Zgjedhimi I Foljeve Ndihmëse KAM Dhe JAM - E-monsite

10m ago
257 Views
8 Downloads
219.05 KB
10 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 10d ago
Upload by : Averie Goad
Share:
Transcription

Zgjedhimi i foljeve ndihmëse KAM dhe JAMÊTRE / AVOIRJAM / KAMIndicatif - Mënyra dëftorePrésentE tashmeJe suisTu esIl (elle) estUnë jamTi jeAi (Ajo) ështëNous sommesVous êtesIls (elles) sontNe jemiJu jeniAta (Ato) janëImparfaitE pakryerPassécomposéJ'ai étéTu as étéIl (elle)a étéNous avons étéVous avez étéIls (elles) ontétéPlus-queparfaitJ'avais étéTu avais étéIl (elle) avaitétéJ'étaisTu étaisIl (elle) étaitUnë ishaTi isheAi (Ajo) ishteNous étionsVous étiezIls (elles) étaientNe ishimJu ishitAta (Ato) ishinPassé simpleE kryer ethjeshtëJe fusTu fusIl (elle) futUnë qeshë (kesh)Ti qeAi (Ajo) qeNous fûmesVous fûtesIls (elles) furentNe qemëJu qetëAta (Ato) qenëFutur simpleE ardhmeJe seraiTu serasIl (elle) seraUnë do të jemTi do të jeshAi (Ajo) do tëjetëNous seronsVous serezIls (elles) serontNe do të jemiJu do të jeniAta (Ato) do tëjenëNous avionsétéVous aviez étéIls (elles)avaient étéPasséantérieurJ'eus étéTu eus étéIl (elle) eut étéNous eûmesétéVous eûtes étéIls (elles)eurentétéFuturantérieurE kryerUnë kam qenëTi ke qenëAi (Ajo) ka qenëNe kemi qenëJu keni qenëAta (Ato) kanë qenëE kryer e plotëUnë kisha qenëTi kishe qenëAi (Ajo) kishte qenëNe kishim qenëJu kishit qenëAta (Ato) kishin qenëE kryer e tejshkuarUnë pata qenëTi pate qenëAi (Ajo) pati (pat) qenëNe patëm qenëJu patët qenëAta (Ato) patën qenëE ardhshme e përparmeJ'aurai étéTu auras étéUnë do të kem qenëIl (elle) aura été Ti do të kesh qenëAi (Ajo) do të ketë qenëNous auronsétéNe do të kemi qenëVous aurez été Ju do të keni qenëIls (elles)Ata (Ato) do të kenë qenëauront étéConditionnel - Mënyra kushtorePrésentJe seraisTu serasIl (elle) seraitNous serionsVous seriezIls(elles) seraientE tashmeUnë do të ishaTi do të isheAi (Ajo) do tëishteNe do të ishimJu do të ishitAta (Ato) do tëPasséJ'aurais étéTu aurais étéIl (elle) auraitétéE kryerUnë do të kisha qenëTi do të kishe qenëAi (Ajo) do të kishte qenëNous aurionsNe do të kishim qenëétéJu do të kishit qenëVous auriez étéAta (Ato) do të kishin qenëIls (elles)

ishinauraient étéSubjonctif - Mënyra lidhorePrésentE tashmeque je soisque tu soisqu'il (elle) soittë jemtë jeshtë jetëque nous soyons të jemique vous soyeztë jeniqu'il (elles) soient të jenëImparfaitque je fusseque tu fussesqu'il (elle) fûtE pakryerPasséque j'aie étéque tu aies étéqu'il (elle) aittë kem qenëététë kesh qenëtë ketë qenëque nousayons ététë kemi qenëque vous ayez të keni qenëététë kenë qenëqu'il (elles)aient étéPlus-queE kryer e plotëparfaitque j'eusse étéque tu eussesététë kisha qenëqu'il (elle) eûttë kishe qenëététë kishte qenëtë ishatë ishetë ishteque nouseussions étéque vouseussiez été uqu'ils (elles)eussent étéque nous fussions të ishimque vous fussiez të ishitqu'ils (elles) fussent të ishinImpératif - Mënyra urdhërorePrésent PasséSois !Soyons!Soyez !EE kaluartashmeJe !Ishe !Aie étéAyonsJemi !étéAyez été Jeni !E kryerInfinitif - Mënyra paskajorePrésentE tashmeêtrepër të qenëE kaluarIshim !Ishit !Participe - Mënyra pjesorePrésentE tashmeétantduke qenëPasséE kaluarétéqenëPassé composéE kryerayant étéduke pasë qenëtë kishim qenëtë kishit qenëtë kishin qenëavoir étépër të pasë qenë

ZGJEDHIMI DHE PËRKTHIMI I FOLJESÊTRE(JAM) NYRA DËFTORE :Présent ------------------------------E tashme :Je suis -------------------------------Unë jamTu es --------------------------------Ti jeIl/Elle est----------------------------Ai/Ajo ështëNous sommes ----------------------Ne jemiVous êtes ---------------------------Ju jeniIls/Elles sont -----------------------Ata/Ato janëPassé composé ----------------------E kryer[sipas kontekstit dhe e kryer e thjesht]J'ai été ---------------------------------Unë kam qenë[qeshë]Tu as été ------------------------------Ti ke qenëIl a été --------------------------------Ai/Ajo ka qenëNous avons été ----------------------Ne kemi qenëVous avez été -----------------------Ju keni qenëIls ont été -----------------------------Ata/Ato kanë qenëImparfait ---------------------------- E pakryer:J'étais ---------------------------------------Unë ishaTu étais -------------------------------------Ti isheIl était ---------------------------------------Ai/Ajo ishteNous étions ---------------------------------Ne ishimVous étiez -----------------------------------Ju ishitIls étaient ------------------------------------Ata/Ato ishinPlus-que-parfait -------------------------------E kryer e plote :J'avais été --------------------------------------Unë kisha qenëTu avais été ------------------------------------Ti kishe qenëIl avait été --------------------------------------Ai/Ajo kishte qenëNous avions été -------------------------------- Ne kishim qenëVous aviez été ----------------------------------Ju kishit qenëIls avaient été -----------------------------------Ata/Ato kishin qenëPassé simple ----------------------------------E kryer e thjeshte :Je fus ------------------------------------------Unë qeshëTu fus -----------------------------------------Ti qeIl fut -------------------------------------------Ai qeNous fûmes -----------------------------------Ne qemëVous fûtes ------------------------------------Ju qetëIls furent --------------------------------------Ata/Ato qenë

Passé antérieur ------------------E kryer e tejshkuar :J'eus été -----------------------------Unë pata qenëTu eus été----------------------------Ti pate qenëIl eut été ------------------------------Ai/Ajo pati qenëNous eûmes été ---------------------Ne patëm qenëVous eûtes été -----------------------Ju patët qenëIls eurent été -------------------------Ata/Ato patën qenëFutur simple ------------------E ardhme :Je serai --------------------------------Unë do të jemTu seras -------------------------------Ti do të jeshIl sera ----------------------------------Ai/Ajo do të jetëNous serons ---------------------------Ne do të jemiVous serez ----------------------------Ju do të jeniIls seront ------------------------------Ata/Ato do të jenëFutur antérieur ---------------------E ardhme e përparme :J'aurai été ---------------------------Unë do të kem qenëTu auras été ------------------------Ti do të kesh qenëIl aura été ----------------------------Ai/Ajo do të ketë qenëNous aurons été--------------------- N e do të kemi qenëVous aurez été ----------------------Ata/Ato do të kenë qenëIls auront été -------------------------Ata/Ato do të kenë qenëSUBJONCTIF-MËNYRA LIDHORE :Présent -----E tashme :que je sois ---------------------------të jemque tu sois ---------------------------të jeshqu'il soit ------------------------------të jetëque nous soyons --------------------të jemique vous soyez ----------------------të jeniqu'ils soient --------------------------të jenëPassé -----------E kryer :que j'aie été --------------------------------të kem qenëque tu aies été -----------------------------të kesh qenëqu'il ait été ---------------------------------të ketë qenëque nous ayons été ------------------------të kemi qenëque vous ayez été -------------------------të keni qenëqu'ils aient été ------------------------------të kenë qenëImparfait ---------------E pakryer :que je fusse ----------------------------------të ishaque tu fusses ---------------------------------të ishequ'il fût ---------------------------------------të ishteque nous fussions ---------------------------të jemique vous fussiez ---------------------------- të jeniqu'ils fussent ---------------------------------të ishin

Plus-que-parfait -------------------E kryer e plote :que j'eusse été ------------------------------ të kisha qenëque tu eusses été ----------------------------të kishe qenëqu'il eût été ----------------------------------të kishte qenëque nous eussions été ---------------------- të kemi qenëque vous eussiez été ------------------------të kishit qenëqu'ils eussent été ---------------------------- të kishin qenëCONDITIONNEL-MËNYRA KUSHTORE :Présent -------------- E tashme :Je serais ----------------------------------------Unë do të ishaTu serais ---------------------------------------Ti do të isheIl serait -----------------------------------------Ai/Ajo do të ishteNous serions ----------------------------------Ne do të ishimVous seriez ------------------------------------Ju do të ishitIls seraient -------------------------------------Ata/Ato do të ishinPassé 1re forme-----E kryer, forma e parë :J'aurais été --------------------------------------Unë do të kisha qenëTu aurais été ------------------------------------Ti do te kishe qenëIl aurait été --------------------------------------Ai/Ajo do te kishte qenëNous aurions été ------------------------------- Ne do te kishim qenëVous auriez été ---------------------------------Ju do te kishit qenëIls auraient été ----------------------------------Ata/Ato do te kishin qenëPassé 2e forme---------E kryer, forma e dytë :J'eusse été ----------------------Unë do të kisha qenëTu eusses été -------------------Ti do te kishe qenëIl eût été ----------------------Ai/Ajo do te kishte qenëNous eussions été -----------Ne do te kishim qenëVous eussiez été -------------Ju do te kishit qenëIls eussent été ---------------- Ata/Ato do te kishin qenëIMPERATIF-MËNYRA URDHËRORE :Présent - E tashme :sois ! --------------------------------Ji!soyons! -----------------------------Jemi !soyez ------------------------------- Jeni !Passé - E kaluar :aie été ------------------------------ Isheayons été -------------------------- Ishimayez été ----------------------------Ishit

PARTICIPE-PJESORJA :Présent - E tashme :étant ----------------------------duke qenëPassé ----------------E kaluar :été ------------------------------qenëPassé composé - E kryer :ayant été duke pasur qenëINFINITIF-MËNYRA PASKAJORE:Présent ---------------------E tashme :être -------------------------------- për të qenë(me qenë)Passé ----------------------E kaluar :avoir été për të pasur qenë

ZGJEDHIMI I FOLJEVE NË KOHËN E TASHME-MËNYRA DËFTORE(MODE INDICATIF)FOLJAUnëTiAi (ajo)FOLJAUnëTiAi Ata (ato) janëkamkamkekaNekemiJukeniAta (ato) kanëlexojlexojlexonlexonNeJuAta ëTiAi (ajo)mësojNeJuAta mëshkonishkojnëNemësojmëJumësoniAta (ato) nNekuptojmëJukuptoniAta (ato) kuptojnëFOLJAUnëblejTiblenAi (ajo)blenNeJuAta (ato)blejblejmëbliniblejnë

ZGJEDHIMI I FOLJEVE -MËNYRA DËFTORE-MODE INDICATIFE kryer-Passé composéFOLJAjamUnëkam qenëNekemi qenëTike qenëJukeni qenëAi (ajo)ka qeneAta (ato) kanë qenëE ardhme-FuturFOLJAjamUnëdo të jemNedo të jemiTido të jeshJudo të jeniAi (ajo)do të jetëAta (ato) do të jenëE kryer- Passé composéFOLJAUnëkam pasurTike pasurAi(ajo)ka pasurE ardhme-FuturFOLJAUnëdo të kemTido të keshAi(ajo)do të ketëE kryer-passé composéFOLJAUnëkam ngrënëTike ngrënëAi (ajo)ka ngrënëE ardhme-FuturFOLJAUnëdo të haTido të hashAi(ajo)do të hajëE kryer-passé composéFOLJAUnëkam marrëTike marrëAi (ajo)ka marrëE ardhme- futurFOLJAUnëdo të marrTido të marrëshAi (ajo)do të marrëkamNekemi pasurJukeni pasurAta (ato) kanë pasurkamNeJuAta (ato)do të kemido të kenido të kenëhaNekemi ngrënëJukeni ngrënëAta (ato) kanë ngrënëhaNedo të hamëJudo të haniAta (ato) do të hanëmarrNeJuAta (ato)kemi marrëkeni marrëkanë marrëNeJuAta (ato)do të marrimdo të merrnido të marrinmarr

Folja jamNjëjësLe verbe êtresingulier1. Unë jam1. Je suis2. Ti je2. Tu es3. Ai ose ajo është3. il ou elleShumëspluriel1. Ne jemi1. Nous somme2. Ju jeni2. Vous êtes3. Ata ose ato janë3. Ils ou elles sont1. Unë jam i kënaqur që jam këtu.Je suis content d’être là.est(jam)(suis)2. Ti je nxënësi më i mirë.Tu es le meilleur élève.(je)(es)3. Ai është më i madhi i familjes.Il est l’aîné de la famille.(është)(est)4. Ne jemi në pushime shkollore.Nous somme en vacnces scolaires.(jemi)(somme)5.Ju jeni më të mirët në grup.Vous êtes les meilleurs de l’équipe.(jeni)(êtes)6. Ata janë të parët që kanë ardhur.Ils sont les premiers à arriver.(janë)(sont)

Folja « kam »Le verbe « avoir »1. Unë kam një libër.J’ ai un livre.(kam)(ai)2. Ti ke një rezultat të mirë.Tu as un bon résultat.(ke)(as)3.Ai ka një dënim.Il a une punition.(ka)(a)4.Ne kemi fat !Nous avons de la chance !(kemi)(avons)5.Ju keni frikë prej territ?Vous avez peur du noir ?(keni)(avez)6.Ata kanë një punë të vështirë.Ils ont un travail difficile.(kanë)(ont)PËRMBLODHI DHE PËRGATITI :MUSA PALIMËSIMDHËNËS I SHKOLLËS SHQIPE VEVEYZVICË[email protected] e shkollës shqipe Veveywww.lapshvd.e-monsite.com/

Présent E tashme thjeshtë Passé composé E kryer Je suis Tu es Il (elle) est Nous sommes Vous êtes Ils (elles) sont Unë jam Ti je Ai (Ajo) është Ne jemi Ju jeni Ata (Ato) janë J'ai été Tu as été Il (elle)a été Nous avons été Vous avez été Ils (elles) ont . ZGJEDHIMI DHE PËRKTHIMI I FOLJES ÊTRE(JAM) FRËNGJISHT-SHQIP: