Filipino Baitang 1 Ikaapat Na Markahan - Rex Interactive

5m ago
21 Views
0 Downloads
1.60 MB
15 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : n/a
Upload by : Casen Newsome
Share:
Transcription

Filipino Baitang 1Ikaapat na Markahan1

2

Aralin 1: Kaalaman Susi sa KaligtasanA.PanimulaIparinig sa mga mag-aaral ang isang balita o tekstongpang-impormasyon. Panoorin ito sa link na:https://www.youtube.com/watch?v DR01fCosaxE&hd 1Ipasagot ang mga tanong pagkatapos.Mga Tanong:B.1.Tungkol saan ang napanood o napakinggan?2.Paano maiiwasan ang dengue?3.Ilan ang nagkasakit ng dengue sa Pilipinasnoong 2009?4.Saan nabubuhay ang lamok na nagdadala ngdengue?5.Ano ang sintomas ng dengue fever?Katawan1.Kasanayang PampanitikanIpabasa sa mga mag-aaral ang akda na kanilangkopya.Garantisadong Pambata (GP)Upang matugunan ang Millenium DevelopmentGoals, umapela si Pangulong Benigno “Noynoy”Aquino III o PNoy sa mga lokal na pamahalaanat pribadong sektor na makiisa para maabot angnasabing layunin.Sa pangunguna ng Department of Health(DOH), inilunsad nito ang bagong ‘GarantisadongPambata: Kalusugan ng bata sigurado. BASTA i-GPMO!” Isang programa o kampanya ng DOH na maspinaigting para sa mga batang edad 0-14. Tampokdito ang araw-araw na pagsasanay sa mga bata samga gawaing pangkalusugan, sa tahanan, paaralan,komunidad at maging sa health centers. Ito’ytungkulin ng lahat lalo na ang mga magulang atguro. Unang inilunsad ang GP noong 1999.PamantayangPangnilalaman:Naipamamalasang kakayahan attatas sa pagsasalitasa pagpapahayagng sariling ideya,kaisipan, karanasanat damdaminPamantayangPagganap:Nagagamitang malawakna kasanayansa wika upangmasagot angmga tanong satekstong binasaMga KasanayangPampagkatuto:1. Nasasagot angmga tanongtungkol sanapakinggangtekstong pangimpormasyon2. Nakapagtatanong tungkol saisang napakinggang balita3. Natutukoy angkahulugan ngsalita batay sakasalungat4. Nabibigyangkahulugan angmga simplengpictograph3

“When we say i-GP mo, we mean healthybehaviors that anyone can do to protect childhealth. Essentially, this translates to giving childrentheir right to universal access to quality health care,services, and information,” paliwanag ni HealthSecretary Dr. Enrique Ona sa paglulunsad ng GP naginanap sa Manila Diamond Hotel, Malate, Manila.Kasama rito ang pagsusulong ng breastfeedinglalo na sa mga sanggol na nasa evacuation centers olugar na walang maayos na sanitasyon, pagkompletosa bakuna, regular Vitamin A supplementation atpagpupurga, wastong paghuhugas ng kamay,pagsisipilyo, wastong paggamit ng palikuran, at pagiwas sa usok ng sigarilyo sa mga tahanan.Magugunita na sa mga nakalipas na taon,nakasentro lamang ang lumang GP sa kalusuganat nutrisyon ng bata. Naniniwala si Sec. Ona nanakasalalay sa mga bata ngayon ang kinabukasanng bayan sa hinaharap. Kaya dapat lamang namaging puhunan nila ang wastong kalusugan mulasa pagkabata.– rado-basta-i-gp-mo/2.Pag-unawa sa BinasaAng pag-unawa sa binasa ay hindi lamangmatitiyak sa pamamagitan ng pagsagot sa mgatanong tungkol dito. Maaari ring malamankung naunawaan ng mag-aaral ang binasa kungmakabubuo sila ng tanong tungkol sa teksto.Sabihin sa mga mag-aaral na bumuo ngtanong tungkol sa binasang balita. Ipagamitang sumusunod na mga salita:4a.Anob.Saanc.Kailand.Bakite.Paano5. Naibabahagi angkaranasan sapagbasa upangmakahikayat ngpagmamahal sapagbasa

TalasalitaanIbigay ang kasalungat ng mga salitangmay salungguhit.1Makiisa para maabot ang nasabing layunin.2. Kalusugan ng bata ay sigurado.3. Unang inilunsad ang GP noong 1999.4. Magugunita na noon nakasentro lamangito sa kalusugan at nutrisyon ng bata.5. Gawing puhunan ang wastong kalusuganng mga bata.3.Kasanayang PanggramatikaPiktograpIsang paraan ng pagrerepresenta ng isangbagay sa pamamagitan ng mga larawan.Halimbawa:4.PagpapayamanPagawain ang mga mag-aaral ng sarilingpiktograp ang sumusunod na mga impormasyon:Bilang ng mag-aaral ng Antas 1 nanagkaroon ng dengue mula taong 2005hanggang 2009:20052006200720082009:::::5 babae at 7 lalake7 babae at 6 na lalake3 babae at 5 lalake2 babae at 2 lalake5 babae at 3 lalake5

C.Kongklusyon1.PaglalahatAng pagkakaroon ng kaalaman aymaaaring makapagdulot ng kaligtasan sa atin.2.PagpapahalagaPag-usapan sa klase kung bakit atpaanong nagiging mahalaga ang nagbabasang tekstong pang-impormasyon. Tanungindin sa mga mag-aaral kung ano ang kanilangkaranasan na siyang naging sanhi ng kanilangkaligtasan. Ipabahagi ito sa klase.6

Aralin 2: Ang AklatanA.PanimulaIpanood sa mga mag-aaral ang episode ng“My First Lesson with Jollibee” sa link na https://www.youtube.com/watch?v QQSdZQfwPvoatpagkatapos ay ipasagot ang ng iba’t ibangkasanayan upangmaunawaan angteksto1.Saan nagsimula ang kuwento bago silapumunta sa ibang mundo?2.Ano ang nagagawa ng aklatan sa imahinasyonng mga bata?PamantayangPagganap:3.Saan pa kaya maaaring dalhin ng silid-aklatanang mga batang nagbabasa ng mga aklat dito?4.Pagkagaling sa mundo ng mga kulay, saan pakaya dadalhin ng mahiwagang aklatan angmga bata? Bakit?Nakasusunodsa panutongibinibigay ng gurosa lahat ng gawaingpampagkatutoKatawan1.Kasanayang PampanitikanBasahin sa klase ng mga mag-aaral ang akda nakanilang kopya.Ang aklatan o library (bigkas /láy·bra·rí/)ay isang silid o gusaling may koleksiyon ngmga aklat. Madalas itong puntahan ng mgataong ninanais na huwag bumili o hindi kayaay walang pambili ng aklat. Karaniwan ay maymga koleksiyon din ng pahayagan at mgamagazine sa mga aklatan.Ang koleksiyon ng aklatan ay maaaridin namang kapalooban ng mga produktong makabagong teknolohiya gaya ng mgaCD, DVD, audio tapes, video tapes, at iba pangmultimedia. Sa makabagong panahon, angmga modernong aklatan ay nakapaghahandogna rin ng serbisyo ng Internet sa kanilang mgakliyente.Ang mga silid-aklatan at sentrong pangimpormasyon (information centers) ay hindilamang bukal ng impormasyon at karununganMga KasanayangPampagkatuto:1. Nakapagbibigayng sariling hinuhasa napakinggangkuwento2. Natutukoy angtamang ugnayanng simuno atpanag-uri sapakikipag-usap3. Nakapagpapalitat nakapagdaragdag ng mgatunog upangmakabuo ngbagong salita4. Nababasa angmga salitangnatutuhan saaralin at sa ibangasignatura7

kundi tagapag-ingat ng ating mayamangkasaysayan, kultura, tradisyon, at ang atingambisyon at mga pagsisikap na maitatag angisang maunlad, malaya, at mapayapang bansa.Mababasa ang mga salita tungkol saagham tulad ng biyolohiya at pisika. Mababasadin ang mga paksa tungkol sa matematika tuladng biluhaba at parisukat. Dito rin maaaringmabasa ang mga salitang may kaugnayan saaraling panlipunan tulad ng ekonomiya atpolitika.Sa kabila ng laganap na paggamit ngcomputers at iba pang makabagong kagamitanat teknolohiya, hindi pa rin maisasantabi angkahalagahan ng mga silid-aklatan na librengnapagkukunan ng mga impormasyon para sapag-aaral at pagsasaliksik.Sipi mula camarinesnorte.gov.ph/cnblog/?p 2772.Pagpapalawak ng TalasalitaanIpagawa: Palitan ng tunog ang may salungguhitna letra upang mabago ang kahulugan Pag-unawa sa Binasaa.8Upang matiyak ang pagkaunawa ng mgamag-aaral sa binasang teksto, ipasagotang mga tanong.1)Ano ang aklatan?2)Ano-ano ang nakikita sa aklatan?5. Nagagamitnang wasto atmaayos angsilid-aklatan atpangangalaga samga kagamitangmakikikita sasilid-aklatan6. Naibabahagi angkaranasan sapagbasa upangmakahikayat ngpagmamahal sapagbasa

b.4.3)Sino ang madalas na pumupunta saaklatan?4)Ano ang benepisyong makukuha sapagpunta sa aklatan?5)Madalas ka bang pumupunta saaklatan? Bakit?Basahin ang sumusunod na mga salitakaugnay ng iba’t ibang asignatura. Hatiinito sa pantig upang madaling )ekonomiyaKasanayang PanggramatikaAng Bahagi ng PangungusapMay dalawang bahagi ang pangungusap.Simuno ang tawag sa paksa ng pangungusap oang pinag-uusapan. Panaguri naman ang tawag sabahagi ng pangungusap na nagsasaad ng tungkol sasimuno tulad ng kung ano ang ginagawa ng simunoo kung ano ang nangyari sa simunoMga halimbawa:Ang aklatan ay isang silid o gusali na may koleksiyonsimunopanaguring maraming aklat.Isang silid o gusali na may koleksiyon ng maramingsimunoaklat ang aklatan.panaguri9

5.PagpapalawigIpagawa: Guhitan nang isang beses ang simunoat dalawang beses naman ang panaguri.C.1)Sa aklatan pumupunta ang mgataong mahilig magbasa.2)Mahalaga ang silid aklatan.3)Maraming makukuhangimpormasyon sa aklatan.4)Ang kompyuter ay makikita din saaklatan.5)Ang atlas, globo, at diksiyonaryo aynasa aklatan.Kongklusyon1.PaglalahatIpaliwanag ang mga bentahe ng pagpuntasa aklatan upang magbasa. Maramingimpormasyong makukuha sa aklatan. Angmga impormasyong ito ay magagamit natinsa maraming bagay dahil mas mabuti angtaong maraming alam. Sa pagbabasa ng mgaaklat, maraming bagay tayong maaaringmapuntahan. Gagabayan ng aklat ang atingimahinasyon patungo sa iba’t ibang lugarupang makita ang maraming bagay.2.PagpapahalagaPag-usapan sa klase ang tamang paguugali at tamang kilos sa loob ng aklatan.10a.Matahimik na pumasok sa aklatan.b.Ilagay ang bag sa locker o sa lagayan ngmga bag.c.Puntahan ang shelf kung saan matatagpuanang aklat na hinahanap.d.Humingi ng tulong sa librarian kung hindimakita ang hinahanap na aklat o iba pangbabasahin.e.Huwag kumain sa loob ng aklatan.

f.Makipag-usap nang tahimik.g.Ipakita ang borrower’s ID kung naishumiram ng aklat.h.Huwag ilabas sa aklatan ang libro, magasin,o pahayagan nang walang paalam.i.Umupo nang maayos sa pagbasa atpagsulat.j.Ingatan ang mga babasahin at iba panggamit sa loob ng aklatan.k.Gamitin ang basurahan kapag may ibigitapon.l.Ibalik angmatahimik.upuangginamitnang11

Aralin 3: Tekstong Pang-impormasyonA.B.PanimulaIpapanood o ipakinig sa mga mag-aaral anginfomercial tungkol sa “Pantawid Pamilya” sa link nahttps://www.youtube.com/watch?v p8Nt4MZT1nUat pagkatapos ay ipasagot sa mga mag-aaral angmga tanong.1. Ano ang paksa ng inyong pinanood opinakinggan?2. Ano-ano ang suliraning pampabata angbinanggit?3. Ano ang mungkahing solusyon na binanggit sainfomercial?KatawanBasahin ang balita habang nakikinig atsinusundan ng mga mag-aaral gamit ang kanilangsariling kopya.Pagdami ng Child Labor, Sintomasng Lumalalang KahirapanIGINIIT ng isang opisyal ng Catholic Bishops’Conference of the Philippines (CBCP) na ang pagdaming mga child labor ay isang malinaw na sintomas nglumalalang kahirapan sa bansa.Reaksiyon ito ni Father Conegundo Garganta,Executive Secretary ng CBCP-Episcopal Commissionon Youth, kasunod ng ulat ng National Statistic Office(NSO) na umaabot sa 5.5-milyon ang mga menor-deedad na nasasadlak sa child labor sa bansa.Sinabi ni Garganta sa halip na malayangnakapaglalaro at nakapag-aaral ang mga bata aymas pinili nilang magtrabaho para tulungan angmga magulang sa paghahanapbuhay.Ayon kay Garganta, sa murang edad aynasaksihan at naranasan mismo ng mga bata angkahirapang pinagdaanan ng kanilang mga magulangat pamilya.12PamantayangPangnilalaman:Naisasagawaang mapanuringpagbasa upangmapalawak angtalasalitaanPamantayangPagganap:Nagagamit ngwasto ang mgakasanayan sapaggamit ng wikasa pagbasaMga KasanayangPampagkatuto:1. Naibibigayang paksa ngnapakinggangtekstong pangimpormasyon atpaliwanag2. Nakabubuo nangwasto at payakna pangungusapna may tamangugnayan ngsimuno at panaguri3. Napagyayamanang talasalitaansa pamamagitanng pagbubuong mga salita/paghahanap ngmga salita saisang salita

Kaugnay nito, hinimok ni Garganta angpamahalaan na gumawa ng mga kongkretongsolusyon sa naturang problema kung ayaw nitonglumala ang kalagayan ng child labor sa bansa.Hinimok din naman ng pari ang mga tagapayoni PNoy na gumawa ng mga panukala na tutugon saproblema ng mga mahihirap at pakikinabangan ngmaraming Pinoy at hindi lamang ng iilan.Samantala, sa panig naman ni Borongan BishopCrispin Varquez, sinabi nito na bukod sa kahirapan,ang pagdami ng child labor sa bansa ay patunaylamang nang pagiging iresponsable rin ng mgamagulang.Ayon kay Varquez, maraming bata angnapipilitang magtrabaho dahil may mga magulangna ayaw magtrabaho at lulong sa bisyo at sugal.4. Nakasusulat nangmay wastongbaybay, bantas,gamit ng malakiat maliit naletra upangmaipahayag angideya, damdamin,o reaksyon saisang paksa o isyung pangungusap5. Nagagamit angwika bilangtugon sa sarilingpangangailanganat sitwasyonMaraming magulang rin, aniya, ang kulang saincome kaya napipilitan sila na isama sa kanilangtrabaho ang kanilang mga anak gaya ng pagsasaka,pangingisda, at iba pa.Sipi mula sa -sintomas-ng-lumalalang-kahirapan/Talasalitaan: Ipahanap sa mga mag-aaral ang mgasalitang maaaring mabuo mula sa isang mahabangsalita na ginamit sa binasang ipilitan5.pakikinabangan13

1.Kasanayang PanggramatikaBalikan ang aralin tungkol sa simunoat panag-uri. Magpasulat ng payak napangungusap at pasalungguhitan nang isangbeses ang simuno at nang dalawang beses angpanag-uri. Ibigay ang mga paksa sa mga magaaral upang maging gabay sa pagbuo ng payakna pangungusap.2.a.child laborb.kahirapanc.batad.magulange.paglalaro at pag-aaralPagpapalawigIpasulat sa mga mag-aaral ang payak napangungusap na nagpapahayag ng kanilangideya, damdamin, o reaksiyon sa binabanggitsa isyu.a.Ano ang nararamdaman mo tungkol samga batang kailangang magtrabaho paramay makain?b.Ano ang masasabi mo sa mga magulangna hindi nagtatrabaho para sa mga anak?c.Bakit dapat mag-aral ang mga bata?14

C.Kongklusyon1.PaglalahatSabihin na ang kahirapan ang isa sapangunahing problema ng bansa. Itanongsa mga mag-aaral kung ano-anong uri ngkahirapan ang nakikita o naoobserbahan nilasa paligid.Sabihin naman na may mga solusyonsa kahirapan tulad ng patuloy na pag-aaral atpagsisipag ng mga bata sa iba pang gawain namakatutulong sa pamilya. Tanungin din angmga mag-aaral ng alam nilang paraan kungpaano masusugpo ang kahirapan.2.PagpapahalagaMuling ipasulat sa mga mag-aaral angpahayag o salaysay tungkol sa kahirapan upangmaitama ang baybay at bantas.may karapatan ang mga bata na magAral? ang Pag-aaral ang makatutulong upangmasugpo ang kahirapan15

Nagagamit ng wasto ang mga kasanayan sa paggamit ng wika sa pagbasa Mga Kasanayang Pampagkatuto: 1. Naibibigay ang paksa ng napakinggang tekstong pang-impormasyon at paliwanag 2. Nakabubuo nang wasto at payak na pangungusap na may tamang ugnayan ng simuno at panag-uri 3. Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan