK Amerika Latine dhe Karaibet MFP Menaxhimi i Financave Publike AZHN (IDA) Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar

Federal Lands, Opportunity Costs, and the Administrate State . Gary D. Libecap, UCSB, NBER, Hoover Institute, Stanford . April 23, 2018 . Abstract . The federal government owns and administers 472, 892,659 acres or 21% of the land area of the lower US, making it both the country's largest land owner and the largest land owner

Etika, Ligji dhe Performanca në Administratën tonë Publike E. Saliaga 5 “Statusi i Nënpunësit Civil”, Ligj Nr. 8549, datë 11.11.1999, Republika e Shqipërisë.

Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën . Grupi Tematik “Mbi Shërbimin Civil dhe Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike”, i udhëhequr nga DAP, . Plani i ri i Veprimit 2018-2022 dhe versioni i tij i kostuar, kanë

financimi i partive politike nË kosovË 16 prokurimi publik 18 qeverisja korporative dhe transparenca nË ndËrmarrje publike 20 qasja nË dokumente publike 24

Roli i institucioneve publike në zhvillimin e edukimit mbi median dhe informacionin në Shqipëri / Ilda Londo, Brankica Petković, Sandra Bašić Hrvatin ; përkth. e red. Altin Fortuzi. – Tiranë: M & B, 2019 112 f. ; 20 x 17.6 cm. Bibl

Menaxhim financiar, kontabilitet dhe kontroll në administratën publike Data e licensimit 19.10.2018 Kohëzgjatja Një vit (dy semestra), 60 ECTS Titulli akademik Master Profesional në Menaxhim financiar, kontabilitet dhe kontroll në administratën publike Nr. Emri i Lëndës Seme

1 Advanced Engineering Mathematics C. Ray Wylie, Louis C. Barrett McGraw-Hill Book Co 6th Edition, 1995 2 Introductory Methods of Numerical Analysis S. S. Sastry Prentice Hall of India 4th Edition 2010 3 Higher Engineering Mathematics B.V. Ramana McGraw-Hill 11 th Edition,2010 4 A Text Book of Engineering Mathematics N. P. Bali and Manish Goyal Laxmi Publications 2014 5 Advanced Engineering .