PELAN STRATEGIK ICT SPR (PSICT) 2019-2023

2y ago
17 Views
1 Downloads
4.33 MB
133 Pages
Last View : 7m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Ronan Orellana
Transcription

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIAPELAN STRATEGIK ICT SPR (PSICT)2019-2023www.spr.gov.my

KANDUNGANBAB 1: LATAR BELAKANG PROJEK . 11.1. PENGENALAN . 11.2. OBJEKTIF . 21.3. SKOP . 21.4. PENDEKATAN PROJEK . 41.5. TADBIR URUS PROJEK . 51.5.1.Carta Organisasi Projek . 51.5.2.Peranan Pasukan Projek. 51.6. PELAN PELAKSANAAN PROJEK . 81.7. RUMUSAN . 9BAB 2 : PERSEKITARAN SEMASA ORGANISASI . 102.1. PENGENALAN . 102.2. PERSEKITARAN BISNES . 102.2.1.Visi dan Misi . 122.2.2.Teras Strategik . 122.2.3.Program Utama . 132.2.4.Fungsi SPR . 142.2.5.Pengguna Perkhidmatan SPR . 142.2.6.Struktur Organisasi SPR . 152.3. ANALISIS PERSEKITARAN ICT . 332.3.1.Aplikasi ICT . 342.3.2.Infrastruktur dan Keselamatan ICT. 412.3.2.1.Rangkaian ICT . 412.3.2.2.Keselamatan ICT . 452.3.2.3.Pusat Data . 462.3.2.4.Peralatan ICT . 472.3.3.Tadbir Urus ICT . 472.3.4.Keupayaaan ICT . 542.4. ANALISIS JURANG ICT . 58i

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD2.4.1.2.4.1.1.2Aplikasi ICT . 58Hasil Analisis Audit Grid . 592.4.2.Infrastruktur dan Keselamatan ICT. 632.4.3.Tadbir Urus ICT . 782.4.4.Keupayaan ICT . 792.5. RUMUSAN . 81BAB 3: HALA TUJU STRATEGIK ICT. 823.1. PENGENALAN . 823.2. RANGKA KERJA ICT SEKTOR AWAM 2016-2020 . 823.3. VISI DAN MISI ICT SPR . 833.4. TERAS STRATEGIK ICT . 843.5. STRATEGI DAN PROGRAM ICT . 853.6. PENJAJARAN PSICT SPR DENGAN RANGKA KERJA ICT SEKTOR AWAM . 863.7. PENJAJARAN STRATEGI ICT SPR DENGAN STRATEGI BISNES SPR . 863.8. RUMUSAN . 87BAB 4 - TERAS SRATEGIK ICT 1: . 884.1. PENGENALAN . 884.2. STRATEGI 1: PEMBANGUNAN SEMULA APLIKASI TERAS . 884.2.1.Program 1: Pembangunan Sistem Pengurusan Pilihan Raya Secara Bersepadu(eSPR) 894.3. STRATEGI 2: PENGUKUHAN APLIKASI SEDIA ADA. 924.3.1.Program 1: Pengukuhan Portal SPR . 924.3.2.Program 2: Pemantapan Pengurusan Aplikasi Sokongan . 92BAB 5 - TERAS SRATEGIK ICT 2: . 945.1. PENGENALAN . 945.2. STRATEGI 1: PEMANTAPAN PERALATAN DAN INFRASTUKTUR ICT . 945.2.1.Program 1: Penaiktarafan Perkakasan dan Perisian Utama Pusat Data . 955.2.2.Program 2: Penaiktarafan Peralatan ICT di Ibu Pejabat dan Pejabat Pilihan Raya 965.2.3.Program 3: Pelaksanaan Kajian Prasarana ICT Ibu Pejabat dan Pejabat PilihanRaya Negeri . 96ii

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD35.3. STRATEGI 2 - PENINGKATAN KESTABILAN DAN KEUPAYAANRANGKAIAN . 975.3.1.Program 1 :Perluasan capaian Wifi ke kawasan pejabat negeri . 975.4. STRATEGI 3 - PEMANTAPAN KESELAMATAN SIBER . 985.4.1.Program 1 :Pemantapan Peralatan Keselamatan ICT . 995.4.2.Program 2 :Penilaian Tahap Keselamatan Risiko (SPA) . 1005.4.3.Program 3 : Program Simulasi Disaster Recovery Plan (DRP)SPR. 1005.5. RUMUSAN . 101BAB 6- TERAS STRATEGIK ICT 3: PEMANTAPAN KOMPETENSI DAN PEMBUDAYAAN ICT. 1026.1. PENGENALAN . 1026.2. STRATEGI 1 - PENGUKUHAN KOMPENTENSI ICT DI KALANGANWARGA SPR . 1026.2.1.Program 1: Penyediaan Pelan dan Pelaksanaan LatihanyangKomprehensif . 1036.2.1.1.Pelaksanaan Latihan kepada Pegawai dan Kakitangan ICT . 1036.2.1.2.Pelaksanaan Latihan Kepada Warga SPR . 1046.2.1.3.Kursus Persijilan untuk Pegawai dan Kakitangan ICT . 1056.3. STRATEGI 2 - PEMERKASAAN PEMBUDAYAAN ICT . 1066.3.1.Program 1: Penganjuran Program Kesedaran ICT . 1066.3.2.Program 2: Pemantapan Penggunaan Mel Elektronik (E-mel)Rasmi SPR1076.3.3.Program 3: Penggunaan Online / Live Media Sosial(Facebook, Twitter,Instagram) . 1086.4. RUMUSAN . 109BAB 7-TERAS STRATEGIK ICT 4: PEMANTAPAN TADBIR URUS ICT YANG KOLABORATIFDAN DINAMIK . 1107.1. PENGENALAN . 1107.2. STRATEGI 1 - PEMANTAPAN TADBIR URUS ICT . 1107.2.1.Program 1 - Penubuhan Jawatankuasa Projek ICT SPR . 1117.3. STRATEGI 2 - PEMANTAPAN DASAR DAN STANDARD OPERATINGPROCEDURE (SOP) ICT . 111iii

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD7.3.1.Program 1 - Semakan dan Pengemaskinian Dasar4Keselamatan ICT(DKICT). . 1127.3.2.Program 2 - Semakan Dan Pengemaskinian UntukStandard Operating7.3.3.PenambahbaikanProcedure (SOP) . 113Program 3 - Pembangunan Pelan Pemulihan Bencana SPR( DisasterRecovery Plan -DRP) . 1147.3.4.Program 4 - Pembangunan Pelan Strategik ICT SPR (2024-2028) . 114BAB 8 - PERANCANGAN PELAKSANAAN . 1168.1. PENGENALAN . 1168.2. STRATEGI PELAKSANAAN . 1168.2.1.Pemilik dan Keutamaan Program ICT . 1168.2.2.Pelaksanaan secara Quick Wins, Outsource dan Inhouse . 1198.3. IMPLIKASI KEWANGAN . 1248.3.1.Asas Anggaran Kos. 1248.3.2.Anggaran Kos Keseluruhan Projek ICT . 1258.4. FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN . 1268.5. PENUTUP . 128iv

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023BAB 1: LATAR BELAKANG PROJEK1.1. rdalammenyediakanperkhidmatan terbaik yang dapat memenuhi kehendak pelanggan dan menyahutcabaran dalam mempertingkatkan daya saing dan daya tahan negara berikutan kepadaperubahan persekitaran ekonomi semasa. Setiap cabaran yang dihadapi semakinketara dengan meningkatnya harapan pelanggan dan kewujudan masyarakatberpengetahuan serta tumpuan kerajaan kepada usaha menyediakan kemudahansistem dan perkhidmatan berkualiti tinggi melalui sistem yang cekap dan berkesan.Bagi menentukan hala tuju dan rangka kerja pelaksanaan ICT di sektor awam dapatdirancang dan dilaksanakan dengan teratur, pihak Unit Permodenan Tabiran danPerancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah membangunkan Pelan StrategikTeknologi Maklumat Sektor Awam (PSICT) dan dilancarkan pada Ogos 2003. Pelan inimenggariskan beberapa inisiatif strategik serta piawaisan ICT bagi rujukan agensidalam melaksanakan projek ICT. Susulan itu, semua agensi kerajaan perlumenyediakan dan memperkemaskan PSICT masing-masaing bersesuaian dengan halatuju dan objektif strategik organisasi dan sejajar dengan PSICT Sektor Awam.Untuk tujuan tersebut, pada November 2008, SPR telah mewujudkan satu dokumenPelan Strategik ICT (PSICT) SPR bagi tahun 2009-2013 yang menggariskan hala tujuICT yang dirancang bagi menyokong keperluan jabatan untuk tempoh lima tahun. Bagimemastikan penyelarasan hala tuju ICT dan persekitaran bisnes SPR dapat diselaras,maka dokumen Pelan Strategik ICT (PSICT) SPR telah diperkemaskan dan dirancanguntuk lima tahun yang mendatang bagi tahun 2019 sehingga 2023. Dokumen inimengandungi panduan pelaksanaan projek ICT yang menyokong ke arah pencapaianhala tuju visi dan misi SPR untuk menjadi sebuah institusi demokratik yang cemerlangdan mendapat kepercayaan rakyat. Selain daripada itu, PSICT ini juga akan menjadisumber rujukan yang terancang dan bersistematik untuk memperkasakan ICT secara1

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD2bersepadu sebagai pemboleh daya strategik untuk memperkasakan SPR sebagaiinstitusi adil dan bebas1.2. OBJEKTIFDokumen ini disediakan adalah sebagai satu rangka kerja yang komprehensif untukSPR dalam mewujudkan persekitaran berautomasi menerusi pembangunan ICT.Sehubungan itu, objektif PSICT 2019-2023 dibangunkan adalah seperti berikut:a) Menyediakan satu pelan pelaksanaan peringkat tinggi untuk mengenalpastipeluang ICT dalam menyokong visi dan misi yang teratur bagi menjadikanorganisasi SPR sebuat institusi demoktratik yang cemerlang dan mendapatkepercayaan rakyat;b) Mempertingkatkan kualiti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan digitalsecara menyeluruh sejajar dengan visi, misi dan keperluan bisnes SPR;c) Mewujudkan persekitaran penggunaan dan pembangunan projek ICT yangterancang dalam tempoh lima tahun dan mengikut jadual; dand) Mewujudkan persekitaran kerja berlandaskan ICT bagi proses kerja yang efisiendan efektif di samping menerapkan pembudayaan ICT dikalangan warga SPR.1.3. SKOPDalam melaksanakan PSICT SPR 2019-2023 ini, skop yang akan diambilkira adalahmerangkumi tiga perkara seperti berikut:a) Pembangunan PSICT SPR 2019-2023 dilaksanakan berdasarkan keperluan ICTdi SPR yang merangkumi empat domain seperti berikut:i.Sistem Aplikasi dan Dataii.Infrastruktur ICT2

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHADiii.Tadbir Urus ICTiv.Keupayaan ICT3b) Tempoh PSICT SPR adalah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 iaitu tempoh 5tahun pelaksanaan yang sejajar dengan tempoh yang ditetapkan oleh PSICTSektor Awam.c) Penjajaran PSICT dengan Pelan Strategik SPR 2015-2020 melalui kerjasamaSubject Matter Expert (SME) daripada 4 Sektor dan 15 bahagian di SPR sepertiberikut:i. Pejabat Setiausaha SPR Pejabat Penasihat Undang-Undang Akademi Pilihan Raya Tugas-Tugas Khas Unit Komunikasi Korporat Unit Integritiii. Sektor Operasi Bahagian Pendaftaran Pemilih Bahagian Persempadanan Bahagian Penjalanan Pilihan Raya Bahagian Pembangunan Operasi dan Pemantauaniii. Sektor Pengurusan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Kewanganiv. Sektor Strategik Bahagian Penyelidikan Dan Analisis Data Bahagian Dasar Dan Antarabangsa Bahagian Pengurusan Maklumat3

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD41.4. PENDEKATAN PROJEKPSICT SPR 2019-2023 dibangunkan secara dalaman (in-house) dengan mendapatkhidmat perundingan daripada Unit Perundingan Perancangan Strategik ICT, BahagianPerundingan ICT, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia(MAMPU).Metodologi pembangunan PSICT (Metodologi ASF) yang berpandukan kepadaPanduan Perancangan Strategik ICT (PerSI) yang dibangunkan oleh MAMPU seperti diRajah 1-1 dengan mengambikira empat aktiviti utama akan dilaksanakan dalammembangunkan PSICT SPR 2019-2023 dan empat aktiviti tersebut adalah sepertiberikut:a) Analisis persekitaran bisnes dan ICT;b) Merangka hala tuju strategik ICT;c) Merangka pelan pelaksanaan ICT; dand) Menyedia dokumen PSICT.Rajah 1-1: Metodologi ASF4

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD51.5. TADBIR URUS PROJEK1.5.1. Carta Organisasi ProjekSatu pasukan projek PSICT dilantik bagi memastikan pembangunan PSICT inidapat dilaksanakan dengan jayanya. Struktur Tadbir Urus PSICT SPR 20192023 adalah seperti di Rajah 1- 2.Rajah 1- 2: Struktur Tadbir Urus PSICT SPR 2019-20231.5.2. Peranan Pasukan ProjekSetiap pasukan di dalam Tadbir Urus PSICT 2019-2023 ini mempunyai peranandan tanggungjawab terhadap projek yang terlibat. Berikut adalah peranan dantanggungjawab setiap pasukan yang terlibat:5

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD6a) Penasihat Projeki.Memastikan kejayaan perlaksanaan dan keberkesanan projekii.Memahami dasar dan matlamat projek.iii.Memastikan perlaksanaan projek berjalan dengan lancar.iv.Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan projek.v.Mengambil tindakan susulan bagi mengatasi kelemahan projek.b) Pengarah Projeki.Memantau kemajuan pelaksanaan projek berdasarkanjadualpelaksanaan yang telah ditetapkan;ii.Menyemak dan mengesahkan serahan projek;iii.Memantau isu dan masalah pelaksanaan projek dan membericadangan alamMesyuaratJawatankuasa Pemandu ICT; danv.Membentangkan Hala Tuju Strategik ICT, Pelan Pelaksanaan dandokumen PSICT dalam Mesyuarat Pengurusan/ JPICT untukkelulusan.c) Pengurus Projeki.Menyediakan dan melaporkan status pelaksanaan projek kepadaPengarah Projek;ii.Merancang serta menyediakan hala tuju dan strategi projek;iii.Mengenal pasti aktiviti projek dan jadual pelaksanaan secara terperinci;iv.Mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan projek dan membericadangan penyelesaian;v.Membuat semakan pada semua serahan projek bagi menjamin kualitiserahan;vi.Memantau status pelaksanaan aktiviti pasukan projek; danvii.Menyelaras penyediaan dokumentasi projek.d) Pasukan Projek ICTi.Melaksanakan aktiviti projek mengikut domain yang telah ditetapkan;6

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHADii.7Memastikan aktiviti projek mengikut jadual pelaksanaan yang telahditetapkan;iii.Menguruskan semua maklumat yang diperolehi semasa perbincangandan bengkel;iv.Mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan kajian dan melaporkankepada Pengurus Projek untuk cadangan penyelesaian; danv.Melaporkan status kemajuan aktiviti kepada Pengurus Projek.e) Pasukan SMEi.Mengenalpasti dan menentukan keperluan program ICT yang berkaitandengan fungsi teras SPR.ii.Mengesahkan program ICT yang dihasilkan mengikut keperluan fungsiSPR yang berkaitan.iii.Memberi input, spesifikasi dan keperluan sebenar bagi melaksanakansesuatu projek termasuk dasar dan peraturan yang berkaitan.iv.Memastikan serahan projek adalah seperti mana yang dikehendakitermasuk aspek kualiti kepada projek tersebut.v.Memastikan latihan yang komprehensif diberikan agar peranan dantanggungjawab ke atas pemilikan projek ICT setelah siap dibangunkandan dilaksanakan.f) Pejabat Pengurusan Projek (PMO)i.Melaksanakan kerja-kerja keurusetiaan;ii.Mengurus semua maklumat dan dokumen yang berkaitan denganperbincangan, bengkel dan Mesyuarat Projek Pembangunan PelanStrategik ICT;iii.Memantau status pelaksanaan aktiviti pasukan projek;iv.Menyelaras dan menyediakan semua laporan projek dan dokumenPelan Strategik ICT; danv.Mendokumentasikan semua serahan projek.7

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD81.6. PELAN PELAKSANAAN PROJEKPembangunan PSICT SPR 2019-2023 dijadualkan untuk dilaksanakan bagi tempohselama tiga bulan. Pelaksanaan projek ini melibatkan satu Bengkel AnalisisPersekitaran Semasa dan beberapa siri perbincangan. Jadual pelaksanaan projek bagipembangunan PSICT ini adalah seperti di Rajah 1- 3:Rajah 1- 3: Jadual Pelaksanaan Projek Pembangunan PSICT SPR 2019-20238

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD91.7. RUMUSANTadbir urus projek, tugas dan peranan pasukan projek yang terlibat secara menyeluruhuntuk membangunkan PSICT SPR 2019-2023 adalah merupakan elemen yang pentingdi dalam kejayaan projek ini. Sebanyak satu bengkel dan beberapa siri perbincangantelah dijalankan melalui khidmat perundingan MAMPU berdasarkan Metodologi ASFserta panduan PerSI untuk membincangkan dengan lebih terperinci dan mendapatpersetujuan bersama antara pasukan projek termasuklah di kalangan SME yang telahdilantik.9

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD10BAB 2 : PERSEKITARAN SEMASAORGANISASI2.1. PENGENALANTujuan bab ini adalah untuk menerangkan persekitaran semasa bisnes dan ICT di SPRyang merangkumi aspek berikut:a) Persekitaran bisnes semasa SPR iaitu visi dan misi, objektif/teras strategik SPR,fungsi agensi dan rangkaian bisnes SPR;b) sdanpenggunaannya;c) Infrastruktur ICT yang merangkumi rangkaian, internet, e-mel, keselamatanmaklumat serta inventori perkakasan dan perisian;d) Struktur organisasi Bahagian Pengurusan Maklumat dan tadbir urus ICT; dane) Pembudayaan dan kesedaran ICT SPR.2.2. PERSEKITARAN BISNESSPR ialah sebuah badan ditubuhkan di bawah Perkara 114 Perlembagaan Persekutuanyang bertanggungjawab menjalankan urusan pendaftaran pemilih, semakan daftarpemilih, menjalankan pilihan raya umum, pilihan raya kecil, menguruskan belah bahagiDaerah Mengundi dan Kajian Semula Persempadanan Bahagian-bahagian PilihanRaya.Sebagai sebuah institusi yang mengendalikan urusan terpenting dalam sistemdemokrasi, terutama menjalankan pilihan raya, SPR menjadi perhatian banyak pihakyang berkepentingan terutama stakeholders dan pelanggan iaitu Kerajaan, parti politikdan rakyat selaku pemilih dan pengundi amnya, selain peminat politik dan rakyat umum.10

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD11Banyak perubahan dilakukan oleh SPR untuk menentukan setiap urusan dan tindakanyang dilakukannya sempurna dan memuaskan semua pihak. Namun denganperubahan masa dan meningkatnya keprihatinan rakyat terhadap proses demokrasidan hal-hal kenegaraan, SPR akan terus berhadapan dengan pelbagai cabaran. JusteruSPR bukan sahaja perlu peka dengan keadaan persekitaran semasa malah harusberupaya menjangka senario masa hadapan yang boleh mempengaruhi SPR.Maklumat tentang persekitaran kini dan masa depan ini dapat membantu SPRmenjajarkan hala tuju dan strategi bagaimana SPR dapat terus wujud sebagai badanbebas yang berintegriti, relevan dan dapat mengendalikan tanggungjawab dengansempurna serta memuaskan hati semua pihak. Isu dan cabaran semasa yang dikenalpasti semasa membuat analisis persekitaran adalah seperti di Rajah 2-1.Cabaran 1 Pilihan raya dijalankan dengan cekap dan telus.Cabaran 2 SPR terpaksa berdepan dengan 30 buah parti politik, ahlipolitik dan calon semasa pilihan raya.Cabaran 3 Pergantungan SPR kepada agensi lain dalammenyempurnakan tiga fungsi utama yang diamanahkan.Cabaran 4 Pendidikan pengundi iaitu memberi pemahaman kepadapemilih.Cabaran 5 Pembangunan Modal Insan Prestasi SPR menjadi perhatianmedia (Imej SPR)Rajah 2-1: Cabaran Semasa SPR11

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD122.2.1. Visi dan MisiVisi dan misi SPR adalah seperti berikut:a) VisiUntuk menjadi sebuah institusi demokratik yang cemerlang dan mendapatkepercayaan rakyat.b) MisiMendukung sistem demokrasi berparlimen dan menjamin hak rakyat untukmemilih wakil mereka dengan menguruskan, mengawal selia danmengendalikan pilihan raya demokratik secara bebas dan adil.2.2.2. Teras StrategikPelan Strategik Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (PSSPR) telah dibangunkanuntuk tempoh masa lima tahun iaitu 2019-2023 selari dengan visi dan misi SPR.Objektif SPR adalah memelihara dan mengekalkan sistem demokrasiberparlimen di Malaysia melalui pilihan raya yang adil, cekap dan telus.Manakala teras strategik SPR ialah mengadakan pilihan raya yang adil danbebas, SPR perlu berusaha menentukan bahawa ia dijalankan dengan cekap,telus dan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa sebanyaktujuh strategi telah dibentuk bagi menyokong teras strategik tersebut sepertidalam Rajah 2-2.12

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD13Teras Stategik SPR1 Menjadikan rakyat yang mempunyai pengetahuan dan kesedaranmelaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.2 Memastikan maklumat daftar pemilih sahih dan tepat sertadisediakan mengikut masa yang ditetapkan.3 Menambah baik mekanisme kawal selia tadbir urus organisasi.4 Menambah baik penggunaan ICT bagi meningkatkan lagikeupayaan dan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan.5 Mengukuhkan lagi rangkaian kerjasama dalam meningkatkanperkongsian bestari6 Meningkatkan lagi keupayaan personel dan petugas SPR dalampengurusan pilihan raya.7 Meningkatkan lagi mekanisme penyelidikan dan pembangunan kearah memantapkan lagi keupayaan organisasi.Rajah 2- 2: Teras Strategik SPR2.2.3. Program UtamaProgram Utama SPR terbahagi kepada dua iaitu Program Strategik dan ProgramOperasi seperti dalam Rajah 2-3.Program StategikProgram Operasi1. Enrich Dan Outreach1. Pendaftaran Pemilih2. SPR Cemerlang2. Pengendalian Pilihan Raya3. Penyelidikan DanPembangunan3. Persempadanan4. eSPRRajah 2-3: Program Strategik dan Program Operasi SPR13

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD142.2.4. Fungsi SPRTerdapat tiga fungsi utama yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan,iaitu:a) Merancang, menyelaras dan melaksana tugas dan tanggungjawab di bawahperkara 113 (1) Perlembagaan Persekutuan, iaitu urusan pendaftaran danpenyemakan Daftar Pemilih (DP). Antara tugas utama ialah mbahan(RDPT),mewartakan RDP dan membersihkan DP.b) Merancang, menyelaras dan melaksana tugas dan tanggungjawab di bawahperkara 113 (1) Perlembagaan Persekutuan, iaitu urusan perjalanan pilihanraya termasuk menyediakan peralatan, borang dan peralatan latihan;menentukan dan mengatur pusat penamaan calon, pusat mengundi, saluranmengundi, pusat pengiraan undi berkelompok dan pusat Penjumlahan undi;melantik Pegawai Pengurus (PP) dan petugas pilihan raya dan mengadakantaklimat.c) Merancang, menyelaras dan melaksana tugas dan tanggungjawab di bawahperkara 113 (2) Perlembagaan Persekutuan, iaitu urusan membelah bahagiDaerah Mengundi dan persempadanan semula Bahagian Pilihan Raya.2.2.5. Pengguna Perkhidmatan SPRPengguna Perkhidmatan SPR merangkumi Pihak Berkepentingan, Pelanggandan Rakan Strategik seperti berikut:a) Pihak Berkepentingani.Jemaah Menteri / Ahli Politikii.Jabatan Perdana Menteriiii.Kementerian Kewangan14

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD15b) Pelanggani.Orang Awam / Pemilihii.Penyelidikiii.Agensi Awam dan Swastaiv.Pelajar Sekolah, Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) & InstitutPengajian Tinggi Swasta (IPTS)v.Pertubuhan Dalam dan Luar Negaravi.Parti Politikc) Rakan Strategik SPRi.Media Massa (Cetak dan Elektronik)ii.Jabatan Pendaftaran Negaraiii.Jabatan Ukur dan Pemetaaniv.Polis Diraja Malaysia (PDRM)v.Angkatan Tentera Malaysia (ATM)vi.Kementerian Kesihatan Malaysiavii.Jabatan Penjara Malaysiaviii.Jabatan Peguam Negaraix.Jabatan Insolvensi Malaysiax.Jabatan Perangkaan Malaysiaxi.Kementerian Pendidikan Malaysiaxii.Pusat Infrastuktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)2.2.6. Struktur Organisasi SPRStruktur organisasi sekretariat SPR diketuai oleh Setiausaha dan terdiri daripadaempat Sektor utama dan 15 Bahagian dibawahnya serta 14 Pejabat Pilihan RayaNegeri (PPN). Struktur organisasi SPR adalah seperti Rajah 2-4.15

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHADSETIAUSAHAPTD, UTAMA A/BSEKTOROPERASISEKTORSTRATEGIKSEKTORPENGURUSANPEJ PENASIHATUNDANG-UNDANGTSU (O)PTD, UTAMA B/CTSU (S)PTD, UTAMA CTSU (P)PTD, M54PUU, UTAMA CBAHAGIANPERJALANANPILIHAN MBER MANUSIAAKADEMI PILIHANRAYASUB (PR)PTD, M52SUB (PM)PTM, F54SUB (PSM)PTD, M48PENGARAH (APR)PTD, M54BAHAGIANPENDAFTARANPEMILIHBAHAGIAN DASARDAN ANTARABANGSABAHAGIANKEWANGANTUGAS-TUGAS KHASSUB (PD)PTD, M52SUB (DA)PTD, M54SUB (K)PTD, M48PTKKPTD, M54BAHAGIANPERSEMPADANANBAHAGIANPENYELIDIKAN DANANALISIS DATABAHAGIANKHIDMATPENGURUSANUNIT KOMUNIKASIKORPORATSUB (PS)PTD, M48/M52SUB (PAD)PTD, M52SUB (KP)PTD, M48KETUA UNIT (UKK)PRO, S48BAHAGIANPEMBANGUNANOPERASI &PEMANTAUANUNIT INTEGRITISUB (POP)PTD, M48KETUA UNITPTD, M41/M44PEJABAT PILIHANRAYA SARAWAKPEJABAT PILIHANRAYA SELANGORPEJABAT PILIHANRAYA PERAKPEJABAT PILIHANRAYA KELANTANPENGARAHPTD, UTAMA CPENGARAHPTD, UTAMA CPENGARAHPTD, UTAMA CPENGARAHPTD, M54PEJABAT PILIHANRAYA JOHORPEJABAT PILIHANRAYA SABAHPEJABAT PILIHANRAYA KEDAHPEJABAT PILIHANRAYA PAHANGPENGARAHPTD, UTAMA CPENGARAHPTD, UTAMA CPENGARAHPTD, M54PENGARAHPTD, M54PEJABAT PILIHANRAYA WP KUALALUMPURPEJABAT PILIHANRAYA PULAUPINANGPEJABAT PILIHANRAYA MELAKAPEJABAT PILIHANRAYA NEGERISEMBILANPENGARAHPTD, M54PENGARAHPTD, M54PENGARAHPTD, M48/M52PENGARAHPTD,M48/ M52PEJABAT PILIHANRAYA TERENGGANUPEJABAT PILIHANRAYA PERLISPENGARAHPTD, M48/M52PENGARAHPTD, M48Rajah 2-4: Carta Organisasi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia1616

PELAN STRATEGIK ICT SPR 2019-2023TERHAD17Sektor SPR dan PPN akan melaporkan terus kepada Ketua Setiausaha adalahseperti berikut:a) Pejabat Setiausaha SPRPejabat Setiausaha SPR terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu:i.Pejabat Penasihat Undang-Undang (PUU)a. Memberi pandangan dan nasihat mengenai: Isu-isu mengenai Pilihan Raya. Isu-isu mengenai Pendaftaran Pemilih. Isu-isu mengenai Persempadanan Semula Bahagianbahagian Pilihan Raya. Isu-isu mengenai pindaan Undang-undang dan Peraturanperaturan Pilihan Raya. Isu-isu me

Dalam melaksanakan PSICT SPR 2019-2023 ini, skop yang akan diambilkira adalah merangkumi tiga

Related Documents:

DAN KOLABORASI STRATEGIK DALAM DAN LUAR NEGARA PELAN STRATEGIK MOT . TERAS LANGKAH STRATEGIK INISIATIF STRATEGIK 1 2 5 . perkhidmatan dalam industri 3. Perkongsian Strategik MOT - IPTA / IPTS (Strategic Partnership ) 7 Menghasilkan pekerja yang profesional dalam bidang pengangkutan Bilangan MoU/ Program

1.1 Tujuan 1.2 Latar Belakang 1.3 Konsep dan Justifikasi 2.0 PELAN KUNCI DAN PELAN LOKASI 9 2.1 Pelan Kunci 2.2 Pelan Lokasi 3.0 BUTIR-BUTIR HAKMILIK TANAH & SEKATAN KE ATAS TANAH 13 4.0 ANALISIS KEADAAN SEMASA 14 4.1 Perihal Tanah 4.2 Pokok dan Tumbuh-tumbuhan 4.3 Infrastruktur, Utiliti dan Kemudahan Awam .

BAB II LANDASAN TEORI A. MANAJEMEN STRATEGIK 1. Pengertian Manajemen Strategik . B. ANALISIS SWOT 1. Pengertian Analisis SWOT Analisis situasi merupaka awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategik untuk menemukan

Pemantapan Kolaborasi strategik dengan IPTA, IPTS dan Industri 2c Perkongsian kemahiran antara agensi 2. Pemantapan kemahiran ICT warga MPK 3a Pembangunkan Pelan Latihan ICT untuk warga MPK 3b Melaksanakan latihan ICT kepada warga kerja MPK 3c Perkongsian maklumat ilmu/teknologi baru 3. Penglibatan warga kerja dalam persekitaran ICT

Afhankelijk van de onderwijsambities en de ICT inzet van de school kan dit zijn; een ICT kartrekker (Professional) een ICT-coördinator (Pionier) een ICT coach (Specialist) De rol van de ICT'er op school is vooral inspireren en adviseren bij een goede inzet van ICT en krijgt hierbij ondersteuning van de Adviseur ICT Onderwijs en .

Het aandeel van de ICT-sector is dus gegroeid. — In 2013 realiseerden Nederlandse ICT-bedrijven een lagere omzet dan in 2012. De krimp bedroeg 1,4 procent. Zowel de ICT-industrie, de ICT-groothandel als de ICT-dienstverlening zagen hun omzet dalen in 2013. — In 2012 zorgden ICT-bedrijven voor 5 procent van de toegevoegde waarde

5. Pelan Perpaipan Dalaman, Internal Plumbing Plan, Sanitary Plan 1 SENARAI SEMAK SW CORP, MALAYSIA Bil Perkara Jumlah Salinan PSP ( ) OSC ( ) Catatan 1. Perakuan perunding bagi skop Pengurusan Sisa Pepejal dalam bangunan 1 2. Pelan Bangunan 1 3. Borang perakuan pelan

The publication of the ISO 14001 standard for environmental management systems (EMS) has proved to be very successful, as it is now implemented in more than 159 countries and has provided organizations with a powerful management tool to improve their environmental performance. More than 324 000 organizations have been certified worldwide against ISO 14001 at the end of 2014, which is an .