1 PENDAHULUAN - Maruwiah Ahmat

2y ago
80 Views
2 Downloads
1.18 MB
10 Pages
Last View : 26d ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Randy Pettway
Transcription

CTU10126/8/20131PENDAHULUAN2Hasil Pembelajaran Menghuraikan pengertianibadahMenjelaskan pembahagianibadahMenjelaskan asas-asasibadahMenjelaskan impak ibadahdalam kehidupan muslimCTU 101: PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAMMaruwiah AhmatPENDAHULUANKandungan5. Akhlak dalamPembentukan Jati DiriMuslim5.1 Pengertian akhlak5.2 Kategori dan skop akhlak5.3 Pembinaan danpemantapan akhlak5.4 Cabaran danpenyelesaian dalampembentukan akhlakPENDAHULUAN34Manusia adalahmakhluk ciptaanAllah yangsangat istimewadengan kurniaanakal fikiranberbandingmakhluk lain.Dengan akalmanusia dapatberfikir danmembentukamalanperbuatan.Akal manusia adalah terhaddalam berfikir, maka Allahdatangkan syariat yangterangkum didalamnya ilmuakhlak atau juga dikenalitamadun kemanusiaan bagimengimbangi pemikiran danpembangunan kehidupanmanusia.Menurut Islam,akal sematamata PENDAHULUAN6Walaupun manusia boleh dipisahkan daripada bidang ilmu ataupemikiran, bahkan juga boleh dipisahkan daripada agama dankepercayaan, tetapi tidak boleh dipisahkan dengan akhlak ataumoral.Ini kerana setiap perbuatan, amalan atau tindakan yang diambiltidak terlepas atau terkeluar daripada lingkungan hukumansama ada terhadap dirinya atau orang lain ataupun benda lainiaitu adakah baik atau tidak segala tindakan tersebut.Jika baik jawapannya perkara itu akan dilakukan tetapi jikajahat perkara itu akan ditinggalkan. Itulah akhlak yang baik.Tetapi jika sebaliknya yang dilakukan itulah akhlak yang buruk.Maruwiah Ahmat Akhlak mempunyai pengaruh yang besar ke atas diriindividu Muslim dan umatnya.Manusia membentuk dan mengolah gerak lakuperbuatan dan amalannya mengikut bentuk danacuan sistem akhlak tersebut.Jika setiap individu muslim berakhlak mulia, makasudah pasti masyarakat itu akan dipenuhi dengankeadilan, keamanan dan kesejahteraan danterselamat dari keadaan huru-hara, perpecahan dansebagainya.1

CTU10126/8/2013PENDAHULUANPENDAHULUAN78 Akhlak mulia merupakan tunggak kekuatanmasyarakat dan negara.Oleh itu setiap individu wajib berjuangmenegakkan akhlak mulia dan berusahamencegah dan memerangi apa sahajagejala kerosakan akhlak dalammasyarakat.Jika perkara ini diabaikan, tentu seseorangitu akan rugi dan mendapat kehinaan, baikdalam masyarakat, mahu pun negara, didunia dan di akhirat. PENDAHULUANDalam konteks kemajuan dan pembinaan tamadunIslam, seseorang individu sangat perlu melengkapkandiri terlebih dahulu dengan budi pekerti yang luhur.Kemudian merealisasikannya pula kepada orang lainsupaya mampu membentuk generasi akan datangsebagai asas kekuatan ummah sejagat.Budi pekerti yang luhur adalah satu daripada sifatyang dimiliki Rasulullah SAW dan telah menjadiamalan harian baginya kerana akhlak itu termasuksetengah daripada iman.PENDAHULUAN910 Pembangunannegara tidakbermaknasekiranya insanitu runtuhakhlaknya.Justeru itu ahlipendidikanbermuafakatbahawapendidikanakhlak adalahsesuatu yangpenting dalamkehidupanmanusia.Kemuliaan dankebahagiaan,aman dantenterambergantungkepadasejauhmanakejayaan dalampendidikanakhlak.Akhlak adalahsifat yangpenting dalammembezakanantara manusiadan haiwan. PENDAHULUAN11Manusia sempurna (insan kamil) ialah manusia yangberilmu dan berakhlak mulia. Maka seseorang yang jahiltetapi berakhlak mulia lebih baik dari seseorang yangberilmu tetapi tidak berakhlak.Oleh itu mendidik anak-anak dengan pelajaran tinggitanpa mendidik akhlak mereka bererti kita mendidikpara penjenayah profesional yang boleh menjual negara,bangsa dan agama.Untuk membina dan membentuk akhlak individu danmasyarakat ia haruslah terlebih dahulu melaluipembentukan yang bersifat rohani.PENDAHULUAN12 Akhlak merupakan citrayang dirangkaikanbersama hati dan budiyang bersifat rohani,dipamerkan melalui gayadan tindakan.Akhlak diasaskan olehakidah dan disuburkanoleh ibadah.Maruwiah AhmatRasulullah s.a.w. bersabdayang bermaksud:Saidatina Aisyah pernahberkata berkaitan akhlakRasulullah s.a.w yangbermaksud:“Orang mukmin yang palingsempurna imannya ialah yangpaling baik akhlaknya.”“Akhlaknya (Rasullah s.a.w)adalah Al-Quran.”(Hadith Riwayat Ahmad)(Riwayat Muslim)2

CTU10126/8/2013PENDAHULUAN13PENDAHULUAN14 Akhlak Rasulullah s.a.w yang dimaksudkan dalam katakata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan,sikap dan tingkah laku Rasulullah s.a.w yang semuanyamerupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran.Akhlak Islam dalam Al-Quran merupakan satu fitrahsemula jadi manusia yang tidak bercanggah sedikitpun dengan akal pada setiap masa dan tempat.Kembali kepada Al-Quran bererti mengembalikanmanusia kepada jalan akhlak yang benar-benardiperlukan dan dicari oleh setiap manusia. PENGERTIAN AKHLAK15Akhlak meliputi segala lapangan hidup baik rohanimahupun jasmani, meliputi dunia dan akhirat.Firman Allah bermaksud,Demi sesungguhnya Rasulullah s.a.w adalah contohyang baik iaitu bagi orang yang sentiasamengharapkan keredhaan Allah s.w.t dan balasanbaik di hari akhirat nanti dan dia sentiasa mengingatiAllah setiap masa. (Al-Ahzab: 21)PENGERTIAN AKHLAK16MORAL Moral adalah sifat atau perbuatan yang terikat dengan situasi,tempat dan masa dalam sesebuah masyarakat. Sarjana sains sosial menganggap bahawa moral itu adalahsesuatu yang boleh berubah-ubah mengikut perubahan masa danpandangan sesebuah masyarakat. Moral dari segi bahasa berasal daripada perkataan Latin‘mores’ atau moralis iaitu jamak kepada perkataan ‘mos’ yangbererti kebiasaan iaitu perbuatan, budi pekerti dan perangai. Menurut istilah, Dictionary of Education menyatakan bahawa moralialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batasdari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan secaralayak dapat diaktakan benar, salah, baik, atau buruk. PENGERTIAN AKHLAK17Mengikut kamus Oxford Advanced Learner’s, moral bermaksudkesedaran tingkah laku betul dan salah, apa yang perlu dipatuhidan ditinggalkan serta bersifat praktikal.Moral juga bermaksud sebagai tingkah laku yang sesuaidengan tatasusila atau peraturan masyarakat setempat dimana masyarakat bertindak sebagai penentu.Pertimbangan moral juga bergantung kepada suasana ataukeadaan yang membentuk individu contohnya seperti sistemsosial, kelas sosial dan kepercayaan yang dianuti.Moral yang baik ialah segala tingkah laku yang telah dikenalpasti oleh etika sebagai baik.Manakala moral yang jahat ialah tingkah laku yang dikenal pastioleh etika sebagai jahat.PENGERTIAN AKHLAK18Etika dari segi bahasa, berasal daripada bahasa Inggeris ‘ethic’ danbahasa Greek ‘ethos’ yang membawa maksud hukum, adat resamdan budi pekerti. Etika juga membawa maksud nilai-nilai atauperkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkahlaku sesuatu golongan. Dalam sesebuah organisasi, istilah etika digunakan merujukkepada kajian mengenai isu standard moral yang bolehmembantu dalam meningkatkan integriti. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubung dengankeupayaan menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untukdikatakan baik atau buruk. Etika merupakan tingkah laku dan kelakuan moral yang dijangkadiikuti oleh manusia sejagat.Maruwiah AhmatNormaticNormatic iaitu panduan danperaturan berkaitan dengan tingkahlaku yang baik dan jahat.‘kritikal’ yang berfungsi untukmengkritik terhadap apa-apayang telah dianalisis.Tujuannya ialah untukmemperkukuhkan lagi etika.EtikaMataethicMataethic yangterbahagikepada dua,'analitik' yang berfungsimenganalisis semua,peraturan yang berkaitandengan tingkah laku baik danjahat;3

CTU10126/8/2013PENGERTIAN AKHLAK19PENGERTIAN AKHLAK20Akhlak Menurut Kamus Dewan (1989) akhlak adalah budi pekerti,kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan dengan kelakuan,tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik ataujahat. Perkataan akhlak adalah berasal daripada bahasa Arab,khulq yang membawa maksud kepercayaan, keyakinan,pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku. Al-khulq dari segi bahasa bererti sifat dan tabi'at.Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataanal-khalaq yang bermaksud ciptaan. PENGERTIAN AKHLAK21PENGERTIAN AKHLAK22 al-khuluq al-khalqPENGERTIAN AKHLAK23 Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baikkejadian).Keindahan itu meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah(spiritual) diri manusia.Keindahan ciptaan fizikal diistilahkan sebagai al-khalq(al-khalaq) seperti raut muka, warna kulit, tinggi rendahtubuhnya dan sebagainya.Keindahan dalaman diri manusia adalah termasukdalam istilah al-khuluq yang menggambarkankeindahan jiwa, kehendak, inspirasi dan batiniahnya.Akhlak dari segi istilah membawa maksud segala lakuperbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan, apabiladilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang (Abul A'la alMaududi, 1967).Setelah tingkah laku yang telah diamalkan sekian lama danditerima oleh sesuatu masyarakat sebagai sebahagiandaripada cara hidup, itu dinamakan akhlak.Istilah akhlak adalah suatu istilah yang bersifat rabbani keranaia bersumberkan daripada Allah SWT. Firman Allahbermaksud,Dan sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak yang agung. (alQalam: 4)PENGERTIAN AKHLAK24Menurut Imam al-Ghazali: “Akhlak sebagai sifat yangtertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentukperbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkanpertimbangan fikiran terlebih dahulu”. Akhlak yangmulia mempunyai empat perkara iaitu:bijaksana, Menurut tulisan Ibn Miskawayh (1966) di dalamkitab beliau, Tahdhib al-Akhlaq, akhlak adalahkeadaan sesuatu jiwa yang menggerakkanseseorang untuk melakukan sesuatu perbuatantanpa pertimbangan fikiran terlebih dahulu, dimana keadaan jiwa tersebut, menurut IbnMiskawayh terbahagi dua bahagian:memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik,keberanian (menundukkan hawa nafsu) danbersifat adilMaruwiah Ahmatkeadaan jiwa yangbersifat tabiikeadaan jiwa yang'dibentuk' melaluilatihan dankebiasaan.4

CTU10126/8/2013PENGERTIAN AKHLAK25PENGERTIAN AKHLAK26 Mohd Nasir Omar (1986) merumuskan akhlak haruslahmempunyai tiga ciri utama:SUMBER AKHLAKISLAMAspek batin atau keadaan dalaman (jiwa) seseorang yang menjaditenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku luaran.Al-QuranHadithAspek luaran atau tingkah laku itu sendiri yang dikalukan bukankerana tekanan emosi, desakan atau tekanan dari pihak luar yangbersifat paksaan dan sebagainya.Allah menjelaskan akhlakpara nabi melalui ayat-ayatdalam Al-Quran sebagaiikhtibar dan panduanPerbuatan-perbuatan tersebuat secara berterusan hingga menjadikebiasaan dan darah daging kepada seseorang.KATEGORI AKHLAKMelalui perbuatan, perkataandan pengakuan NabiMuhammad SAW.KATEGORI AKHLAK2728KATEGORI AKHLAKAKHLAK MAHMUDAHAKHLAK MAZMUMAH1. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH 2. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA3. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAMKATEGORI AKHLAK29AKHLAK MAHMUDAH Dituntut dalam Islam Ia merupakan segala kebaikan yang dilakukan olehmanusia sama ada kecil atau besar Ia menggambarkan perlaksanaan tanggungjawabterhadap perintah Allah dan keakuran terhadaplarangan-Nya.Mahmudah ialah sifat yang lahir di dalam diri seseorangyang menjalani tazkiyyat an-nafs secara gigih untukmembersihkan hakikat atau zat sejati manusia daripelbagai sifat yang rendah dan hina (mazmumah).KATEGORI AKHLAK30Menurut tokoh Greek klasik, Aristotlemenegaskan bahawa matlamat ke arahmembentuk etika dan sahsiah diri bukanlahhanya mempelajari ilmu sahaja tetapi yanglebih penting adalah menjadi orang baikdan merealisasikan kebaikan itu ke dalamperbuatan dan tingkah laku. Seseorangtidak dipanggil dermawan jika hanya adaharta yang banyak melainkan dia dermakanharta itu.Maruwiah AhmatAkhlak-akhlak yang mulia itu antara lainnyaialah lemah lembut, pemaaf, pemurah, rendahdiri, sabar, redha, zuhud, berani, manis mukadan mesra, kasih sayang, bertolak ansur danamanah. Semua sifat-sifat ini adalah yangdikatakan sifat-sifat yang dan terpuji ataudisebut sebagai sifat mahmudah. Sifat-sifat hatiyang baik ini akan memberi cahaya kepadakehidupan kita yang zahir.5

CTU10126/8/2013KATEGORI AKHLAKKATEGORI AKHLAK3132Ini sesuai dengan sebuah HadisRasulullah SAW yang bermaksud: “Di dalam diri manusia itu ada seketuldaging. Apabila daging itu baik,maka baiklah seluruh anggota lahirmanusia itu. Jika daging itu rosakmaka seluruh anggota lahir manusiaitu akan rosak. Itulah dia hati.”(Riwayat Bukhari dan Muslimdaripada Nu'man bin Basyir)KATEGORI AKHLAKKATEGORI AKHLAK3334“Saya mesti muslim dari sudut akhlak”Imam Al-Ghazali telah menggariskan sepuluh sifatMahmudah/terpuji dalam kitab Arbain Fi Usuluddin iaitu:1. Taubat2. Khauf(Takut)3. Zuhud4. Sabar.8.Mahabbah(KasihSayang)7. Tawakkal6. Ikhlas.5. Syukur9. Redha10. Zikrul Maut(Mengingati Mati)Syeikh Fathi Yakan‘Apa erti saya menganut Islam’KATEGORI AKHLAK351. Menjauhi perkarasyubhat2. Memelihara penglihatan3. Memelihara lidah4. Bersifat malu5. Lemah lembut dansabar6. Jujur dan benar7. Menjauhi sangka burukdan mengumpat8. Rendah diri9. Pemurah“Ingattukawankawan”KATEGORI AKHLAK36 Sesiapa yang ingin melihat Allah S.W.T di dalam syurga,dia mesti membuat amal soleh dan tidak mensyirikkanAllah S.W.T.Amal soleh tidak akan dapat dicetuskan kalau di dalamhati seseorang itu tidak ada sifat-sifat mahmudah.Kerana itu tanamkan sifat-sifat mahmudah terlebih dahuludi dalam hati.Dan sifat-sifat mahmudah inilah akan mendorongseseorang itu melaksanakan amal-amal soleh di dalamkehidupannya. Itulah yang akan dinilai oleh Allah S.W.Tdan diberi nikmat syurga di akhirat.Maruwiah AhmatAKHLAK MAZMUMAH Dicela oleh Islam.Merupakan segala bentuk perlakuan, sifat, tabiatdan perangai buruk yang dicela oleh syarak.Melakukan sesuatu yang dilarang Allah dan engkarmelakukan suruhan-Nya.Akhlak mazmumah lahir dari sikap tidak mengambilberat untuk memperbaiki sahsiah diri sehinggakanseseorang itu biasanya tidak sedar dia berakhlakburuk. 6

CTU10126/8/2013KATEGORI AKHLAKKATEGORI AKHLAK3738Akhlak Mazmumah Contoh akhlak atau budi pekerti yang keji itu ialah sepertisombong, pemarah, hasad dengki, dendam, bakhil, tamakdan yang lain-lain adalah penyakit-penyakit hati ataupenyakit jiwa atau dikatakan penyakit batin. Sifat-sifat hati yang terkeji ini akan membentuk akhlakyang jahat dan melahirkan perbuatan yang keji. Ini akanmenyusahkan hidup yang kekal abadi di akhirat padaseseorang itu kerana dia akan merasakan penderitaanneraka di akhirat kelak. KATEGORI AKHLAKJelas bagi kita di sini bahawa hati yang jahat,mengandungi sifat-sifat yang jahat akan menyebabkanseseorang itu hidup kekal abadi dalam kesengsaraan dineraka.Hati yang jahat itu akan mendorong anggota lahir manusiaitu melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti ia bolehmendorong tangan, mata, mulut, kaki dan anggota lainmelakukan pelbagai kejahatan.Orang yang selalu memikirkan penyakit batin ini adalahyang berakal dan cerdik. Manakala orang yang selalumemikirkan penyakit-penyakit zahir adalah yang jahil.KATEGORI AKHLAK3940Dua jenis penyakitPenyakit ZahirImam Al-Ghazali juga telah menggariskan sepuluh sifatmazmumah/tercela/sifat keji dalam kitab tersebut iaitu:Penyakit BatinSentiasa mahu diubatiMembabitkan pemakanan (90%)Ke klinik/hospitalMempunyai kos rawatanMengambil masa untuk sembuhOrang berpenyakit zahirsentiasa mendapat rahmat Allah Jarang mahu diubatiMembabitkan akhlak/imanBerzikir/bertaubatTiada kos rawatanBoleh sembuh serta-mertaOrang berpenyakit batinakan dilaknat/dibenci Allah1. Banyakmakan2. Banyakbercakap3. Marah4. Hasad8. Banggadiri7. Cintakandunia6. Cintakankemegahan5. Bakhil9. UjubKATEGORI AKHLAK10. Riya'SKOP AKHLAK4142Skop AkhlakAkhlak denganAllah SWTMaruwiah AhmatAkhlak sesamamanusia Akhlak denganalam Manusia Dengan AllahOrang Mukmin ialah mereka yang mempunyai akhlak yangtinggi dalam konteks hubungannya dengan Allah s.w.t.Mereka mengenal Allah, beriman dan beribadah kepadaNya, jauh sekali menentang atau bersikap biadabterhadap-Nya.Firman Allah s.w.t yang bermaksud,Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yangmembuat dusta terhadap Allah dan membohongi kebenaranketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanamtersedia tempat tinggal bagi orang kafir? (al-Zumar: 32)7

CTU10126/8/2013SKOP AKHLAKSKOP AKHLAK4344 Akhlak dengan Allah SWT adalah yang paling utamakerana ia sebagai penentu kepada hubungan seseorangdengan yang lain-lain.Segala-galanya adalah bergantung kepadasejauhmana keikhlasan dan hubungan hati seseorang itudengan Allah SWT.Oleh itu niat yang betul adalah menjadi syarat pertamasesuatu perbuatan itu boleh dikira sebagai ibadah. SKOP AKHLAKKATEGORI AKHLAK4546Sabar danikhlasRedha Bersyukurdengansegala yangada Pergantungankepada AllahAKHLAKDENGANALLAHTaubat iaitukeazaman danpenyesalan denganmeninggalkankesalahan dansegala dosaSKOP AKHLAK47 Antara kewajipan manusia terhadap Allah termasuklah, beriman kepada Allah dan kepada apa yangdiwahyukan-Nya, mentaati segala perintah-Nya, menyelidiki tanda-tanda (ayat) Allah dan kejadian alam, mensyukuri nikmat-Nya, redha dengan segala ketentuan qada' dan qadar-Nya, bertawakkal kepada-Nya, tidak berputus asa terhadap rahmat-Nya, bertasbih dan berzikir, beribadat, bertaubat dan mencintai Allah.Manusia Sesama ManusiaUntuk menyempurnakan hubungan sesama manusia, termasuklahterhadap diri sendiri, dengan keluarga, jiran, masyarakatseterusnya dengan orang bukan Islam Allah SWT telah meletakkannilai-nilai dan garis-garis tertentu dalam soal hubungan danmuamalah dengan semua pihak.Firman Allah bermaksud,Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaansombong dan bongkak. Sesungguhnya kamu tidak akan dapatmenembusi bumi dan menyamai ketinggian bukit. (Al-Isra': 37)Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anakyatim dan dengan orang miskin dan bercakaplah dengan sesamamanusia melalui perkataan yang baik. (Al-Baqarah: 83)SKOP AKHLAK48Allah SWT telah memberi garis panduan yang jelassupaya manusia dalam menjaga akhlak sesama manusia.Wahai orang yang beriman! Janganlah sesuatu kaummemperolokkan suatu kaum yang lain kerana kemungkinankaum itu lebih baik daripada mereka. Demikian juga wanitajangan memperolokkan kaum wanita yang lain, boleh jadikaum itu lebih baik dari mereka dan janganlah caci-mencaciantara kamu dan jangan memberi gelaran-gelaran yang burukkepada mereka. Seburuk-buruk nama ialah fasiq setelahberiman dan sesiapa yang tidak bertaubat, mereka itulahgolongan yang zalim. (Al-Hujurat: 11)Maruwiah Ahmat Dalam din Islam yang lengkap dan syumul ini, Allahtelah menggariskan etika perhubungan dan muamalahsesama manusia dalam semua aspek dan keadaan.Islam sangat teliti dan sensitif dalam menjagakeharmonian dan baik sangka sesama mukmin danmenutup pintu yang boleh menimbulkan tanggapanburuk antara mereka.Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya,Bila kamu sedang berkumpul tiga orang, janganlah kamuberbisik berduaan, meninggalkan orang ketiga(Riwayat Bukhari)8

CTU10126/8/2013SKOP AKHLAKSKOP AKHLAK4950ManusiasesamamanusiaAkhlak kepadadiriAkhlak dengankeluargaAkhlak denganmasyarakatAkhlak terhadap diriAntara akhlak seseorang terhadapdirinya sendiri ialah: mesti menjaga kesihatan diri,membersih jiwa daripada akhlak yangburuk, melatih jiwa supaya berfikir danmenganalisis, tidak melampaui batas,istiqamah, bercakap benar, menahanmarah, pemaaf, mematuhi peraturan,sabar, ikhlas, sederhana dansebagainya.SKOP AKHLAK51SKOP AKHLAK52Akhlak terhadap keluarga Antara contoh akhlak terhadap keluargaialah suami perlu bergaul dengan isteridengan cara yang baik, berbuat baikkepada kedua ibu bapa, kepada orangyang lebih tua atau muda daripada kita,tidak membunuh/buang anak keranabimbangkan kemiskinan, berlaku adilkepada semua orang, anak-anak dan isteriisteri, berbuat baik dan memberi bantuankepada kaum keluarga yang dekat danyang jauh serta sebagainya.Akhlak terhadap masyarakat Seseorang Muslim peru menjaga akhlakdengan anggota masyarakatnya. Ini termasuklah tidak memasuki sesebuahrumah kecuali meminta izin dan memberisalam kepada penghuninya, tidakmengurangkan timbangan, kembalikanamanah kepada empunya, menghakimidengan adil, tepati janji, menjadi saksiyang benar, menjadi pendamai, memaafkesalahan orang, mengasihi orang lain,menyeru kepada kebaikan, mencegahkeburukan, membalas kejahatan dengankebaikan dan lain-lain.SKOP AKHLAK53SKOP AKHLAK54 “Sebenarnya orang yang beriman itu adalahbe

PENDAHULUAN 2 3 Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dengan kurniaan akal fikiran berbanding makhluk lain. Dengan akal manusia dapat berfikir dan membentuk amalan perbuatan. Menurut Islam, akal terangkum didalamnya ilmu semata-mata tidak dapat mengimbangi perbuatan manusia. PENDAHULUAN 4 Akal manusia adalah terhad

Related Documents:

IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 15/01/2013 Maruwiah Ahmat 4 19 Rumah Ibadat bagi penganut Yahudi dikenali sebagai Synagogue, Shul atau temple. Penganut Yahudi melakukan sembahyang dalam tiga waktu setiap hari iaitu: 1. Sacharit (morning prayer) 2. Mincha (afternoon prayer)

Pendahuluan fisika inti merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester VI Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya dengan beban kredit sebanyak tiga satuan kredit semester (3 SKS). Berdasarkan Buku Pedoman FKIP (2014) mata kuliah pendahuluan fisika inti

2. Dari daftar operasi kerja tersebut, buatlah BOM dan Assembly Chart! Pengumpulan Tugas Pendahuluan: 1. SOP Tugas Pendahuluan terdapat pada modul praktikum. 2. Header TP Kelompok : Kelompok X – Shift Y . Urutan pengumpulan dalam amplop : Tugas Kelompok , Tugas Individu ( sesuai dengan NIM anggota kelompok). 3.

Pendahuluan / 1 BAB I PENDAHULUAN A. Geometri Euclid Buku 1 sampai 6 memuat tentang Geometri Datar yaitu segitiga, segiempat, lingkaran, segibanyak, perbandingan dan kesebangunan. Buku 7 sampai dengan 10 tentang teori Bilangan, buku 11 tentang geometri ruang yang

Bab I: Pendahuluan Sistem Kendali EL303 Sistem Kendali Teknik Elektro ITB [EYS-1998] hal: 2 dari 21 PENDAHULUAN Rekayasa memberikan perhatian pada pemahaman dan pengendalian material dan kekuatan alam demi kemaslahatan ummat manusia. Sarjana Teknik Kendali dituntut dapat memahami .

Bab 1 Pendahuluan Page 1-1 Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tawakal dan yang seakar dengannya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 70 kali dalam 31 surah, diantaranya surah Ali Imran (3) ayat 159 dan 173, an-Nisa (4) ayat 81, Hud (11) ayat 123, al-Furqan (25) ayat 58, dan . Bab pertama sebagai pendahuluan merupakan garis besar gambaran skripsi. Pada bab .

Scrum 1 Agile has become one of the big buzzwords in the software development industry. But what exactly is agile development? Put simply, agile development is a different way of executing software development teams and projects. To understand what is new, let us recap the traditional methods. In conventional software development, the product requirements are finalized before proceeding with .