Trådlös 2-kanals Mottagare ROP-02

1y ago
270 Views
8 Downloads
955.90 KB
8 Pages
Last View : 14d ago
Last Download : 14d ago
Upload by : Mariam Herr
Transcription

AF-JZ/JA-160921Modell: ROP-0299 520 24KopplingsschemaSETrådlös 2-kanals mottagareROP-02För monteringi Ø60 mmapparatdosaEndastavsedd förinomhusbrukAnvänds medEXTA FREEsändareTrådlös mottagare för montering i infällda och utanpåliggande dosor. Kan även monteras direkt i armaturen eller andra mottagare. ROP-02 har 5 olika driftlägen (påslagning,avstängning, monostabilt läge, bistabilt läge, timerläge).Funktioner: Används med sändare för det trådlösa styrsystemet EXTA FREE, två utgångsreläer (spänningskontakter 230V ), styrning av belysning och värme, enkelt montage i apparatdosa Ø60 mm, 5 driftlägen: påslagning, avstängning, monostabilt läge, bistabilt läge, timerläge(fördröjd avstängning), stor räckvidd (upp till 230 m), optisk funktionsindikering, låg energiförbrukning, möjlighet till kontinuerlig drift, möjlighet att öka räckvidden med hjälp av förstärkare RTN-01.MONTERING, DRIFT1. Se till att spänningen är frånslagen.2. Kontrollera spänningsfritt tillstånd på strömkablarna med ett lämpligt instrument.3. Anslut kablarna till plintarna enligt kopplingsschema.4. Montera apparaten ROP-02 i apparatdosan.5. Slå på strömkretsen.Apparaten kan fungera i fem olika driftlägen:MONOSTABILTreläet fungerarendast när sändarknappen trycks in.ProduktöversiktBISTABILT(en knapp) apparaten ändrarrelästatus cyklisktnär alltid sammaknapp trycks in.SLÅ PÅapparaten slås pågenom att tryckapå knappen.STÄNG AVapparaten stängsav genom atttrycka på knappen.Plintar för utlösning (IN1, IN2)Utgångsplintar (OUT1, OUT2)Strömplintar (L, N)TIMERapparaten stängsav efter en programmerad tid(tp), men kan ävenstängas av innandenna tid gått ut.Fabriksinställd tid– 15 s.OBSERVERA!Sparad tid raderasinte.Optisk driftindikering för mottagareProgrammeringsknapp12PROGRAMMERING AV TRÅDLÖSA SÄNDARE – KANAL 1Exempel på programmeringsprocedur med hjälp av fjärrkontroll P-257/2. För andratrådlösa sändare i EXTA FREE-serien är proceduren liknande. OBSERVERA: Alla sändarekan fungera tillsammans med ROP-02 i ett annat driftläge, beroende på hur den vartillagd i mottagarens minne. Endast en sändare kan läggas till under en programmeringscykel. Om apparatens minne är fullt börjar den röda lysdioden blinka när duförsöker inprogrammera flera sändare.MONOSTABILT läge:TIMER-läge (en knapp):Tryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den rödalysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen.Tryck på sändarknappenoch släpp den. Den rödalysdioden börjar blinka,efter ett tag lyser denmed fast sken.Tryck på samma sändarknappoch släpp den. Lysdioden börjar blinka och slocknar sedan –SÄNDAREN ÄR TILLAGD.PROGRAMMERING AV TRÅDLÖSA SÄNDARE – KANAL 2Tryck påsändarknappen och hållden nedtryckt.Tryck på PROG-knappenpå ROP-02-enheten ochhåll den nedtryckt tillsden röda lysdioden tänds.Släpp sedan PROGknappen.Släpp sändarknappen.Den röda lysdiodenbörjar blinka, efterett tag lyser den medfast sken.Tryck på samma sändarknapp och släppden. Lysdioden börjarblinka och slocknarsedan – SÄNDARENÄR TILLAGD.BISTABILT läge:Tryck på PROG-knappen på ROP-02-enheten ochVälj ett av fem driftlägen påhåll den nedtryckt tills den röda lysdioden tänds.ROP-02 och programmeraSläpp sedan PROG-knappen. Vänta (ca 5 s) tillsapparaten på samma sätt somlysdioden börjar blinka, efter ett tag lyser den medför kanal 1.fast sken.OBSERVERA: för monostabilt läge, tryck på knappen på fjärrkontrollen innan dutrycker på PROG-knappen.TIDSPROGRAMMERINGTryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den rödalysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen.Tryck på sändarknappenoch håll den nedtryckt.Den röda lysdiodenbörjar blinka, efter etttag lyser den med fastsken.Släpp sändarknappen. Lysdioden börjar blinka och slocknarsedan – SÄNDAREN ÄRTILLAGD.förKANAL 1SLÅ PÅ/STÄNG AV läge (två knappar):Tryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den rödalysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen.Tryck på PROG-knappen på ROP-02-enheten och hållden nedtryckt tills den röda lysdioden tänds. Släpp sedanPROG-knappen. Vänta (ca 5 s) tills lysdioden börjarblinka, efter ett tag lyser den med fast sken.Tryck på den förstasändarknappen och släppden. Den röda lysdiodenbörjar blinka, efter ett taglyser den med fast sken.Tryck på den andra sändarknappen och släpp den.Lysdioden börjar blinka ochslocknar sedan – SÄNDARENÄR TILLAGD.1s2snsförKANAL 21s2snsTryck på PROG-knappen påROP-02-enheten och släpp densedan. Lysdioden slocknar ochbörjar sedan blinka. Varje blinkninginnebär en sekund.Maximal tid är cirka 18 timmar för varje kanal.3Efter nedräkning av önskad tid (antaletblinkningar på den röda lysdioden),tryck på PROG-knappen och släppden sedan – TIDEN ÄR LAGRAD.Tryck på PROG-knappen på ROP-02-enheten och släpp den sedan. Lysdiodenslocknar och börjar sedan blinka. Varjeblinkning innebär en sekund.Vänta en tredje gång(ca 5 s) tills lysdiodenbörjar blinka, efter etttag lyser den med fastsken.Vänta en andra gång (ca5 s) tills lysdioden börjarblinka, efter ett tag lyserden med fast sken.4Efter nedräkning avönskad tid (antaletblinkningar på den rödalysdioden), tryck påPROG-knappen ochsläpp den sedan – TIDENÄR LAGRAD.

RADERING AV FJÄRRKONTROLLERTekniska dataTryck på PROG-knappen på Efter cirka 5 sekunder börjar Släpp knappen på ROP-02ROP-02-enheten och hållden röda lysdioden blinka– MINNET ÄR RADERAT.den nedtryckt.och slocknar ellRNK-02RNK-04P-257/2ROP-02180180180OBS: Den angivna räckvidden avser öppet område i ideala förhållanden utan någrahinder. Om hinder finns mellan sändare och mottagare, är det lämpligt att minskaavståndet enligt följande riktlinjer; tegel: från 10 till 40%, trä och gips: från 5 till 20%,armerad betong: från 40 till 80%, metall: från 90 till 100%, glas: från 10 till 20%.Medel- eller högspänningskraftledningar ovan eller under jord, radio- eller TV-sändaresamt mobilmaster nära utrustningen kan också påverka räckvidden negativt.Antal driftlägen:Antal kanaler:Överföring:Överföringssätt:Signal:Max antal sändare:Räckvidd:Tidsinställning:Optisk driftindikering:Plintar för utlösning:Strömplintar för mottagaren:Reläparametrar:Antal anslutningsklämmor:Tvärsnittsarea Vikt:Standarder:Tel: 019-58 77 00L,N230V AC-15 till 10%50/60Hz0,39 W standbyläge0,69 W arbetsläge 1 kanal1,09 W arbetsläge 2 kanaler52via radio 868,32 MHzenkelriktatöverföring med adressering32upp till 230 m i öppet område1 s till 18 timmar (varje sekund)röd lysdiodIN1, IN2OUT1, OUT2 - spänningsutgångar2NO 5A / 250V AC1 1250 VA5upp till 2,5 mm²-10 till 55 Cvalfriapparatdosa Ø60 mmIP20 (PN-EN 60529)IIII21 kV (PN-EN 61000-4-5)47,5x47,5x20 mm0,039 kgPN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 KumlaFax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com5678

AF-JZ/JA-160921Tyyppi: ROP-0299 520 24KYTKENTÄKAAVIOFI2-kanavainen vastaanotinROP-02VainsisäasennukseenAsennusØ60 kojerasiaanToimii EXTAFREE lähettimienkanssaLangattomia vastaanottimia käytetään sekä pinta- että uppoasenteisina tai suoraanvalaisimeen ja muihin laitteisiin asennetuna. ROP-02 mahdollistaa viisi eri toimintoa(päälle, pois, monostabiili, bistabiili ja ajastus).Toiminnot: toimii langattomien EXTA FREE järjestelmän lähettimien kanssa, kaksi relelähtöä (230V AC), valaistuksen tai lämmityksen ohjaukseen, helppo asennus Ø60 kojerasiaan, viisi eri toimintoa: päälle, pois, monostabiili, bistabiili ja ajastus (sammutusviive), laaja toimintasäde (jopa 230 m), toiminnot vahvistetaan optisella signaalilla, alhainen virrankulutus, soveltuu jatkuvaan käyttöön, mahdollisuus laajentaa toimintasädettä RTN-01 vahvistimella.ASENTAMINEN, KÄYTTÖ1.2.3.4.5.Varmista että virta on katkaistuna.Tarkista ettei syöttökaapelissa kulje virta, käytä tarkoitukseen sopivaa työkalua.Kytke johtimet liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.Asenna ROP-02 tarkoituksenmukaiseen rasiaan.Kytke virta päälle.Laitteessa on valittavissa viisi käyttötilaa:MONOSTABIILIRele vetää vainkun lähettimenpainikettapainetaan.BISTABIILI(yksi painonappi)Vastaanotin vaihtaareleen kärkientilaa Vastaanotinkytkeytyy päällekun notinkytkeytyy poispäältä kunlähettimenpainikettapainetaan.Liittimet ulkoiseen ohjaukseen (IN1, IN2)Releiden liittimet (OUT1, OUT2)Syöttö 230V (L, N)AJASTUSVastaanotinsammuu säädetynajan kuluttua(tp), mutta sevoidaan sammuttaamyös ennen ajanpäättymistä.Oletusaika on 15sekuntia. HUOM!Asetettua aikaaei voida enäämuuttaa.Optinen signaali ETTIMEN OHJELMOINTI - KANAVA 1AJASTUS-tila (ohjaus yhdellä painikkeella):Esimerkki lähettimen P-257-2 ohjelmoinnista vastaanottimeen. Lisälähettimienohjelmoiminen suoritetaan samalla lailla. HUOMIO: Jokainen lähetin voi toimia ROP02:n kanssa eri toimintatilassa, riippuen siitä, miten ne on lisätty vastaanottimeen.Vain yksi lähetin pystytään lisäämään yhdessä ohjelmointisyklissä. Muistintäyttyminen ilmaistaan vilkkuvalla punaisella merkkivalolla.MONOSTABIILI tila:Paina PROG- painikettaROP-01 vastaanottimessapidemmän aikaa kunnespunainen merkkivalo syttyypalamaan. Vapauta PROGpainike.Paina ja vapauta lähettimenohjelmoitava painike.Punainen merkkivalo syttyy(ensin merkkivalo vilkkuu jatämän jälkeen jää palamaanjatkuvasti).Paina ja vapauta lähettimenohjelmoitava painiketoistamiseen. Punainenmerkkivalo jää vilkkumaanjonka jälkeen sammuu.LÄHETIN ON OHJELMOITU.LÄHETTIMEN OHJELMOINTI - KANAVA ikaa.Paina PROGpainiketta ROP-02vastaanottimessapidemmän aikaa,kunnes punainenmerkkivalo syttyy.VApauta PROGpainike.Vapauta lähettimenpainike. Punainenmerkkivalo syttyy(ensin merkkivalovilkkuu ja tämänjälkeen jää palamaanjatkuvasti).BISTABIILI tila:Paina lähettimenohjelmoitavaapainiketta ja vapautase. Punainenmerkkivalo syttyyvilkkumaan ja tämänjälkeen sammuu.LÄHETIN ON NYTOHJELMOITU.Paina PROG- painiketta ROP-02 vastaanottimessaValitse yksi viidestä ROP-02:npidemmän aikaa kunnes punainen merkkivalo syttyytoimintatilasta ja ohjelmoipalamaan. Vapauta PROG- painike. Odota viisi sekuntia samalla lailla kuin kanavankunnes punainen merkkivalo syttyy (ensin merkkivaloyksi kanssa.vilkkuu ja tämän jälkeen jää palamaan jatkuvasti).HUOMIO: Käyttääksesi monostabiilia tilaa, paina kaukosäätimen ohjelmoitavaapainiketta ennen PROG-painikkeen painamista.AJAN ASETTAMINENPaina PROG- painikettaROP-02 vastaanottimessakunnes punainen merkkivalosyttyy palamaan jatkuvasti.Tämän jälkeen vapautaPROG- painike.Paina lähettimenohjelmoitavaa painikettapidemmän aikaa,punainen merkkivalosyttyy palamaan (ensinmerkkivalo vilkkuuja tämän jälkeen jääpalamaan jatkuvasti).Vapauta lähettimenohjelmoitava painike.Punainen merkkivalo syttyyvilkkumaan jonka jälkeen sesammuu merkiksi siitä ettäLÄHETIN ON OHJELMOITU.KANAVALLE 1PÄÄLLE/POIS- tila (kaksi painiketta):Paina PROG- painikettaROP-02 vastaanottimessapidemmän aikaa kunnespunainen merkkivalo syttyypalamaan jatkuvasti. Tämänjälkeen vapauta PROGpainike.Paina PROG- painiketta ROP-02 vastaanottimessapidemmän aikaa kunnes punainen merkkivalo jääpalamaan. Vapauta PROG- painike. Odota noin viisisekuntia kunnes punainen merkkivalo syttyy uudestaan(ensin merkkivalo vilkkuu ja tämän jälkeen jää palamaanjatkuvasti).Paina ja vapautalähettimen ohjelmoitavapainike. Punainenmerkkivalo syttyy (ensinmerkkivalo vilkkuuja tämän jälkeen jääpalamaan jatkuvasti).3Paina ja vapauta toinenohjelmoitava painikelähettimessä. Punainenmerkkivalo syttyy vilkkumaanja seuraavaksi sammuu.LÄHETIN ON OHJELMOITU.1s2sOdota uudestaan viisisekuntia kunnes punainenmerkkivalo syttyy palamaan(ensin merkkivalo vilkkuu jatämän jälkeen jää palamaanjatkuvasti).nsKun haluttu aika on kulunut(merkkivalon vilkahduksia haluttumäärä), paina ja vapauta PROGpainike. AJASTUS ON VALMIS.Paina ja vapauta PROG- painike ROP-02vastaanottimessa. Punainen merkkivalosammuu ja syttyy uudelleen vilkkumaan.Jokainen vilkahdus tarkoittaa yhdensekunnin aikaa.1s2snsKANAVALLE 2Odota uudestaanPaina ja vapauta PROG- painikeviisi sekuntia kunnesROP-02 vastaanottimessa.punainen merkkivaloPunainen merkkivalo sammuusyttyy palamaan (ensin ja syttyy uudelleen vilkkumaan.merkkivalo vilkkuuJokainen vilkahdus tarkoittaa yhdenja tämän jälkeen jääsekunnin aikaa.palamaan jatkuvasti).Maksimiaika ajastukselle on 18 tuntia per kanava.4Kun haluttu aika onkulunut (merkkivalonvilkahduksia haluttumäärä), paina ja vapautaPROG- painike. AJASTUSON VALMIS.

LÄHETTIMIEN POISTAMINEN MUISTISTAPaina PROG- painikettaROP-02 vastaanottimessapidemmän aikaa.TEKNISET TIEDOTViiden sekunnin kuluttuaVapauta PROG- painikepunainen merkkivalo syttyy ROP-02 vastaanottimessa.vilkkumaan jonka jälkeenMUISTI ON P-257/2ROP-02180180180HUOMIO: Toimintamatka on ilmoitettu vapaassa tilassa ideaalisissa olosuhteissa ilmanesteitä. Jos lähettimen ja vastaanottimen välillä on esteitä, vähentää se kantamaaseuraavasti: tiiliseinä: 10-40%, puu- tai kipsilevy: 5-20%, vahvistettu betoni: 4080%, metalli: 90-100%, lasi: 10-20%. Maan alla tai korkeilla paikoilla, voimalinjojen,radio- tai televisiolähettimien, GSM-tukiasemoiden läheisyys kantama voi myös e:Käyttöjännitteen sallittu poikkeama:Nimellistaajuus:L, N230V AC-15 10 %50/60Hz0.39W valmiustila e0.69W yhden kanavan ollessa käytössä1.09W kahden kanavan ollessa käytössä52radio 868.32 MHzsuuntaamatonosoitteellinen32jopa 230 metriä vapaassa tilassa1 sekuntia 18 tuntia (asetussekunneittain)Punainen LED- merkkivaloIN1, IN2OUT1, OUT2 - jännite ulos t2NO 5A / 250V AC1 1250 VA5maksimi 2.5 mm²-10 55 Cvapaakojerasia Ø 60 mmIP20 (EN 60529)IIII21 kV (EN 61000-4-5)47.5x47.5x20 mm0.039 kgEN 60669, EN 60950, EN Lähetystaajuus:Lähetystapa:Salaus:Lähettimien maksimimääräKantomatka:Aika-asetus (ajastustila):Toiminnan optinen ilmaisin:Virransyöttö:Vastaanottimen liittimet:Releen kärjet:Liittimiä:Liittimet:Käyttöympäristön t:Puh: 09-855 34 30Malmberg Elektro Oy, Juhanilantie 1, 01740 Vantaa, SUOMIFax: 09-855 34 340 malmbergs@malmberg-elektro.fi www.malmbergs.com5678

AF-JZ/JA-160921Model: ROP-0299 520 24LEDNINGSDIAGRAMDKTrådløs 2-kanals modtagerROP-02Kun egnettil indendørsbrugTil montering i 1 modul indmuringsdåseAnvendes medEXTA FREEsendereTrådløs modtager til montering i indmuringsdåser eller underlag. Kan også monteresdirekte i enheden eller andre modtagere. ROP-02 har 5 forskellige tilstande (tænd, sluk,monostabil, bistabil, timer)Funktioner: Anvendes med sendere fra det trådløse styresystem EXTA FREE. To udgangs-relæ (spænding på kontakt 230V ). Styring af lys og varme. 5 driftstilstande: tænd, sluk, monostabil, bistabil, timer (forsinket frafald). Stor rækkevidde (op til 230 m). Optisk drifts indikator (lysdiode) Lavt strømforbrug, mulighed for kontinuerlig drift. Mulighed for at øge rækkevidden ved hjælp af RNT-01 forstærker.MONTERING, DRIFT1. Tjek at der er slukket for spændingen.2. Kontroller at kablet er spændingsfrit med et egnet instrument.3. Tilslut kablerne til terminalerne som på ledningsdiagrammet.4. Monter modtageren ROP-02 i dåsen.5. Tænd for spændingen.Modtageren har fem forskellige driftstilstande:MONOSTABILRelæet trækker kunnår den tilhørendeknap er trykket ind.PRODUKTOVERSIGTBISTABILT(En knap) Relæetændrer stilling fratændt til slukketnår man trykker påsamme knap.TÆNDTEnheden blivertændt når der blivertrykket på knappen.SLUKKETEnheden slukkernår der bliver trykket på knappen.Terminaler for til-ledninger (IN1, IN2)Relæudgangs terminaler (OUT1, OUT2)TIMEREnheden slukkerefter den indstillettid, men kan ogsåafbrydes indentiden udløber.Fabriksindstillettid - 15 sek. OBS!indstillet tid kanikke blive slettet.Tilslutnings terminaler (L, N)Drifts indikator for modtagerenProgrammerings knap12PROGRAMMERING AF SENDER - KANAL 1TIMER tilstand (en knap):Eksempel på programmerings procedure ved hjælp af fjernbetjeningen P-257/2. Forandre trådløse sendere i EXTA FREE -serien er proceduren den samme. BEMÆRK: allesendere kan arbejde sammen med ROP-02 i en anden tilstand afhængigt af hvordanden er indkodet i modtagerens hukommelse. Kun én sender kan tilsluttes under enprogrammerings-cyklus. hvis enhedens hukommelse er fyldt, vil den røde lysdiodeblinke når du forsøger at indprogrammere flere sendere.MONOSTABIL tilstand:Tryk og slip knappenpå senderen. Den rødelysdiode begynder atblinke, efter et stykke tidlyser den konstant.Tryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede indtil den rødelysdiode tænder, og slip såknappen igen.Tryk og slip den sammeknap på senderen. Lysdiodenbegynder at blinke og slukkerbagefter - SENDEREN ER NUINDKODET.PROGRAMMERING AF SENDER - KANAL 2Tryk påknappen påsenderenog hold dennede.Tryk på PROG-knappenpå ROP-02-enheden oghold den nede indtil denrøde lysdiode tænder,og slip så knappen igen.Slip knappen påsenderen. Den rødelysdiode begynderat blinke, efter etstykke tid lyser denkonstant.Tryk og slip så densamme knap påsenderen. lysdiodenbegynder at blinkeog slukker bagefter- SENDEREN ER NUINDKODET.BISTABIL tilstand:Tryk på PROG-knappen på ROP-02-enheden ogVælg en af de fem driftstilstandehold den nede indtil den røde lysdiode tænder. Slippå ROP-02 og programmerså PROG-knappen igen. Vent (ca. 5 sek.) til lysdioden på samme måde som medden begynder at blinke, efter et stykke tid lyser den kanal 1.konstant.BEMÆRK: ved monostabil tilstand, tryk på knappen på fjernbetjeningen inden dutrykker på PROG-knappen.TIDSINDSTILLINGTryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede indtil den rødelysdiode tænder, og slip såknappen igen.Tryk på knappen påsenderen og hold dennede. Den røde lysdiodebegynder at blinke, efteret stykke tid lyser denkonstant.Slip knappen på senderen.Lysdioden begynder at blinkeog slukker bagefter - SENDEREN ER NU INDKODET.For KANAL 1TÆND/SLUK tilstand (to knapper):Tryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede indtil den rødelysdiode tænder, og slip såknappen igen.Tryk på PROG-knappen på ROP-02-enheden og holdden nede indtil den røde lysdiode tænder. Slip så knappen igen. Vent (ca. 5 sek.) til lysdioden begynder atblinke, efter et stykke tid lyser den konstant.Tryk og slip den førsteknap på senderen. Denrøde lysdiode begynderat blinke, efter et stykketid lyser den konstant.Tryk og slip den anden knappå senderen. Lysdiodenbegynder at blinke og slukkerbagefter - SENDEREN ER NUINDKODET.1s2snsFor KANAL 21s2snsTryk og slip PROG-knappen påROP-02-enheden. Lysdioden slukker og begynder at blinke. Hvertblink indikerer et sekund.Den maximale tid er 18 timer for hver kanal.3Efter den ønsket tid (antallet af blinkden røde lysdiode har blinket), trykog slip PROG-knappen - TIDEN ERNU INDKODET.Tryk og slip PROG-knappen på ROP02-enheden. Lysdioden slukker og begynder at blinke. Hvert blink indikerer etsekund.Vent en tredje gang(ca. 5 sek.) til lysdiodenbegynder at blinke,efter et stykke tid lyserden konstant.Vent en gang mere (ca. 5sek.) til lysdioden begynderat blinke, efter et stykke tidlyser den konstant.4Efter den ønskede tid(antallet af blink denrøde lysdiode har blinket), tryk og slip PROGknappen - TIDEN ER NUINDKODET.

SLETNING AF FJERNBETJENINGERTryk på PROG-knappen påROP-02-enheden og holdden nede.TEKNISK DATAEfter ca. 5 sekunder begyn- Slip PROG-knappen igender den røde lysdiode at- HUKOMMELSEN ER NUblinke og bagefter slukkerSLETTET.den igen.Tilslutnings klemmer:Mærkespænding:Forsyningsspænding tolerance:Mærkefrekvens:L, N230V AC-15 til 10%50/60Hz0,39 W standby-tilstand0,69W driftstilstand 1 kanal0,69W driftstilstand 2 kanaler52radio 868.32 MHzensrettetoverførsel med adressering32op til 230m i åbent område1 sek. til 18 timer (hvert sekund)rød lysdiodeIN1,

1 2 3 4 För montering i Ø60 mm apparatdosa Endast avsedd för inomhusbruk Används med EXTA FREE sändare ROP-02 Trå

Related Documents:

Independent Personal Pronouns Personal Pronouns in Hebrew Person, Gender, Number Singular Person, Gender, Number Plural 3ms (he, it) א ִוה 3mp (they) Sֵה ,הַָּ֫ ֵה 3fs (she, it) א O ה 3fp (they) Uֵה , הַָּ֫ ֵה 2ms (you) הָּ תַא2mp (you all) Sֶּ תַא 2fs (you) ְ תַא 2fp (you

Basic Description Logics Franz Baader Werner Nutt Abstract This chapter provides an introduction to Description Logics as a formal language for representing knowledge and reasoning about it. It first gives a short overview of the ideas underlying Description Logics. Then it introduces syntax and semantics, covering the basic constructors that are used in systems or have been introduced in the .

accordance with asset management guidelines and procedures established by the Director of Finance & Administration or a designee. 8 Asset Inventory Departments will conduct a full inventory of all property under their stewardship, in accordance with the inventory schedule developed by F&A, and will provide the results of that inventory to the Director of Finance & Administration or a designee .

Workshop 3: Basic Counselling Skills for Drug Addiction Treatment Workshop 4: Special Considerations when Involving Families in Drug Addiction Treatment. 5 Icebreaker: If I were the President If you were the President (King, Prime Minister, etc.) of your country, what 3 things would you change related to drug policies, treatment, and / or prevention? 15 Min. 6 Workshop 1: Biology of Drug .

m.a. (public administration) part-i (semester system) sessions: 2020-21 scheme of studies semester-i core papers credits paper-i: administrative theory 5(4l 1t) paper-ii: rural local government in india 5(4l 1t) paper-iii: public personnel administration 5(4l 1t) elective papers paper-iv: a. financial administration 5(4l 1t) semester-ii core papers credits paper-i: indian administration 5(4l .

Buku Panduan Kegiatan Mahasiswa IKD II ini dibuat berdasarkan kompetensi dari Ilmu Keperawatan Dasar II yang meliputi konsep spiritual, holistic care, pendidikan dalam keperawatan, trend issue dalam keperawatan, transcultural nursing, komunikasi dalam keperawatan, tehnik kolaborasi dalam keperawatan.

business seeking funds from a venture capitalist might be affected by this perception of risk. The answer to this question in turn will expose the reader to more questions about whether venture capital in the future will be provided by diversified funds and what a specialized venture capitalist (who invests in one sector alone) might need to do to survive in such an environment. This will .

Certification Regime to insurers”; and CP14/17 “Strengthening individual accountability in insurance: extension of Senior Managers & Certification Regime to Insurers”. These were released together on 26 July 2017. As well as setting out the new SM&CR regime for FCA-only regulated firms, the regulators propose extending the CR to insurers, and some amendments to the existing banking and .

E1.1 Analysis of Circuits (2017-10110) Resistor Circuits: 2 – 5 / 13 Series: Components that are connected in a chain so that the same current flows through each one are said to be in series. Series and Parallel 2: Resistor Circuits Kirchoff’s Voltage Law Kirchoff’s Current Law KCL Example Series and Parallel Dividers Equivalent Resistance: Series Equivalent .

Classic product guide to keep in the van, which will give you further assistance with future identifi cation. Sealing It is important to use the correct sealant when sealing the roof. 1. For roofs glazed with Polycarbonate (or standard sealed units) a low modulus neutral cure brand of silicone must be used 2. For roofs glazed with Conservaglass or other true self cleaning glass, then MS .

original Climate Change: Evidence and Causes in 2014. It was written and reviewed by a UK-US team of leading climate scientists. This new edition, prepared by the same author team, has been updated with the most recent climate data and scienti c analyses, all of which reinforce our

of ancient Egypt, one of the most influential civilizations . painted in brilliant colors. Many motifs of Egyptian ornamentation are symbolic, such as the scarab, or sacred beetle, the solar .

and papyrus. Vivid primary colors of red, yellow, and blue were the predominant colors the Egyp-tians chose for their simplistic, repetitious, and orderly design styles. Greeks (600 – 146 BC) and Romans (28 BC - 325 AD) Influenced by the Egyptians, the Greeks and Romans used flowers in similar ways. All three cultures

The Common Vision project is a joint effort, focused on modernizing undergraduate pro- grams in the mathematical sciences, of the American Mathematical Association of Two- Year Colleges (AMATYC), the American Mathematical Society (AMS), the American

The project time management planning function produces a developed project schedule and schedule management plan that is contained in, or is a subsidiary plan of, the project management plan. This schedule management plan may be formal or informal, highly detailed or broadly framed, depending on the needs of the project.

pembetulan / penyelarasan. 6 Resit Pembayaran Cukai Tahunan terkini bagi tanah yang dipohonkan Pindah Milik - 1 salinan 7 Kad Pengenalan Penjaga (Guardian) bagi Penerima / Pembeli kanak-kanak dibawah umur 18 tahun – 1 salinan 8 Sijil Surat Beranak Penerima Milik / Pembeli bagi yang bukan berbangsa Melayu (jika berkenaan) –1 salinan

Native Hawaiians experience similar treatment in the Hawai‘i criminal justice system, no comprehensive study has been conducted to determine or deny that such treatment exists. The genesis for this study came from a desire to know, once and for all, whether Hawaiians are or are not discriminated against in Hawai‘i’s criminal justice system.

addiction, known as . substance use disor- ders, are complex problems. People with . these disorders once were thought to have a character defect or moral weakness; some people mistakenly still believe that. However, most scientists and medical researchers now consider dependence on alcohol or drugs to be a long-term illness,

The Data Science and Visualization Boot Camp at UC San Diego Extension is a part-time 24 week program that will empower you to gain the knowledge and skills to conduct robust analytics on a host of real-world problems.

La Salle College High School, a Catholic, independent, college preparatory school for young men of varied backgrounds, is conducted in the tradition of St. John Baptist de La Salle. Through a broad and balanced, human and Christian education, La Salle College High School guides each student in the development of his