Klasifikasi Perkhidmatan: Pentadbiran Dan Sokongan

10m ago
17 Views
2 Downloads
614.07 KB
65 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Rosa Marty
Transcription

SKIM PERKHIDMATANPEGAWAI TADBIRKLASIFIKASI PERKHIDMATAN:PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PERKHIDMATAN:PENGURUSAN DAN PROFESIONALGRED JAWATAN/GAJI:N41, N44, N48, N52, N54TARIKH KUAT KUASA:1 JULAI 2016SYARAT LANTIKAN1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)warganegara Malaysia;(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan; dan(c)(i)ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripadainstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau(ii)ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaandaripada institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYU2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SijilPelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.SYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN3.Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong PegawaiTadbir, Setiausaha Pejabat, Penghulu, Penolong Pengurus Asrama,Penolong Pegawai Tanah atau Penolong Pentadbir Tanah adalahlayak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaanuntuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai TadbirGred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telahdisahkan dalam perkhidmatan dan:(a)(b)PENETAPAN GAJIPERMULAAN4.(i)mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau(ii)lulus Peperiksaan Khas; danhad umur pelantikan:(i)berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun;atau(ii)berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau(iii)berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimumGred N41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaanberasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.364/615

TEMPOH PERCUBAAN5.Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempohpercubaan selama 1 hingga 3 tahun.LATIHAN6.Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan olehKetua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASIMINDA/PEPERIKSAAN7.Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanyaProgram Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatanyang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PENGESAHAN DALAMPERKHIDMATAN8.Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanapabila telah:(a)memenuhi tempoh percubaan;(b)hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan luluspeperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PERGERAKAN GAJI TAHUNAN9.KEPERLUAN KOMPETENSIDAN POTENSI10. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangditetapkan untuk kenaikan pangkat.KENAIKAN PANGKATKE GRED N4411. Pegawai Tadbir Gred N41 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N44 yang kosongapabila telah:KENAIKAN PANGKATKE GRED N48KENAIKAN PANGKATKE GRED N52KENAIKAN PANGKATKE GRED N54Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkanoleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.12. Pegawai Tadbir Gred N44 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N48 yang kosongapabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.13. Pegawai Tadbir Gred N48 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N52 yang kosongapabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.14. Pegawai Tadbir Gred N52 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N54 yang kosongapabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.365/615

KENAIKAN PANGKATKE KUMPULAN PENGURUSANTERTINGGINota:15. Pegawai Tadbir Gred N54 yang menunjukkan kebolehan yangterkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikanpangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam KumpulanPengurusan Tertinggi.Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pegawai Tadbir yang berkuat kuasa pada 1.11.2013(Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 26 Tahun 2013).366/615

SKIM PERKHIDMATANPENOLONG PEGAWAI TADBIRKLASIFIKASI PERKHIDMATAN:PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PERKHIDMATAN:PELAKSANAGRED JAWATAN/GAJI:N29, N32, N36, N40TARIKH KUAT KUASA:1 JULAI 2016SYARAT LANTIKAN1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)warganegara Malaysia;(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan; dan(c)(i)Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00);atau(ii)Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00);atau(iii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf olehKerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatanatau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYU2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkatSijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.SYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN3.Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan PembantuTadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat,Pembantu Tadbir (Kewangan), Pemeriksa Cap Jari dan PegawaiKhidmat Pelanggan adalah layak dipertimbangkan oleh PihakBerkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikanke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, tertakluk kepadakekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatandan:(a)(i)mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan(b)had umur pelantikan:(i)berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun;atau(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.367/615

PENETAPAN GAJIPERMULAAN4.Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimumGred N29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.TEMPOH PERCUBAAN5.Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalamtempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.LATIHAN6.Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkanoleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASIMINDA/PEPERIKSAAN7.Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir denganjayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaanperkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatanyang berkenaan.PENGESAHAN DALAMPERKHIDMATAN8.Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanapabila telah:(a)memenuhi tempoh percubaan;(b)hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda danlulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PERGERAKAN GAJI TAHUNAN9.KEPERLUAN KOMPETENSIDAN POTENSI10. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangditetapkan untuk kenaikan pangkat.KENAIKAN PANGKATKE GRED N3211. Penolong Pegawai Tadbir Gred N29 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PenolongPegawai Tadbir Gred N32 yang kosong apabila telah:KENAIKAN PANGKATKE GRED N36KENAIKAN PANGKATKE GRED N40Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akanditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasiperkhidmatan.(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.12. Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PenolongPegawai Tadbir Gred N36 yang kosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.13. Penolong Pegawai Tadbir Gred N36 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PenolongPegawai Tadbir Gred N40 yang kosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.368/615

PENINGKATAN SECARALANTIKAN KE JAWATANPEGAWAI TADBIR GRED N41Nota:14. Penolong Pegawai Tadbir yang menunjukkan prestasi yangcemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan kejawatan Pegawai Tadbir Gred N41 yang kosong mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir yang berkuat kuasa pada 1.1.2010(Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 27 Tahun 2009).369/615

SKIM PERKHIDMATANPEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)KLASIFIKASI PERKHIDMATAN:PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PERKHIDMATAN:PELAKSANAGRED JAWATAN/GAJI:N19, N22, N26, N28TARIKH KUAT KUASA:1 JULAI 2016SYARAT LANTIKAN1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)warganegara Malaysia;(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan; dan(c)(i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00);atau(ii)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil KemahiranMalaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40);atau(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil KemahiranMalaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).SYARAT KELAYAKANBAHASA (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu padaperingkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.SYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN3.Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan BentaraParlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan PembantuOperasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan kejawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19,tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkandalam perkhidmatan dan:(a) (i)(ii)mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); ataululus Peperiksaan Khas; dan(b) had umur pelantikan:(i)berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun;atau(ii)berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagipegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.370/615

PENETAPAN GAJIPERMULAAN4.Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimumGred N19 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.TEMPOH PERCUBAAN5.Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalamtempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.LATIHAN6.Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkanoleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASIMINDA/PEPERIKSAAN7.Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir denganjayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaanperkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatanyang berkenaan.PENGESAHAN DALAMPERKHIDMATAN8.Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanapabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan;(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan luluspeperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PERGERAKAN GAJI TAHUNAN9.Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akanditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasiperkhidmatan.KEPERLUAN KOMPETENSIDAN POTENSI10. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangditetapkan untuk kenaikan pangkat.KENAIKAN PANGKATKE GRED N2211. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PembantuTadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 yang kosong apabilatelah:(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED N2612. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PembantuTadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N26 yang kosong apabilatelah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED N2813. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N26 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PembantuTadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N28 yang kosong apabilatelah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.371/615

PENINGKATAN SECARALANTIKAN KE JAWATANPENOLONG PEGAWAI TADBIRGRED N29 ATAU PENGHULUGRED NP29Nota:14. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang menunjukkanprestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh PihakBerkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikanke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29 atau PenghuluGred NP29 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkandalam skim perkhidmatan berkenaan.Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang berkuat kuasapada 1.11.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2013).372/615

SKIM PERKHIDMATANPEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT/SETIAUSAHA PEJABATKLASIFIKASI PERKHIDMATAN: PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PERKHIDMATAN: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)GRED JAWATAN/GAJI: N19, N22,N29/30, N32, N36, N40TARIKH KUAT KUASA: 1 JULAI 2016SYARAT LANTIKAN1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)warganegara Malaysia;(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan;KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PEMBANTUSETIAUSAHA PEJABAT GRED N19(c)(i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau(ii)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil KemahiranMalaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil KemahiranMalaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN SETIAUSAHAPEJABAT GRED N29(d)(i)Diploma Sains Kesetiausahaan daripada politekniktempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannyaoleh Kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau(ii)Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat daripadainstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYU2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SijilPelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.PENETAPAN GAJI PERMULAAN3.Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimumgred lantikan boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.TEMPOH PERCUBAAN4.Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempohpercubaan selama 1 hingga 3 tahun.373/615

LATIHAN5.Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan olehKetua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASIMINDA/PEPERIKSAAN6.Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanyaProgram Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatanyang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PENGESAHAN DALAMPERKHIDMATAN7.Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanapabila telah:(a)memenuhi tempoh percubaan;(b)hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan luluspeperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PERGERAKAN GAJI TAHUNAN8.Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkanoleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.KEPERLUAN KOMPETENSIDAN POTENSI9.Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangditetapkan untuk kenaikan pangkat.KENAIKAN PANGKATKE GRED N2210.Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PembantuSetiausaha Pejabat Gred N22 yang kosong apabila telah:KENAIKAN PANGKATKE GRED N3011.(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.(a)Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan SetiausahaPejabat Gred N30 yang kosong apabila telah:(i) (disahkan(a)dalam perkhidmatan;(i)(ii) mempunyai kelayakan di perenggan 1(d)(i) atau 1(d) (ii);(iii) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(iv) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(v) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan.(b)Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N22 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan SetiausahaPejabat Gred N30 yang kosong apabila telah:(i)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(ii) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(iii) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED N3212.Setiausaha Pejabat Gred N29/30 adalah layak dipertimbangkanbagi kenaikan pangkat ke jawatan Setiausaha Pejabat Gred N32 yangkosong apabila telah:(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.374/615

KENAIKAN PANGKATKE GRED N36KENAIKAN PANGKATKE GRED N4013.14.Setiausaha Pejabat Gred N32 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Setiausaha Pejabat Gred N36 yangkosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.Setiausaha Pejabat Gred N36 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Setiausaha Pejabat Gred N40 yangkosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PENINGKATAN SECARALANTIKAN KE JAWATANPENOLONG PEGAWAI TADBIRGRED N2915.Pembantu Setiausaha Pejabat yang menunjukkan prestasi yangcemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatanPenolong Pegawai Tadbir Gred N29 yang kosong mengikutsyarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.PENINGKATAN SECARALANTIKAN KE JAWATANPEGAWAI TADBIR GRED N4116.Setiausaha Pejabat yang menunjukkan prestasi yang cemerlangadalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan PegawaiTadbirGred N41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkandalam skim perkhidmatan berkenaan.Nota:Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat yang berkuatkuasa pada 1.1.2010 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 27 Tahun 2009)375/615

SKIM PERKHIDMATANPENGHANTAR NOTISKLASIFIKASI PERKHIDMATAN:PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PERKHIDMATAN:PELAKSANAGRED JAWATAN/GAJI:N11, N14, N16, N18TARIKH KUAT KUASA:1 JULAI 2016SYARAT LANTIKAN1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)warganegara Malaysia;(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan; dan(c)Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendahatau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya olehKerajaan serta lesen memandu sekurang-kurangnyaKelas B2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan[kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)].(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00)SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYU2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkatPentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.PENETAPAN GAJIPERMULAAN3.Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimumGred N11 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.TEMPOH PERCUBAAN4.Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalamtempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.LATIHAN5.Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkanoleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASIMINDA6.Pegawai dalam tempoh percubaan adalah dikehendaki hadirdengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkanoleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PENGESAHAN DALAMPERKHIDMATAN7.Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanapabila telah:(a)memenuhi tempoh percubaan;(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yangditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PERGERAKAN GAJI TAHUNAN8.Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akanditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasiperkhidmatan.KEPERLUAN KOMPETENSIDAN POTENSI9.Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangditetapkan untuk kenaikan pangkat.KENAIKAN PANGKATKE GRED N1410. Penghantar Notis Gred N11 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Penghantar Notis Gred N14 yangkosong apabila telah:(a)disahkan dalam perkhidmatan;376/615

(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED N1611. Penghantar Notis Gred N14 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Penghantar Notis Gred N16 yangkosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)KENAIKAN PANGKATKE GRED N18diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.12. Penghantar Notis Gred N16 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Penghantar Notis Gred N18 yangkosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)PENINGKATAN SECARALANTIKAN KE JAWATANPEMBANTU KEMAHIRANGRED H19 ATAU PEMBANTUTADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19Nota:diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.13. Penghantar Notis yang menunjukkan prestasi yang cemerlangadalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatanPembantu Kemahiran Gred H19 atau Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Gred N19 yang kosong mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penghantar Notis yang berkuat kuasa pada 1.11.2013(Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2013).377/615

SKIM PERKHIDMATANBENTARA MESYUARATKLASIFIKASI PERKHIDMATAN:PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PERKHIDMATAN:PELAKSANAGRED JAWATAN/GAJI:N29, N32, N36, N40TARIKH KUAT KUASA:1 JULAI 2016SYARAT LANTIKAN1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)warganegara Malaysia;(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan; dan(c)Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnyaberpangkat Sarjan atau yang setaraf dengannya dan telahdisahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekodperkhidmatan yang baik.(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).SYARAT KELAYAKAN BAHASAMELAYU2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkatSijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.PENETAPAN GAJIPERMULAAN3.Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimumGred N29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaanberasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.TEMPOH PERCUBAAN4.Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalamtempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.LATIHAN5.Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan olehKetua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASIMINDA/PEPERIKSAAN6.Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanyaProgram Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatanyang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan.PENGESAHAN DALAMPERKHIDMATAN7.Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanapabila telah:(a)memenuhi tempoh percubaan;(b)hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan luluspeperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PERGERAKAN GAJI TAHUNAN8.Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akanditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasiperkhidmatan.KEPERLUAN KOMPETENSIDAN POTENSI9.Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangditetapkan untuk kenaikan pangkat.378/615

KENAIKAN PANGKATKE GRED N32KENAIKAN PANGKATKE GRED N36KENAIKAN PANGKATKE GRED N40Nota:10. Bentara Mesyuarat Gred N29 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Bentara Mesyuarat Gred N32 yangkosong apabila telah:(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.11. Bentara Mesyuarat Gred N32 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Bentara Mesyuarat Gred N36 yangkosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.12. Bentara Mesyuarat Gred N36 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Bentara Mesyuarat Gred N40 yangkosong apabila telah:(a)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Bentara Mesyuarat yang berkuat kuasa pada 1.11.2002[Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002].379/615

SKIM PERKHIDMATANBENTARA PARLIMENKLASIFIKASI PERKHIDMATAN:PENTADBIRAN DAN SOKONGANKUMPULAN PERKHIDMATAN:PELAKSANAGRED JAWATAN/GAJI:N11, N14, N16, N18TARIKH KUAT KUASA:1 JULAI 2016SYARAT LANTIKAN1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)warganegara Malaysia;(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan; dan(c)Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendahatau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya olehKerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00).SYARAT KELAYAKANBAHASA (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu padaperingkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian MenengahRendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya olehKerajaan.PENETAPAN GAJIPERMULAAN3.Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimumGred N11 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.TEMPOH PERCUBAAN4.Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalamtempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.LATIHAN5.Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkanoleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASIMINDA/PEPERIKSAAN6.Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir denganjayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaanperkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatanyang berkenaan.PENGESAHAN DALAMPERKHIDMATAN7.Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanapabila telah:(a)memenuhi tempoh percubaan;(b)hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda danlulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan(c)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.PERGERAKAN GAJI TAHUNAN8.Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akanditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasiperkhidmatan.KEPERLUAN KOMPETENSIDAN POTENSI9.Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangditetapkan untuk kenaikan pangkat.KENAIKAN PANGKATKE GRED N1410. Bentara Parlimen Gred N11 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Bentara Parlimen Gred N14 yangkosong apabila telah:(a)disahkan dalam perkhidmatan;380/555

KENAIKAN PANGKATKE GRED N16KENAIKAN PANGKATKE GRED N18PENINGKATAN SECARALANTIKAN KE JAWATANPEMBANTU TADBIR(PERKERANIAN/OPERASI)GRED N19Nota:(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : N41, N44, N48, N52, N54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia;

Related Documents:

Skim Perkhidmatan Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang tertentu mengikut klasifikasi perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh JPA. Contoh Skim Perkhidmatan Kewangan (W) Senarai Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi W: Skim Perkhidmatan Jenis Skim Perkhidmatan Gred Juruaudit Pengurusan & Profesional

berkuatkuasa dengan 21 Klasifikasi Perkhidmatan seperti berikut: Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2014 Bil. Klasifikasi Perkhidmatan Kod Tarikh Kuat Kuasa SSB SSM 1. Pengangkutan A 1 Januari 1992 1 November 2002 2. Bakat dan Seni B 3. Sains C 4. Pendidikan D 5. Ekonomi E 6. Sistem Maklumat F 7. Pertanian G 8.

3.3 Pindaan nama/kod Klasifikasi Perkhidmatan dan kod gaji; 3.4 Pewujudan skim perkhidmatan bersepadu baharu; dan 3.5 Penjumudan dan pemansuhan skim perkhidmatan. . 16 KEWANGAN W A36 41 WA A37 42 WK A38 43 . 7 LAMPIRAN A1 KADAR PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BERASASKAN KADAR TETAP 3% DARIPADA GAJI MAKSIMUM

18 Kewangan W 108-111 19 Penguatkuasaan Maritim XA 112-114 20 Polis 20.1 Pegawai Polis 20.2 Polis Orang Asli 20.3 Polis Sokongan . Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan Gaji Permulaan (RM) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1 Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang Gred A41, A43/44, A47/48, A51/52, A53/54 (a) (i) Lesen Juruterbang .

Klasifikasi Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Gred Lantikan Penetapan Gaji Permulaan (RM) Jurusan/ Aliran Program Matrikulasi 24. Penolong Pengurus Asrama Gred N29, N32, N36, N40 25. Penghulu Gred NP29, NP32, NP36, NP40 1 26. Pembantu Pentadbir Tanah/Penolong Pentadbir Tanah Gred NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, .

perbandingan klasifikasi ddc dan klasifikasi udc. makalah yang di dokumentasikan . kementerian riset, teknologi dan pendid

4 Skop Perkhidmatan 2 5 Kriteria Pemilihan Klinik Pergigian Bagi Menyediakan Perkhidmatan KEPP 2 6 Dasar Operasi 3 5.1 Konsep 3 5.2 Skop Kerja dan Protokol Rujukan 3 5.3 Latihan 4 7 Peralatan dan Bahan 4 8 Pemantauan dan Penilaian 4 Lampiran Lampiran 1 Quick Refere

N. Suttle 2010. Mineral Nutrition of Livestock, 4th Edition (N. Suttle) 1 1 The Requirement for Minerals Early Discoveries All animal and plant tissues contain widely vary-ing amounts and proportions of mineral ele-ments, which largely remain as oxides, carbonates, phosphates and sulfates in the ash after ignition of organic matter. In the .