SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN 5 YEAR/LEVEL: GRADE 5

3y ago
1.7K Views
239 Downloads
1.59 MB
38 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 22d ago
Upload by : Wade Mabry
Transcription

SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN 5DATETOPICHUNYO 18,2018ARALIN 1: ANGKINALALAGYAN NGPILIPINAS SA MUNDO p. 2-3HUNYO 19,2018ARALIN 1.1: MUNDOTAHANAN NGSANGKATAUHAN p.4-6HUNYO 20,2018HUNYO 21,2018HUNYO 22,2018YEAR/LEVEL: GRADE 5MINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUT1. Nailalarawan ang lokasyon ngPilipinas sa mapa1.1 Natutukoy ang kinalalagyanng Pilipinas sa mundo gamitang mapa batay sa “absolutelocation” nito (longitude atlatitude) (AP5PLP-Ia-1)1. Nailalarawan ang lokasyon ngPilipinas sa mapa1.1 Natutukoy ang kinalalagyanng Pilipinas sa mundo gamitang mapa batay sa “absolutelocation” nito (longitude atlatitude) (AP5PLP-Ia-1) TalakayanGlobo/mapaaklatkwadernolapis mundolokasyonkontinenteGawain Upuan: Simulan Natin p. 3 TalakayanMapa o globo ngPilipinasaklatkwadernolapis solar systemglobogeodesyAntartikaGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 6ARALIN 1.2: ABSOLUTELOCATION NG PILIPINAS ATANG MGA GUHIT SA MAPAO GLOBO p. 6-8 PARALLEL ATMERIDIAN,LATITUD ATLONGHITUD1. Nailalarawan ang lokasyon ngPilipinas sa mapa1.1 Natutukoy ang kinalalagyanng Pilipinas sa mundo gamitang mapa batay sa “absolutelocation” nito (longitude atlatitude) (AP5PLP-Ia-1) TalakayanMapa o globo ngPilipinasaklatkwadernolapis absolute locationGPSMeridianlatitudlonghitudGawaing Upuan: Gawin Mo p. 7ARALIN 1.2: ABSOLUTELOCATION NG PILIPINAS ATANG MGA GUHIT SA MAPAO GLOBO p. 8-11 ESPESYAL NAGUHIT LONGHITUD ESPESYAL NAGUHIT LATITUD GRIDARALIN 1-1.2 p. 2-111. Nailalarawan ang lokasyon ngPilipinas sa mapa1.1 Natutukoy ang kinalalagyanng Pilipinas sa mundo gamitang mapa batay sa “absolutelocation” nito (longitude atlatitude) (AP5PLP-Ia-1) absolute locationGPSMeridianlatitudlonghitudGawaing Upuan: Gawin Mo p. 9 TalakayanMapa o globo ngPilipinasaklatkwadernolapis kwadernolapis Takdang Aralin: Gawin Mo p. 7Takdang Aralin: Gawin Mo at Pagusapan Natin p. 12 Maikling Pagsusulit

DATETOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUTHUNYO 25,2018ARALIN 1.3: RELATIBONGLOKASYON NG PILIPINASp. 13-141.Natutukoy ang relatibonglokasyon (relative location) ngPilipinas batay sa karatig bansana nakapaligid ditto gamit angpangunahin at pangalawangdireksiyon (AP5PLP-Ia-1) BalitaanPakikinigTalakayanAklat vicinal locationrelative locationrelatibonglokasyongmaritimeGawaing Upuan: Gawin Mo at Pagusapan natin p. 14HUNYO 26,2018ARALIN 2: ANG PILIPINASBILANG BANSANGTROPIKAL p. 21-242.Nailalarawan ang klima ngPilipinas bilang isang bansangtropical ayon sa lokasyon nito samundo (AP5PLP-Ib-c-2) Pagsulat ng JournalTalakayanaklatkwadernolapis tropicalklimakatangianGawaing Upuan: Pagsulat ng Journalp. 20Takdang Aralin: Simulan Natin p. 22HUNYO 27,2018ARALIN 2: ANG PILIPINASBILANG BANSANGTROPIKAL p. 21-242.Nailalarawan ang klima ngPilipinas bilang isang bansangtropical ayon sa lokasyon nito samundo (AP5PLP-Ib-c-2) Talakayanaklatkwadernolapis panahonclimate changeatmosperaGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 24HUNYO 28,2018ARALIN 2.1: MGA SALIK NA 2.MAY KINALAMAN SA KLIMANG PILIPINAS p.25-26Natutukoy ang mga salik na maykinalaman sa klima ng bansatulad ng temperature, dami ngulan, humidity (AP5PLP-Ib-c-2) Talakayanaklatkwadernolapis halumigmigwindflowmonsoonmountain barrierstrade windsGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 26HUNYO 29.2018ARALIN 1.3-2.1 p. 13-26 kwadernolapisTakdang Aralin: Subukin Mo Munap. 27 Maikling Pagsusulit

DATETOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESHULYO 2,2018ARALIN 2.2: ANGPAGKAKAIBA NG PANAHONAT KLIMA SA IBA’T IBANGBAHAGI NG MUNDOp. 27-28 PAGBABAGO NGPANAHON2.Naipaliliwanag ang pagkakaibang panahon at klima sa iba’tibang bahagi ng mundo (AP5PLPIb-c-2) Talakayanaklatkwadernolapis rebolusyonrotasyonsolar radiationsolsticeequinoxtiltGawaing Upuan: Iguhit ang apat naposisyon at angproiseso ngpanahon sa mundokaugnay ngkanyang pag-ikotsa araw oRebolusyon.HULYO 3,2018ARALIN 2.3: ANGPAGKAKAIBA-IBA NG KLIMASA MUNDO p. 29-302.Naipaliliwanag ang pagkakaibang panahon at klima sa iba’tibang bahagi ng mundo (AP5PLPIb-c-2)Naiuugnay ang uri klima atpanahon sa lokasyon ng bansa samundo (AP5PLP-Ib-c-2) Pagsulat ng JournalTalakayanaklatkwadernolapis ekwadortemperate zonerehiyong polarfrigid zoneGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 302.ACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUTTakdang Aralin: Pagsulat ng Journalp. 37HULYO 4,2018ARALIN 3: ANG3.PINAGMULAN NG PILIPINASAT NG LAHING PILIPINOp. 38-39Naipapaliwanag ang katangian ngPilipinas bilang bansangarchipelago (AP5PLP-Ic-3) Talakayanaklatkwadernolapis sanaysaylahiteoryaGawaing Upuan: Simulan Natin p.39HULYO 5,2018ARALIN 3.1: ANG PILIPINASBILANG ARKIPELAGOp. 40-42Naipapaliwanag ang katangian ngPilipinas bilang bansangarchipelago (AP5PLP-Ic-3) BalitaanPakikinigTalakayanaklat coastalterritorial seanautical milesEEZContinental shelfUNCLOSSpratly IslandsGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 42 kwadernolapisHULYO 6,2018ARALIN 2.2-3.1 p. 27-423.Takdang Aralin: Ano ang idinaos namahalagangpulong ng mgakaanib ngUNCLOS? Isulat sakwaderno. Maikling Pagsusulit

DATETOPICHULYO 9,2018*ARALIN 1: ANGKINALALAGYAN NG PILIPINASSA MUNDO, 2-20MUNDO:TAHANAN NGSANGKATAUHANABSOLUTE LOCATIONNG PILIPINAS AT ANGMGA GUHIT SA MAPAO GLOBORELATIBONGLOKASYON NGPILIPINAS*ARALIN 2: ANGPILIPINASBILANG BANSANG TROPIKAL,21-37MGA SALIK NA MAYKINALAMAN SA KLIMANG PILIPINASANG PAGKAKAIBA NGPANAHON AT KLIMASA IBA’T IBANGBAHAGI NG MUNDO*ARALIN 3: ANG PINAGMULANNG PILIPINAS AT NG LAHINGPILIPINO, 38-56ANG PILIPINAS BILANGISANG ARKIPELAGOHULYO 10,2018HULYO 11,2018HULYO 12,2018HULYO 13,2018MINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION NGBUWANANGPAGSUSULIT

DATETOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESHULYO 16,2018ARALIN 3.2: TEORYA NGPAGKAKABUO NGKAPULUAN ATPINAGMULAN NG PILIPINASp. 43-444. Naipaliliwanag ang teorya sapagkakabuo ng kapuluan atpinagmulan ng Pilipinas batay sateoryang Bulkanismo at“Continental Shelf”(AP5PLP-Id-4) BalitaanPakikinigTalakayanaklat 5. Nakabubuo ng pansarilingpaninindigan sapinakapanipaniwalang teorya nglahing Pilipino batay sa mgaebidensya (AP5PLP-Ie-5)5.1 Natatalakay ang teorya ngpandarayuhan ng tao mulasa rehiyong Austronesyano(AP5PLP-Ie-5)ARALIN 3.4: IBA PANG MGA 5. Nakabubuo ng pansarilingTEORYA NG PINAGMULANpaninindigan saNG MGA UNANG TAO SApinakapanipaniwalang teorya ngPILIPINAS, 47-48lahing Pilipino batay sa mgaebidensya (AP5PLP-Ie-5) TEORYA NG TULAY5.1 Natatalakay ang teorya ngNA LUPApandarayuhan ng tao mulasa rehiyong Austronesyano(AP5PLP-Ie-5)ARALIN 3.4: IB PANG MGA5. Natatalakay ang iba pang mgaTEORYA NG PINAGMULAteorya tungkol sa pinagmulan ngNG MGA UNANG TAO SAmga unang tao sa PilipinasPILIPINAS, 47-48(AP5PLP-Ie-5)5.2 Nakasusulat ng maikling TEORYA NGsanaysay (1-3 talata) ukol saPANDARAYUHANmga teoryang natutunan(AP5PLP-Ie-5) ARALIN 3.2-3.4 p. 43-48HULYO 17,2018HULYO 18,2018HULYO 19,2018HULYO 20,2018ARALIN 3.3: TEORYA NGPINAGMULAN NG LAHINGPILIPINO p. 45-46 TEORYA NGPANDARAYUHANMULA SAREHIYONGAUSTRONESYANOACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUTGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 44 adernolapis siyentipikonesosausterAustronesiansManunggal jarGawaing Upuan: Subukin Mo Munap. 45 Talakayanaklatkwadernolapis carbon datingskull cupmandiblechertzquartzGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 48 Pagsulat ng JournalTalakayanaklatkwadernolapis carbon datingskull cupmandiblechertzquartzGawaing Upuan: Subukin Mo Munap. 49 kwadernolapisTakdang Aralin: Iguhit sa kwadernoang HAgdanHagdang Palayan.Takdang Aralin: Pagsulat ng Journalp. 56 Maikling Pagsusulit

DATETOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUTHULYO 23,2018ARALIN 4: LIPUNAN ATKABUHAYAN NGSINAUNANG PILIPINO p. 57586. Naipagmamalaki ang lipunan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-If-6) BalitaanPakikinigTalakayanaklat lipunankabuhayanjinglekabihasnanGawaing Upuan: Simulan Natinp. 58HULYO 24,2018ARALIN 4.1:PAMAHALAANG BARANGAYp. 59-606. Naipagmamalaki ang lipunan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-If-6)6.1 Natatalakay ang mga uri nglipunan sa iba’t ibang bahaging Pilipinas Talakayanaklatkwadernolapis pamahalaanbarangaydaturajahlakanGawaing Upuan: Gumuhit ngBangka.Takdang Aralin: Isulat ang salitangbarangay sa iba’tibang baybay.Isulat sa kwaderno.HULYO 25,2018ARALIN 4.2: SANDUGUANp. 60-616. Naipagmamalaki ang lipunan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-If-6)6.1 Natatalakay ang mga uri nglipunan sa iba’t ibang bahaging Pilipinas Talakayanaklatkwadernolapis tribosanduguanritwalGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 61HULYO 26,2018ARALIN 4.3:PAMAHALAANGSULTANATO p. 61-626. Naipagmamalaki ang lipunan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-If-6)6.1 Natatalakay ang mga uri nglipunan sa iba’t ibang bahaging Pilipinas (AP5PLP-If-6) Talakayanaklatkwadernolapis sultanatosultanMohammedRuma BicharaQadiulemaGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 63HULYO 27,2018ARALIN 4-4.3 p. 57-62 kwadernolapisTakdang Aralin: Subukin Mo Munap. 63 Maikling Pagsusulit

DATETOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUTHULYO 30,2018ARALIN 4.3: ANTAS NGKATAYUAN SA LIPUNANp. 63-646. Naipagmamalaki ang lipunan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-If-6)6.2 Naipaliliwanag ang ugnayanng mga tao sa iba’t ibangantas na bumubuo ngsinaunang lipunan(AP5PLP-If-6) BalitaanPakikinigTalakayanaklat maharlikatimawaalipindayanggatGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 64HULYO 31,2018ARALIN 4.4: BATAS p. 65-666. Naipagmamalaki ang lipunan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-If-6)6.3 Natatalakay ang papel ngbatassa kaayusang panlipunan(AP5PLP-If-6) Talakayanaklatkwadernolapis bataskonsehoumalokohanluwaranGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 66 Talakayanaklatkwadernolapis paglilinangpagkakainginbireybarterbasiGawaing Upuan: Pag-uasapan Natinp. 69 Pagsulat ng JournalTalakayanaklatkwadernolapis Stone AgenomadicbuwisGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 70 kwadernolapisAGOSTO 1,2018ARALIN 4.5: KABUHAYANNG SINAUNANG PILIPINOp. 67-69AGOSTO 2,2018ARALIN 4.5:PARAAN NGPAGMAMAY-ARI NG LUPANOON p. 69-70AGOSTO 3,2018ARALIN 4.3-4.5 p. 63-707.Nasusuri ang kabuhayan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-Ig-7)7.1 Natatalakay ang kabuhayan sasinaunang panahon kaugnaysa kapaligiran, ang mgakagamitan sa iba’t ibangkabuhayan, at mgaproduktong pangkalakalan(AP5PLP-Ig-7)7. Nasusuri ang kabuhayan ngsinaunang Pilipino (AP5PLP-Ig-7)7.2 Natatalakay ang kontribusyonng kabuhayan sa pagbuo ngsinaunang kabihasnan(AP5PLP-Ig-7)Takdang Aralin: Subukin Mo Munap. 66Takdang Aralin: Pagsulat ng Journalp. 78 Maikling Pagsusulit

DATEAGOSTO 6,2018AGOSTO 7,2018AGOSTO 8,2018AGOSTO 9,2018AGOSTO 10,2018TOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATIONOUTPUTNaipaliliwanag ang mgasinaunang paniniwala attradisyon at angimpluwensiya nito sapang-araw-araw na buhay(AP5PLP-Ig-8)ARALIN 5.1: PANANAMPALATAYA NG 9. Naihahambing ang mgaSINAUNANG PILIPINO p. 82-86paniniwala noon at upangPANANAMPALATAYANGmaipaliwanag ang mgaPAGANISMOnagbago at nagpapatuloyPANANAMPALATAYANGhanggang sa kasalukuyanISLAM(AP5PLP-Ih-9)PAGLAGANAP NG10. Natatalakay angRELIHIYONG ISLAM SA IBA’Tpaglaganap ng relihiyongIBANG BAHAGI NG BANSAIslam sa ibang bahagi ngbansa(AP5PLP-Ii-10)ARALIN 5.2: TRADISYON NG11. Nasusuri angSINAUNANG PILIPINO p. 86-88pagkakapareho atSINING AT ARKITEKTURApagkakaiba ng kagawiangIBA PANG PANINIWALApanlipunan ng sinaunangPilipino sa kasalukuyan(AP5PLP-Ii-11) BalitaanPakikinigTalakayanaklat dokumentaryoimpormasyonlahing PilipinoGawaing Upuan: Simulan Natinp. 80-81 Talakayanaklatkwadernolapis paganismanitobathalaAllahsalatGawaing Upuan: Pag-usapanNatin p. 86Takdang Aralin: Subukin Pa Natinp. 86 Talakayanaklatkwadernolapis Gawaing Upuan: Pag-usapanNatin p. 89 amuletARALIN 5.3: KAGAWIANG12. Nakabubuo ng konklusyonPANLIPUNAN p. 89-92tungkol sa kontribusyonPAG-AARAL O EDUKASYONng sinaunang kabihasnanNG SINAUNANG PILIPINOsa pagkabuo ng lipunan atPAGPAPAHALAGA SApagkakalinlang PilipinoKABABAIHAN, PANLILIGAW,(AP5PLP-Ij-12)AT PAG-AASAWA Pagsulat ngJournalTalakayanaklatkwadernolapis edukasyonakademikobaybayindotehimarawGawaing Upuan: Pag-usapanNatin p. 92ARALIN 5-5.3 p.108-124 kwadernolapisARALIN 5: MGA PANINIWALA,TRADISYON, AT KAGAWIANGPANLIPUNAN NG SINAUNANGPILIPINO p. 79-808.Takdang Aralin: Pagsulat ngJournal p. 100 MaiklingPagsusulit

DATETOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUTAGOSTO 13,2018TEORYA NG PINAGMULANNG LAHING PILIPINOIBA PANG TEORYA NGPINAGMULAN NG MGAUNANG TAO SA PILIPINAS*ARALIN 4: LIPUNAN ATKABUHAYAN NG SINAUNANGPILIPINO, 57-78PAMAHALAANG BARANGAYPAMAHALAANGSULTANATOANTAS NG KATAYUAN SALIPUNANKABUHAYAN NGSINAUNANG PILIPINOPARAAN NG PAGMAMAYARI NG LUPA NOON*ARALIN 5: MGA PANINIWALA,TRADISYON, AT KAGAWIANGPANLIPUNAN NG NSINAUNANGPILIPINO, 79-100PANANAMPALATAYA NGSINAUNANG PILIPINOTRADISYON NGSINAUNANG PILIPINOIBA PANG PANINIWALAKAGAWIANGPANLIPUNANPAGPAPAHALAGA SAKABABAIHAN,PANLILIGAW, AT AGSUSULITUNANGMARKAHANGPAGSUSULITAGOSTO 14, 2018AGOSTO 15, 2018AGOSTO 16,2018AGOSTO 17,2018

DATEAGOSTO 20,2018AGOSTO21,2018TOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESARALIN 6: ANG1.KOLONISASYON AT MGADAHILAN NG PANANAKOPNG ESPANYA SA PILIPINAS p.102-103NINOYAQUINODAYNatatalakay ang kahulugan ngkolonyalismo at ang konstektonito kaugnay sa pananakop ngEspanya sa Pilipinas(AP5PKE-IIa-1)ACTIVITY/MATERIALS NINOYAQUINODAYBalitaanPakikinigTalakayanaklatKEY TERMS ATION OUTPUTGawaing Upuan: Simulan Natinp. 103NINOYAQUINODAYNINOYAQUINODAYAGOSTO22,2018ARALIN 6.1: KAHULUGAN AT 1.LAYUNIN NGKOLONYALISMO p. 104-106Natatalakay ang kahulugan ngkolonyalismo at ang konstektonito kaugnay sa pananakop ngEspanya sa Pilipinas(AP5PKE-IIa-1)2. Naipapapaliwanag ang mgadahilan at layunin ngkolonyalismong Espanyol(AP5PKE-IIa-2) Talakayanaklatkwadernolapis CrusaderMarco PoloHoly LandmerkantilismokolonyaGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 106AGOSTO 23,2018ARALIN 6.2: ANGPAGHAHATI NG MUNDO SAPAGITAN NG PORTUGAL ATESPANYA p. 106-1071. Talakayanaklatkwadernolapis papal ng Upuan: Pag-usapan Natinp. 108 kwadernolapisAGOSTO 24,2018ARALIN 6-6.1 p.134-152Natatalakay ang kahulugan ngkolonyalismo at ang konstektonito kaugnay sa pananakop ngEspanya sa Pilipinas(AP5PKE-IIa-1)2. Naipapapaliwanag ang mgadahilan at layunin ngkolonyalismong Espanyol(AP5PKE-IIa-2)Takdang Aralin: Subukin Mom Muna p. 108 MaiklingPagsusulit

DATEAGOSTO 27,2018TOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION ROESDAYNATIONALHEROESDAYNATIONALHEROESDAYAGOSTO 28, ARALIN 6.3: DAHILAN NGESPANYA SA PANANAKOP2018SA PILIPINAS p. 108-1091.Natatalakay ang kahulugan ngkolonyalismo at ang konstektonito kaugnay sa pananakop ngEspanya sa Pilipinas(AP5PKE-IIa-1)2. Naipapapaliwanag ang mgadahilan at layunin ngkolonyalismong Espanyol(AP5PKE-IIa-2)AGOSTO 29, ARALIN 7: ANGPAGKAKATATAG NG20183. Nakabubuo ng timeline ng mgapaglalakbay ng Espanyol saKOLONYANG ESPANYOL SAPilipinas hanggang saPILIPINAS p. 117-118pagkakatatag ng Maynila at mgaunang engkwentro ng mgaEspanyol at Pilipino(AP5PKE-IIb-3)AGOSTO 30, ARALIN 7.1: ANGPAGLALAYAG NI2018FERDINAND MAGELLAN p.119-121AGOSTO 31, ARALIN 6.2-7 p.153-16820183. Nakabubuo ng timeline ng mgapaglalakbay ng Espanyol saPilipinas hanggang sapagkakatatag ng Maynila at mgaunang engkwentro ng mgaEspanyol at Pilipino(AP5PKE-IIb-3) BalitaanPakikinigTalakayanaklatkwadernolapis KatolisismoGodGoldGlorynakatuklasGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 109 Pagsulat ng JournalTalakayanaklatkwadernolapis kasaysayanengkwentrotime lineGawaing Upuan: Pagsulat ng Journalp. 116 Talakayanaklatkwadernolapis SilanganEurocentricConcepcionVictoriaSan AntonioGawaing Upuan: Simulan Natinp. 118 kwadernolapisTakdang Aralin: Sagutin Natinp. 111Takdang Aralin: Gumawa ng timeline sa paglalakbayni Magellan.Isulat sa kwaderno. MaiklingPagsusulit

DATETOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION OUTPUTSETYEMBRE3, 2018ARALIN 7.2: PAGDATING NI 3. Nakabubuo ng timeline ng mgaMAGELLAN SA BANSApaglalakbay ng Espanyol sap. 121-123Pilipinas hanggang sapagkakatatag ng Maynila at mgaunang engkwentro ng mgaEspanyol at Pilipino(AP5PKE-IIb-3) BalitaanPakikinigTalakayanaklat nationalist historianLimasawaNHIHistoriankatutuboGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp. 123-124SETYEMBRE4, 2018ARALIN 7.3: ANGKABAYANIHAN NI LAPULAPU p. 124-1253. Nakabubuo ng timeline ng mgapaglalakbay ng Espanyol saPilipinas hanggang sapagkakatatag ng Maynila at mgaunang engkwentro ng mgaEspanyol at Pilipino(AP5PKE-IIb-3) Talakayanaklatkwadernolapis ninunoLabanan sa MactanmananakopGawaing Upuan: Pag-usapan Natinp.127ARALIN 7.4: ANGPANANAKOIP NGESPANYOL SA PILIPINASp. 125-1264. Nasusuri ang iba’t ibangperspektibo ukol sapagkakatatag ng koloknyangEspanyol sa Pilipinas(AP5PKE-IIb-4) Talakayanaklatkwadernolapis ARALIN 7.5: SI MIGUELLOPEZ DE LEGAZPI SAPILIPINAS p. 126-1274. Nasusuri ang iba’t ibangperspektibo ukol sapagkakatatag ng koloknyangEspanyol sa Pilipinas(AP5PKE-IIb-4) Pagsulat ng JournalTalakayanaklatkwadernolapis kwadernolapisSETYEMBRE5, 2018SETYEMBRE6, 2018SETYEMBRE7, 2018ARALIN 7.1-8.1 p.169-191Takdang Aralin: Subukin Mo Munap. 127Gawaing Upuan: Sagutin Natinp. 128-129 FelipinasPamayanangEspanyolarkipelago adhikaindiplomatikodumulogkipotmakapaglayagGawaing Upuan: Sagutin Natinp. 129-130Takdang Aralin: Pagsulat ngJournal p.135 MaiklingPagsusulit

DATETOPICSETYEMBRE10, 2018*ARALIN 6: ANGKOLONISASYON AT MGADAHILAN NG PANANAKOP NGESPANYA SA PILIPINAS, 102-116KAHULUGAN ATLAYUNIN NGKOLONYALISMOANG PAGHAHATI SAMUNDO SA PAGITANNG PORTUGAL ATESPANYADAHILAN NGESPANYA SAPANANAKOP SAPILIPINAS*ARALIN 7: ANGPAGKAKATATAG NGKOLONYANG ESPANYOL SAPILIPINAS, 117-135ANG PAGLALAYAG NIFERDINANDMAGELLANPAGDATING NIMAGELLAN SA BANSAANG KABAYANIHAMNI LAPU-LAPUANG PANANAKOP NGESPANYOL SAPILIPINASSETYEMBRE11, 2018SETYEMBRE12, 2018SETYEMBRE13, 2018SETYEMBRE14, 2018MINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESACTIVITY/MATERIALSKEY TERMSEVALUATION AGSUSULIT

DATESETYEMBRE17, 2018SETYEMBRE18, 2018SETYEMBRE19, 2018TOPICMINIMUM LEARNINGCOMPETENCIESARALIN 8: PARAAN NGPANANAKOP NG MGAESPANYOL SA PILIPINAS(ANG KRISTIYANISMO ATANG REDUCCION) p. 136135.ARALIN 8.1:KRISTIYANISMO(KATOLISISMO) SA BUHAYNG MGA PILIPINO p. 1381405.ARALIN 8.2: ANGSISTEMANG REDUCCIONp. 140-1416.6.5.6.SETYEMBRE20, 2018SETYEMBRE21, 2018ARALIN 9: PARAAN NGPANANAKOP NG MGAESPANYOL SA PILIPINAS(ENCOMIENDA, TRIBUTO,AT POLO Y SERVICIOS)p. 150-152ARALIN 8.2-9.1 p.192-2245.ACTIVITY/MATERIALSNatatalakay ang mga paraan ngpagsasailalim ng katutubong populasyonsa kapangyarihan ng Espanya (AP5PKEIIc-d-5)5.1 proseso ng Kristiyanisasyon5.2 ReduccionNasusuri ang relasyon ng mga paraan ngpananakop ng Espanyol sa mgakatutubong populasyon sa bawat isa(AP5PKE-IIe-f-6)6.1 Naiuugnay ang Kristiyanisasyon sareduccionNatatalakay ang mga paraan ngpagsasailalim ng katutubong populasyonsa k

SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN 5 YEAR/LEVEL: GRADE 5 DATE TOPIC MINIMUM LEARNING COMPETENCIES ACTIVITY/MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT HUNYO 18, 2018 ARALIN 1: ANG KINALALAGYAN NG PILIPINAS SA MUNDO p. 2-3 1. Nailalarawan ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa 1.1 Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa “absolute location” nito (longitude at latitude) (AP5PLP .

Related Documents:

Araling Panlipunan . ii Araling Panlipunan 2 ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan n Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D. Consultant: –Ikalawang Baitang Patnubay ng Guro Unang Edisyon, 2013 ISBN: Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa .

Araling Panlipunan . 2 Araling Panlipunan 2 Ma. Ther Inilimbag sa Pilipinas ng _ Department of Eduction-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: nd 2 Floor Dorm G, PSC Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Consultant: Zenaida E. Espino .

Masusing Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan Ika-8 Baitang I. Layunin Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nakapagsasabi ng dahilan at epekto ng unang yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo. 2. Naipapaliwanag ang iba

2 ARALING PANLIPUNAN 1 DRR LESSON EXEMPLAR Layunin Pagkatapos ng araling ito, inaasahan ang mga mag-aaral na: Matukoy ang kahulugan ng polusyon. Maisa-isa ang mga bahagi ng kapaligiran na naaapektuhan ng

SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN 4 YEAR/LEVEL: GRADE 4 DATE TOPIC MINIMUM LEARNING COMPETENCIES ACTIVITY/MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT HUNYO 18, 2018 ARALIN 1: PILIPINAS ANG AKING BANSA p. 2-4 1. Natatalakay ang konsepto ng bansa (AP4AAB-la-1) 1.1 Nakapagbibigay n

Araling Panlipunan Unang Markahan Hamong Pangkapaligiran 10 1st GENERATION MODULES - VERSION 2.0 _ Subject to further validation for IP compliance, this material is for first quarter use only

Araling Panlipunan Grade 10 . Alternative Delivery Mode . Ikalawang Markahan- Modyul 3: Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon . Unang Edisyon, 2020 . Isinasaad ng Batas Republika 8293, Seksiyon 176na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang- sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung .

A Curriculum Guide to George’s Secret Key to the Universe By Lucy & Stephen Hawking About the Book When George’s pet pig breaks through the fence into the yard next door, George meets his new neighbors—Annie and her scientist father, Eric—and discovers a secret key that opens up a whole new way of looking at the world from outer space! For Eric has the world’s most advanced computer .