Wat Is De Rol Van TWW Voor Het Preventiebeleid Van Mijn Bedrijf

1y ago
124 Views
3 Downloads
2.64 MB
35 Pages
Last View : 16d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Halle Mcleod
Transcription

Wat is de rol van TWW voor hetpreventiebeleid van mijn bedrijfPieter BolleFOD WASO – Toezicht Welzijn op het Werk

Inhoud OrganogramOpdrachten, doelstellingen en strategieWat verwachten we?Middelen en bevoegdhedenProductenStructuur en organisatie van TWW WVL

Inhoud OrganogramOpdrachten, doelstellingen en strategieWat verwachten we?Middelen en bevoegdhedenProductenStructuur en organisatie van TWW WVL

Organogram FOD WASO

Organogram AD TWW

Inhoud OrganogramOpdrachten, doelstellingen en strategieWat verwachten we?Middelen en bevoegdhedenProductenStructuur en organisatie van TWW WVL

Opdrachten van het RT Toezicht op de toepassing van de reglementeringwaarvoor TWW bevoegd is en in alleondernemingen en instellingen waarvoor TWWbevoegd is (activiteiten en domeinen) Deze ondernemingen en instellingen rechtstreeksof onrechtstreeks aansporen dearbeidsomstandigheden van hun werknemersvoortdurend te verbeteren Identificatie van de noden aan verbetering van diereglementering

Doelstellingen en strategie Optreden: preventief, adviserend, controlerend,desnoods repressief– De inspecteur doet niet het werk van de werkgever of van depreventieadviseur– TWW geeft geen concrete adviezen over de middelen voor deverbetering van het welzijn van de werknemers– TWW beoogt bij het opleggen van maatregelen: eenresultatenverplichting en geen middelenverplichting Rekening houden met de sociale, economische entechnologische evoluties Zo rationeel mogelijk te werk gaan: een minimum aankwantiteit en kwaliteit (operationele doelstellingen)

Doelstellingen en strategie Strategische doelstellingen– Een maximale aanwezigheid op het terrein– Nagaan of de werkgever een doeltreffende organisatie heeft voorzienvoor de welzijnspreventie– De werkgever aanmoedigen om een preventief welzijnsbeleid te voeren– De werknemers en hun vertegenwoordigers aanmoedigen om actief teparticiperen in het welzijnsbeleid– De werkgevers en de werknemers informeren en advies geven over dereglementering en de administratieve voorschriften– De lacunes en tekortkomingen in de reglementaire en administratievevoorschriften identificeren en de bevoegde overheden hierover inlichten– Een efficiënte en uniforme werking van TWW waarborgen over hetganse grondgebied; het Iso9001 certificaat is daarvan het uithangbordnaar de klanten toe

Inhoud OrganogramOpdrachten, doelstellingen en strategieWat verwachten we?Middelen en bevoegdhedenProductenStructuur en organisatie van TWW WVL

De betrokken partijen

De cirkel van Deming

Inhoud OrganogramOpdrachten, doelstellingen en strategieWat verwachten we?Middelen en bevoegdhedenProductenStructuur en organisatie van TWW WVL

Middelen Sociaal strafwetboek (6 juni 2010) SLIC-document: gemeenschappelijke visie van de hoofdenvan de inspectiediensten in Europa op het vlak van hetbeheer van een inspectiedienst De Iso9001-norm over de vereisten van eenkwaliteitssysteem De jaarlijkse uitwerking van een operationeel plan De samenwerking met diverse andere diensten: AfdelingChemische risico’s waaronder ook het Lab, HUA, TSW,NAVB, FANC, FBZ, FAO enz. Centraal toezicht op de netwerken Campagnes

IAO-verdrag 81 - 1947Om de doelstellingen te kunnen realiseren en afdwingen werdeen conventie afgesloten i.v.m. de arbeidsinspectie. In dezeconventie worden drie opdrachten geformuleerd voor deinspectiediensten:1. Controle verzekeren i.v.m. de wettelijke verplichtingen inhet kader van de arbeidsrelaties zoals werkuren, verloning,veiligheid, gezondheid en welzijn, zwartwerk,kinderarbeid ;2. Adviesverlening naar werkgevers en werknemersi.v.m. demeest effectieve wijze om de wettelijke verplichtingen uitte voeren;3. Advies aan de overheid over eventuele tekortkomingen inde wetgeving.

Sociaal Strafwetboek (SSW)De conventie i.v.m. de arbeidsinspectie voorziet dat deinspecteurs de nodige middelen moeten krijgen.In België zijn deze geformuleerd in het Sociaal Strafwetboek(SSW).Het SSW geeft de inspecteurs niet alleen rechten, maar ookverplichtingen.

Doelstellingen SSW Gelijke en transparante regels voor alle inspectiediensten Depenaliseren Actualisering van de bevoegdheden van de socialeinspecteurs (bv. nieuwe media) Rechten van de verdediging en van de geïnspecteerdenverduidelijken en verbeteren Vereenvoudigen van de sanctieniveaus Ontwerpen van meer aangepaste straffen

Plichten van de sociale inspecteurs Finaliteitsbeginsel: bevoegdheden uitoefenen met het oogop het toezicht op de naleving van de sociale wetgeving Proportionaliteitsbeginsel: de aangewende middelenmoeten passend en noodzakelijk zijn Legitimatiebewijs: uniform voor alle sociale inspecteurs enverplicht voor te leggen bij elk contact Vertrouwelijkheid van de gegevens Geheimhoudingsplicht bij klachten Integriteitsplicht (geen rechtstreeks of onrechtstreeksbelang bij betrokken onderneming ) Voorschriften inzake plichtenleer (vast te stellen bij KB)

Bevoegdheden van de socialeinspecteurs Beoordelingsbevoegdheid: inlichtingen/adviezen geven,waarschuwen, termijn verlenen om zich in regel te stellen,maatregelen nemen, pv van vaststelling opstellen Toegangsbevoegdheid tot arbeidsplaatsen: op elk ogenblikvan de dag of de nacht, zonder voorafgaande verwittiging Bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen (binnenbevoegdheidsdomein), tot identificatie en verhoren van opde arbeidsplaats aanwezige personen

Bevoegdheden van de socialeinspecteurs Inbreuken vaststellen met beeldmateriaal Bijstand van de politie vorderen Uitwisselen van informatie met andere instanties

Speciale bevoegdheden in het kadervan veiligheid en gezondheid In geval van gevaar voor gezondheid of veiligheid van werknemers– Preventiemaatregelen opleggen– Aanwezigheid verbieden– Gebruik van installaties, machines, gevaarlijke stoffen verbieden– Bepaalde productieprocessen verbieden Bevel van stopzetting van de arbeid indien– Noodzakelijk voor veiligheid of gezondheid van de werknemers– Indien verplichte organisatorische maatregelen niet werden genomenen dit onmiddellijk of op termijn de veiligheid of gezondheid van dewerknemers in gevaar kan brengen– Ontruimingsbevel bij dreigend gevaar Verzegeling van een arbeidsplaats, machine of installatie

Inhoud OrganogramOpdrachten, doelstellingen en strategieWat verwachten we?Middelen en bevoegdhedenProductenStructuur en organisatie van TWW WVL

Soorten Producten Inspectieproducten: vaststellingen, maatregelen enacties–––––Datum van het bezoek of onderzoekNaam of namen van de ngen naar reglementaire voorschriften Administratieve producten: behandeling zonder inhoud Deskundige producten: analyses en verslagen Centrale producten: speciale opdrachten, waker,kennisdeling Interne producten: opbouw van dossiers

Inspectieproducten 101: Inspectierapport met positieve opmerking102: Inspectierapport zonder opmerkingen103: Inspectierapport met inlichtingen of adviezen104: Bevestiging van mondelinge waarschuwing(en)105: Schriftelijke waarschuwing(en)106: Oplegging van maatregel(en)107: Verbod, stopzetting of ontruiming108: Proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk109: Vastleggen van afspraken en maatregelen

Verdeling 02P103P104P105P106P107P108P109

Inhoud OrganogramOpdrachten, doelstellingen en strategieWat verwachten we?Middelen en bevoegdhedenProductenStructuur en organisatie van TWW WVL

directiehoofd a.i.: Pieter ekmedewerkstertoezicht welzijn

sbest: ing. J.P. VanblaereVeiligheid: ir. P. BolleGezondheid: dr. H. TorckPsychosociaal: L. ReynaertErgonomie: A. WyffelsArbeidshygiëne: ing. J.P. Vanblaere en ing L. GuillemynICT: ing. C. Halsberghe en ir. P. BolleArbeidsongevallen: ing. L. Guillemyn

toezicht welzijnspecifiektoezichtalgemeentoezichtsector 1TMB-Asbestsector 2sector 3

specifiek toezicht Gezondheid:– H. Torck (OVL) Visserij:– P. Bolle Havens:– Jean-Pierre Vanblaere GPOSGW:– L. Reynaert, A. Boeren, C. Halsberghe, A. Wyffels

TMB-Asbest Coördinator bouw: P. Bolle Expert asbest: Jean-Pierre Vanblaere Inspecteurs:– R. Meillander, Kenny Sinnaeve, Johan Catrysse, SophieVlieghe

Sectoren industrie vanaf 01/05/2014Sector 1Vanblaere J.-P.Sector 2Halsberghe C.Boeren A.Depooter L.Reynaert L.Wyffels A.Sector 3Guillemyn L .Van Houtte K.

Sectoren bouw vanaf 19/05/2014Bolle P.Catrysse J.Sinnaeve K.Vlieghe S.Meillander R.

Sectoren GPOSGD vanaf 01/10/2013Boeren A.Halsberghe C.Reynaert L.Wyffels A.

Middelen Sociaal strafwetboek (6 juni 2010) SLIC-document: gemeenschappelijke visie van de hoofden van de inspectiediensten in Europa op het vlak van het beheer van een inspectiedienst De Iso9001-norm over de vereisten van een kwaliteitssysteem De jaarlijkse uitwerking van een operationeel plan De samenwerking met diverse andere diensten: Afdeling

Related Documents:

De rol van de professional bij het verbeteren van kwaliteit van de ouderenzorg is cruciaal. Het gewenste beeld wat betreft de rol van zorgprofessionals is dan ook dat zij hun aandacht vooral richten op een optimale relatie tussen de cliënten, hun naasten en henzelf. In een literatuurstudie naar de veranderende rol van de zorgprofessional .

3. Context en positionering van de jeugdverpleegkundige 6 4. CanMEDS-systematiek en competentiegebieden 8 5. Rollen en competenties van de jeugdverpleegkundige 10 5.1 Rol Zorgverlener 10 5.2 Rol Communicator 12 5.3 Rol Samenwerkingspartner 13 5.4 Rol Reflectieve evidence based professional 14 5.5 Rol Gezondheidsbevorderaar 15 5.6 Rol Organisator 16

en veranderen nog steeds. Twee belangrijke factoren die de werkzaamheden en de rol van de makelaar veranderlijk maken zijn ICT ontwikkelingen en crisis. Wat betreft ICT ontwikkelingen is "de rol van de makelaar veranderd door het gebruik van internet en sociale media" (Rabobank, 2012). Dankzij woningsites als Funda en Jaap is

Dan kom ik ook bijna vanzelfsprekend op de wereld van de ICT, met nadruk op de C _ in ICT, en wat daar allemaal achter kan liggen. 2. Korte samenvatting over rol van en plek voor mobiliteit in de samenleving Bron: Bérénos, M. Blog "De rol van en een juiste plek voor mobiliteit in de samenleving", Verkeerskunde, Februari 2016.

3 Struktuur komponente ‘n wat soos ‘n arm uitsteek vanaf die hoofstruktuur, e net aan die een kant ondersteun. Boë ‘n Boog is ‘n halfronde struktuur wat ‘n afstand oorspan en ‘n struktuur wat daarop rus ondersteun. In boë wat van stene gemaak is, is die sluitsteen die deel wat in die middel van die boog voorkom, en

Musiek van die 'dood'! Musiek van die 'lewe'! Of Amos 6:5 Wat liedjies sing met begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink! Amos 5:23 Verwyder van My die geraas van jou liedere!En na die geluid van jou harpe wil Ek ( GOD ) nie luister nie.

in op de rol van Product Owner binnen de publieke sector, de specifieke uitdagingen bij het effectief invullen van deze rol, en mogelijke oplossingen hiervoor. De rol van Product Owner (hierna ‘PO’) is uniek voor Agile: een capabele en goed ondersteunde PO is cruciaal voor succe

The principle of archaeological illustration outlined above remains the same, and digital technology has not changed this: What it has done has provided different tools, in the form of graphics software and scanning hardware to enable a more efficient execution of illustrations. This guide addresses how to illustrate small finds using existing principles within a digital environment which is .