Pangunahing Pamantayan Ng Bawat Yugto (Baitang 7-10)

7m ago
244 Views
1 Downloads
854.20 KB
21 Pages
Last View : Today
Last Download : 4m ago
Upload by : Halle Mcleod
Share:
Transcription

Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto(Baitang 7-10)Naipamamalas ng mag-aaral angkakayahang komunikatibo, at pag-unawaat pagpapahalagang pampanitikansa tulong ng teknolohiya at mga akdangpampanitikang rehiyonal, pambansa,saling-akdang Asyano at pandaigdigupang matamo ang kultural na literasi

Pamantayan para sa Ikalawang TaonNaipamamalas ng mag-aaral angkakayahang komunikatibo at pag-unawaat pagpapahalagang pampanitikangamit ang teknolohiya at ang mga akdangpampanitikang pambansa upangmaipagmalaki ang kulturang Pilipino

MODYUL 1TEMA

Unang MarkahanPamantayang Pangnilalaman:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawasa kulturang nakapaloob sa iba’t ibang akdangpampanitikan sa Panahon ng Katutubohanggang sa Panahon ng Hapones

Pamantayan sa Pagganap:Ang mag-aaral ay nakapaglalarawan ngkulturang Pilipino sa masining na paraan

GRAPIKONG PRESENTASYONNG MODYUL 1

7

MODYUL 2: TEMA

Ikalawang MarkahanPamantayang Pangnilalaman:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sailang akdang pampanitikan tulad ng balagtasan,dula, sanaysay, at maikling kuwentona lumaganap sa Panahon ng Amerikanohanggang sa Panahon ng Kasarinlan

Pamantayan sa Pagganap:Ang mag-aaral ay nakapaglalarawan ngkulturang Pilipino na nagbago , nawala, atnananatili pa rin sa kasalukuyan samasining na paraan

GRAPIKONG PRESENTASYONNG MODYUL 2

MODYUL 3 TEMA

Ikatlong MarkahanPamantayang Pangnilalaman:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawasa estilo, mekanismo, kaalaman at pamamaraangteknikal ng mga Panitikang Popular

Pamantayan sa Pagganap:Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagbuong kampanya tungo sa kamalayangpanlipunan ( social awareness campaign )sa pamamagitan ng alinmang mediumng multi-media

GRAPIKONG PRESENTASYONNG MODYUL 3

MODYUL 4

Kakayahan sa Pag-unawa:Baitang 7 - 10 Pag-unawa sa NapakingganPagsasalitaPag-unawa sa BinasaPagsulatTatasPakikitungo sa Wika at PanitikanEstratehiya sa Pag-aaral

LD:Pag-unawa sa BinasaPamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa PagganapNaipamamalas ngmag-aaral ang pagunawa sa katangian ngmga tauhan sabinasang maiklingkuwentoAng mag-aaral aynakapaglalarawan ngisang kilalang tao sakasalukuyan na maypagkakatulad /pagkakaiba sakatangian ng napilingtauhan sa binasangmaikling kuwento

LEARNING DOMAIN:Pamantayang PangnilalamanKasanayang PampagkatutoPamantayan sa PagganapKasanayang Pampagkatuto21

Ikatlong Markahan. Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalasngmag-aaralangpag-unawa. saestilo, mekanismo, kaalamanat pamamaraang teknikalngmgaPanitikangPopular. Pamantayan sa Pagganap: Angmag-aaralay nakikibahagisapagbuo ngkampanyatungosakamalayang . 5/30/2013 9:59:34 PM .