ROUTE INDUSTRIELLE ET MODERNISTE

2y ago
12 Views
2 Downloads
1.71 MB
18 Pages
Last View : 10d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Isobel Thacker
Transcription

Information pratiqueL'itinéraire du Centre de la Terrassa Industrielle et Moderniste a été conçupour être suivi à pied.Trois types d'itinéraire ont été établis :Itinéraire libre (sans guide) avec entrée optionnelle aux muséesDurée approximative: 2 h 30 minItinéraire guidé pour des groupes (sur rendez-vous)Durée approximative: 3 hDe mardi à vendredi, matins ou après-midis. Samedis et dimanches, matins.Itinéraire guidé “el modernisme industrial amb els 5 sentits” (surrendez-vous)Durée approximative: 3 hSamedis matinServei de Turisme / Àrea de Promoció Econòmica i InnovacióConsulter les tarifsOficina de Turisme. Ajuntament de TerrassaRaval de Montserrat, 14 · 08221 Terrassa · Tel. 34 93 739 70 19 · Fax 34 93 736 85 93turisme@terrassa.cat / www.visitaterrassa.catROUTE INDUSTRIELLEET MODERNISTEINDUSTRIAL & MODERNISTROUTEUseful informationThe Central route of the industrial and modernist Terrassa has beendesigned so that it can be covered on foot.There are three types of route:Free route (without a guide) with optional admission to the museumsApproximate duration: 2 h 30minGuided route for groups (by prior booking)Approximate duration: 3 hFrom Tuesday to Friday, mornings or afternoons. Saturdays and Sundays,mornings.Guided route “el modernisme industrial amb els 5 sentits” (by priorbooking)Approximate duration: 3 hSaturdays morningConsult the rateswww.visitaterrassa.cat · www.terrassa.cat/turisme010 / 93 739 70 19

CCa amn ídPe etitdeC.de laRibaSalmerónCastellardeArtiguesC. del’EscuCarrerC. deC. dePratdeJoanC.de l'EscultorArmengolPtge. de MariaMontessorierónSalmRibaLlibertatladeC.C.C. de l'APuig i C PeredísCarreC.Vallparaamel CC.ddeCastelldeldela dearel.PasslaantaerracnSnt d’erCarredeudélmauer Dai FerrugenC. . teC. d'AzcLES HORTESVELLESdd'EdisonyC.d'ÈgaraTallóNicolaue. TeteGalileuC. delComerçMargalllideesd ' AtenC. del Pintor ViverCaMo mí dntu erioldeCarreriPideCarrerC. de Frederic caladenizSoleróMirid’EmilJosepderilAbd'lbaisCCa . RoPonentdesaRoC.MariaC. d'AlbéraRiedelaPtgde e.FeSanrra tnïmRadelPremdeC.ldeC.C.Carrergal lrCarredeldeyóvind'ACaCarrerC. del Montsend CarrerreCaerCarrrrrede ae.rmPtg omeCrePeCaC.PLA DEL TORRENTDE LES ÀNIMESrCarrelayoy PeCalderóndezdeenénLA MUNTANYETAMC. rMiPlaça dela FarinerródeEL LLACDE Plaça de laTerrassaIndustrialSaredelFracadaanlPC. de l'AuroraMontdeC.C. de la TorntBaldrichSaTopeteandse aes onrm ssd’E rcae. CaPtg dederPl. delaJoanPLA DEL MAS Ma MiróreDE nsRiballaGranC. de SerranoC.deC. de igl stiLluchCarrerl llde Vent eriPo entmCedePl. delCampusrnestCarr32ardcncese FraC. d là-RocaCataTàpiariorel PC. dlarrre edveVaporRutCarrer dels TelersslaCarrerdelel Casade MiqudendeC.aCarrerHORTES DELSFRARESrNoCarrerCarrerPasseigrSantGenísñéMa erde quC. Flaicqude JadeCaCarreigPusiarolsteMorerPlaça de laLlançadoraSantC. dede v la Cartoallpaixradis aingudCarrerdelerCarCaFerrandelarael.ar ’ÈgassudSeetrrrdelal CC.Drets GC. dPl. de lesOrdidoresC. de PiusXPasseSantntJadelPlaçade l'Onzede SetembreIeJaumdeCarrerC. deMaria St. AntoniClaret29PPlaça delComte Guifred'Ignasi IglesiasC.C.AntoniGarCaSanteer dSaTORRENTMONNERig d ECarrPlaçaNovaCarrerJuliolveig Al Pass Plaça delsP341057riaePont dPlaça delDr. RobertPg. del Comte PLA DELCASTELLa. dePgC. d'Ubach i SolerPLA DE LA Ptge. deVenèFONT DEciaSANTA MARIA30'Ète dmCoC. deRovira i BrusiCarrerLA SEUD’EGARAla R72garPCentadedererlabele To rraC.d la SeediPdeC. de JosepRigol i FornagueraCarrerCarseigPas13Plaçad’ AndalusiaPLA DECAL GUARDIOLAPlaça dela Quadrade VallparadísrerNoueperMatadC.iPfolC11 12ldedasiarirrovC. dels Feee. dPtg PadensellinAvraCarretetMalaSantireladesglée l'EC.lsVinyadeldePont erePSantGraneutòrisrnate BeC. d l’OmdeC. dCarreteraPl. delRectorHomsCrlaantdeler derdaPalnsC. de laaCisterndentóFrodeCarrCalaatxor.l D liàde i JuC. artíMrnadeerdelrrrreCalesde tesC. caleEsrCarCarrerDr.delC. tallóVenrrCaSa gunC.delrrelddeíPlaça deBòbilaSeguésrCarreC. deiaCaLeopo14del Portal'EraVallSaderre56rte MaC. d greAleènecthonrandèncrerCarSantençC.teCisC. deCntCFontlaCarrerDomderPl. dePaulina Pide la Serraarrer955erantC. SCarrePlaça delTuró de 48 Pl. de ladeCreu GranrrreCadeuNouim47 Joaq58BaixdeC.Pl. delDr. CadevalldeldeDr.delCa17erreeC. d e CantaJaumldeC. Fornee. dPtg stardBaMa521827re Pl.CaMaragallrrCaVellaPjorlGaviórrPaSaragossaC21 . del TeatrntdeCamdelCarrerPLA DE LAFONT DEL’APOTECARÍFerrocarPl. de la Fodel Comú ntC. de l'AlcaParelladaldeandeC.dLlu e lanaC. deCan ViletaC. deBonaventuraCastelletJoSarreCare50 PlaçaatesrCarrerMuseudeTerrassamCrenla UrCarrede5eseC. dC.C. de laVila NovaCarrer dePlaça dela Torredel Palaur44rCa20 Pl.28Pl. deLa SalvansAmattC.udC. de JosepO. Maurí . de lesJosefinesCarreRambdelere la. dePtge saala RderelltoMarrer. dePtge sènMos ncauorCarrePl. delDoréPl. deBaltasarRagonCarrGaietàÀngelsC. d53CarrerCardePont de lae MontC. dneMartíWattyane JuC. d Ciervade laeC. dSòriaPoFaradarae NúlesaaniCrieC. nLluísiPl. deFrancescaLlonchdeaRasPl. del'AjuntamentroC. de Joan CoCal dePortat RocSanCarrerdedeRamSantCaentSallr dePSi tge.ra dcu esarrerconlaiaCarre64 Infantde tedeseigPasDéurdedeiaC. deCàcereNúr66. Xemeneia Vapor Amat70. Xemeneia de la Bòbila Almirall67. Xemeneies de la Tintoreria Llanera, S.A. 71. Xemeneia de la Fàbrica Terrassa68. Xemeneia del Vapor Montset (FàbricaIndustrial (TISA)Badiella)72. Xemeneia de la Fàbrica Monset i69. Xemeneia de la Societat Anònima deGuardiolaPentinatge i Filatures de Llana (SAPHIL)deaCarrerdederaPlItinéraire des cheminées / Route of the chimneysrerCarPl.de l'AssembleaC. deValènctllerletresles LMaregade46P Montseer dPCarrer dell'AmesinarRellCarrerlaóRodd'ÈC. de nbergPlaça del GuteProgrés C. deColumel.laPiususFizesÀngelCarrer dengeanoel CMartClaride42TORRENT DELES BRUIXESPl. deMartaMata404360deporl Va yia. denPtge CompalaPlaça“Didó” 24Pl. deSalvadorEspriurSole'IscleCarrPde3C. de la Goletad'IreneuUllés39PonentíamCldePlaceta dela Creurildell.lasarePaslentít. Vade SValePl. deMossènJacintVerdaguerPl. deRosa PuigPl. del VaporVentallóPlarerRacó deSant Galderic2C. de GràniusPtonind'AnPlaPereMiquelC. dadiari BotaC. del NeCarrerCarrdede ldedeOllerent sorrreel T ParC. d Perend’eàerri SaltCC. deBlascoSurisPaudePJoC. deisCarTorrellaDoPl. de MossènJoan FortunyC.aVoltnsIldefoSantC. deloTerntírattSanGalían eCarreradeC. de la titaFraternCarrerBartrindeCarrersdeC.Carreri RocaRocaCarrerVint-i-dotesMonIsidreP37C. de IgnasiSantSantdeNordPlaça del'Estació del Nord6761CarrerLlaurador PlaçaDoctorSalvàCarrerCarrerCarrerLluísC. de atasMPuig iGirPl. de JosepFreixa i ArgemírarredelREGISTREDE LAPROPIETATPlaceta deSalvat-Papasseitde1DíezdelctordeCarrrcaer drreCasUlléCarrerolel ossènvandeBUSPl. del'Anònima62de41ieabr69Carrertoninger derd'ÀCarreC. de la FilaturadePARC25DESANT JORDIaDr.d'AneCarrlambRatTrueC. . demJoaquiraFolgueC. dPlaça deSant OleguerdedePasteurdeCarrer36C.Plaça delVapor MonsetPlaça deC.Ricard CamícíaGaresorrTeC. d68C. de Vàzquez rePC. de Fra BonaventuraPtge. MurazMMagatzem Alfons SalaBanc de TerrassaEscola Municipal de PàrvulsTaller Gibert i JunyentNaus de la fàbrica SaphilConvent de les JosefinesXemeneia de la Bòbila AlmirallParc de DesinfeccióacCarrersalTransverdeleGPerald' IsaMarcdePlaça AusiàsPl. delTintdelSaCarrndesItinéraire complémentaire / Complementary route58.59.60.61.62.63.64.65.deriaMareC. de FlaEdifici del cafè ColónCasa del BunyoleroFàbrica Pere Font BatalléAsil BusquetsCol.legi terrassencCasa Marià RosQuadra del Vapor RosCasa Carles PagèsPlaça deSant MiquelC. deenturaVPepiaC. d50.51.52.53.54.55.56.57.eC. d dantil'AtlàGandrre43. Escola Municipal d'EconomiaDomèstica44. Impremta Ventayol45. Magatzem Miquel Boix46. Magatzem i despatx Joan Fontanals47. Casa Antoni Pous48. Casa Marsà49. Casa Mercè Pous CunillntaVapor Albiñana i RibasCondicionament terrassencEstació del NordCasa Pere RomaníCasa Ignasi Escudé i GalíCasa Ignasi Escudé i GalíCasa Joaquima Pujals, Vidua AlegreCasa Pere ComermaCa35.36.37.38.39.40.41.42.Saralivee l'Oe. dCarrerdePanJo ufíde i BC. ellóbABrucCarrer del Doctor TurróerdePtgItinéraire du Chemin de fer du Nord / The route of the North railwayPl. deMiquelUtgésdeldeCarrrdeC. trredeCarrrre32. Palau d'Indústries (Escola Industrial)33. Pont del Passeig34. Hospital i casa de Caritat de SantLlàtzerCa29. Centre de Documentació i Museu Tèxtil30. Castell Cartoixa de Vallparadís31. Casa Josep M. Coll i Bacardí (CasaBaumann)CaCae FontanellanBeantd'Alac C. del CatorzeCarrerItinéraire de Vallparadís / Vallparadís routerrrePont AutonomCarrerPl. delTriomfCarrereigPassnt dPoPlaça deRosa MoraPtge. deJosep O.Maurí PoaldeCarrerC. de anyCataluPlaça delMestre SerrattTorrenPlaçade laCooperativaeud'Amadla Rriasnmo-intViPlaçadeTetuanCirrelealoixarillde vaC. ecaladVineenCaDr.FllardsoselC. d ns del BMilaelFegadeeMadeee. dPtg utl’AgerlTeidntdestFudegueselC. D ral MoraeGenGral.dC.Jo scoC CanoC.Cansdend'ÀoleC.nádedelerrPl. de Ger elsmaJosep PlaC.PedrellCarrerPuadeC. dPlaçaAgustíBartranrralPl delVirreJoand'HPlaçade Ciricii PellicerdeLluísCompanys’AmdrC.llodeC.anC. de JodeC.CortésyVinMala tadeC. panitHisCaaelVianC. d c e p dePrínlsPl de laVeremaPianMasiatl l eBaelt drenTordeCdelderearrlexd 'AC. deital’ErmlEBMe MaigladeaErmita delSagrat CorDos ddeC.lesVapor Aymerich, Amat i Jover(mNACTEC)2. Mercat de la Independència3. Confiteria Vídua Carné (FarmàciaAlbiñana)4. Casa Joaquim Freixa5. Societat General d'Electricitat6. Ajuntament de Terrassa7. Antic Ajuntament de TerrassaSala d'actes de l'antic Institut industrial8. Magatzem Cortés i Prat9. Casa Alegre de Sagrera (Museu deTerrassa)10. Gran Casino11. Casa Concepció Monset12. Casa Baltasar GorinaaditatpanHis PlaçalanciFraC. delrCarre1.deSagramentPtge. delBalmesdeíneae La Ltge. dPl.de Psiresl'Emigrant tge. d'AlgePenyaldel PPtge.rCarreda Can MarcetdeCanBoItinéraire Central / Central routeaurani Mntor d'ACarresdesitC. de CaspscFrancepòdeDiC.deCan Boadadel oldeCarrerdarCarrerreguCases de cal MauríMagatzem Pasqual SalaMagatzem i Casa Emili MatalongaMagatzem Emili MatalongaTeatre PrincipalCasa Jacint BoschMagatzem CorcoyMagatzem Joaquim AlegreMagatzem TorrasQuadra del Vapor VentallóFàbrica i magatzem Marcet i PoalQuadra de la fàbrica IzardMasia FreixaHotel PeninsularCírcol EgarencCasa Joan BaratauAvingC. d'Ed'O 5.26.27.28.rCarredePlaça de lesMagnòliesPtge. deMonturioldauAvingCarrerinaMarquCarrerLes points les plus intéressants duModernisme à TerrassaThe most interesting modernista sitesin Terrassal'Abatde

A la moitié du XIXe siècle, Terrassa a été une des villes catalanes et espagnolesd'avantgarde dans la révolution industrielle. Le secteur textile spécialisé dansl'industrie de la laine a été pendant plus d'un siècle le moteur économique de Terrassa.La ville a connu une croissance spectaculaire et son paysage s'est peuplé d'usines, demagasins, de logements pour les ouvriers et les fabricants, de bâtiments de service,de sièges d'institutions, d'espaces de loisir La bourgeoisie industrielle a encouragé des mouvements culturels comme leModernisme et le Noucentisme. Dans le cas de Terrassa, le style moderniste appliquéau patrimoine industriel est lié au travail personnel de l'architecte le plus prolifiquependant cette période, dans notre ville: Lluís Muncunill.Au XXe siècle, dans les années 70, la crise économique a entraîné dans son sillage denombreuses grandes entreprises de l'ancienne Terrassa textile, et certains desbâtiments les plus emblématiques sont devenus des musées, des salles d'exposition,des bâtiments de services Terrassa peut maintenant offrir aux visiteurs un patrimoine industriel unique en songenre dans notre pays, avec un attrait touristique et culturel de premier ordre. Lesanciennes usines et fabriques textiles utilisant la vapeur ( vapors ), leshabitations, les cheminées, permettent de connaître de près l'architecture, les arts, lestyle de vie du XIXe siècle et du début du XXe siècleNau de la fàbrica IzardIn the mid-nineteenth century, Terrassa was one of the leading towns in the industrialrevolution in Catalonia and Spain. Textiles, and woollen textiles in particular, constitutedthe driving force of the economy of Terrassa for over a century. The growth of the townwas spectacular, the scenery was filled with factories, warehouses, dwellings forworkers and manufacturers, buildings for services, head offices of institutions, leisurespaces The industrial middle-class sponsored cultural movements such as Modernisme andNoucentisme or nineteenth century styles. In the case of Terrassa, the Modernist styleapplied to the urban industrial heritage was linked to the personal work of the mostprolific architect in the town during the period, Lluís Muncunill. When, in the seventies ofthe twentieth century, economic crisis carried off many of the great firms of old textileTerrassa, some of the most emblematic buildings were converted into museums,exhibition halls, centres for services and similar uses.Nowadays, Terrassa can offer its visitors an industrial heritage that is absolutely uniquein our country, as a first class tourist and cultural attraction. The old factories and«vapors» (textile mills) and the towering chimneys give you close contact with thearchitecture, arts and general life-style of the nineteenth and early twentieth centuries.Masia Freixa

TERRASSA, INDUSTRIELLE ET MODERNISTELe Modernisme architectonique à TerrassaLes origines de la transformation industrielle de Terrassa remontent au premier tiers du XIXe siècle et elles sontprincipalement liées à l'expansion de l'industrie textile de la laine. Les progrès techniques commencent avecl'introduction de la machine à filer (1832) et de la machine à vapeur (1833), mais peu de temps après, a partir de1845, les métiers à tisser Jacquard ont commencé à être implantés et ils ont été la pièce-clé dans l'expansion dusecteur textile.Ce processus a été encouragé par l'amélioration des voies de communication et par la construction de la route deBarcelone en 1845, mais de façon exceptionnelle par l'arrivée du chemin de fer du nord en 1856, qui reliaitTerrassa à Barcelona, Manresa et Zaragoza. Cette nouvelle voie de communication a permis une fluidité d'arrivagede matières premières comme le charbon et la laine, et aussi la sortie de produits textiles élaborés vers lesmarchés catalans et espagnols.L'urbanisme, la démographie et la société ont également subi d'importantes transformations. La ville de Terrassas'est étendue au-delà de la structure médiévale vers la gare du Nord et, ce qui est plus important, elle a brisé, audébut du XXe siècle, les limites naturelles traditionnelles: la riera du Palau et le torrent de Vallparadís.La conception habituelle du patrimoine industriel comprend les bâtiments les plus emblématiques qui ontphysiquement vu se développer les activités du processus industriel. En ce qui concerne le patrimoine industrieltextile, ce sont les cheminées, les vapors (usines à vapeur), les fabriques et les magasins.Terrassa est la ville qui conserve le plus d'éléments du patrimoine industriel textile, non seulement pour lesbâtiments reconnus à proprement parler comme industriels, mais aussi pour l'urbanisation et la création d'uneville à partir d'une structure de ville médiévale avec tous les éléments que cela implique.Tout cela se reflète dans l'organisation urbanistique des rues, dans la relation et la situation des vapors ,dans les fabriques et les magasins, mais aussi dans les habitations des ouvriers – avec toutes leurs typologies etcaractéristiques – ou dans les services à l'industrie et aux citoyens, comme la gare de chemin de fer, les banques,l'approvisionnement en électricité, l'hôpital, le marché, les hôtels ou les écoles. Même dans les espacesd'approvisionnement en aliments et d'autres services de loisir et de divertissement comme par exemple lesboutiques, les pharmacies, les bureaux de tabac, les casernes de pompiers, les casinos, les clubs, les chorales,les cinémas ou les théâtres. On peut aussi le voir dans certains des éléments du mobilier urbain ou dans les rueselles-mêmes avec les pavés, les trottoirs dallés, les lampadaires et les éléments électriques, et les entrées devoitures.Terrassa conserve encore actuellement nombre de ces éléments industriels. Certains d'entre eux sont assezintéressants individuellement, mais globalement, ils constituent un des ensembles de patrimoine industriel lesplus remarquables de Catalogne.Le Modernisme architectonique en général est caractérisé par la prépondérance de la ligne courbe sur la lignedroite – l'utilisation d'arcs paraboliques et elliptiques, la voûte catalane à entrevous et les bords arrondis - , larichesse et les détails de la décoration, l'utilisation fréquente de motifs végétaux et le dynamisme des formes. Lesmatériaux les plus utilisés sont la brique apparente, bien que le stuc et la pierre soient également présents, demême que l'utilisation de la céramique décorative, le fer forgé et les sgraffites.Ces traits généraux s'appliquent à Terrassa, surtout aux aspects essentiellement pratiques et fonctionnels d'utilisationdes bâtiments. Les décorations extérieures sont généralement austères, alors que les intérieurs sont finementdécorés: on remarque les rampes céramiques, les vitraux plombés et les ouvrages de menuiserie et de serrurerie.L'exposition locale au Real Colegio Terrasense en 1883 a marqué le début de la rénovation des arts plastiques àTerrassa.Ce premier mouvement a facilité l'introduction des nouveaux courants artistiques qui arrivaient à Barceloneimportés d'Europe: l'Art Nouveau et le Modern Style. L'apogée de ce nouveau style moderniste dans la ville a étémarqué par l'exposition du Palau d'Indústries (École Industrielle actuelle) en 1904, dans laquelle la section desarts appliqués a été très remarquée. L'artiste de Terrassa Joaquim Vancells et le barcelonais Alexandre de Riqueront contribué de façon décisive à la diffusion moderniste dans la peinture et l'ornementation à Terrassa.L'expansion et la grande diffusion de ce style dans la ville est néanmoins l'œuvre des architectes LluísMuncunill et Josep M. Coll i Bacardí, et, en deuxième lieu, de Melcior Viñals et Antoni Pascual i Carretero.Ces professionnels, avec des constructeurs et des artisans, ont transformé l'image de la ville: des bâtimentspublics, des fabriques, des magasins et des logements particuliers.Cette transformation a eu lieu parallèlement au développement industriel et à la préoccupation culturelle etesthétique de la bourgeoisie de l'époque. Ce style subsiste à Terrassa pratiquement jusqu'à la fin des annéestrente, au-delà des limites traditionnelles du mouvement.Des premiers ouvrages Art Nouveau de Terrassa, on remarque par sa qualité artistique et son style, le projet de lasalle des actes de l'Institut Industriel, avec des peintures murales d' Alexandre de Riquer (1901), qui, en raison dedifférences avec l'entité, ont été finies par Joaquim Vancells (1904). De ce projet on conserve la décoration deVancells in situ, et le tableau central, œuvre de Riquer, situé dans la salle à manger de la Maison Alegre de Sagrera.D'autre part, Joaquim Vancells, aux multiples facettes, nous a également laissé différents projets de ce style:l'ensemble des meubles de la salle à manger et du bureau de la Masia Freixa, les peintures de l'escalier de laMaison Alegre de Sagrera et le dessin global de la Confiserie Vídua Carné.La consolidation du style moderniste à Terrassa appliqué au patrimoine industriel est lié au travail personnel del'architecte local le plus prolifique de cette époque: Lluís Muncunill.Domènec Ferran i GómezDirecteur du Musée de TerrassaINDUSTRIAL AND MODERNISTA TERRASSAArchitectural modernisme in TerrassaThe origins of the industrial transformation of Terrassa date back to the early part of the 19th century, and are inthe main linked to the expansion of the woollen textile industry. Technical improvements began with the arrival ofthe spinning machine (1832) and the steam engine (1833). However, not long afterwards, in 1845, came theintroduction of the first Jacquard looms, a key factor in the growth of the textile industry.This expansion was aided by the improvements in communications: the construction of the Barcelona highway in1845, but more especially the arrival of the railway from the north in 1856, which linked Terrassa with Barcelona,Manresa and Zaragoza. This new transport route, made deliveries of raw materials, such as coal and wool, easierand more regular, and had the same effect on the dispatching of finished textile products to Catalan and Spanishmarkets.Urban development, population growth and society also went through profound changes. The town of Terrassaexpanded beyond its Medieval structure in the direction of the Estació del Nord and, more importantly, brokethrough the traditional natural boundaries of the Riera del Palau and the Torrent de Vallparadís.The usual concept of industrial heritage includes the most outstanding buildings in which the industrialprocesses were carried out. In the case of the textile industry heritage, these constructions include chimneys,steam-powered factories, mills and warehouses. Terrassa has preserved more of its textile industrial heritagethan other places. This heritage includes not only the buildings recognised as related to the industry, but alsothose that played a role in the development and creation of a town based on the structure and features of aMedieval urban population.All of this is reflected in the urban planning of the streets, in the relation and the location of the steampoweredfactories, mills and warehouses, but also in the housing for the workers – of all types – and in the servicesprovided for industry and the residents, such as the rail station, the banks, the electricity supply, the hospital, themarket, the hotels and the schools. It can even be seen in places where food is sold and places used for leisureand entertainment, including shops, chemists, newsstands, the fire stations, social clubs, choir premises,cinemas and theatres. It can also be seen in some of the street furniture and in the cobbles and flagstones, in thelampposts and other electrical apparatus, and in the carriage entrances.At present, many of these industrial features are preserved in Terrassa. Some of them are interesting in their ownright, but as a whole, they make up one of the most outstanding collections of industrial heritage in Catalonia.Architectural modernisme is characterised by the predominance of the curved over the straight line – the use ofparabolic and elliptical arches, Catalan vaulting between rafters and rounded edges – the wealth and detail of thedecoration, the frequent use of plant motifs and the dynamism of the forms. The most used materials used areexposed brick, though stucco and stone are also to be found, and the use of decorative ceramic, wrought ironand scratchwork. These general features are to be found in Terrassa, especially in the essentially practical andfunctional aspects of the use of the buildings. External decoration is in the main austere, whereas the interiorsare finely decorated, notable elements being the ceramic friezes to protect the walls, leaded stained glasswindows and the wood and metal work. The exhibition held locally at the Real Colegio Tarrasense in 1883 markedthe beginning of the revival of the plastic arts in Terrassa.This initial impetus facilitated the introduction of the new trends in art – Art Nouveau and the Modern Style – thatwere arriving in Barcelona from Europe. The highpoint of the new modernista style in the city was revealed in theexhibition at the Palau d'Indústries (now the Escola Industrial) in 1904, in which the applied arts were especiallyoutstanding. The Terrassa-born artist Joaquim Vancells and the Barcelonese Alexandre de Riquer made adecisive contribution to the spread of modernista painting and ornamentation in Terrassa.The rise of the modernista style in the city was, however, the work of the architects Lluís Muncunill and Josep M.Coll i Bacardí, and to a lesser extent Melcior Viñals and Antoni Pascual I Carretero. These men, together withbuilders and skilled craftsmen, transformed the face of the city through the public buildings, factories,warehouses and private homes that they designed and built.This transformation came about at the same time as the growth of industry and the increasing interest in cultureand aesthetics amongst the bourgeoisie of the time. This style continued in Terrassa until virtually the end of the1930s, later than the movement is traditionally considered to have lasted.Of the early modernista works in Terrassa, the design for the assembly hall of the Industrial Institute, with muralsby Alexandre de Riquer (1901), which were completed by Joaquim Vancells (1904) due to differences betweenDe Riquer and the institute, it is particularly interesting due to its artistic quality and style. Vancells' decorationsurvives in situ, whereas the central painting, by Riquer, is now in the dining room of Casa Alegre de Sagrera.Other works of note include various other pieces in the same style by the versatile Joaquim Vancells, such as thedining room and office furniture in Masia Freixa, the paintings on the staircase in Casa Alegre de Sagrera, and theoverall design of the Confiteria Vídua Carme.The consolidation of the modernista style in the industrial heritage of Terrassa is linked to the work of the mostprolific local architect during this period, Lluís Muncunill.Domènec Ferran i GómezDirector of the Terrassa Museum

ITINÉRAIRE CENTRALCENTRAL ROUTEMercat de la Independència · 1903-19062Architectes / architects:Antoni Pascual i Carretero i Melcior Viñals i MuñozRambla d'Ègara, 124-1281Vapor Aymerich, Amat i Jover (mNACTEC) · 1907Architecte / architect: Lluís Muncunill i ParelladaRambla d'Ègara, 270. Tel. 93 736 89 66Cette usine textile à vapeur a été construite en 1907 par l'architecte Lluís Muncunill sur commande de la sociétéAymerich, Amat i Jover, fondée par trois industriels de Terrassa.Ce « Vapor » était consacré à la fabrication de tissus en laine: on y menait à terme tout le processus, depuis le filageet le tissage jusqu'à la teinture et les finissions. L'usine ferma ses portes en 1976. Le Gouvernement Catalan rachetale bâtiment en 1983 pour y créer le siège du Musée National de la Science et de la Technique de la Catalogne.Depuis, plusieurs travaux ont été réalisés –aussi bien de restauration que de nouvelle construction- afin d'adapterle site à sa nouvelle fonction de musée. Actuellement, les différents espaces hébergent plusieurs expositionspermanentes et temporaires. L'exposition permanente vouée à « L'usine textile » nous permet de connaître tout leprocessus de fabrication des tissus en laine dans le contexte original d'une usine de débuts du XXe siècle.La construction est constituée d'une grande et unique nef rectangulaire, de près d'11.000 mètres carrés, et d'unbâtiment central annexe à trois sections qui abrite et conserve les espaces énergétiques originaux de l'usine : leschaudières, les charbonnières, la cheminée et la machine à vapeur qui, moyennant un grand volant et unecourroie, transmettait le mouvement aux machines à travers de systèmes mécaniques, poulies et courroies.La couverture en dent de scie de la grande nef est spécialement remarquable. Construite en voûte catalane debrique plate, elle repose sur des colonnes en fonte. Les grandes fenêtres orientées au nord permettent l'entréed'une lumière zénithale diffusée dans toute la nef. Cette construction exceptionnelle est considérée l'un desmeilleurs exemples du Modernisme industriel catalan.Horaire de visite: Du mardi au vendredi, de 10 à 19 h · Samedis, dimanches et jours fériés de 10 à 14h30 · Ferméles lundis · Juillet et août, de 10 à 14h30The architect Lluís Muncunill i Parellada built this steamer factory in 1907, a work entrusted to him by theAymerich, Amat i Jover Society, which was established by three local industrialists.The Aymerich, Amat i Jover Steamer Factory manufactured wool fabric – from the spinning and weavingprocess to dyeing and finish.The factory closed down in 1976 and the Catalan Government bought the building in 1983, turning it into theheadquarters of the Science and Technology National Museum of Catalonia.From that moment, a series of restoration and new construction processes were carried out in order toconvert the

Oficina de Turisme. Ajuntament de Terrassa Raval de Montserrat, 14 · 08221 Terrassa · Tel. 34 93 739 70 19 · Fax 34 9

Related Documents:

address-family ipv6 unicast network . 2001:468::/48 route-policy EX1 redistribute connected route-policy EX2 neighbor 2001:db8::1 route-policy EXAMPLE1 in route-policy EXAMPLE2 out vrf FOO address-family ipv6 unicast import route-policy EXAMPLE1 export route-policy EXAMPLE2 Single-policy at attachment point Attach a policy at:

4/1/2019 4 Route Numbers Route Signing Route Number Route Suffix Route Qualifier New York State Department of Transportation HPMS Codes: Route Signing 1 Not Signed 2 Interstate 3 US 4 State 5 Off‐Interstate Business 6 County 7 Township 8 Municipal 9 Parkway or Forest Route 10 None of the above

MCAT Shuttle Service Area Characteristics by Route Route Route Service Area Population Route Service Area (Square Miles) Route Service Area Density Route Start Year M1 184,387 115.51 1,596 2005 M2 102,994 26.58 1,498 2005 M3 87,223 63.99 1,364 2007 M4 95,923 18.83 5,094 2008 M5 55,181 5.75 9,397 2008

CCNA 200-125 network. One route is from EIGRP and has a composite metric of 20514560. Another route is from OSPF with a metric of 782. The last is from RIPv2 and has a metric of 4. Which route or routes will the router install in the routing table? A. the OSPF route B. the EIGRP route C. the RIPv2 route D. all three routes E. the OSPF and RIPv2 .

4 Guide du schéma d'électricité industrielle et d'électrotechnique A lire – Très important Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de « l’offrir en cadeau » à qui vous le souhaitez. Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions

5e comité de pilotage des 34 plans de la nouvelle France industrielle Chefs de projet jean-Yves hepp est le président et fondateur de Unowhy. deborah elalouf est la présidente de tralalère. Équipe du plan Les acteurs de la filière, éditeurs traditionnels, producteurs de ressources éducatives numériques, fabricants de terminaux, fournisseurs de services et d’infrastructures .

(5,9 pi) (avec cadre robuste) et possède une . configuration du produit, du modèle de produit, des applications chargées sur le produit, des paramètres de gestion de l’énergie, du système . Services d’OPTIMISATION Fujitsu Outre la tablette industrielle FUJITSU STYL

Coronavirus is fatal in about two to three percent of cases. Health advice for the public is as follows: Wash your hands with warm water and soap for at least 20 seconds: After coughing or sneezing Before, during and after you prepare food Before eating After toilet use When you get in from the outdoors When hands are visibly dirty When caring for the .