SEBUTHARGA BIL. 8/2018: PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN .

3y ago
67 Views
2 Downloads
353.21 KB
13 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Brady Himes
Transcription

SENARAI SEMAK(BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA)Senarai Semak ini hendaklah dimasukkan sebagai muka surat pertama bagi dokumen cadangantawaran Penyebutharga. Sila tandakan ( ) bagi dokumen yang disertakan.SEBUTHARGA BIL. 8/2018:PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) DI IBU PEJABATBil.A. Perkara / Dokumen Yang WAJIB Disertakan(Kegagalan syarikat mengemukakan dokumen iniboleh menyebabkan tawaran tidakdipertimbangkan)1.Salinan Sijil Akuan Pendaftaran dengan KementerianKewangan (MOF) dalam Kod Bidang berkaitan(bekalan / perkhidmatan) yang masih sah danberkuatkuasa2.Salinan Sijil PendaftaranMalaysia (SSM)3.Lampiran Q telah lengkap diisi dan ditandatangani4.Spesifikasi Teknikal (Lampiran A) telah diisi danditandatangani5.Spesifikasi Tawaran Harga (Lampiran A1) telah diisidan ditandatangani6.Borang Maklumat Penyebutharga DAN KeteranganPengalaman (Lampiran B)7.Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi 3 bulanterakhir (Mei – Julai 2018 atau sekurang-kurangnyaApr – Jun 2018)8.Salinan dokumen pendaftaran Cukai Jualan &Perkhidmatan (sekiranya syarikat mengenakan SST)9.10.11.SuruhanjayaSyarikatSalinan pendaftaran lesen Kementerian Dalam hidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia(PPKKM)Cadangan Skim Perkhidmatan Gaji, Elaun danInsentif Pekerja (Lampiran D)1Ditanda olehSyarikatDitanda olehJawatankuasaPembuka SebutHarga

Bil.B. Perkara / Dokumen Tambahan SebagaiSokongan1.Salinan Sijil Akuan Bumiputera dari MOF (bekalan /perkhidmatan); atauBorang 24, SSM (sekiranya Sijil Akuan Bumiputeramasih dalam proses MOF)2.Melengkapkan dan menandatangani Borang IntegrityPact - Lampiran C3.Profil syarikat4.Surat Perwakilan Kuasa (jika berkenaan)5.Penyata Kewangan Beraudit 2 tahun terkini atauPenyata Kewangan Pengurusan (bagi milikan tunggal)6.Biodata / CV pengawal keselamatan7.Salinan sijil-sijil berkaitan seperti sijil pentauliahan,kehadiran kursus kemahiran dsb.PENGESAHAN PENYEBUTHARGADitanda olehSyarikatDitanda OlehJawatankuasaPembuka SebutHargaUNTUK KEGUNAAN SME CORP. MALAYSIADengan ini saya mengesahkan Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga dengan inibahawa saya telah membaca dan mengesahkan menerima dokumen bertanda ( ) kecualimemahami semua syarat-syarat dan bagi perkara bil. (jika ada).terma yang dinyatakan di dalamDokumenSebutharga.Semuamaklumat yang dikemukakan adalahbenar.Tandatangan : .Tandatangan : . . .Nama : .Nama : . . .Jawatan : .Jawatan : . . .Tarikh : .Tarikh : . . .2

PEROLEHAN SECARA SEBUTHARGA SME CORP. MALAYSIASYARAT-SYARAT AMTertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini,syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat amitu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebutharga.1.KEADAAN BARANGSemua barang yang dibekalkan hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.2.HARGAHarga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kostambahan yang berkaitan.3.SEBUT HARGA SEBAHAGIANSebut harga boleh ditawarkan bagi semua item atau sebahagian item.4.BARANG SETARASebut harga boleh ditawarkan bagi barang setara yang sesuai dengan syaratbutir-butir penuh diberi.5.6.PERSETUJUAN(i)Kerajaan tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah,sebahagian atau mana-mana sebut harga; dan(ii)Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai satu sebut harga yang berasingan.PEMERIKSAAN(i)Kerajaan sentiasa berhak melantik seseorang pegawai untuk memeriksa danmenguji bekalan itu semasa tempoh pembuatan atau pada bila-bila masa lainsebelum penyerahan bekalan tersebut; dan(ii)Penyebutharga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujianapabila dikehendaki.3

7.PERAKUAN MENYATAKAN SPESIFIKASI TELAH DIPATUHIPenyebutharga dikehendaki memperakui bahawa bekalan / perkhidmatan yangdibekalkan oleh mereka adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jika ada) yangdinyatakan di dalam pelawaan ini.8.9.PENOLAKAN(i)Barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada spesifikasi yangtelah dipersetujui sebut harganya boleh ditolak;(ii)Apabila diminta, penyebutharga hendaklah menyebabkan barang yangditolakitu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya sendiri, dan iahendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telahdilakukan mengenai bekalan yang ditolak itu; dan(iii)Para (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan untukmendapatkan ganti rugi kerana kegagalan penyebutharga memenuhi obligasikontrak.KENAAN DENDA TOLAKANPenyebutharga terpilih dikehendaki melaksanakan perkhidmatan dalam tempoh yangditetapkan dan kualiti perkhidmatan tersebut hendaklah memuaskan hati sertamemenuhi kehendak SME Corp. Malaysia. Sekiranya penyebutharga gagalmelaksanakan perkhidmatan dalam tempoh dan/atau kualiti yang ditetapkan, SMECorp. Malaysia berhak membatalkan pesanan yang dikeluarkan dan/ataumengenakan Denda Tolakan seperti berikut:BILJENIS KETIDAKAKURANJUMLAH PENALTI1Pihak syarikat gagal membekalkan ataumenempatkan Pengawal keselamatan dikawasan perkhidmatan.0.5 X Gaji RM sehari2.Tidak mengikut jadual dan melakukan kuncianjam sepertimana yang ditetapkan.0.5 X Gaji RM sehari3.Mengetik kad perakam waktu pihak lain1.5 X Gaji RM sehari4

BILJENIS KETIDAKAKURANJUMLAH PENALTI4.Ketua Pengawal / Pengawal keselamatan tiduratau/dan tidak bekerja dalam waktu bertugas.1.5 X Gaji RM sehari5.Ketua Pengawal / Pengawal keselamatantidak memakai pakaian yang lengkap sewaktubertugas0.5 X Gaji RM sehari10. PENGIKLANANTiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga bolehdisiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain saluran iklan tanpakelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau SME Corp. Malaysia terlebihdahulu.11. TAFSIRANSebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikanmengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebutharga bersetujutertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apapertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga iniatau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.12. INSURANSTiada apa-apa insurans atas barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal ataudalam Malaysia dikehendaki dimasukkan kedalam sebut harga.BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA13. CUKAIHarga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan.5

14. PEMBUNGKUSAN(i)Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusandan belanja pembungkusan; dan(ii)Apa-apa kerugian kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidakmencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penyebutharga.15. PENGENALANNama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempatasal barang itu, jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan.BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA16. CUKAIHarga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai dan unsur-unsurcukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan.17. MATA WANGSebut harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).18. PEMBUNGKUSAN(i)Barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke Malaysiamelainkan jika mengikut norma perdagangan bekalan itu dieksport dengan tidakmembungkus;(ii)Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusandan belanja pembungkusan; dan(iii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yangtidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti oleh penyebut harga.6

ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA1.HAK KERAJAAN UNTUK MENERIMA / MENOLAK SEBUT HARGAKerajaan adalah tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atausebahagian atau mana-mana sebut harga atau memberi apa-apa sebab di ataspenolakan sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalahmuktamad.2.CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA2.1Penyediaan Sebut HargaPenyebutharga adalah dikehendaki mengisi dengan dakwat segala maklumatberikut dengan sepenuhnya / lengkap:(a)Senarai Semak yang lengkap diisi;(b)Pematuhan spesifikasi, harga dan tandatangan Penyebutharga diLampiran Q dan Lampiran A(c)Borang Maklumat Penyebutharga di Lampiran B;(d)Borang Akuan Integrity Pact di Lampiran C;(e)Cadangan Skim Perkhidmatan Gaji, Elaun dan Insentif Pekerja(Lampiran D)(f)Butir-butir Spesifikasi (jika ada); danJika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat di atas, Penyebuthargahendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan / pindaan.2.2Penyerahan Dokumen Sebut Harga(a)Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklahdimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan denganbilangan sebut harga serta tajuk sebutharga dan hendaklah dimasukkanke dalam peti sebut harga pada masa dan tempat yang ditetapkan dalamNotis Sebut Harga;(b) Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan,Penyebutharga hendaklah menghantar Dokumen tersebut denganpossupaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan;dan(c) Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkitdari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan.7

2.3Penjelasan LanjutSekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebut Harga yang tidak jelasatau bercanggah, Penyebutharga boleh menghubungi pegawai yangberkenaan sepertimana yang dinyatakan dalam laman sesawang SME Corp.Malaysia.3.PERBELANJAAN PENYEDIAAN SEBUT HARGASemua perbelanjaan bagi penyediaan sebut harga ini hendaklah ditanggung olehPenyebutharga sendiri.4.TEMPOH SAH SEBUT HARGACadangan tawaran Penyebutharga hendaklah sah selama sembilan puluh (90) haridari tarikh tutup Sebutharga. Penyebutharga tidak boleh menarik balik sebutharganya sebelum tamat tempoh sah sebut harga. Tindakan tatatertib boleh diambilsekiranya penyebutharga menarik balik tawaran sebut harganya sebelum tamattempoh sah sebut harga.8

LAMPIRAN BBORANG MAKLUMAT PENYEBUTHARGA1.NAMA SYARIKAT:2.ALAMAT:3.NO. TELEFON / FAKS:4.TARIKH DITUBUHKAN:5.JENIS PERNIAGAAN:6.PROFAIL SYARIKAT:7.PENGARAH:1.2.3.8.PEMEGANG SAHAM:(sila nyatakan nama pemegang saham dan status Bumiputera/Bukan Bumiputera)1.2.3.9.( %)( %)( %)OBJEKTIF UTAMA PERNIAGAAN :a.b.c.d.10.PENDAFTARAN SYARIKATa.b.No. Pendaftaran:Tarikh Ditubuhkan :9

11.PENDAFTARAN PERBENDAHARAAN :a.b.c.d.No. PendaftaranTarikh Mula PendaftaranTarikh Tamat PendaftaranBidang Pendaftaran::::i.ii.iii.iv.12.STATUS SYARIKAT :a.b.c.d.13.PERATUSAN KAKITANGAN :a.b.c.14.:::Dibenarkan : RMBerbayar: RMBANK :a.b.c.16.BumiputeraBukan BumiputeraPelabur AsingSTRUKTUR MODAL SYARIKAT :a.b.15.100% keupayaan Syarikat TempatanPerkongsian Antara Syarikat Tempatan/Luar NegeriSyarikat Luar NegeriLain-lain (nyatakan)NamaNo. Akaun BankAlamat:::BILANGAN KAKITANGAN :BumiputeraLain-laina.b.c.d.Pentadbiran / Pengurusan:Teknikal / Profesional:Lain-lain (nyatakan):10BukanBumiputera

ELAMATAN YANG PERNAH DILAKSANAKAN (KONTRAK TELAH TAMAT)UNTUK TEMPOH 3 TAHUN KEBELAKANGAN (sila sertakan salinan surat lantikan /sijil / gambar yang berkaitan)BIL.TAHUNKETERANGANPELANGGAN(KEMENTERIAN /AGENSI / SYKT.)sila lampirkan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi18.SENARAIKAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN YANG SEDANGDILAKSANAKAN (KONTRAK MASIH BERKUATKUASA)BIL.TARIKHKONTRAK AKANTAMATKETERANGANPELANGGAN(KEMENTERIAN /AGENSI / SYKT.)sila lampirkan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi19.PERAKUAN :Saya / Kami mengaku bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.Tandatangan :Nama/Jawatan:Cop Syarikat :Tarikh:11

LAMPIRAN CBORANG AKUAN (INTEGRITY PACT)SEBUTHARGA BIL. 8/2018:PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) DI IBU PEJABATSaya, . nombor K.P. . . yangmewakili.nomborPendaftaran denganini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidakakan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam SME Corp.Malaysia atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan mendapatkan pelawaanSebutharga seperti di atas.2.Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapatibersalah menawar atau member rasuah kepada mana-mana individu dalam SME Corp.Malaysia atau mana-mana individu lain sebagai sogokan mendapatkan Tender seperti diatas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :3.2.1penarikan balik tawaran kontrak bagi Sebutharga di atas; atau2.2penamatan kontrak bagi Sebutharga di atas; dan2.3lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya ataumana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan mendapatkanSebutharga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatantersebut kepada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balaipolis yang berhampiran.4.Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikatseperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini (jika berkenaan).Yang benar, (Nama dan No. KP)Cop Syarikat :PERINGATAN : Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa12

LAMPIRAN DCADANGAN SKIM PERKHIDMATAN GAJI, ELAUN DAN INSENTIF PEKERJASEBUTHARGA BIL. 8/2018:PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) DI IBU PEJABATArahan :1.Syarikat hendaklah mengisi ruangan yang berkenaan sahaja seperti mana yang ditawarkanoleh syarikatGaji Bagi Seorang PekerjaGaji Sebulan (RM)BilJawatanGaji penuh yang diterimatermasuk elaun dllGaji Pokok1Penyelia Pengawal2Pengawal Keselamatan Gaji hendaklah mematuhi peraturan/akta semasa yang sedang berkuatkuasa merangkumi pelaksanaanperintah gaji minimum 2016 yang berkuatkuasa mulai 1 Julai 20162.CarumanCaruman KWSPBilCaruman SOCSOJawatanAda / Tiada1Penyelia Pengawal2Pengawal KeselamatanRMAda / TiadaRM Tandakan ( ) di petak berkenaan jumlah caruman KWSP dan SOCSO, hendaklah selaras denganperaturan/akta semasa yang sedang berkuatkuasa3.BilBilangan Hari Bekerja dan Cuti RehatJawatan1Penyelia Pengawal2Pengawal KeselamatanJumlah hari bekerjasebulan13Cuti Rehat sebulanCuti Rehat setahun

Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi 3 bulan terakhir (Mei – Julai 2018 atau sekurang-kurangnya Apr – Jun 2018) 8. . Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang itu, jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan. . Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa . 13

Related Documents:

Skim Perkhidmatan Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang tertentu mengikut klasifikasi perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh JPA. Contoh Skim Perkhidmatan Kewangan (W) Senarai Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi W: Skim Perkhidmatan Jenis Skim Perkhidmatan Gred Juruaudit Pengurusan & Profesional

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2. Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan Bilangan Sebutharga PJK(S)/SH/Q02/2015 serta Tajuk Sebutharga

3.3 Pindaan nama/kod Klasifikasi Perkhidmatan dan kod gaji; 3.4 Pewujudan skim perkhidmatan bersepadu baharu; dan 3.5 Penjumudan dan pemansuhan skim perkhidmatan. . 16 KEWANGAN W A36 41 WA A37 42 WK A38 43 . 7 LAMPIRAN A1 KADAR PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BERASASKAN KADAR TETAP 3% DARIPADA GAJI MAKSIMUM

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kenyataan Sebutharga 3 2. Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga 4 - 14 3. Muka Depan 15 4. Senarai Semakan Dokumen 16 5. Lampiran A: Borang Sebutharga 17 - 18 6. Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan 19 - 20 7. Lampiran B1: Senarai Tambahan (Makanan/ Menu

berkuatkuasa dengan 21 Klasifikasi Perkhidmatan seperti berikut: Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2014 Bil. Klasifikasi Perkhidmatan Kod Tarikh Kuat Kuasa SSB SSM 1. Pengangkutan A 1 Januari 1992 1 November 2002 2. Bakat dan Seni B 3. Sains C 4. Pendidikan D 5. Ekonomi E 6. Sistem Maklumat F 7. Pertanian G 8.

MUKA SURAT DEPAN . 2 LAMPIRAN C SENARAI SEMAK . Nombor Sebutharga, masa dan tarikh tutup seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Doku men Sebutharga tidak boleh dilipat. Sekian. . hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : N41, N44, N48, N52, N54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia;

Walaupun anatomi tulang belakang diketahui dengan baik, menemukan penyebab nyeri pinggang bawah menjadi masalah yang cukup serius bagi orang-orang klinis. Stephen Pheasant dalam Defriyan (2011), menggambarkan prosentase distribusi cedera terjadi pada bagian tubuh akibat Lifting dan Handling LBP merupakan efek umum dari Manual Material Handling (MMH). Pekerja berusahauntuk mempertahankan .