FACULTATEA DE DREPT

3y ago
94 Views
2 Downloads
390.63 KB
10 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Jerry Bolanos
Transcription

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTIFACULTATEA DE DREPTDomeniul fundamental: Ştiinţe socialeRamura de ştiinţă: Ştiinţe juridiceDomeniul de licenţă: DreptProgramul de studii: DreptForma de învăţământ : cu frecvenţăDurata studiilor: 4 aniNr.crt.CODUL01LEGENDĂ:D- facultateD-specializare/program de studiiprima cifră – anulcifra a doua – semestrulcifra a treia – disciplinaE1 - 8 – examen sem. I-VIIIC1 - 8 – colocviu sem. I-VIIIC – cursS – seminarCr. – creditePLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNTpe sistemul de credite cu aplicare pentru anul I din anul univ. 2020/2021SISTEM BOLOGNADISCIPLINAC2NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem. ObservaţiiCr.Forma deVerificareSem.891011ANUL I(14 săpt. 14 săpt.)I. DISCIPLINE IMPUSE1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.Drept civil. Teoria generalăTeoria generală a dreptuluiDrept constituţionalIntroducere în dreptul romanIstoria dreptului românescOrganizarea şi etica profesiilorjuridiceD.D.1.2.07. Drept civil. PersoaneleD.D.1.2.08. Drept administrativ ID.D.1.2.09. Instituţii politiceD.D.1.2.10. Drept roman. Teoria obligaţiilorD.D.1.2.11. Doctrine juridiceD.D.1.1. 2.12. Limba străină .04.D.D.1.1.05.D.D.1.1.06.franceză sau 2E2C2C2Admis onstatate printr-un atestat,pot obţine echivalarea şicalificativul „admis”, fără a fiobligaţi să mai urmezecursul, dacă au aprobareacadrului didactic respectiv.1

Nr.crt.CODUL01NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem. ISem.IISCr.CS4567DISCIPLINAC32Cr.8Forma deVerificareSem.CondiţionăriObservaţii91011*Se şcolarizează cuformaţii de minim 150 destudenţi.II. DISCIPLINE OPŢIONALE*Metodologie juridicăPolitologieFilosofieSociologie juridicăEtică și integritate .1.2.15.D.D.1.2.16.D.D.1.2.17.18.D.D.1.2.18. Informatică espinsC2Se alege o disciplină între13 şi 14Se alege o disciplină între15 şi 16Se alege o disciplină între17 şi 18Admis/RespinsTOTAL:28143011/1225/26335 E14 E22 C14 C2*III. PRACTICA DE SPECIALITATE***6 ore x 2 săptămâni-3C2Admis/Respins***(Disciplină impusă)Se efectuează după încheiereasem. II .**Colocviul se susţine lasfârşitul lunii septembrie .***Credite suplimentare*IV. DISCIPLINE FACULTATIVE *****19.D.D.1.2.19.20.21.Logică juridică---214D.D.1.1. 2.20. Concursuri studențești-4--43D.D.1.2.21.----22Voluntariat*Se şcolarizează cu formaţiide minim 25 studenţii, cuVor fi declarați admiși doarC2excepţia pct. 20 care sestudențiicarereprezentaAdmis/RespinsFacultatea la etapa naționalăşcolarizează cu minim 3sau internațională a concursului studenţi.C2**Credite suplimentareC2Admis/Respins22.D.D.1.1. 2.22. Limba italiană--222C2Admis/Respins23.D.D.1.1. 2.23. Limba Latină--222C2Admis/Respins24.D.D.1.1. 2.24. Educație fizică11-112C2Admis/RespinsRECTOR,Prof. univ. dr. Marian PredaDECAN,Prof. univ. dr. Răzvan Dincă2

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTIFACULTATEA DE DREPTDomeniul fundamental: Ştiinţe socialeRamura de ştiinţă: Ştiinţe juridiceDomeniul de licenţă: DreptProgramul de studii: DreptForma de învăţământ : cu frecvenţăDurata studiilor: 4 Ă:D- facultateD-specializare/program de studiiprima cifră – anulcifra a doua – semestrulcifra a treia – disciplinaE1 - 8 – examen sem. I-VIIIC1 - 8 – colocviu sem. I-VIIIC – cursS – seminarCr. – creditePLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNTpe sistemul de credite cu aplicare pentru anul II din anul univ. 2020/2021SISTEM BOLOGNADISCIPLINAC2ANUL II(14 săpt. 14 săpt.)I. DISCIPLINE IMPUSED.D.2.3.1. Drept civil. Drepturile realeD.D.2.3.2.Drept penal -partea generală ID.D.2.3.3.Drept administrativ IID.D.2.3.4.Drept internaţional publicD.D.2.3.5.Drept financiar publicD.D.2.4.6.Drept civil. Teoria obligaţiilorD.D.2.4.7.Drept penal – partea generală IID.D.2.4.8.Drept fiscalD.D.2.4.9.Dreptul Uniunii Europene ID.D.2.4.10. CriminologieD.D.2.4.11. Organizaţii şi relaţii internaţionaleD.D.2.3. 4.12. Limba străină (engleză, franceză*sau germană) **NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem.IIISem. �ionăriObservaţiiCr.Forma 4C4Admis/RespinsStudenţii sunt obligaţisă urmeze limbastrăină pentru careau optat în anul I destudiu.**Studenţii care aucunoştinţele necesare,constatate printr-un atestat,pot obţine echivalarea şicalificativul „admis”, fără a fiobligaţi să mai urmezecursul, dacă au aprobareacadrului didactic respectiv.3

Nr.crt.CODUL01DISCIPLINAC2NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem.IIISem. IVSCr.CS34567Cr.Forma deVerificareSem.89Observaţii1011*Se şcolarizează cuformaţii de minim100 destudenţi.II. DISCIPLINE OPŢIONALE*13.14.15.CondiţionăriD.D.2.3.13. ManagementD.D.2.3.14. Elemente de contabilitateD.D.2.3.15. Economie politicăTOTAL:22213122533313301225-C3C3C3305 E35 E41C32C4Se alege o disciplinăîntre 13,14 şi 15*III. PRACTICA DE SPECIALITATE6 ore x 2 săptămâni***3Se efectuează dupăîncheierea sem. II .**Colocviul se susţine lasfârşitul lunii septembrie .***Credite suplimentareC4Admis/Respins***(Disciplină impusă)IV. DISCIPLINE FACULTATIVE******16.17.D.D.2.3. 4.16. Curs facultativ nenominalizat(colaborări externe)D.D.2.3. 4.17. Concursuri spins18.D.D.2.4.18.19.D.D.2.4.19.Introducere în dreptul americanal contractelor (în limba dmis/Respins20.D.D.2.3. 4.20. Limba italiană--222C4Admis/Respins21.D.D.2.3. 4.21. Informatică juridică12-123Vor fi declarați admiși doarstudenții care reprezentaFacultatea la etapa naționalăsau internațională a concursului*Se şcolarizează cuformaţii de minim 25studenţi., cu excepţia pct.17 care se şcolarizeazăcu minim 3 studenţi.**Credite suplimentareC4Admis/Respins22.D.D.2.3. 4.22. Educație fizică11-112C4Admis/RespinsRECTOR,Prof. univ. dr. Marian PredaDECAN,Prof. univ. dr. Răzvan Dincă4

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTIFACULTATEA DE DREPTDomeniul fundamental: Ştiinţe socialeRamura de ştiinţă: Ştiinţe juridiceDomeniul de licenţă: DreptProgramul de studii: DreptForma de învăţământ : cu frecvenţăDurata studiilor: 4 aniLEGENDĂ:D- facultateD-specializare/program de studiiprima cifră – anulcifra a doua – semestrulcifra a treia – disciplinaE1 - 8 – examen sem. I-VIIIC1 - 8 – colocviu sem. I-VIIIC – cursS – seminarCr. – creditePLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNTpe sistemul de credite cu aplicare pentru anul III din anul univ. 2020/2021SISTEM BOLOGNANr.Crt.CODULDISCIPLINA012NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem. VSem. VICSCr.CSCr.34532232222222166555367Forma 563E5E5E5E5E5C5E6E6E6E6E6C6ANUL III(14 săpt. 14 săpt.)I. DISCIPLINE IMPUSE1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.D.D.3.5.1. Drept civil. ContracteD.D.3.5.2. Drept penal – partea specială ID.D.3.5.3. Drept procesual penal ID.D.3.5.4. Drept comercial. IntreprindereaD.D.3.5.5. Dreptul Uniunii Europene IID.D.3.5.6. Dreptul mediuluiD.D.3.6.7. Drept civil. Succesiuni şi liberalităţiD.D.3.6.8. Drept penal – partea specială IID.D.3.6.9. Drept procesual penal IID.D.3.6.10. Drept comercial. ObligaţiileD.D.3.6.11. Dreptul familiei şi regimuri matrimonialeD.D.3.6.12. Dreptul E55E61C51C65

Nr.crt.CODUL01DISCIPLINAC23NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem. VSem. VISCr.CS4567CondiţionăriCr.Forma deVerificareSem.8910Observaţii11Se efectuează dupăîncheierea sem. II .**Colocviul se susţine lasfârşitul lunii septembrie .***Credite suplimentare**6 ore x 3 săptămâniII. PRACTICA DE SPECIALITATE *****(Disciplină impusă)3C6Admis/RespinsIII. DISCIPLINE FACULTATIVE***13.14.15.D.D.3.5.13.Drept religiosD.D.3.5. 6.14. Curs facultativ nenominalizat(colaborări externe)D.D.3.5. 6.15. Concursuri studenţeşti12-2-2-3-4--43C5C6Admis/RespinsC6Vor fi declarați admiși doarAdmis/Respins studenții care reprezentaFacultatea la etapa naționalăsau internațională aconcursului16.17D.D.3.6.16. Introducere în dreptul americanal contractelor (în limba engleză)D.D.3.6.17. Voluntariat---2-3C6Admis/Respins----22C6* Se şcolarizează cuformaţii de minim 25studenţi, cu excepţia pct.15 care se şcolarizează cuminim 3 studenţi.** Credite suplimentareAdmis/Respins18.D.D.3.5. 6.18. Limbi străine (engleză, franceză,germană sau italiană)D.D.3.5. 6.19. Clinica /RespinsD.D.3.5. 6.20. Educaţie fizicăC611-112Admis/RespinsRECTOR,DECAN,Prof. univ. dr. Marian PredaProf. univ. dr. Răzvan Dincă6

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTIFACULTATEA DE DREPTDomeniul fundamental: Ştiinţe socialeRamura de ştiinţă: Ştiinţe juridiceDomeniul de licenţă: DreptProgramul de studii: DreptForma de învăţământ : cu frecvenţăDurata studiilor: 4 aniNr.crt.CODUL01LEGENDĂ:D- facultateD-specializare/program de studiiprima cifră – anulcifra a doua – semestrulcifra a treia – disciplinaE1 - 8 – examen sem. I-VIIIC1 - 8 – colocviu sem. I-VIIIC – cursS – seminarCr. – creditePLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNTpe sistemul de credite cu aplicare pentru anul IV din anul univ. 2020/2021SISTEM BOLOGNADISCIPLINAC2NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem. VIISem. VIIISCr.CSCr.34532322322226453367Forma E7E7E7E7E7E8E8E8ANUL IV(12 săpt. 12 săpt.)I. DISCIPLINE IMPUSE1.2.3.4.5.6.7.8.D.D.4.7.1. Drept procesual civil ID.D.4.7.2. Dreptul munciiD.D.4.7.3. Drept internaţional privatD.D.4.7.4. Dreptul proprietăţii intelectualeD.D.4.7.5. CriminalisticăD.D.4.8.6. Drept procesual civil IID.D.4.8.7. Dreptul securităţii socialeD.D.4.8.8. Dreptul comerţului internaţional3223227

Nr.crt.CODULDISCIPLINA012NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITESem. VIISem. VIIICSCr.CSCr.345678Forma 6.G.D.D.4.8.27.D.D.4.8.28.D.D.4.8.29.Drept internaţional al drepturiloromuluiDrept internaţional umanitar şi alrefugiaţilorDrept internaţional penal11*Studenţii care doresc sepot înscrie la toatepachetele.**Se şcolarizează cuformaţii de minim 25studenţi.II. DISCIPLINE s constituţionalDrept electoralDrept parlamentar222-333C7C7C7Proceduri administrativenecontencioaseContencios administrativStatutul funcţiei publice2-3C722-33C7C7Dreptul concurenţeiInsolvenţăProtecţia consumatorului222-333C7C7C7Jurisdicţii internaţionaleDreptul internaţional al protecţieiminorităţilorDreptul tratatelor şi negocieriinternaţionale22-33C8C82-3C8Pieţe de capitalDreptul asigurărilorDrept bancar222-333C8C8C8Drept notarial şi publicitate imobiliarăDrept execuţional civilArbitraj şi mediere222-333C8C8C8Se alege întrepachetele A, B,Cşi DSe alege întrepachetele E, F, Gşi H8

30.31.32.H.D.D.4.8.30.D.D.4.8.31.D.D.4.8.32.Drept penal internaţionalDrept execuţional penalMedicină 3C8III. DISCIPLINE FACULTATIVE***33.D.D.4.7.33.Drept ă şi oratorie2-3---* Se şcolarizează cuformaţii de minim 25studenţi** Credite ogie judiciarăD.D.4.7. 8.36. Clinică judiciară37.D.D.4.7. 8.37. Limbi străine ( engleză, franceză,germană sau italiană)D.D.4.7. 8.38. Educaţie Admis/Respins11-112C8Admis/RespinsD.D.4.7. 8.39. Concursuri studenţeştiD.D.4.8.40.D.D.4.8.41.Dreptul noilor pinsC8Admis/RespinsVor fi declarați admișidoar studenții carereprezenta Facultatea laetapa națională sauinternațională aconcursuluiSe şcolarizează cu formaţiide minim 3 studenţiSe şcolarizează cu formaţiide minim 25 studenţiC8Admis/RespinsRECTOR,DECAN,Prof. univ. dr. Marian PredaProf. univ. dr. Răzvan Dincă9

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTIFACULTATEA DE DREPTDomeniul fundamental: Ştiinţe socialeRamura de ştiinţă: Ştiinţe juridiceDomeniul de licenţă: DreptProgramul de studii: DreptForma de învăţământ : cu frecvenţăDurata studiilor: 4 aniAnul universitar 2020/2021EXAMENUL DE LICENŢĂNR.CRT.1.PROBAInstituții de drept civil şi de drept penalTOTAL CREDITENR. CREDITE1010RECTOR,DECAN,Prof. univ. dr. Marian PredaProf. univ. dr. Răzvan Dincă10

Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi 2 2 5 E6 8. D.D.3.6.8. Drept penal – partea specială II 2 2 6 E6 9. D.D.3.6.9. Drept procesual penal II 2 2 5 E6 10. D.D.3.6.10. Drept comercial. Obligaţiile 2 2 5 E6 11. D.D.3.6.11. Dreptul familiei şi regimuri matrimoniale 3 2 6 E6 .

Related Documents:

titulat: Drept civil. Partea specială, și anume al domnilor: Gh. Chibac, doctor în drept, profesor universitar; A. Băieșu, doctor în drept, conferențiar univer sitar, Al.Ro tari, doctor în drept, conferențiar universitar, O. Efrim, magistru în drept. Scopul primordial al acestui manual este de a familiariza studenții de la

1. GABRIEL BOROI, CARLA ALEXANDRA ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 104-264, 289-357; 2. MARIAN NICOLAE, Nulitatea parțială și clauzele considerate nescrise în lumina Noului Cod civil. Aspecte de drept material și drept

- disciplina Drept penal general I face parte din planul de învăţământ al anului II, specializarea Drept, fiind normată cu 2 ore de curs în semestrul I. - disciplina Drept penal general II face parte din planul de învăţământ al anului II, specializarea Drept, fiind normată cu 2 ore de curs în semestrul II. - disciplina Drept penal .

DREPT – ANUL IV GRUPA 401 402 NI 8-10 10-12 12-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-20 MARŢI 8-10 10-12 12-14 Drept procesual civil II - S - Lect. univ. dr. S. IONESCU 14-17 DREPT PROCESUAL CIVIL II - C - Lect. univ. dr. S. IONESCU 17-19 Drept procesual

Facultatea de Drept, Universitatea din ucureşti Raportul dintre infracțiunea de spălare de bani (art. 29 alin. (1) lit. c din Legea nr. 656/2002) și infracțiunea de tăinuire (art. 270 alin. (1) Cod penal) Prof.univ.dr. Lucian Bercea Facultatea de Drept

Drept, Preºedinte al Asociaþiei Criminologilor de Limbã Francezã * * * Conf. univ. dr. Flavius Baias – Universitatea din Bucureºti, Decan al Facultã þii de Drept Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dãniºor – Rector al Universitãþi

Drept civil. Succesiuni – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOISE . 1 In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea sau . nedemnitatea unuia dintre copii defunctului ? A. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota

INTRODUCTION 5 562, 579, 582, 585, 591, 592, 610). Population genetics, for example, identifies the conditions—selection pressures, mutation rates, population