Trådlös 2-kanals Mottagare ROP-02

1y ago
250 Views
7 Downloads
955.90 KB
8 Pages
Last View : 3d ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Mariam Herr
Transcription

AF-JZ/JA-160921Modell: ROP-0299 520 24KopplingsschemaSETrådlös 2-kanals mottagareROP-02För monteringi Ø60 mmapparatdosaEndastavsedd förinomhusbrukAnvänds medEXTA FREEsändareTrådlös mottagare för montering i infällda och utanpåliggande dosor. Kan även monteras direkt i armaturen eller andra mottagare. ROP-02 har 5 olika driftlägen (påslagning,avstängning, monostabilt läge, bistabilt läge, timerläge).Funktioner: Används med sändare för det trådlösa styrsystemet EXTA FREE, två utgångsreläer (spänningskontakter 230V ), styrning av belysning och värme, enkelt montage i apparatdosa Ø60 mm, 5 driftlägen: påslagning, avstängning, monostabilt läge, bistabilt läge, timerläge(fördröjd avstängning), stor räckvidd (upp till 230 m), optisk funktionsindikering, låg energiförbrukning, möjlighet till kontinuerlig drift, möjlighet att öka räckvidden med hjälp av förstärkare RTN-01.MONTERING, DRIFT1. Se till att spänningen är frånslagen.2. Kontrollera spänningsfritt tillstånd på strömkablarna med ett lämpligt instrument.3. Anslut kablarna till plintarna enligt kopplingsschema.4. Montera apparaten ROP-02 i apparatdosan.5. Slå på strömkretsen.Apparaten kan fungera i fem olika driftlägen:MONOSTABILTreläet fungerarendast när sändarknappen trycks in.ProduktöversiktBISTABILT(en knapp) apparaten ändrarrelästatus cyklisktnär alltid sammaknapp trycks in.SLÅ PÅapparaten slås pågenom att tryckapå knappen.STÄNG AVapparaten stängsav genom atttrycka på knappen.Plintar för utlösning (IN1, IN2)Utgångsplintar (OUT1, OUT2)Strömplintar (L, N)TIMERapparaten stängsav efter en programmerad tid(tp), men kan ävenstängas av innandenna tid gått ut.Fabriksinställd tid– 15 s.OBSERVERA!Sparad tid raderasinte.Optisk driftindikering för mottagareProgrammeringsknapp12PROGRAMMERING AV TRÅDLÖSA SÄNDARE – KANAL 1Exempel på programmeringsprocedur med hjälp av fjärrkontroll P-257/2. För andratrådlösa sändare i EXTA FREE-serien är proceduren liknande. OBSERVERA: Alla sändarekan fungera tillsammans med ROP-02 i ett annat driftläge, beroende på hur den vartillagd i mottagarens minne. Endast en sändare kan läggas till under en programmeringscykel. Om apparatens minne är fullt börjar den röda lysdioden blinka när duförsöker inprogrammera flera sändare.MONOSTABILT läge:TIMER-läge (en knapp):Tryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den rödalysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen.Tryck på sändarknappenoch släpp den. Den rödalysdioden börjar blinka,efter ett tag lyser denmed fast sken.Tryck på samma sändarknappoch släpp den. Lysdioden börjar blinka och slocknar sedan –SÄNDAREN ÄR TILLAGD.PROGRAMMERING AV TRÅDLÖSA SÄNDARE – KANAL 2Tryck påsändarknappen och hållden nedtryckt.Tryck på PROG-knappenpå ROP-02-enheten ochhåll den nedtryckt tillsden röda lysdioden tänds.Släpp sedan PROGknappen.Släpp sändarknappen.Den röda lysdiodenbörjar blinka, efterett tag lyser den medfast sken.Tryck på samma sändarknapp och släppden. Lysdioden börjarblinka och slocknarsedan – SÄNDARENÄR TILLAGD.BISTABILT läge:Tryck på PROG-knappen på ROP-02-enheten ochVälj ett av fem driftlägen påhåll den nedtryckt tills den röda lysdioden tänds.ROP-02 och programmeraSläpp sedan PROG-knappen. Vänta (ca 5 s) tillsapparaten på samma sätt somlysdioden börjar blinka, efter ett tag lyser den medför kanal 1.fast sken.OBSERVERA: för monostabilt läge, tryck på knappen på fjärrkontrollen innan dutrycker på PROG-knappen.TIDSPROGRAMMERINGTryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den rödalysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen.Tryck på sändarknappenoch håll den nedtryckt.Den röda lysdiodenbörjar blinka, efter etttag lyser den med fastsken.Släpp sändarknappen. Lysdioden börjar blinka och slocknarsedan – SÄNDAREN ÄRTILLAGD.förKANAL 1SLÅ PÅ/STÄNG AV läge (två knappar):Tryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den rödalysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen.Tryck på PROG-knappen på ROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den röda lysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen. Vänta (ca 5 s) tills lysdioden börjarblinka, efter ett tag lyser den med fast sken.Tryck på den förstasändarknappen och släppden. Den röda lysdiodenbörjar blinka, efter ett taglyser den med fast sken.Tryck på den andra sändarknappen och släpp den.Lysdioden börjar blinka ochslocknar sedan – SÄNDARENÄR TILLAGD.1s2snsförKANAL 21s2snsTryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och släpp densedan. Lysdioden slocknar ochbörjar sedan blinka. Varje blinkninginnebär en sekund.Maximal tid är cirka 18 timmar för varje kanal.3Efter nedräkning av önskad tid (antaletblinkningar på den röda lysdioden),tryck på PROG-knappen och släppden sedan – TIDEN ÄR LAGRAD.Tryck på PROG-knappen på ROP-02-enheten och släpp den sedan. Lysdiodenslocknar och börjar sedan blinka. Varjeblinkning innebär en sekund.Vänta en tredje gång(ca 5 s) tills lysdiodenbörjar blinka, efter etttag lyser den med fastsken.Vänta en andra gång (ca5 s) tills lysdioden börjarblinka, efter ett tag lyserden med fast sken.4Efter nedräkning avönskad tid (antaletblinkningar på den rödalysdioden), tryck påPROG-knappen ochsläpp den sedan – TIDENÄR LAGRAD.

RADERING AV FJÄRRKONTROLLERTekniska dataTryck på PROG-knappen på Efter cirka 5 sekunder börjar Släpp knappen på ROP-02ROP-02-enheten och hållden röda lysdioden blinka– MINNET ÄR RADERAT.den nedtryckt.och slocknar ellRNK-02RNK-04P-257/2ROP-02180180180OBS: Den angivna räckvidden avser öppet område i ideala förhållanden utan någrahinder. Om hinder finns mellan sändare och mottagare, är det lämpligt att minskaavståndet enligt följande riktlinjer; tegel: från 10 till 40%, trä och gips: från 5 till 20%,armerad betong: från 40 till 80%, metall: från 90 till 100%, glas: från 10 till 20%.Medel- eller högspänningskraftledningar ovan eller under jord, radio- eller TV-sändaresamt mobilmaster nära utrustningen kan också påverka räckvidden negativt.Antal driftlägen:Antal kanaler:Överföring:Överföringssätt:Signal:Max antal sändare:Räckvidd:Tidsinställning:Optisk driftindikering:Plintar för utlösning:Strömplintar för mottagaren:Reläparametrar:Antal anslutningsklämmor:Tvärsnittsarea Vikt:Standarder:Tel: 019-58 77 00L,N230V AC-15 till 10%50/60Hz0,39 W standbyläge0,69 W arbetsläge 1 kanal1,09 W arbetsläge 2 kanaler52via radio 868,32 MHzenkelriktatöverföring med adressering32upp till 230 m i öppet område1 s till 18 timmar (varje sekund)röd lysdiodIN1, IN2OUT1, OUT2 - spänningsutgångar2NO 5A / 250V AC1 1250 VA5upp till 2,5 mm²-10 till 55 Cvalfriapparatdosa Ø60 mmIP20 (PN-EN 60529)IIII21 kV (PN-EN 61000-4-5)47,5x47,5x20 mm0,039 kgPN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 KumlaFax: 019-57 11 77 [email protected] www.malmbergs.com5678

AF-JZ/JA-160921Tyyppi: ROP-0299 520 24KYTKENTÄKAAVIOFI2-kanavainen vastaanotinROP-02VainsisäasennukseenAsennusØ60 kojerasiaanToimii EXTAFREE lähettimienkanssaLangattomia vastaanottimia käytetään sekä pinta- että uppoasenteisina tai suoraanvalaisimeen ja muihin laitteisiin asennetuna. ROP-02 mahdollistaa viisi eri toimintoa(päälle, pois, monostabiili, bistabiili ja ajastus).Toiminnot: toimii langattomien EXTA FREE järjestelmän lähettimien kanssa, kaksi relelähtöä (230V AC), valaistuksen tai lämmityksen ohjaukseen, helppo asennus Ø60 kojerasiaan, viisi eri toimintoa: päälle, pois, monostabiili, bistabiili ja ajastus (sammutusviive), laaja toimintasäde (jopa 230 m), toiminnot vahvistetaan optisella signaalilla, alhainen virrankulutus, soveltuu jatkuvaan käyttöön, mahdollisuus laajentaa toimintasädettä RTN-01 vahvistimella.ASENTAMINEN, KÄYTTÖ1.2.3.4.5.Varmista että virta on katkaistuna.Tarkista ettei syöttökaapelissa kulje virta, käytä tarkoitukseen sopivaa työkalua.Kytke johtimet liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.Asenna ROP-02 tarkoituksenmukaiseen rasiaan.Kytke virta päälle.Laitteessa on valittavissa viisi käyttötilaa:MONOSTABIILIRele vetää vainkun lähettimenpainikettapainetaan.BISTABIILI(yksi painonappi)Vastaanotin vaihtaareleen kärkientilaa Vastaanotinkytkeytyy päällekun notinkytkeytyy poispäältä kunlähettimenpainikettapainetaan.Liittimet ulkoiseen ohjaukseen (IN1, IN2)Releiden liittimet (OUT1, OUT2)Syöttö 230V (L, N)AJASTUSVastaanotinsammuu säädetynajan kuluttua(tp), mutta sevoidaan sammuttaamyös ennen ajanpäättymistä.Oletusaika on 15sekuntia. HUOM!Asetettua aikaaei voida enäämuuttaa.Optinen signaali ETTIMEN OHJELMOINTI - KANAVA 1AJASTUS-tila (ohjaus yhdellä painikkeella):Esimerkki lähettimen P-257-2 ohjelmoinnista vastaanottimeen. Lisälähettimienohjelmoiminen suoritetaan samalla lailla. HUOMIO: Jokainen lähetin voi toimia ROP02:n kanssa eri toimintatilassa, riippuen siitä, miten ne on lisätty vastaanottimeen.Vain yksi lähetin pystytään lisäämään yhdessä ohjelmointisyklissä. Muistintäyttyminen ilmaistaan vilkkuvalla punaisella merkkivalolla.MONOSTABIILI tila:Paina PROG- painikettaROP-01 vastaanottimessapidemmän aikaa kunnespunainen merkkivalo syttyypalamaan. Vapauta PROGpainike.Paina ja vapauta lähettimenohjelmoitava painike.Punainen merkkivalo syttyy(ensin merkkivalo vilkkuu jatämän jälkeen jää palamaanjatkuvasti).Paina ja vapauta lähettimenohjelmoitava painiketoistamiseen. Punainenmerkkivalo jää vilkkumaanjonka jälkeen sammuu.LÄHETIN ON OHJELMOITU.LÄHETTIMEN OHJELMOINTI - KANAVA ikaa.Paina PROGpainiketta ROP-02vastaanottimessapidemmän aikaa,kunnes punainenmerkkivalo syttyy.VApauta PROGpainike.Vapauta lähettimenpainike. Punainenmerkkivalo syttyy(ensin merkkivalovilkkuu ja tämänjälkeen jää palamaanjatkuvasti).BISTABIILI tila:Paina lähettimenohjelmoitavaapainiketta ja vapautase. Punainenmerkkivalo syttyyvilkkumaan ja tämänjälkeen sammuu.LÄHETIN ON NYTOHJELMOITU.Paina PROG- painiketta ROP-02 vastaanottimessaValitse yksi viidestä ROP-02:npidemmän aikaa kunnes punainen merkkivalo syttyytoimintatilasta ja ohjelmoipalamaan. Vapauta PROG- painike. Odota viisi sekuntia samalla lailla kuin kanavankunnes punainen merkkivalo syttyy (ensin merkkivaloyksi kanssa.vilkkuu ja tämän jälkeen jää palamaan jatkuvasti).HUOMIO: Käyttääksesi monostabiilia tilaa, paina kaukosäätimen ohjelmoitavaapainiketta ennen PROG-painikkeen painamista.AJAN ASETTAMINENPaina PROG- painikettaROP-02 vastaanottimessakunnes punainen merkkivalosyttyy palamaan jatkuvasti.Tämän jälkeen vapautaPROG- painike.Paina lähettimenohjelmoitavaa painikettapidemmän aikaa,punainen merkkivalosyttyy palamaan (ensinmerkkivalo vilkkuuja tämän jälkeen jääpalamaan jatkuvasti).Vapauta lähettimenohjelmoitava painike.Punainen merkkivalo syttyyvilkkumaan jonka jälkeen sesammuu merkiksi siitä ettäLÄHETIN ON OHJELMOITU.KANAVALLE 1PÄÄLLE/POIS- tila (kaksi painiketta):Paina PROG- painikettaROP-02 vastaanottimessapidemmän aikaa kunnespunainen merkkivalo syttyypalamaan jatkuvasti. Tämänjälkeen vapauta PROGpainike.Paina PROG- painiketta ROP-02 vastaanottimessapidemmän aikaa kunnes punainen merkkivalo jääpalamaan. Vapauta PROG- painike. Odota noin viisisekuntia kunnes punainen merkkivalo syttyy uudestaan(ensin merkkivalo vilkkuu ja tämän jälkeen jää palamaanjatkuvasti).Paina ja vapautalähettimen ohjelmoitavapainike. Punainenmerkkivalo syttyy (ensinmerkkivalo vilkkuuja tämän jälkeen jääpalamaan jatkuvasti).3Paina ja vapauta toinenohjelmoitava painikelähettimessä. Punainenmerkkivalo syttyy vilkkumaanja seuraavaksi sammuu.LÄHETIN ON OHJELMOITU.1s2sOdota uudestaan viisisekuntia kunnes punainenmerkkivalo syttyy palamaan(ensin merkkivalo vilkkuu jatämän jälkeen jää palamaanjatkuvasti).nsKun haluttu aika on kulunut(merkkivalon vilkahduksia haluttumäärä), paina ja vapauta PROGpainike. AJASTUS ON VALMIS.Paina ja vapauta PROG- painike ROP-02vastaanottimessa. Punainen merkkivalosammuu ja syttyy uudelleen vilkkumaan.Jokainen vilkahdus tarkoittaa yhdensekunnin aikaa.1s2snsKANAVALLE 2Odota uudestaanPaina ja vapauta PROG- painikeviisi sekuntia kunnesROP-02 vastaanottimessa.punainen merkkivaloPunainen merkkivalo sammuusyttyy palamaan (ensin ja syttyy uudelleen vilkkumaan.merkkivalo vilkkuuJokainen vilkahdus tarkoittaa yhdenja tämän jälkeen jääsekunnin aikaa.palamaan jatkuvasti).Maksimiaika ajastukselle on 18 tuntia per kanava.4Kun haluttu aika onkulunut (merkkivalonvilkahduksia haluttumäärä), paina ja vapautaPROG- painike. AJASTUSON VALMIS.

LÄHETTIMIEN POISTAMINEN MUISTISTAPaina PROG- painikettaROP-02 vastaanottimessapidemmän aikaa.TEKNISET TIEDOTViiden sekunnin kuluttuaVapauta PROG- painikepunainen merkkivalo syttyy ROP-02 vastaanottimessa.vilkkumaan jonka jälkeenMUISTI ON P-257/2ROP-02180180180HUOMIO: Toimintamatka on ilmoitettu vapaassa tilassa ideaalisissa olosuhteissa ilmanesteitä. Jos lähettimen ja vastaanottimen välillä on esteitä, vähentää se kantamaaseuraavasti: tiiliseinä: 10-40%, puu- tai kipsilevy: 5-20%, vahvistettu betoni: 4080%, metalli: 90-100%, lasi: 10-20%. Maan alla tai korkeilla paikoilla, voimalinjojen,radio- tai televisiolähettimien, GSM-tukiasemoiden läheisyys kantama voi myös e:Käyttöjännitteen sallittu poikkeama:Nimellistaajuus:L, N230V AC-15 10 %50/60Hz0.39W valmiustila e0.69W yhden kanavan ollessa käytössä1.09W kahden kanavan ollessa käytössä52radio 868.32 MHzsuuntaamatonosoitteellinen32jopa 230 metriä vapaassa tilassa1 sekuntia 18 tuntia (asetussekunneittain)Punainen LED- merkkivaloIN1, IN2OUT1, OUT2 - jännite ulos t2NO 5A / 250V AC1 1250 VA5maksimi 2.5 mm²-10 55 Cvapaakojerasia Ø 60 mmIP20 (EN 60529)IIII21 kV (EN 61000-4-5)47.5x47.5x20 mm0.039 kgEN 60669, EN 60950, EN Lähetystaajuus:Lähetystapa:Salaus:Lähettimien maksimimääräKantomatka:Aika-asetus (ajastustila):Toiminnan optinen ilmaisin:Virransyöttö:Vastaanottimen liittimet:Releen kärjet:Liittimiä:Liittimet:Käyttöympäristön t:Puh: 09-855 34 30Malmberg Elektro Oy, Juhanilantie 1, 01740 Vantaa, SUOMIFax: 09-855 34 340 [email protected] www.malmbergs.com5678

AF-JZ/JA-160921Model: ROP-0299 520 24LEDNINGSDIAGRAMDKTrådløs 2-kanals modtagerROP-02Kun egnettil indendørsbrugTil montering i 1 modul indmuringsdåseAnvendes medEXTA FREEsendereTrådløs modtager til montering i indmuringsdåser eller underlag. Kan også monteresdirekte i enheden eller andre modtagere. ROP-02 har 5 forskellige tilstande (tænd, sluk,monostabil, bistabil, timer)Funktioner: Anvendes med sendere fra det trådløse styresystem EXTA FREE. To udgangs-relæ (spænding på kontakt 230V ). Styring af lys og varme. 5 driftstilstande: tænd, sluk, monostabil, bistabil, timer (forsinket frafald). Stor rækkevidde (op til 230 m). Optisk drifts indikator (lysdiode) Lavt strømforbrug, mulighed for kontinuerlig drift. Mulighed for at øge rækkevidden ved hjælp af RNT-01 forstærker.MONTERING, DRIFT1. Tjek at der er slukket for spændingen.2. Kontroller at kablet er spændingsfrit med et egnet instrument.3. Tilslut kablerne til terminalerne som på ledningsdiagrammet.4. Monter modtageren ROP-02 i dåsen.5. Tænd for spændingen.Modtageren har fem forskellige driftstilstande:MONOSTABILRelæet trækker kunnår den tilhørendeknap er trykket ind.PRODUKTOVERSIGTBISTABILT(En knap) Relæetændrer stilling fratændt til slukketnår man trykker påsamme knap.TÆNDTEnheden blivertændt når der blivertrykket på knappen.SLUKKETEnheden slukkernår der bliver trykket på knappen.Terminaler for til-ledninger (IN1, IN2)Relæudgangs terminaler (OUT1, OUT2)TIMEREnheden slukkerefter den indstillettid, men kan ogsåafbrydes indentiden udløber.Fabriksindstillettid - 15 sek. OBS!indstillet tid kanikke blive slettet.Tilslutnings terminaler (L, N)Drifts indikator for modtagerenProgrammerings knap12PROGRAMMERING AF SENDER - KANAL 1TIMER tilstand (en knap):Eksempel på programmerings procedure ved hjælp af fjernbetjeningen P-257/2. Forandre trådløse sendere i EXTA FREE -serien er proceduren den samme. BEMÆRK: allesendere kan arbejde sammen med ROP-02 i en anden tilstand afhængigt af hvordanden er indkodet i modtagerens hukommelse. Kun én sender kan tilsluttes under enprogrammerings-cyklus. hvis enhedens hukommelse er fyldt, vil den røde lysdiodeblinke når du forsøger at indprogrammere flere sendere.MONOSTABIL tilstand:Tryk og slip knappenpå senderen. Den rødelysdiode begynder atblinke, efter et stykke tidlyser den konstant.Tryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede indtil den rødelysdiode tænder, og slip såknappen igen.Tryk og slip den sammeknap på senderen. Lysdiodenbegynder at blinke og slukkerbagefter - SENDEREN ER NUINDKODET.PROGRAMMERING AF SENDER - KANAL 2Tryk påknappen påsenderenog hold dennede.Tryk på PROG-knappenpå ROP-02-enheden oghold den nede indtil denrøde lysdiode tænder,og slip så knappen igen.Slip knappen påsenderen. Den rødelysdiode begynderat blinke, efter etstykke tid lyser denkonstant.Tryk og slip så densamme knap påsenderen. lysdiodenbegynder at blinkeog slukker bagefter- SENDEREN ER NUINDKODET.BISTABIL tilstand:Tryk på PROG-knappen på ROP-02-enheden ogVælg en af de fem driftstilstandehold den nede indtil den røde lysdiode tænder. Slippå ROP-02 og programmerså PROG-knappen igen. Vent (ca. 5 sek.) til lysdioden på samme måde som medden begynder at blinke, efter et stykke tid lyser den kanal 1.konstant.BEMÆRK: ved monostabil tilstand, tryk på knappen på fjernbetjeningen inden dutrykker på PROG-knappen.TIDSINDSTILLINGTryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede indtil den rødelysdiode tænder, og slip såknappen igen.Tryk på knappen påsenderen og hold dennede. Den røde lysdiodebegynder at blinke, efteret stykke tid lyser denkonstant.Slip knappen på senderen.Lysdioden begynder at blinkeog slukker bagefter - SENDEREN ER NU INDKODET.For KANAL 1TÆND/SLUK tilstand (to knapper):Tryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede indtil den rødelysdiode tænder, og slip såknappen igen.Tryk på PROG-knappen på ROP-02-enheden og holdden nede indtil den røde lysdiode tænder. Slip så knappen igen. Vent (ca. 5 sek.) til lysdioden begynder atblinke, efter et stykke tid lyser den konstant.Tryk og slip den førsteknap på senderen. Denrøde lysdiode begynderat blinke, efter et stykketid lyser den konstant.Tryk og slip den anden knappå senderen. Lysdiodenbegynder at blinke og slukkerbagefter - SENDEREN ER NUINDKODET.1s2snsFor KANAL 21s2snsTryk og slip PROG-knappen påROP-02-enheden. Lysdioden slukker og begynder at blinke. Hvertblink indikerer et sekund.Den maximale tid er 18 timer for hver kanal.3Efter den ønsket tid (antallet af blinkden røde lysdiode har blinket), trykog slip PROG-knappen - TIDEN ERNU INDKODET.Tryk og slip PROG-knappen på ROP02-enheden. Lysdioden slukker og begynder at blinke. Hvert blink indikerer etsekund.Vent en tredje gang(ca. 5 sek.) til lysdiodenbegynder at blinke,efter et stykke tid lyserden konstant.Vent en gang mere (ca. 5sek.) til lysdioden begynderat blinke, efter et stykke tidlyser den konstant.4Efter den ønskede tid(antallet af blink denrøde lysdiode har blinket), tryk og slip PROGknappen - TIDEN ER NUINDKODET.

SLETNING AF FJERNBETJENINGERTryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede.TEKNISK DATAEfter ca. 5 sekunder begyn- Slip PROG-knappen igender den røde lysdiode at- HUKOMMELSEN ER NUblinke og bagefter slukkerSLETTET.den igen.Tilslutnings klemmer:Mærkespænding:Forsyningsspænding tolerance:Mærkefrekvens:L, N230V AC-15 til 10%50/60Hz0,39 W standby-tilstand0,69W driftstilstand 1 kanal0,69W driftstilstand 2 kanaler52radio 868.32 MHzensrettetoverførsel med adressering32op til 230m i åbent område1 sek. til 18 timer (hvert sekund)rød lysdiodeIN1,

1 2 3 4 För montering i Ø60 mm apparatdosa Endast avsedd för inomhusbruk Används med EXTA FREE sändare ROP-02 Trå

Related Documents:

Independent Personal Pronouns Personal Pronouns in Hebrew Person, Gender, Number Singular Person, Gender, Number Plural 3ms (he, it) א ִוה 3mp (they) Sֵה ,הַָּ֫ ֵה 3fs (she, it) א O ה 3fp (they) Uֵה , הַָּ֫ ֵה 2ms (you) הָּ תַא2mp (you all) Sֶּ תַא 2fs (you) ְ תַא 2fp (you

pengantar anatomi dan fisiologi ami rachmi 15 juli 2011 doc.ami.prodi tw.2011. peraturan 1. toleransi waktu 10 menit 2. hp vibrasi 3. tidak makan dan minum 4. pakaian rapih, sopan, tidak memakai sandal 5. bila tidak hadir memberitahu langsung dosen, surat doc.ami.prodi tw.2011. anatomi berasal dari bahasa latin yaitu, * ana : bagian, memisahkan * tomi (tomie) : iris/ potong anatomi adalah ilmu .

ASTM C167 Standard test methods for thickness and density of blanket or batt thermal insulations ASTM C203 Standard test methods for breaking load and flexural properties of block-type thermal insulation ASTM C209 Standard test methods for cellulosic fiber insulating board (section 13) ASTM C209 Standard test methods for cellulosic fiber insulating board (section 14) ASTM C272/C272M Standard .

TO REAL ANALYSIS William F. Trench AndrewG. Cowles Distinguished Professor Emeritus Departmentof Mathematics Trinity University San Antonio, Texas, USA [email protected] This book has been judged to meet the evaluation criteria set by the Editorial Board of the American Institute of Mathematics in connection with the Institute’s Open Textbook Initiative. It may becopied, modified .

6 1. Background The NHS as a whole directly employs over 640,000 people in the professionally qualified clinical workforce, including 110,000 doctors and over 315,000 nurses.5 Spending on total workforce represents an estimated 70% of a typical hospital’s6 costs, with much of this spent on the clinical workforce.7 The right workforce is crucial to ensuring the quality of care that hospitals .

Cambridge University Press 978-1-107-65513-3 – Cambridge Global English Stage 1 Caroline Linse and Elly Schottman Kathryn Harper Excerpt More information

EYFS document “Supporting Children Learning English as an Additional Language” and the EYFS Framework. The Unique Child More and more children in our Early Years Settings are learning English as an Additional Language (EAL). Some will be bi-lingual from birth, because their parents use both languages Some will speak some English at times, but are not fluent Some will speak conversational .

BACKGROUND OF COMMUNISM AND COMMUNIST HANDLING OF PRISONERS OF WAR Section I. HISTORY OF COMMUNISM 1. Definition a. "' hat is comrnunism? To most United States Arm.y prisoners of war in Korea, commu nism was a nightmare of confusion and contradic tions. During their ca.ptivity under Chinese and

The project time management planning function produces a developed project schedule and schedule management plan that is contained in, or is a subsidiary plan of, the project management plan. This schedule management plan may be formal or informal, highly detailed or broadly framed, depending on the needs of the project.

Planning, Modernization and Management, fourth edition, Allyn & Bacon publishers, page 385. 1-2 AN OVERVIEW OF THE SCHOOL DESIGN AND CONSTRUCTION PROCESS AN OVERVIEW OF THE SCHOOL DESIGN AND CONSTRUCTION PROCESS 1-3

Etude de faisabilité d’ une centrale hydroélectrique sur le cours d’ eau de la Momance Chapitre 5 : Dimensionnement des ouvrages hydrauliques et des équipements électriques 57 Génie électromécanique -Promotion 2008 2013

ConvenorProf.P.P.Mane –Head of Dept.This activity was co-ordinated by Prof.Nabegha Masood and Prof.P.N.Kota. Partially the workshop was sponsored by the associated industries as mentioned above along with the college. The resource faculties were from the industry. The audiences were the teaching faculties from various engineering

Disaster spiritual care is a powerful form of this support. Disaster spiritual care is a process through which individuals, families, and communities affected by disaster draw upon their rich heritage of faith, hope, community, and meaning as a form of strength that bolsters the recovery

This declaration of conformity PPE Regulation (EU) 2016/425 is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Object of the declaration: 9261 ProtecWork, Wool Terry Socks The object of the declaration described is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.

ICAO Annex 14, Vol 2 ICAO Doc 9261- AN/903 SANS OHS Act 85 of 1993 and supporting Regulations. Questions/Comments. Contact Details Basil Hlatshwayo Inspector: Cat Z and Heliports Aviation Infrastructure Tel: 011 545 1060 Fax: 086 641 2743 Cell:0834616340 .

Wait until it’s cooled down before putting into drink. This simple syrup will stay good in your refrigerator for about a month! Combine all ingredients in a shaker with ice. Shake and pour into a rocks glass over ice, garnish with a basil leaf or a slice of lime. Enjoy!

Note: Certain DUNLOP products can be substituted for performance equivalent ARDEX products in cases where hardware sourced products are easier to obtain. Figure 10. An example of a tiling installation where the pool shell has not been properly prepared prior to the application of ‘waterline tiles’. The adhesive has not bonded. Figure 11.

Psycho-social task is identity formation Young adolescents (12-14): self-conscious about physical appearance and early or late development; body image rarely objective, negatively affected by physical and sexual abuse; emotionally labile; may over-react to parental questions or criticisms; engage in activities for intense

Social dislocations of the late 19th century, sparked by rapid industrialization, population growth, urbanization, and immigration, together with the economic crises of the late 1870s and 1890s, led to social reform movements in the 1890s and during the Progressive Era at the beginning of the 20th century. With respect to children, many reformers

The Jobs: A new economic analysis from the Political Economy Research Institute shows that a holistic economic renewal plan would provide 9.1 million good jobs every year for 10 years. The plan includes economy-wide public investments totaling 580 billion per year, or 2.9 trillion for the first five years. The plan has two primary components: