Onderwijs- En Examenregeling (OER)

3y ago
89 Views
2 Downloads
373.65 KB
25 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Ronan Orellana
Transcription

Instituut voor onderwijs en opleiden VUmcOnderwijs- en examenregeling(OER)Bacheloropleiding geneeskundeVUmc-compas 10Collegejaar 2014-2015Vrije Universiteit AmsterdamVU Medisch CentrumA.Facultair deelB.Opleidingsspecifiek deelVastgesteld: 10 februari 2014Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas ‘10, collegejaar 2014-2015Vastgesteld op 10 februari 2014 namens de raad van bestuur VUmc door Mw. M.C. van der Meijde, MBA, directeur IOO,vice-decaan onderwijs1

Instituut voor onderwijs en opleiden VUmcA.1FACULTAIR DEELALGEMENE BEPALINGEN . 4ARTIKEL 1.1ARTIKEL 1.2ARTIKEL 1.3ARTIKEL 1.4ARTIKEL 1.5ARTIKEL 1.62VOOROPLEIDINGS- EN TOELATINGSEISEN . 6ARTIKEL 2.1ARTIKEL 2.2ARTIKEL 2.3ARTIKEL 2.4ARTIKEL 2.5ARTIKEL 2.6ARTIKEL 2.73VRIJSTELLING . 9VORM VAN DE TENTAMINERING. 9TENTAMINERING . 10MONDELINGE (DEEL)TENTAMENS . 10BEOORDELING . 10VASTSTELLING EN BEKENDMAKING TENTAMENUITSLAG . 11GELDIGHEIDSDUUR TENTAMENS . 11INZAGERECHT TENTAMENS. 11NABESPREKING VAN TENTAMENS . 12HERKANSING . 12BACHELOREXAMEN EN VERKLARING . 12STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEADVIES . 12ARTIKEL 6.1ARTIKEL 6.2ARTIKEL 6.3ARTIKEL 6.4ARTIKEL 6.5ARTIKEL 6.6ARTIKEL 6.7B.INTERNATIONALISERING . 9VRIJSTELLING, TENTAMINERING EN EXAMEN . 9ARTIKEL 5.1ARTIKEL 5.2ARTIKEL 5.3ARTIKEL 5.4ARTIKEL 5.5ARTIKEL 5.6ARTIKEL 5.7ARTIKEL 5.8ARTIKEL 5.9ARTIKEL 5.10ARTIKEL 5.116INRICHTING OPLEIDING . 8BESCHRIJVING ONDERWIJSEENHEID BACHELOPLEIDING . 8VRIJ PROGRAMMA . 8HONOURSPROGRAMMA . 8INTERNATIONALISERING . 9ARTIKEL 4.15VOOROPLEIDING . 6VERVANGENDE EISEN BIJ DEFICIËNTIES. 6EQUIVALENTE VOOROPLEIDING . 7TAALEISEN NEDERLANDS BIJ NEDERLANDSTALIGE BACHELOROPLEIDINGEN. 7TAALEISEN ENGELS BIJ ENGELSTALIGE BACHELOROPLEIDINGEN . 7COLLOQUIUM DOCTUM . 7WEIGERING OF BEËINDIGING INSCHRIJVING . 8INRICHTING VAN DE OPLEIDING . 8ARTIKEL 3.1ARTIKEL 3.2ARTIKEL 3.3ARTIKEL 3.44TOEPASSINGSGEBIED. 4BEGRIPSBEPALINGEN . 4DOEL OPLEIDING EN EINDTERMEN . 5INDELING STUDIEJAAR . 6TAAL . 6TAALTOETS EN BEHEERSING NEDERLANDS. 6STUDIEVOORTGANGADMINISTRATIE . 12STUDIEBEGELEIDING . 12STUDIEADVIES . 13WAARSCHUWING EN STUDIEVOORTGANG . 13BINDEND STUDIEADVIES . 13PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN . 13AANPASSINGEN TEN BEHOEVE VAN EEN STUDENT MET EEN FUNCTIEBEPERKING . 14OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL . 15BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE. N . 16GEGEVENS OPLEIDING . 16DOELSTELLING OPLEIDING EN EINDTERMEN . 16VOOROPLEIDINGSEISEN . 16Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas ‘10, collegejaar 2014-2015Vastgesteld op 10 februari 2014 namens de raad van bestuur VUmc door Mw. M.C. van der Meijde, MBA, directeur IOO,vice-decaan onderwijs2

Instituut voor onderwijs en opleiden VUmcARTIKEL 5ARTIKEL 6ARTIKEL 7ARTIKEL 8ARTIKEL 9ARTIKEL 10ARTIKEL 11ARTIKEL 12ARTIKEL 13ARTIKEL 14NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN . 16COLLOQUIUM DOCTUM . 17ORDE EN PROFESSIONEEL GEDRAG MET INBEGRIP VAN PATIËNTENZORG. 17SAMENSTELLING VAN DE OPLEIDING . 18VOLGORDE TENTAMENS. 20VORM VAN DE TENTAMENS . 21TAAL . 21STUDIEBEGELEIDING . 21STUDIEADVIES . 22BACHELOREXAMEN EN VERKLARING . 22OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN . 22ARTIKEL 15ARTIKEL 16ARTIKEL 17ARTIKEL 18ARTIKEL 19ARTIKEL 20WIJZIGING EN PERIODIEKE BEOORDELING . 22OVERGANGSREGELING . 23HARDHEIDSCLAUSULE. 23STRIJDIGHEID MET DE REGELING . 23BEKENDMAKING . 23INWERKINGTREDING . 23BIJLAGEN . 24IIIARTIKEL 1:ARTIKEL 2:EINDTERMEN BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE. . 24INTEKENEN EN NA-INTEKENEN VOOR ONDERWIJS EN TENTAMENS . 24PROCEDURE INTEKENING . FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.PROCEDURE NA-INTEKENING . FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas ‘10, collegejaar 2014-2015Vastgesteld op 10 februari 2014 namens de raad van bestuur VUmc door Mw. M.C. van der Meijde, MBA, directeur IOO,vice-decaan onderwijs3

Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc1Algemene bepalingenArtikel 1.1Toepassingsgebied1.De regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van debacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas, hierna te noemen: de opleiding.2.De opleiding wordt verzorgd door de Faculteit der Geneeskunde van de VrijeUniversiteit Amsterdam (VU), hierna te noemen: de faculteit3.Deze regeling bestaat uit een facultair (A) deel en een opleidingsspecifiek deel (B).Deel A bevat algemene bepalingen en is van toepassing op het onderwijs en deexamens van de bacheloropleiding geneeskunde van de faculteit. Deel B bevatopleidingsspecifieke bepalingen. Deel A en deel B samen vormen de onderwijs- enexamenregeling van de opleiding, genoemd in deel B.4.De regeling is van toepassing op ieder die voor de opleiding is ingeschreven, danweldeze mede verzorgt.5.Het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling kan voor dedesbetreffende opleiding aanvullende algemene bepalingen omvatten.6.Een bepaling in het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling,een regeling of een besluit van de examencommissie, een examinator of detoelatingscommissie, die in strijd is met de wet is nietig.Artikel 1.2BegripsbepalingenIn deze regeling wordt verstaan onder:blackboardde wetraad van nheidpracticumacademische kerninstructietaalopleidingsspecifiek deelECexamententamende digitale onderwijsleeromgeving voor de opleiding (bb.vu.nl)de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,afgekort tot WHW, Staatsblad 593 en zoals sindsdien gewijzigdde raad van bestuur van het VUmc vervult in deze de functie, die inde WHW bij het faculteitsbestuur is belegdhet curriculum voor de bachelor- en masteropleiding geneeskundeonderdeel van het onderwijsprogramma dat 1 onderwijsjaar duurttijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus vanhet daaropvolgende kalenderjaareen onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3leden 2 en 3 van de WHWeen praktische oefening, als bedoeld in art. 7.13 lid 2 onder d vande wet; als praktische oefening worden aangemerkt: het deelnemenaan een leer/werkgroep of practicum, het maken van eenverslag/scriptie, het maken van een werkstuk, het uitvoeren vaneen onderzoekopdracht, het deelnemen aan eenportfoliobegeleidingsgesprek, het doorlopen van een praktijkstageof het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht isop het bereiken van bepaalde vaardighedende als zodanig aangewezen onderwijseenheden, zoals omschrevenin het opleidingsspecifieke deel van deze regeling, waarin de voorde opleiding essentiele wetenschappelijke houding en academischevaardigheden worden verworvende taal die in het onderwijs en tentamens wordt gebruikthet deel van deze onderwijs- en examenregeling dat alleenbetrekking heeft op de desbetreffende opleiding(European Credit) studiepunt, zoals bedoeld in artikel 7.4, eerstelid, WHW hetgeen gelijk staat aan 28 uren studie van eengemiddelde studentafsluitend onderzoek op basis waarvan aan de student een graadkan worden toegekend als bedoeld in artikel 7.10a van de WHW,voor zover aan de betreffende opleiding accreditatie is verleend.het onderzoek naar de kennis en/of het inzicht en/of devaardigheden van de examinandus met betrekking tot eenOnderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas ‘10, collegejaar 2014-2015Vastgesteld op 10 februari 2014 namens de raad van bestuur VUmc door Mw. M.C. van der Meijde, MBA, directeur IOO,vice-decaan onderwijs4

Instituut voor onderwijs en opleiden VUmcdeeltentamentoelatingscommissiewerkdagregels en richtlijnenhandleiding elijke tentamenprofessioneel gedragfunctiebeperkingexamenonderdeel, alsmede de beoordeling van dat onderzoek doortenminste één daartoe door de Examencommissie aangewezenexaminator. Een tentamen is gekoppeld aan een onderwijseenheid.Een tentamen kan uit meerdere deeltentamens bestaan.als bij ‘tentamen’, toegepast op een afzonderlijk deel van deonderwijseenheid. Van toepassing op de onderwijseenheden LerenDokteren 1 t/m 5 en Professionele Ontwikkelingbeoordeelt namens het college van bestuur of de faculteit of eenverzoeker kan worden toegelaten tot de opleidingmaandag tot en met vrijdag, behalve indien het erkende feestdagenbetreft of indien deze dagen door de VU zijn aangewezen als vrijedagende richtlijnen en aanwijzingen die de examencommissie kan gevenaan examinatoren met betrekking tot de beoordeling vanexaminandus en met betrekking tot de vaststelling van de uitslagvan het tentamen als bedoeld in art. 7.12.4 van de wetbeschrijving van alle procedures m.b.t. het afnemen van detentamens van de opleidingverantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en organisatie van hetonderwijs- en toetsprogramma van de bacheloropleidinggeneeskundeéén van de studieadviseurs van de opleiding, aangesteld bij hetVUmc, belast met de algemene studiebegeleiding en advisering vande studenten geneeskundestudent informatie systeem van de VU, waarin o.a. destudieresultaten van de studenten worden geregistreerdtentamen die niet mondeling afgenomen wordt.Beeldschermtoets/tentamen valt hiermede ook onder eenschriftelijke toets/tentamengedrag volgens de eisen van de beroepsgroep. Dit gedrag wordtbeoordeeld op basis van waarneembaar gedrag van de student,gerelateerd aan het professioneel functioneren en aan de eisen vanhet Raamplan1. Het gedrag wordt beoordeeld met betrekking totdrie situaties: omgang met werk, omgang met anderen en heteigen functionerenaandoening die tijdelijk of blijvend van aard is en die de studentbeperkt bij het volgen van onderwijs en/of het doen vantentamens, practica en stagesDe overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.Artikel 1.3Doel opleiding en eindtermen1.De bacheloropleiding heeft een eindniveau dat beantwoordt aan de DublinDescriptoren (The framework of qualifications for the European Higher EducationArea) en het Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs. In hetopleidingsspecifieke deel wordt dat uitgedrukt in eindtermen.2.Met de opleiding wordt beoogd de studentena. te onderwijzen in de in het opleidingsspecifieke deel omschreven kennis,inzicht en vaardigheden;b. voor te bereiden op de wetenschapsbeoefening.3.De opleiding maakt toelating tot ten minste één, in het opleidingsspecifieke deelvermelde, masteropleiding mogelijk.4.Binnen de opleiding wordt de academische vorming van studenten bevorderd, inhet bijzonder met betrekking tot het zelfstandig wetenschappelijk denken enhandelen en het wetenschappelijk communiceren in het Nederlands en Engels.Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas ‘10, collegejaar 2014-2015Vastgesteld op 10 februari 2014 namens de raad van bestuur VUmc door Mw. M.C. van der Meijde, MBA, directeur IOO,vice-decaan onderwijs5

Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc5.6.Binnen de opleiding wordt bevorderd dat studenten vakwetenschappelijke kennis ineen wijsgerige en maatschappelijke context kunnen hanteren.Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan de persoonlijke ontplooiing vanstudenten en wordt het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en deuitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van Nederlandstalige studentenbevorderd.Artikel 1.4Indeling studiejaar1.De opleiding wordt verzorgd in een jaarindeling met twee semesters.2.Elk semester bestaat uit 5 onderwijseenheden.3.De opleiding biedt in het tweede en derde opleidingsjaar tenminste twaalfcontacturen per onderwijsweek. Het aantal contacturen in het eerste opleidingsjaarbedraagt tenminste veertien contacturen. Hiervan zijn uitgezonderd de periode(n),waarin de student stage loopt of zijn scriptie schrijft.Artikel 1.5Taal1.Het onderwijs wordt in het Nederlands verzorgd en de (deel)tentamens en examensworden in het Nederlands afgenomen, tenzij in het opleidingsspecifieke deel opgrond van de aard of de doelstellingen van de opleiding of de onderwijseenheidanders is bepaald. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin kanvoorgeschreven en aanbevolen literatuur in een andere taal zijn gesteld.2.In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de programmaleider in bepaalde gevallenen in overeenstemming met de Gedragscode Vreemde Taal toestemming verlenenom het onderwijs resp. de tentamens in het Engels te geven:Artikel 1.6Taaltoets en beheersing Nederlands1.Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij aanvang van zijneerste studiejaar aan de VU de diagnostische VU-taaltoets Nederlands af.2.De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de onderdelengrammatica, spelling, woordenschat, structuur en formuleren.3.De student die geen voldoende beoordeling voor de VU-taaltoets behaalt, volgt de“Bijspijkercursus Nederlands” van het Taalloket van de VU.4.In het opleidingsspecifieke deel kan zijn bepaald dat pas een cijfer wordtvastgesteld voor de onderwijseenheid, waartoe de taaltoets behoort, indien destudent een voldoende beoordeling heeft behaald voor de VU-taaltoets Nederlandsof de “Bijspijkercursus Nederlands” heeft afgerond.5.Taalbeheersing kan worden meegewogen bij de beoordeling van een toets op dewijze zoals in het opleidingsspecifieke deel is bepaald.2Vooropleidings- en toelatingseisenArtikel 2.1Vooropleiding1.Voor toelating tot een opleiding aan de instelling is een diploma voorbereidendwetenschappelijk onderwijs vereist. De gelijkwaardigheid van een ander diplomawordt beoordeeld door of namens het College van Bestuur.2.In het opleidingsspecifieke deel zijn de profielen die toelating geven tot dedesbetreffende opleiding vermeld, alsmede in voorkomende gevallen de vakken dievan dat profiel deel moeten hebben uitgemaakt (‘nadere vooropleidingseisen’). Opgrond van een ministeriele regeling kunnen aanvullende eisen worden gesteld.Artikel 2.2Vervangende eisen bij deficiënties1.Deficiënties in de nadere vooropleiding kunnen worden opgeheven door het tengenoegen van de voor de opleiding bevoegde examencommissie afleggen van dedesbetreffende te

van het tentamen als bedoeld in art. 7.12.4 van de wet handleiding toetsing beschrijving van alle procedures m.b.t. het afnemen van de tentamens van de opleiding programmaleider verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en organisatie van het onderwijs- en toetsprogramma van de bacheloropleiding geneeskunde

Related Documents:

Toegepaste Wiskunde CROHO-nummer 35168 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Het voor alle bacheloropleidingen geldende gedeelte van deze regeling is beoordeeld door de Centrale

Exploring the Business Case for Open Educational Resources ISBN: 978-1-894976-59-9 Neil Butcher and Sarah Hoosen Published by: . dynamics, and challenges as those that have caused traditional distance education institutions to turn to ODL models of provision. In addition, information and communication technology (ICT) has created

a. een deelcertificaat van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vwo, in de vakken wiskunde-B en natuurkunde, dan wel in het bezit te zijn van een certificaat van een bijscholingscursus of van een bij de instelling afgelegde toets en b. voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. Dit is ook een vereiste bij Engelstalige

B Bedrijfskunde AAFM en AHB 34035 Bachelor of Science (BSC) baccalaureus (bc.) De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar 2018-2019 en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen toetsen doen en geen onderwijs volgen. Het College van .

B Bedrijfskunde AAFM en AHB 34035 Bachelor of Science (BSC) baccalaureus (bc.) De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar 2019-2020 en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen toetsen doen en geen onderwijs volgen. Het College van .

1. Het borgen van de kwaliteit van de toetsing. 2. De coordinatie van en controle op examens en tentamens. 3. Het bekrachtigen van tentamenresultaten. 4. Het vaststellen van richtlijnen binnen het kader van het OER om de uitslag van examens vast te stellen. 5. In overleg met de betreffende discipline, verlenen van vrijstelling. 6.

HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs omvat het ‘hoger beroepsonderwijs (hbo)’ en het ‘wetenschappelijk onderwijs (wo)’. Aan een universiteit staat de wetenschap centraal, aan een hbo-school worden studenten voor een hoger beroep opgeleid. Om tot een universiteit toegelaten te worden, moet men een vwo-diploma hebben, voor

Anatomy should be a worthwhile investment of your time . Purpose of the Anatomy The Anatomy provides an entry-point for people seeking to understand asset management. There are . 1Version 32VP3uVblh2n2g2uVraVdhhu2Vcplp uyul2VtfmANVdDDVon 32hVouhuoCu4N. 8 1Version 32VP3uVblh2n2g2uVraVdhhu2Vcplp uyul2VtfmANVdDDVon 32hVouhuoCu4N .