Drept Civil. Succesiuni – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012

2y ago
45 Views
4 Downloads
245.31 KB
16 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 8m ago
Upload by : Kaydence Vann
Transcription

Drept civil. Succesiuni – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012MULTIPLE CHOISE1 In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea saunedemnitatea unuia dintre copii defunctului ?A. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cotaacestuia profita celorlalti copii fara a fi afectata cota sotului supravietuitorB. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuiaprofita celorlalti copii dar si sotului supravietuitorC. culege intreaga mostenire, daca avem un singur copil si acela este renuntator saunedemn2 Cui apartine competenta de a dispune repunerea in termenul de optiunesuccesorala ?A. repunerea in termen se face printr-o simpla declaratie de acceptare a mosteniriiB. notariiC. doar instanta judecatoreasca3 În cazul renuntarii la mostenire a succesibilului care este actiunea pusa ladispozitia creditorilor acestuia de dispozitiile legale ?A. nulitatea absolutaB. revocarea renuntariiC. actiunea oblica4 Au capacitate de a mosteni:A. persoanele fizice în viată la data deschiderii succesiunii, numai dacă aucetătenia sau nationalitatea românăB. persoana dispărută, chiar dacă ulterior, prin hotărâre judecătorească sestabileste o dată a mortii acesteia care este ulterioară datei deschiderii mosteniriiC. persoana concepută, dar nenăscută la data deschiderii succesiunii, numaidacă se naste viabilă5 In caz de retransmitere a mostenirii, atunci cand mostenitorul a decedat ce trebuiesa dovedeasca beneficiarul retransmiterii pentru a dobandi el mostenirea ?A. ca are drepturi proprii asupra masei succesorale ce se retransmiteB. ca mostenitorul initial al masei succesorale ce se retransmite nu a acceptat mostenireaC. ca mostenitorul a acceptat mostenirea in termen

6 Ce fel de act este optiunea succesorala ?A. act de dispozitieB. act de conservareC. act de administrare7 In ce conditii poate fi acoperita nulitatea testamentului conjunctiv ?A. prin recunoasterea testamentului in cadrul procedurii succesorale notariale decatre mostenitorii ambilor testatoriB. nu poate fi acoperita prin nici o formalitateC. prin constrangere, pe calea actiunii in justitie8 În cazurile în care împărtirea succesorală se face pe tulpini, loturile seformează:A. după numărul capetelorB. după numărul tulpinilorC. după numărul ramurilor9 Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in cazulreprezentarii succesorale ?A. sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezintaB. sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentatC. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat10 Fac parte din categoria darurilor de nuntă se ce cuvin sotului supravietuitor învirtutea unui drept special de mostenire:A. darurile de nuntă făcute sotului predecedat de către sotul supravietuitorB. darurile manuale făcute sotilor, dar numai dacă au fost afectate folosinteicomune a sotilorC. darurile de nuntă făcute ambilor soti11 Cine stabileste cazurile de nedemnitate ?A. legea;B. persoana cu vocatie succesorala;C. instanta de judecata;D. de cuiusul

12 Este nedemn de a mosteni mostenitorul care:A. nu a săvârsit infractiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte,asupra celui despre a cărui mostenire este vorbaB. după ce a fost condamnat pentru săvârsirea infractiunii de omor, avândcalitatea de complice, asupra celui despre a cărui mostenire este vorba, a fostamnistiat sau reabilitatC. a omorât din culpă pe cel despre a cărui mostenire este vorba13 Fac parte din clasa I de mostenitori legali:A. descendentii din căsătorieB. descendentii din afara căsătoriei, chiar dacă filiatia nu este stabilită conform legiiC. descendentii care au fost adoptati de către fratele defunctului14 Când sotul supravietuitor îsi exercită dreptul de abitatie asupra casei în care alocuit:A. el poate închiria partea de casă pe care nu o locuiesteB. comostenitorii pot procura sotului supravietuitor o locuintă în altă parteC. sotul supravietuitor este obligat să depună o cautiune15 Nedemnitatea succesorală poate fi invocată împotriva:A. nedemnului, cât timp este în viatăB. legatarilor universali sau cu titlu universal, indiferent de buna sau reaua lorcredintă si împotriva legatarului cu titlu particular al nedemnului, numai dacă a fost derea credintăC. numai mostenitorilori legali ai nedemnului, dacă nedemnul a încetat din viată16 Sotul supravietuitor poate veni la mostenirea defunctului:A. numai dacă din căsătorie au rezultat copiiB. numai dacă au fost căsătoriti cel putin 7 zileC. dacă decesul defunctului a intervenit la 7 zile după data pronuntării divortului înapel17 În urma deschiderii unei succesiuni poate exista:A. mostenitori rezervatari cu titlu particularB. mostenitori legali cu titlu particularC. mostenitori testamentari cu titlu particular

18 Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renuntarii lamostenire pentru a-si produce efecte ?A. sa nu fi acceptat mostenirea vreun alt succesibilB. sa fie facuta in forma autenticaC. sa fie facuta sub beneficiu de inventar19 Dacă la mostenirea defunctului sunt chemati sotul supravietuitor , părintii, unfrate bun, doi frati consangvini si trei frati uterini, atunci:A. sotul supravietuitor va lua 1/3 din mostenireB. fiecare părinte va lua o cotă de 1/8 din mostenireC. fiecare frate consangvin va lua o cotă de 1/16 din mostenire20 Sotul supravietuitor:A. poate fi înlăturat de la mostenire de către rudele defunctuluiB. poate înlătura de la mostenire rudele defunctuluiC. nu poate înlătura de la mostenire rudele defunctului, indiferent din ca clasă facparte21 În cazul constatării nedemnitătii unui mostenitor:A. acesta este înlăturat de la mostenire, dar poate culege rezervaB. renasc cu efect retroactiv drepturile si obligatiile nedemnului fată demostenire, ce fuseseră considerate stinse prin confuziune sau consolidareC. acesta pierde i dreptul asupra cotei-părti din bunurile dobândite împreună cudefunctul22 Nedemnitatea succesorală este:A. opera legii sau a vointei testatoruluiB. o incapacitate succesoralăC. o sanctiune civilă23 Colateralii ordinari:A. sunt mostenitori rezervatariB. sunt mostenitori sezinariC. nu sunt obligati la raportul donatilor

24 Este nedemn de a mosteni:A. mostenitorul care a omorât pe cel care lasă mostenirea, chia dacă nu a fostcondamnat deoarece a sucombat în cursul procesuluiB. cel care a săvârsit o tentativă de omor asupra celui care lasă mostenirea,dacă a fost condamnat definitiv însă executarea pedepsei s-a prescrisC. mostenitorul care a omorât pe cel care lasă mostenirea, chiar dacă nu a fostcondamnat penal întrucât intervenise prescriptia răspunderii penale25 Nedemnul care a intrat deja în posesia unor bunuri din masa succesorală,înainte de a se deschide succesiunea:A. trebuie să restituie celor îndreptătiti contravaloarea acestora, chiar dacă s-ar putearestitui în naturăB. este privit ca un posesor de rea-credintă de la data deschiderii succesiuniiC. este privit ca un posesor de rea-credintă de la data constatării nedemnitătii26 În caz de concurs la culegerea unei mosteniri între sotul supravietuitor, doipărinti ai defunctului si un colateral privilegiat:A. cota părintilor se impută asupra unei jumătăti din mostenireB. fiecare părinte va primi o cotă de 1/6 din întreaga masă succesoralăC. cota colateralului privilegiat se impută asupra întregii mosteniri27 Nedemnitatea poate fi invocată si constatată de instanţă:A. si înainte de deschiderea mosteniriiB. numai după deschiderea mosteniriiC. numai dacă vocaţia succesorală legală a nedemnului este generală28 Neexercitarea dreptului de optiune succesorala in termenul de 6 luni de la datadeschiderii succesiunii produce urmatoarele efecte ?A. atrage stingerea vocatiei succesoraleB. nu poate beneficia de repunerea in termenC. echivaleaza cu o renuntare la mostenire29 Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului safie inlaturat de la mostenire pentru nedemnitate ?A. mostenitorul sa-l fi omorat din culpaB. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa firamas definitivaC. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea penala s-aprescris

30 Cine poate beneficia de reprezentarea succesorala ?A. descendentul fratelui defunctuluiB. ascendentii ordinari prin reprezentarea parintilor defunctuluiC. sotul supravietuitor prin reprezentarea sotului atunci cand se dezbate succesiunea depe urma fratelui sotului predecedat31 Potrivit legii, sotul supravietuitor:A. are un drept de ¼ din mostenire în plină prioritate, când vine în concurs cualte rude decât descendentiiB. are un drept de mostenire în concurs cu oricare clasă de mostenitoriC. nu are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit32 Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor ?A. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitorB. in toate cazurile, mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce secuvineC. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se impartiiintre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari33 Regulile care guvernează mostenirea se pot aplica:A. în cazul încetării existentei unei persoane juridiceB. numai dacă la moartea unei persoane fizice există mostenitori, persoane fizice.C. numai în cazul mortii unei persoane fizice34 Care sunt consecintele declararii judecatoresti a mortii in ceea ce privestereprezentarea succesorala in situatia in care data mortii este stabilita ca fiindulterioara momentului deschiderii succesiunii ?A. descendentii celui declarat mort vor putea culege mostenirea in nume personalB. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin retransmisieC. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin reprezentare35 Fac parte din categoria colateralilor privilegiati:A. niciodată fratii consangviniB. numai fratii buniC. fratii uterini

36 În caz de bigamie, mostenirea lăsată de către defunctul bigam sau cota partedin această mostenire prevăzută de lege în favoarea sotului supravietuitor înconcurs cu diferitele clase de mostenitori legali:A. se împarte în mod egal între cei doi soti supravietuitori, indiferent de bunasau reaua-credintă a sotului supravietuitor din cadrul căsătoriei nuleB. se împarte în mod egal între sotul din căsnicia valabilă si sotul inocent dincadrul căsătoriei nuleC. revine numai sotului supravietuitor din cadrul căsătoriei valabile37 Reprezentantul care a acceptat mostenirea lui de cuius:A. răspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditatisB. răspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditatis dacă a acceptat-opur si simpluC. nu poate răspunde pentru pasivul mostenirii38 Sotul supravietuitor are, din momentul deschiderii succesiunii, un drept deabitatie asupra casei în care a locuit, în următoarele situatii:A. chiar dacă defunctul a dispus altfelB. vine în concurs numai cu clasele II – IV de mostenitori legaliC. sotul supravietuitor nu are o altă locuintă proprie39 Fac parte din clasa a II-a de mostenitori legali:A. copiii defunctuluiB. fratii si bunicii defunctuluiC. părintii defunctului40 În cazul concursului dintre descendenti de acelasi grad, ai căror părinti eraudecedati la data deschiderii succesiunii împărtirea mostenirii se va face:A. pe tulpini, chiar dacă nu sunt îndeplinite conditiile reprezentăriiB. pe capeteC. pe tulpini, dacă sunt îndeplinite conditiile reprezentării41 Ascendentii ordinari:A. sunt mostenitori rezervatariB. sunt mostenitori sezinariC. pot veni la mostenire prin reprezentare

42 Ce se intelege prin mostenirea prin reprezentare?A. prima mostenire este culeasa in tot sau in parte de cel de-al doilea de cuius, in viata ladata deschiderii primei mosteniriB. exista doua sau mai multe mosteniri succesiveC. exista o mostenire dobandita de mai multi mostenitori in nume propriu sau prinreprezentare si isi exercita drepturile succesorale o singura data43 Sunt mostenitori sezinari:A. colateralii privilegiatiB. descendentiiC. colateralii ordinari44 Statul poate avea o vocatie concretă la succesiunea defunctului:A. când există mostenitori legali i legatari cu titlu particularB. numai dacă nu există rude de grad succesibil, sot supravietuitor, legatariC. când nu există mostenitori legali, dar există legatari cu titlu universal, încazurile în acre aceste legate nu epuizează întreaga masă succesorală45 Intră în categoria bunurilor apartinând gospodăriei casnice ce se cuvin sotuluisupravietuitor în virtutea unui drept special de mostenire:A. bunurile de acest gen comune ale sotilorB. bunurile de acest gen proprii ale defunctului, dobândite de către el înaintede încheierea căsătoriei sau prin donatie, sau testament, în timpul căsătorieiC. bunurile de acest gen proprii ale defunctului, dar numai dacă au fostdobândite în timpul căsătoriei46 Apartin clasei a IV-a de mostenitori legali:A. verii primariB. străbunicii defunctuluiC. strănepotii de frate47 Care este efectul testamentului cu titlu universal posterior asupra unui testamentuniversal anterior in situatia in care aceste doua testamente sunt succesive ?A. testamentul anterior se considera revocat prin testamentul cu titlu universalB. legatul universal anterior se transforma in legat cu titlu universalC. se micsoreaza doar emolumentul legatului universal

48 Caducitatea intervine:A. în cazul predecesului legataruluiB. în cazul pieirii bunului după deschiderea mosteniriiC. în caz de revocare a legatului49 In cazul în care există doi soti supravietuitori, bunurile apartinândgospodăriei casnice se dobândesc astfel:A. sotul supravietuitor de bună credintă din căsătoria nulă, si putativă, vaculege toate aceste bunuriB. stabilirea drepturilor sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelorapartinând gospodăriei casnice urmează a se face în functie de afectatiunea lorconcretă folosintei comune în cadrul gospodăriei casniceC. sotul supravietuitor din căsătoria valabilă va culege toate aceste bunuri50 In ce conditii nu se aplica sanctiunea nulitatii legatului cu facultate de alegere,prin care testatorul a lasat determinarea legatarului pe seama unei terte persoaneindicate in testament ?A. cand persoana desemnata ca legatar de catre terta persoana este o persoana cunoscutatestatoruluiB. daca legatul este facut unor persoane determinate, dar repartizarea intre ele abunurilor este lasata la aprecierea unui tertC. cand desemnarea persoanei legatarului este lasata la libera alegere a tertului de catretestator51 Principiul proximitătii gradului de rudenie între mostenitorii de aceeasi clasăadmite exceptii:A. în cazul clasei a III-a de mostenitori când unchii nu înlătură de la mostenirepe verii primari ai defunctuluiB. în cazul venirii la mostenire a sotului supravietuitor împreună cu buniciidefunctuluiC. în cazul reprezentării succesorale52 Se pot transmite prin acte între vii:A. patrimoniul unei persoane fiziceB. obligatiile unei persoane fiziceC. drepturile succesorale

53 Au vocatie succesorală legală:A. legatariiB. sotul supravietuitorC. rudele defunctului până la gradul IV inclusiv54 Cand intra in concurs sotul supravietuitor cu doua clase de mostenitori legali?A. nu avem niciodata aceasta situatieB. in caz de exheredare a unor mostenitori legali rezervatariC. in caz de exheredare a mostenitorilor nerezervatari55 În cazul exheredării de către defunct a unui copil al său, decedat la datadeschiderii succesiunii:A. reprezentarea operează în privinta descendentilor celui exheredat, cuprivire la rezerva succesorală ce i s-ar fi cuvenit exharedatuluiB. reprezentarea poate opera în privinta descendentilor celui exheredat, cuprivire la înreaga cotă ce i s-ar fi cuvenit dacă nu era exheredatC. reprezentarea nu poare opera în privinta descendentilor mostenitoruluiexheredat56 Au vocatie succesorală generală la deschiderea unei succesiuni:A. fratii si surorile bunicilorB. strănepotii fratilor defunctuluiC. fratii si surorile străbunicilor57 Cota de mostenire a sotului supravietuitor este de:A. 1/3 din mostenire când vine în concurs cu un singur mostenitor apartinândclasei IB. ¾ din mostenire când nu există mostenitori din cele patru claseC. ¼ din mostenire când vine în concurs cu doi sau mai multi mostenitori dinclasa I58 Care este efectul juridic al impartelii mostenirii?A. translativB. constitutivC. declarativ

59 Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea subbeneficiu de inventar pentru a fi valabila ?A. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazutede lege pentru fiecare act in parteB. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointaC. trebuie sa indeplineasca forma autentica60 Fac parte din categoria mobilelor si obiectelor casnice:A. creantele în despăgubire pentru stricăciuni contra mobilelor si obiectelor casniceB. autoturismulC. bunurile cere serveau la mobilarea locuintei61 Pot veni la mostenirea lui de cuius:A. ceilalti ascendenti ai nedemnului, în nume propriu sau prin reprezentareB. copiii mostenitorului nedemn, prin reprezentareC. copiii mostenitorului nedemn, în nume propriu62 Cand poate interveni revocarea tacita prin instrainarea obiectului legatului ?A. in cazul legatelor cu titlu universalB. in cazul legatului cu titlu particularC. in cazul legatelor universale63 Potrivit legii, sotul supravietuitor are următoarele drepturi:A. un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit, chiar dacă ar avea olocuintă proprie, dar pe care a închiriat-o înainte de moartea defunctuluiB. un drept special de mostenire asupra mobilelor si obiectelor apartinândgospodăriei casnice, chiar dacă defunctul ar fi dispus prin testament de toată partea sa dinaceste bunuri, în favoarea altei persoaneC. un drept de mostenire cu oricare dintre clasele de mostenitori legali sau, înlipsa rudelor din cele patru clase, dacă îndeplineste conditiile legii64 Cand opereaza nedemnitatea ?A. cand mostenitorul condamnat a fost ulterior amnistiatB. cand fapta savarsita a fost amnistiataC. cand sanctiunea penala s-a prescris

65 Când descendentii de gradul II vin la mostenireA. împărtirea nu se face pe tulpiniB. împărtirea se face pe capeteC. împărtirea se face pe tulpini66 Cel care dobândeste mostenirea prin reprezentare:A. are calitatea de mostenitor legalB. dobândeste numai drepturi nu si obligatiiC. este obligat să accepte mostenirea67 In cazul legatului cu titlu particular avand ca obiect un bun individualdeterminat aflat in indiviziune la data deschiderii mostenirii in ce conditii intervinenulitatea legatului ?A. cand testatorul a lasat legat bunul altuia cunoscand acest lucruB. cand testatorul a lasat legat cota sa ideala de drept asupra bunuluiC. cand testatorul a lasat legat bunul altuia crezand ca bunul ii apartine inexclusivitate68 Nedemnul care a încasat sume de bani de la debitorii mostenirii:A. trebuie să plătească dobânzi pentru sumele încasate din momentul punerii în întârziereB. trebuie să plătească dobânzi pertru sumele încasate din ziua încasăriiC. trebuie să plătească dobânzi pentru sumele încasate din momentuldeschiderii succesiunii69 Conform teoriei mostenitorului aparent, actul încheiat de către un tert cumostenitorul nedemn se mentine dacă sunt îndeplinite conditiile:A. este cu titlu gratuitB. este cu titlu particularC. este cu titlu universal70 Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor:A. este un drept insesizabilB. este un drept realC. este un drept alienabil

71 In ce cazuri recunoaste legea persoanelor juridice o capacitate de folosintaanticipata in cazul in care in patrimoniu intra bunuri succesorale?A. de la data actului de infiintare daca in patrimoniul acesteia intra bunuri succesoraleB. de la data actului de infiintare in masura in care bunurile succesorale suntnecesare pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabilC. doar de la data dobandirii personalitatii juridice indiferent daca in patrimoniu intra saunu bunuri succesorale72 Sunt incapabili absolut de a primi legate:A. tutor

Drept civil. Succesiuni – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOISE . 1 In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea sau . nedemnitatea unuia dintre copii defunctului ? A. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota

Related Documents:

titulat: Drept civil. Partea specială, și anume al domnilor: Gh. Chibac, doctor în drept, profesor universitar; A. Băieșu, doctor în drept, conferențiar univer sitar, Al.Ro tari, doctor în drept, conferențiar universitar, O. Efrim, magistru în drept. Scopul primordial al acestui manual este de a familiariza studenții de la

DREPT – ANUL IV GRUPA 401 402 NI 8-10 10-12 12-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-20 MARŢI 8-10 10-12 12-14 Drept procesual civil II - S - Lect. univ. dr. S. IONESCU 14-17 DREPT PROCESUAL CIVIL II - C - Lect. univ. dr. S. IONESCU 17-19 Drept procesual

Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi 2 2 5 E6 8. D.D.3.6.8. Drept penal – partea specială II 2 2 6 E6 9. D.D.3.6.9. Drept procesual penal II 2 2 5 E6 10. D.D.3.6.10. Drept comercial. Obligaţiile 2 2 5 E6 11. D.D.3.6.11. Dreptul familiei şi regimuri matrimoniale 3 2 6 E6 .

DREPT PENAL – PARTEA SPECIALĂ I – Prof. univ. dr. Ioana Vasiu Sala 6 ”Mircea Mureșan” 14-16 Dreptul sănătăţii (opţ) / rept bancar (opţ) R.Apan Sala 6 Drept penal-partea specială I N. Radu S.21 16-18 Drept penal- partea specială I N. Radu S.21 18-20 Drept penal- partea specială I N. Radu S.21 Dr. familiei S. Drăgan S.12 M I E R C

- disciplina Drept penal general I face parte din planul de învăţământ al anului II, specializarea Drept, fiind normată cu 2 ore de curs în semestrul I. - disciplina Drept penal general II face parte din planul de învăţământ al anului II, specializarea Drept, fiind normată cu 2 ore de curs în semestrul II. - disciplina Drept penal .

PROGRAMUL DE STUDII „DREPT” - Sesiunile iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022 - PROBA I . Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate . INSTITUŢII DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PENAL . A. INSTITUŢII DE DREPT CIVIL. TEMA I - ACTUL JURIDIC CIVIL . 1. Noţiunea şi clasificarea. actelor juridice civile . 2. Condiţiile de .

1. GABRIEL BOROI, CARLA ALEXANDRA ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 104-264, 289-357; 2. MARIAN NICOLAE, Nulitatea parțială și clauzele considerate nescrise în lumina Noului Cod civil. Aspecte de drept material și drept

Devices in ST’s ARM Cortex‑M0‑based STM32F0 series deliver 32‑bit performance while featuring the essentials of the STM32 family and are particularly suited for cost‑sensitive applications. STM32F0 MCUs combine real‑time performance, low‑power operation, and the advanced architecture and peripherals of the STM32 platform.