DOKUMEN SEBUTHARGA - Integriti

2y ago
125 Views
2 Downloads
223.36 KB
33 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 2y ago
Upload by : Arnav Humphrey
Transcription

DOKUMEN SEBUTHARGASEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR,MEMASANG, DAN MENGUJITERIMA KOMPUTERMEJA DAN KOMPUTER RIBA UNTUK PEGAWAISERTA KAKITANGAN INSTITUT INTEGRITIMALAYSIATARIKH TUTUP SEBUTHARGA:3.00 PETANG, 24 MAC 2017NO RUJUKAN SEBUTHARGA:INTEGRITI/SH/02/2017DISEDIAKAN OLEH:BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN,INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA(INTEGRITI)0

ISI KANDUANGANMUKASURAT1Senarai Semak22Jadual 1- Kenyataan Sebutharga3.3Jadual 2- Arahan kepada Penyebutharga54Lampiran A- Syarat-Syarat Am95Lampiran B- Syrat-Syarat Khas136Lampiran C- Syarat-Syarat Tambahan157Lampiran D- Keterangan Mengenai Penyebutharga168Lampiran E- Surat Akuan Penyebutharga199Lampiran F- Jadual Tawaran Harga2110Lampiran G- Jadual Penentuan Spesifikasi Teknikal2211Lampiran H- Senarai Pengalaman3012Lampiran Q- Sebutharga Bekalan/Perkhidmatan311

SENARAI SEMAKSebutharga bagi membekal, menghantar, memasang, dan mengujiterimakomputer meja dan komputer riba untuk pegawai serta kakitangan InstitutIntegriti Malaysia.SIla tandakan bagi dokumen-dokumen yang disertakan.BilPerkara / DokumenUntukditandaolehSyarikat1LAMPIRAN A1 - Surat Akuan Pembida2LAMPIRAN D – Keterangan Mengenai Penyebutharga3LAMPIRAN E – Surat Akuan Penyebutharga4LAMPIRAN F – Jadual Tawaran Harga5LAMPIRAN G – Jadual Penentuan Spesifikasi Teknikal6LAMPIRAN H – Senarai Pengalaman7LAMPIRAN Q – Sebutharga Untuk Bekalan / Perkhidmatan8Salinan sijil pendaftaran kod bidang denganKementerian Kewangan9Salinan Penyata Akaun bank untuk 3 bulan terkini yangtelah disahkan oleh pihak bank10Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)Untuk ditandaolehJawatankuasaPembukaSebuthargaPENGESAHAN OLEH SYARIKATUNTUK KEGUNAAN PEJABATDengan ini saya mengesahkan bahawa sayatelah membaca dan memahami semuasyarat-syarat dan terma yang dinyatakan didalamdokumensebutharga.Semuamaklumat yang dikemukakan adalah imaandokumenbertanda kecialu bagi perkara bil(jikaada)Tandatangan :Tandatangan :Nama :Nama :Jawatan :Jawatan :Tarikh :Tarikh :2

KENYATAAN SEBUTHARGAJADUAL 13

INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (INTEGRITI)KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA1.Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar denganKementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah bagimenyertai sebutharga berikut:Tajuk SebuthargaSebutharga BagiMembekal, Menghantar,Memasang, DanMengujiterima KomputerMeja Dan Komputer RibaUntuk Pegawai SertaKakitangan Institut IntegritiMalaysiaKod Bidang PendaftaranTarikh Tutup Sebutharga210101 Hardware (lowend technology) -Supplyall types of computerhardware Including PC,notebook, printer,document scanner,peripherals andmaintenance.210102 Hardware (highend technology) - All typesof server, mainframe, highend printers, storage areanetwork (SAN, NAS)including maintenance.3.00 PETANG,24 MAC 2017 (JUMAAT)2.Dokumen sebutharga boleh diperolehi mulai 13 Mac 2017 (Isnin) daripada Urus SetiaPerolehan seperti di butiran No. 4 dan No. 53.Tawaran sebutharga hendaklah dibuat berdasarkanbekalan/perkhidmatan di Lampiran G yang disertakan.4.Tawaran sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebuthargaseperti butiran dibawah:Alamat :5.kepadaspesifikasiInstitut Integriti MalaysiaMenara IntegritiPersiaran Tuanku Syed SirajuddinOff Jalan Tuanku Abdul Halim50480 Kuala LumpurSyarikat yang memerlukan penjelasan lanjut mengenai sebutharga tersebut,hendaklah menghubungi pegawai seperti berikut:Mengenai Skop dan SpesifikasiMengenai Dokumen Sebutharga1.2.1.2.4En Meor Shahram Faiz (03-62092031)En Noranizam Nordin (03-62092032)En Umar Chong Shafie (03-62092042)Cik Faranajwa Yahaya (03-62092089)

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGAJADUAL 25

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGANO. SEBUTHARGA : INTEGRITI/SH/02/2017SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, DANMENGUJITERIMA KOMPUTER MEJA DAN KOMPUTER RIBA UNTUK PEGAWAISERTA KAKITANGAN INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA1.PERIHAL SEBUTHARGA1.1. Sebutharga ini adalah bagi membekal, menghantar, memasang dan mengujiterimakomputer meja dan komputer riba untuk pegawai serta kakitangan Institut IntegritiMalaysia.1.2. Sebutharga ini adalah tertakluk kepada Arahan-Arahan, Syarat-Syarat AM, SyaratSyarat Khas dan Syarat-Syarat Tembahan yang ditetapkan2.DOKUMEN SEBUTHARGA2.1. Sebutharga hendaklah dibuat di atas borang-borang yang telah disediakan danselepas ini dipanggil dokumen Sebutharga. Dokumen Sebutharga yang lengkapadalah mengandungi perkara-perkara berikut:2.1.1.Kenyataan Tawaran2.1.2.Arahan kepada Penyebutharga2.1.3.Syarat-syarat Am (Lampiran A)2.1.4.Lampiran Akuan Pembida (Lampiran A1)**wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Penyebutharga hendaklah jugamelampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak 11.3.Syarat-syarat Khas (Lampiran B)Syarat-syarat Tambahan (Lampiran C)Keterangan Mengenai Penyebutharga (Lampiran D)Akuan Penyebutharga (Lampiran E)Jadual Tawaran Harga (Lampiran F)Jadual Penentuan Spesifikasi (Lampiran G)Senarai Pengalaman (Lampiran H)CARA-CARA MENGISI BORANG SEBUTHARGA3.1. Penyebutharga hendaklah membaca arahan-arahan dan syarat-syarat dalamdokumen Sebutharga serta menyemak kandungan dokumen Sebutharga denganteliti sebelum mengisi borang-borang Sebutharga.3.2. Borang Sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan jelas mengikut ruanganruangan yang disediakan. Borang-borang tersebut hendaklah ditaip ataumenggunakan pena mata bulat (ball pen) hitam sahaja.4.PEMBETULAN DAN PINDAAN KESILAPAN4.1. Semua pembetulan/pindaan ke atas kesilapan-kesilapan yang dibuat terutamanyadalam Jadual Harga dan Surat Akuan Penyebutharga hendaklah ditandatanganringkas oleh orang yang menandatangani dokumen Sebutharga serta dicopkandengan cop Penyebutharga (syarikat). Tandatangan ringkas ini hendaklah dibuatsetentangan dengan kesilapan yang dibetulkan/dipinda. Pembetulan/pindaanhendaklah dibuat dengan jelas supaya mudah dibaca.6

5.PENCEGAHAN RASUAH DALAM DOKUMEN PEROLEHAN KERAJAAN5.1. Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi,meminta atau menerima apa–apa suapan secara rasuah kepada dan daripadamana–mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah dibawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ( Akta 694 ).5.2. Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepadamana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberisuapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia atau Balai Polis berhampiran. Kegagalan berbuatdemikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia 2009 ( Akta 694 )6.DOKUMEN-DOKUMEN TAWARAN PENYEBUTHARGA6.1. Dokumen Tawaran Kewangan & Teknikal6.1.1. Penyebutharga hendaklah memasukkan Dokumen Sebutharga yangditetapkan ke dalam Peti Sebutharga seperti yang ditetapkan sebelum ataupada 24 Mac 2017 (sebelum jam 3.00 petang)6.1.2. Harga yang ditawarkan hendaklah termasuk caj GST.6.1.3. INTEGRITI tidak akan bertanggungjawab di atas kegagalan penerimaanCadangan Kewangan dan Cadangan Teknikal atau kehilangan borangborang berkaitan Sebutharga tersebut.7.PENYERAHAN DOKUMEN SEBUTHARGA7.1. Dokumen sebutharga hendaklah dikemukakan ke dalam (2) dua sampul suratberasingan ‘A’ dan bahagian ‘B’ seperti berikut :7.1.1. Sampul Surat ‘A’ adalah ‘Dokumen Tawaran Kewangan’i.ii.iii.iv.v.vi.vii.viii.Lampiran A1 – Surat Akuan PembidaLampiran D - Keterangan Diri Mengenai PenyebuthargaLampiran E - Surat Akuan PenyebuthargaLampiran F - Jadual Tawaran HargaLampiran Q - Sebutharga Bekalan/ PerkhidmatanSalinan Sijil Pendaftaran Kementerian KewanganSalinan 3 bulan Penyata Bank yang disahkanSalinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)7.1.2. Sampul Surat ‘B’ adalah ‘Dokumen Tawaran Teknikal’i.ii.iii.Lampiran G - Jadual Penentuan SpesifikasiLampiran H - Senarai PengalamanBrosur/risalah7

7.2. Penyebutharga hendaklah menyatukan kedua-dua sampul di atas ke dalam (1) satusampul surat yang lebih besar dan berlakri serta ditandakan sebelah kiri (atas)sampul surat hendaklah ditulis “No Rujukan Sebutharga (INTEGRITI/SH/02/2017)”7.3. Sebutharga hendaklah dialamatkan kepada :Presiden & Ketua Pegawai EksekutifInstitut Integriti MalaysiaMenara IntegritiPersiaran Tuanku Syed SirajuddinOff Jalan Tuanku Abdul Halim50480 Kuala Lumpur7.4. Penyebutharga menanggung sendiri semua kos yang terlibat berhubung denganSebutharga yang disertainya.7.5. Penyebutharga juga diingatkan agar menghantar dokumen Sebutharga sebelumatau pada jam 3.00 petang (tarikh sebut harga ditutup). Penghantaran yangditerima lewat tidak akan dipertimbangkan.7.6. INTEGRITI tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kos yang terlibat olehPenyebutharga sekiranya Sebutharga ini dibatalkan.8

LAMPIRAN ASYARAT-SYARAT AMPenyebutharga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Sebutharga apabilamenyertai Sebutharga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah inimembolehkan Sebutharga yang dikemukakan oleh Penyebutharga ditolak.1.KELAYAKKAN MEMASUKI SEBUTHARGAPembekal yang menyertai Sebutharga ini mestilah terlebih dahulu berdaftar denganKementerian Kewangan Malaysia, bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera dalambidang Bekalan Peralatan Komputer di bawah Kod Bidang 210101, 210102 sertamasih sah pendaftarannya semasa syarikat yang berjaya memulakan kerja-kerjakontrak. Salinan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan hendaklahdisertakan bersama-sama dengan dokumen Sebutharga. Jika tempoh pendaftarantelah atau hampir tamat, Penyebutharga hendaklah mengemukakan salinan suratdaripada Kementerian Kewangan yang menyatakan bahawa permohonan untuklanjutan/pembaharuan tempoh pendaftaran telah dibuat. Sebarang pindaan yangdibuat ke atas mana-mana ruangan mestilah dipotong dan ditandatangan ringkassetentang dengan apa-apa perubahan yang dibuat.2.HARGA TAWARANHarga-harga yang ditawarkan dalam Sebutharga ini adalah tetap dan tidak bolehdipinda selepas Sebutharga ini ditutup dan akan berkuatkuasa selama dalam tempohsahlaku Sebutharga iaitu 90 hari.3.SPESIFIKASI, SKOP DAN STANDARD KUALITI KERJA3.1. Penyebutharga adalah dinasihatkan membaca dengan teliti spesifikasi, skop danstandard kualiti kerja bagi Pembekalan Komputer di dalam Lampiran G supayatidak timbul masalah kesilapan dalam meletak harga.3.2. Perkhidmatan Pembekalan Komputer akan dilaksanakan mengikut spesifikasi,skop kerja dan “standard” kualiti kerja yang dinyatakan dalam Lampiran G.4.KADAR DENDAPenyebutharga sekiranya ditawarkan sebut harga ini akan dikenakan denda sekiranyaberlaku kesalahan seperti berikut :i.ii.iii.Pembekal gagal melakukan bekalan yang menepati kualiti akan dikenakanpotongan bil menurut kadar 10% daripada jumlah harga bekalan ruslahmenanggung/mengantikan segala kerugiaan akibat dari bekalan tersebut.Pembekal gagal lewat menghantar bekalan berdasarkan jadual yangditetapkan atau mengikut arahan atau permintaan INTEGRITI maka akandikenakan denda sebanyak 5% dari nilai bekalan tersebut.(**kadar denda tertakluk kepada perubahan sekiranya ada).9

5.TEPOH SAH LAKU SEBUTHARGATempoh sahlaku Sebutharga ini adalah selama 90 hari bermula daripada tarikhSebutharga ditutup.6.SETUJU TERIMA SEBUTHARGAINTEGRITI tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah atau mana-manaSebutharga yang lain. Keputusan adalah muktamad dan INTEGRITI tidak akanmelayan sebarang surat menyurat yang berupa rayuan daripada Penyebuthargaberhubung sebab – sebab Penyebutharga tidak berjaya.7.PERUBAHAN SYARAT-SYARAT7.1. INTEGRITI sentiasa berhak mengubah daripada semasa ke semasa syarat-syaratyang dinyatakan dan mulai daripada tarikh yang dinyatakan oleh INTEGRITI,peralatan yang dikehendaki itu hendaklah mengikut perubahan-perubahan tersebut.7.2. Sekiranya sesuatu perubahan itu menyebabkan perubahan perbelanjaan bagipengeluaran, maka harga peralatan yang terlibat dengan perubahan itu hendaklahdibuat dengan persetujuan kedua – dua pihak secara bertulis.8.TEMPOH PEMBEKALANTempoh bekalan adalah selama 10 minggu selepas tarikh surat setuju terimasebutharga.9.PENAMATAN PERSETUJUANINTEGRITI berhak menamatkan sesuatu persetujuan.i.Dengan memberi notis bertulis kepada Penyebutharga dan dengan tiada apaapa tindakan selanjutnya INTEGRITI boleh terus menamatkan persetujuan;atauii.Jika Penyebutharga melakukan pelanggaran terhadap mana-mana syarat yangterdapat dalam persetujuan ini; atauiii.Jika Penyebutharga itu sebagai orang perseorangan atau, apabilaPenyebutharga itu adalah satu firma, mana-mana pekongsi firma itu pada bilabila masa menjadi bankrap, atau suatu perintah terhadapnya atau perintahpentadbiran dibuat terhadapnya atau membuat suatu penyelesaian atauperkiraan dengan atau bagi faedah sipiutang-sipiutang, atau pengurusan bagipihak seseorang sipiutang dilantik atau jika timbul keadaan - keadaan yangmemberi hak kepada mahkamah membuat sesuatu perintah penggulungan;atauiv.Jika INTEGRITI mempunyai sebab bagi mempercayai bahawa Penyebuthargaatau sesiapa yang diambil bekerja olehnya atau bertindak bagi pihaknya (samaada dengan atau di luar pengetahuan Penyebutharga) melakukan perbuatan10

rasuah. Dengan sentiasa bersyarat bahawa penamatan Persetujuan ini tidakmenyentuh hak-hak INTEGRITI untuk mendapatkan balik ganti rosak.10.PERTIKAIANApa-apa pertikaian yang terbit di antara INTEGRITI dengan Penyebutharga mengenaipentafsiran, pengertian atau kuatkuasa persetujuan, atau hak dan tanggungan pihakpihak di dalamnya atau apa-apa perkara yang terbit daripadanya atau yang berhubungdengannya hendaklah kecuali selainnya dipersetujui dengan tertentu dengan bertulisdi antara INTEGRITI dengan Penyebutharga, dirujukkan kepada pertimbangtaraandua orang, seorang dilantik oleh INTEGRITI dan seorang oleh Penyebutharga. Tiaptiap seorang yang dilantik itu hendaklah bebas daripada pihak-pihak yang membuatpersetujuan ini.11

LAMPIRAN A1SURAT AKUAN PEMBIDASebutharga INTEGRITI : INTEGRITI/SH/02/2017Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Dan Mengujiterima KomputerMeja Dan Komputer Riba Untuk Pegawai Serta Kakitangan Institut Integriti MalaysiaSaya, . nombor K.P .yang mewakili nomborPendaftaran . dengan ini mengisytiharkan bahawa saya ataumana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuahkepada mana-mana individu dalam Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) atau mana-manaindividu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebutharga* seperti di atas.Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatatdi atas untuk membuat pengisytiharan ini.2.Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cubamenawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Institut Integriti Malaysia(INTEGRITI) atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebutharga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakanberikut diambil:2.1Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebutharga* di atas; atau2.2Penamatan kontrak bagi tender/sebutharga* di atas; dan2.3Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yangberkuat-kuasa3.Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya ataumana- mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilihdalam tender/sebutharga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segeramelaporkanperbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan RasuahMalaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.Yang Benar, . .(Nama dan No. KP)Cop Syarikat :Catatan:i) *Potong mana yang tidak berkenaan.ii) Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa12

LAMPIRAN BSYARAT-SYARAT KHAS1. SPESIFIKASI TEKNIKAL1.1. INTEGRITI boleh mengubah penentuan spesifikasi dan pembekalan yangditawarkan jika perlu. Perubahan spesifikasi ini akan dimaklumkan kepadaPenyebutharga melalui laman web INTEGRITI sekiranya ada.1.2. INTEGRITI tidak akan bertanggungjawab terhadap apa juga kelewatan untukmembuat cadangan spesifikasi teknikal & harga serta kelewatan menghantardokumen sokongan Penyebutharga akibat perubahan spesifikasi.2. HARGA TAWARAN2.1. Harga yang ditawarkan adalah harga tetap dan harga bersih dan dalam RinggitMalaysia (RM) sahaja dan ia hendaklah termasuk semua kos menghantar,memunggah, mengangkut, memasang dan mengujiterima.2.2. Penilaian harga antara Penyebutharga adalah berasaskan kepada jumlah hargakeseluruhan. Sekiranya timbul masalah berhubung pengiraan harga, harga seunittiap-tiap item akan diambil kira. Jika terdapat perbezaan jumlah dalam bentuk angkadan perkataan, jumlah dalam bentuk perkataan akan diambil kira.3. BARANGAN3.1. Semua barangan hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.3.2. Spesifikasi Bekalan hendaklah merujuk kepada Lampiran G3.3. INTEGRITI berhak melantik mana-mana pegawai yang dikehendaki bagi memeriksamenguji barang-barang tersebut pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan atauselepas penghantaran.3.4. Penyebutharga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujianapabila dikehendaki.3.5. ghantaran/penerimaan (Peralatan ICT). Sebarang kerosakan barangan didalam tempoh jaminan hendaklah diganti oleh syarikat tanpa sebarang kos.3.6. Penyebutharga dikehendaki memperakui bahawa barang-barang perkhidmatanyang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut penentuan piawai (jika ada) yangdinyatakan dalam pelawaan ini.3.7. Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barang-barangyang telah dipersetujui (tidak mengikut spesifikasi), tawarannya boleh ditolak dantidak akan dipertimbangkan.13

4. JADUAL PENGHANTARAN4.1. Penyebut Harga yang berjaya WAJIB membuat penghantaran ke Unit ICT, Aras 1,Institut Integriti Malaysia, Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin, Off Jalan TuankuAbdul Halim, 50480 Kuala Lumpur. INTEGRITI berhak ke atas penghantaranberdasarkan permintaan yang munasabah dan bagi kes-kes kecemasan.4.2. Penyebutharga yang berjaya perlu menyediakan dan menanggung risiko kos barangtersebut, buruh, pengangkutan dan segala yang perlu bagi membekal danmenghantar barang tersebut ke tempat penghantaran yang telah ditetapkan.4.3. Penyebutharga adalah bertanggungjawab ke atas sebarang kesukaran ataukerosakan yang timbul akibat penghantaran atau dari penggunaan barangan yangdibekalkan yang tidak mengikut spesifikasi dan menanggung semua kos yangterlibat.5. PEMBAYARANPembayaran akan dibuat dalam Ringgit Malaysia (RM). Pembayaran akan dibuat disetiap peringkat berdasarkan jumlah yang ditetapkan di Jadual Tawaran Harga setelahpembekal membekal dan menghantar sepenuhnya kuantiti yang dikehendaki diperingkat penghantaran tersebut.6. SURAT SETUJU TERIMASurat Setuju Terima (LOA) akan dihantar oleh INTEGRITI kepada Penyebutharga yangberjaya dan Surat Akuan Penyebutharga ke atas Surat Setuju Terima Sebut Harga ituakan dianggap sebagai Kontrak yang mengikat di antara INTEGRITI danPenyebutharga.7. MODAL PUSINGANPembekal yang berminat mestilah mempunyai kemampuan kewangan dari segi modalpusingan, kemudahan kredit, nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dansebagainya.14

LAMPIRAN CSYARAT-SYARAT TAMBAHANSyarat-syarat tambahan ini adalah menjadi sebahagian daripada syarat-syarat kontrak.1. Penyebut Harga jika berjaya adalah dikehendaki berbincang dengan pihak INTEGRITIuntuk :i.Mengatur program kerja;ii.Taklimat mengenai peraturan-peraturan INTEGRITI, daniii.Lain-lain perkara yang berkaitan2. Penyebutharga hendaklah mengemukakan senarai nama pekerja yang akanmenjalankan kerja-kerja membekal peralatan-peralatan seperti yang dicadangkan.Senarai nama hendaklah mengandungi nama penuh, bangsa, kerakyatan dan nomborkad pengenalan/no. pasport. Bagi pekerja - pekerja yang bukan warganegaraMalaysia adalah menjadi tanggungjawab penyebutharga bahawa mereka mempunyaipermit kerja yang sah.3. Ketua Pegawai Eksekutif INTEGRITI atau wakil-wakilnya adalah sentiasa

Kenyataan Sebutharga . 3 .3 Jadual 2 - Arahan kepada Penyebutharga 5 4 Lampiran A : Syarat-Syarat Am : 9 5 Lampiran B - Syrat-Syarat Khas 13 6 Lampiran C . Syarat-Syarat Tambahan . 15 7 Lampiran D - Keterangan Mengenai Penyebutharga 16 8 Lampiran E : Surat Akuan Penyebutharga : 19 9 Lampiran F - Jadual Tawaran Harga 21 10 Lampiran G . Jadual Penentuan Spesifikasi Teknikal

Related Documents:

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2. Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan Bilangan Sebutharga PJK(S)/SH/Q02/2015 serta Tajuk Sebutharga

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kenyataan Sebutharga 3 2. Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga 4 - 14 3. Muka Depan 15 4. Senarai Semakan Dokumen 16 5. Lampiran A: Borang Sebutharga 17 - 18 6. Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan 19 - 20 7. Lampiran B1: Senarai Tambahan (Makanan/ Menu

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2 Penyerahan Dokumen Sebutharga (a) Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan sebut harga CIAST(S) 700 - 5/2 - 8/2019 serta tajuk sebut harga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga pada

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 200 Juta Jasa Konsultansi Rp 100 Juta 1. dokumen program/penganggaran 2. surat penetapan PPK 3. dokumen perencanaan pengadaan 4. RUP/SIRUP 5. dokumen persiapan pengadaan 6. dokumen pemilihan Penyedia 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 8. dokumen serah terima hasil .

menandatangani kedua-dua surat tersebut hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat. 3. Pembetulan dan Pindaan Kesilapan 3.1 Dokumen Sebutharga hendaklah diisi secara bertaip atau tulisan tangan yang jelas. Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan Borang

MUKA SURAT DEPAN . 2 LAMPIRAN C SENARAI SEMAK . Nombor Sebutharga, masa dan tarikh tutup seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Doku men Sebutharga tidak boleh dilipat. Sekian. . hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Asal Pindaan Pemotongan (P) OPR (PPPA) 04/2017 PPPA Nama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA Kod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK27 No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGUR OPR (PPPA) 05/2017 PPPA - Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DAN

American Gear Manufacturers Association franklin@agma.org June 15, 2012. at Happened in the 2011 US Gear Market? mand for gears was up sharply in the US because of the mendous investment in “traditional” capital equipment. en though gear demand was up 28%, domestic shipments rose only %. The gap was filled by record gear imports (in terms of levels rowth), a 33% rise. ports were due to a .