AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (AMALAN 5S)

3y ago
72 Views
2 Downloads
3.78 MB
49 Pages
Last View : 7d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Maxton Kershaw
Transcription

GARIS PANDUANAMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (AMALAN 5S)PEJABAT PENDAFTAR

I S IK A N D U N G A NKATA-KATA ALUANPendaftarPengerusi Jawatankuasa 5SMukasuratiiiBAHAGIAN SATU: MENGENALI AMALAN 5S1.0 Tujuan2.0 Latar Belakang3.0 Memahami Konsep Amalan 5S4.0 Kunci Kejayaan Amalan 5S5.0 Penutup1111011BAHAGIAN DUA: HALATUJU AMALAN 5S1.0 Tujuan2.0 Latar Belakang3.0 Hala Tuju Amalan 5S Pejabat Pendaftar4.0 Penutup12121214BAHAGIAN TIGA: LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN AMALAN 5S1.0 Tujuan2.0 Latar Belakang3.0 Pelaksanaan Amalan 5S di Pejabat Pendaftar UTM4.0 Langkah-Langkah Pelaksanaan Amalan 5S4.1 Langkah 1 – Pembentukan Jawatankuasa Induk 5S4.2 Langkah 2 – Mewujudkan Zon 5S4.3 Langkah 3 – Latihan 5S4.4 Langkah 4 – Pelancaran 5S4.5 Langkah 5 – Pelaksanaan Amalan 5S5.0 Penutup1515151726BAHAGIAN EMPAT: STANDARD TINDAKAN PELAKSANAAN AMALAN 5S DIPEJABAT PENDAFTAR - KEBERSIHAN, KEKEMASAN DAN KESELAMATAN1.0 Tujuan2.0 Latar Belakang3.0 Tindakan Pelaksanaan Amalan 5S3.1 Keperluan Utama Pelaksanaan3.2 Ruang Pejabat3.3 Ruang Kerja/Bilik Pegawai3.4 Bahagian Pengeluaran27272727283133

3.5 Stor3.6 Tempat Umum3.7 Keupayaan Sumber Manusia3.8 Keselamatan Persekitaran4.0 Penutup3435373838BAHAGIAN LIMA: PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN AMALAN 5S1.0 Tujuan2.0 Latar Belakang3.0 Tatacara Audit Dalaman4.0 PenutupSekalung Penghargaan39393940

S enaraiR ajah1. Tindakan Menyisih Barang/Dokumen/Peralatan2. Tindakan Menyusun Barang/Dokumen/Peralatan3. Tindakan Melaksanakan Amalan SAPU4. Tindakan Melaksanakan Amalan SERAGAM5. Langkah-langkah Pelaksanaan Amalan 5S6. Struktur Jawatankuasa Induk Amalan 5S, Pejabat Pendaftar7. Cara Amalan SISIH di Tempat Kerja8. Tag Merah9. Cara Amalan SUSUN di Tempat KerjaS enarai35671618222223J A D U A L1. Istilah 5S dalam Bahasa Jepun, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu2. Kesan Nyata Pelaksanaan SISIH3. Kesan Nyata Pelaksanaan SUSUN4. Kesan Nyata Pelaksanaan SAPU5. Kesan Nyata Pelaksanaan SERAGAM6. Kesan Nyata Pelaksanaan SENTIASA AMAL7. Hasil Jangkaan Pelaksanaan 5S8. Kaedah “Plan-Do-Check-Action” (PDCA)234567815

KATA-KATA ALUAN PENDAFTARAssalamualaikum Wrt. Wbt.,Syabas dan tahniah diucapkan kepada Ahli Jawatankuasa 5S Pejabat Pendaftar dalam usahamenghasilkan Garis Panduan Amalan Persekitaran Berkualiti (Amalan 5S) yang bertujuanuntuk menggariskan standard Amalan Persekitaran Berkualiti yang berkesan. Garis panduanini akan menjadi rujukan oleh semua staf Pejabat Pendaftar dalam melaksanakan amalan 5Sdi tempat kerja masing-masing. Ia juga diharap dapat menjadi pemangkin kepada budayakerja berkualiti dan medan transformasi UTM bagi meningkatkan kualiti penyampaianperkhidmatan kepada semua pihak.5S menekankan aspek ‘KAIZEN’ iaitu penambahbaikan berterusan dalam persekitaran kerjayang berkualiti. Bagi menyokong kepada ‘KAI’ Universiti, Pejabat Pendaftar memperkasakanbudaya 5S sebagai medium untuk mencapai matlamat memajukan pembangunan modalinsan serta menyuburkan budaya inovasi & kreativiti. Ia bagi melengkapi semarak budayakualiti yang menitikberatkan aspek produktiviti, di samping meningkatkan tahap kepuasanpelanggan dalaman, luaran serta pihak-pihak yang berkepentingan. Penghayatan budaya 5Sjuga mampu menyuburkan ‘DNA’ institusi melalui pencapaian ‘KAI’ yang tersirat.Dengan kejayaan Anugerah Kualiti Perkhidmatan 2011 yang diraih sempena dengan MajlisCitra Karisma 2012, Pejabat Pendaftar maju selangkah lagi dengan memberi penekanankepada pembudayaan 5S ke arah memantapkan lagi persekitaran pekerjaan yang kondusifdan sistematik. Saya percaya, melalui penghayatan budaya 5S yang betul, akan membantustaf mengurus sumber-sumber yang ada dengan cara yang lebih efisien dan efektif,meminimakan sebarang pembaziran sumber dan menyumbang kepada pencapaian objektiforganisasi ‘lean’.Harapan saya, agar warga Pejabat Pendaftar bersatu-padu dalam membentuk sinergi,menformulasi strategi dan berusaha demi merealisasikan matlamat melahirkan budayakerja yang lebih berkualiti dan berimpak tinggi. Jadikanlah 5S sebagai budaya kerja sehariankita bagi mencerminkan kualiti perkhidmatan Pejabat Pendaftar yang cemerlang.Sekali lagi, setinggi-tinggi ucapan tahniah & penghargaan kepada mereka yang terlibat didalam penghasilan terbitan Garispanduan ini dan semua warga Pejabat Pendaftar yangtelah menyumbang kepada kejayaan serta kecemerlangan Pejabat Pendaftar khususnya danUTM amnya.WAN MOHD ZAWAWI BIN WAN ABD RAHMANPendaftarUniversiti Teknologi Malaysiai

KATA-KATA ALUAN PENGERUSI JAWATANKUASA 5SAssalamualaikum Wrt. Wbt.,Alhamdulillah, Garis panduan Amalan Persekitaran Berkualiti (Amalan 5S) PejabatPendaftar telah berjaya dihasilkan sebagai rujukan kepada semua staf Pejabat Pendaftaruntuk melaksanakan Amalan 5S. Usaha ini adalah sebahagian dari usaha Pejabat Pendaftaruntuk menjadikan kualiti sebagai budaya kerja dalam organisasi.Amalan 5S adalah satu program menyeluruh KAIZEN yang melibatkan semua stafdalam organisasi. Ini adalah satu pendekatan yang berkesan untuk memotivasikan staf,meningkatkan produktiviti dan persekitaran pekerjaan. Kelebihan dalam melaksanakanamalan 5S di tempat kerja di antaranya adalah tempat kerja lebih bersih dan tersusun,pejabat menjadi tempat kerja yang selesa dan selamat, penghasilan kerja lebih mudahdilihat oleh pelanggan dalaman dan luaran serta boleh meningkatkan kreativiti daninovasi di tempat kerja. Selain daripada itu, tahap disiplin staf akan meningkat dan semuapihak akan berasa bangga serta seronok dengan persekitaran yang lebih kondusif.Akhir kata, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasihkepada semua ahli jawatakuasa 5S yang telah bertungkus lumus serta menggemblengtenaga dan buah fikiran untuk menghasilkan garis panduan ini. Tahniah diucapkan.Harapan saya agar garis panduan ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan amalanpersekitaran berkualiti (amalan 5S) akan menjadi nadi kepada budaya kerja berkualitiPejabat Pendaftar.HAJI HASSAN BIN HUSINPengerusi Jawatankuasa 5S Pejabat PendaftarUniversiti Teknologi Malaysiaii

GARIS PANDUANAMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (AMALAN 5S)PEJABAT PENDAFTAR

InovatifKondusifLestariBAHAGIAN SATU: MENGENALI AMALAN 5S1.0 TUJUAN1.1Memberi pemahaman tentang Amalan 5S.2.0 LATAR BELAKANG2.1Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepunpada awal tahun 1980an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusanyang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa,kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepadapiawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan.2.2Di Malaysia, konsep Amalan 5S mula diperkenalkan pada pertengahantahun 1980an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta terutamasyarikat-syarikat multi-nasional. Kini banyak agensi-agensi PerkhidmatanAwam mengamalkan Amalan 5S malah ada di kalangannya telah mendapatpengiktirafan menerusi persijilan daripada Perbadanan ProduktivitiMalaysia (MPC).3.0 MEMAHAMI KONSEP AMALAN 5S3.1Amalan 5S3.1.1Amalan 5S merupakan alat pengurusan persekitaran berkualiti yangdipelopori oleh Jepun dengan penumpuan kepada lima (5) langkah tindakanpelaksanaan yang bermula dengan huruf awalan ‘S’ yang bermatlamatkanpengurusan amalan kebersihan yang bersistematik. Seiri, Seiton, Seiso,Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi5S. Dalam Bahasa Melayu memberi maksud Sisih, Susun, Sapu, Seragamdan Sentiasa Amal.3.1.2Amalan 5S merupakan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkanbudaya peningkatan secara berterusan atau dikenali sebagai ‘Kaizen’ dalamBahasa Jepun. Kaizen adalah cara pembaikan dilakukan secara sedikit demisedikit tetapi berterusan terutama dalam aktiviti yang berorientasikanmanusia dan proses. Bagi menjayakannya, penyertaan dan komitmen yangtinggi diperlukan daripada semua peringkat staf dalam organisasi.1

Inovatif3.1.3KondusifLestariAmalan 5S adalah asas peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkesankerana:a) Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan produktif.b) Hasil kebersihan, kekemasan dan keselamatan yang nyata.c) Lebih banyak idea kreatif dan inovatif diketengahkan oleh staf untukpenyelesaian masalah dan penambahbaikan.d) Semua staf akan lebih berdisiplin dan beretika untuk menghasilkanprestasi kerja yang lebih baik.e) Operasi di tempat kerja lebih senang, pantas dan selamat.f) Membina budaya kerja dan nilai bersama yang cemerlang.g) Menjadi kebanggaan semua staf dan meningkatkan imej organisasi.3.1.4 5S merupakan istilah asal dalam Bahasa Jepun, yang jika diterjemahkan keBahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan membawa maksud seperti yangdinyatakan di dalam Jadual 1.Jadual 1: Istilah asal dalam Bahasa JepunBAHASA JEPUN BAHASA INGGERISSeiriSortBAHASA MELAYUSisihMAKSUDCONTOHMenyisih barang-barang yang tidakMelupuskan peralatanperlu: Mengasingkan dan melupuskanyang rosak mengikutbarang-barang yang tidak diperlukan di prosedur yangSeitonSet in OrderSusuntempat kerja secara sistematik.ditetapkan.Kekemasan: Menyusun barang-Mencapai dokumenbarang/dokumen yang diperlukandalam tempoh 30 saat.secara kemas dan sistematik supayamudah diambil dan dikembalikan ketempat asal selepas digunakan.SeisoShineSapuPembersihan: Membersihkan danTanggungjawab harianmemeriksa tempat kerja secarauntuk pembersihanterperinci supaya tiada debu atauruang dan peralatankotoran di atas lantai, peralatan dankerja individu.persekitaran tempat kerja.SeiketsuStandardiseSeragamKeseragaman: Mewujudkan piawaianTempat penyimpananamalan terbaik di tempat kerja danperalatan danmemastikan piawaian tersebut dipatuhi dokumen yang jelas.di samping memastikan tempat kerjaitu bersih dan teratur sepanjang masa.ShitsukeSustainSentiasa AmalDisiplin: Melatih staf untuk mengamalLakukan Amalan 5Ssistem Amalan 5S secara berterusansecara konsisten.supaya menjadi tabiat dan budaya kerjaorganisasi.2

Inovatif3.2KondusifLestariPRINSIP AMALAN 5S3.2.1Sisih (Seiri): Menyisih dan melupuskan (membuang) barang yang tidakperlu di tempat kerja.Sisih merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukandan tidak diperlukan daripada sekumpulan barangan di tempat kerja.Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan baranganyang diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan dan perludisimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan. Kesan nyata dalampelaksanaan sisih ditunjukkan dalam Jadual 2. Barangan yang tidakdiperlukan akan dilupuskan seperti dalam Rajah 1.Jadual 2 : Kesan Nyata Pelaksanaan SISIHKuantitatifKualitatif Penjimatan ruang Tempat kerja lebih selamat Kawalan stok dan produk yang cekap Suasana kerja lebih selesa Masa pencarian yang pantas Mudah mengesan tempat/alat/bahan rosak lebih awalBarang/dokumenyang tidak diperlukanPengasinganTindakanBarang/dokumenyang tiada nilai dansenang dibuangLupus dengan segeraBarang/dokumenyang ada nilai dansenang dibuangDihapuskan/dijualmengikut prosedurBarang/dokumentiada nilai tapi kospelupusan tinggiLupus denganmenggunakankaedah/kos yangpaling rendahRajah 1: Tindakan Menyisih Barang/Dokumen/Peralatan3

Inovatif3.2.2KondusifLestariSusun (Seiton): Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas,mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya.Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidakperlu diasingkan. Kesan nyata dalam pelaksanaan susun ditunjukkandalam Jadual 3. Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yangsama seperti dalam Rajah 2. Tujuan utama menyusun ialah:a) Menjimatkan penggunaan ruang.b) Penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur.c) Memudahkan proses mengesan dan mendapatkan baranganpada masa akan datang.Jadual 3 : Kesan Nyata Pelaksanaan SUSUNKuantitatifKualitatifKawalan stok dan produk yang Suasana kerja lebih selesacekap Mendidik staf berdisiplin positif Masa pencarian yang pantas Menjana idea kreatif di kalangan Proses kerja lebih pantas Mengelak kesilapan dan kesalahan Moral tinggi di kalangan staf Kadar kehilangan peralatan rendah Selamat di tempat kerja Kaedah FIFO (First In First Out) stafmudah dilaksanakan4

ompokbarang/dokumenTindakan yang perluBarang/dokumenselalu digunakanSusun dekat dengantempat kerja dancepat dicapaiBarang/dokumenjarang digunakansemasa urusanharianLetakkan di tempatyang dikhaskan bagibarang/dokumenyang jarangdigunakan/jarangdirujukBarang/dokumentidak digunakansemasa urusanharian tetapi perludirujuk dan mestidisimpanLetakkan di tempatyang dikhaskan bagibarang/dokumenyang dirujuk secarabermusimRajah 2: Tindakan Menyusun Barang/Dokumen/Peralatan3.2.3Sapu (Seiso): Mencuci atau membersih tempat kerja dengan rapi supayatiada habuk, kotoran di atas lantai, mesin, peralatan dan persekitarantempat kerja.Persekitaran yang bersih diperlukan oleh semua peringkat stafuntuk merasa selesa dan ceria apabila bekerja. Selain meningkatkankecekapan kerja, menyapu juga boleh mempertingkatkan tahapkeselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Tujuanmenyapu untuk menghilangkan habuk atau kekotoran yang melekatdi lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisihdan disusun. Satu senarai semak hendaklah diletakkan untuk menjadipanduan kepada staf tentang apa yang harus dilakukan pada masaakan datang dalam aktiviti ini. Kesan nyata dalam pelaksanaan sapuditunjukkan dalam Jadual 4.Jadual 4: Kesan Nyata Pelaksaan SAPUKuantitatif KualitatifKos kerosakan peralatan rendahKualiti produk bertambahMasa membersih lebih pantas 5Suasana kerja lebih selesa danceriaStaf terus menjana idea kreatifMoral staf tinggiSelamat di tempat kerja

ti ruang,peralatan dan tempatkerja yang kotorTindakanmembersihkankekotoranBERSIHRajah 3: Tindakan Melaksanakan Amalan SAPU3.2.4Seragam (Seiketsu): Mematuhi piawaian persekitaran berkualiti ditempat kerja bagi memastikannya bersih dan teratur sepanjang masa.Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun, dan saputelah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempatkerja pada tahap asal adalah penting supaya segala usaha yangdilakukan dalam tiga aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktivitiyang dilakukan sendiri oleh setiap staf akan menyemai sifat kekitaan dancintakan kebersihan di tempat kerja. Panduan diperlukan untuk dipatuhioleh staf bagi menjamin kualiti dan piawaian yang telah ditentukan.Antaranya ialah Standard Operation Procedure (SOP), Work Instruction(WI), Guidebook, Carta Alir (Process Flow), gambar atau contoh fizikaldan Sistem Visual yang jelas. Kesan nyata dalam pelaksanaan seragamditunjukkan dalam Jadual 5. Tindakan melaksanakan amalan seragamadalah seperti dalam Rajah 4.Jadual 5: Kesan Nyata Pelaksanaan SERAGAMKuantitatif KualitatifKos selenggara rendahKos overhead rendahKecekapan proses meningkatKuantiti pengeluaran meningkatRungutan pelanggan rendahProduktiviti staf meningkat 6Mendidik staf berdisiplin positifStaf terus menjana idea kreatifKemahiran staf meningkatStaf setia kepada organisasiImej organisasi meningkat

NSERAGAMMENGGUNAKANSKEMA WARNAMELABELRajah 4: Tindakan Melaksanakan Amalan SERAGAM3.2.5Sentiasa Amalkan (Shitsuke): Melatih staf berdisiplin untukmengamalkan sistem Amalan 5S secara berterusan supayamenjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi.Budaya kerja cemerlang dapat dibangunkan dengan mematuhipanduan dan piawaian yang telah ditentukan. Setiap staf perlufaham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihanorganisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan ini dapatdisemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusiprogram latihan secara berkala. Kesan nyata dalam pelaksanaansentiasa amal ditunjukkan dalam Jadual 6.Jadual 6: Kesan Nyata Pelaksanaan SENTIASA AMALKuantitatif KualitatifKos pengeluaran rendahProduktiviti staf meningkatKualiti produk/perkhidmatanmeningkatMemperolehi Sijil 5SKemalangan sifar di tempat kerja 7Staf lebih kreatif dan inovatifKemahiran staf meningkatStaf setia kepada organisasiBudaya kerja berpasukan yangtinggi

Inovatif3.3KondusifLestariFaedah Melaksanakan Amalan 5STerdapat pelbagai faedah dalam melaksanakan amalan 5S dan diantaranya :a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)3.4Persekitaran tempat kerja menjadi lebih bersih, kemas dan tersusunrapi; Persekitaran tempat kerja menjadi lebih selamat.Staf berpeluang menjana idea yang bernas dan kreatif untukmencapai persekitaran tempat kerja yang bersih dan kondusif.Proses pencarian menjadi lebih mudah dan pantas dalammelaksanakan kerja.Kesilapan kerja dapat dielakkan.Sebarang masalah dan kecacatan dapat dikesan semasa prosespengeluaran/pemberian perkhidmatan.Mewujudkan kaedah-kaedah dan piawaian kerja yang jelas.Mengoptimumkan penggunaan ruang kerja dengan pengurusanpersekitaran yang berkualiti, cekap dan berkesan.Kawalan stok/inventori yang lebih berkesan.Pengurusan kos yang lebih berkesan.Rungutan pelanggan dapat dikurangkan terhadap penyampaianperkhidmatan.Memudahkan urusan penyelenggaraan.Meningkatkan semangat kerja berpasukan.Hasil Yang Dijangka Dari Amalan 5SJadual 7: Hasil Jangkaan Pelaksanaan Amalan 5SBILSENARAI HASIL YANG DIJANGKACATATAN1. Penjimatan Kos Penjimatan penggunaan inventoriMenghalang kerosakan ke atas inventori / asetMenghalang salah letak peralatan dan perkakasanMempercepatkan proses pencarian dan pengesanandalam sesuatu urusan kerja2. Meningkatkan kecekapanpenggunaan sumber Mengoptimumkan penggunaan kawasan/tempat kerjaMeminima masa pencarian peralatan dan pembaziranbahan mentah/prosesMempermudahkan kawalan dan penyelenggaraan 8

InovatifBILKondusifSENARAI HASIL YANG DIJANGKA3. Meningkatkan kecekapan dankeberkesanan penyelenggaraanCATATAN 4. Jaminan kualiti 5. Meningkatkan keselamatan dipersekitaran tempat kerja6. Meningkatkan motivasi stafLestariMengekalkan dan meningkatkan keupayaan jangka hayatmesin, peralatan dan kemudahan-kemudahan yangdigunapakaiMengekalkan dan meningkatkan keupayaan beroperasimesin, peralatan dan kemudahan-kemudahanMengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan mesin,peralatan dan kemudahan-kemudahanMeningkatkan kualiti dan produktivitibarangan/perkhidmatanMeningkatkan keupayaan melaksanakan kerja denganlebih pantas dan selamatMemastikan penyampaian produk/perkhidmatan cekapdan berkesan Menghapuskan keadaan yang merbahayaMeningkatkan tahap kesihatan di tempat kerjaMenghapuskan keadaan yang boleh mendatangkankecederaan dan kemalanganMengelakkan berlakunya kesilapan dan kecuaianPematuhan kepada peraturan-peraturan Perhubungan yang baik antara stafMembentuk disiplin yang tinggiMembentuk semangat kerjasama dan kerja berpasukanMemupuk nilai-nilai murni dari kalangan stafMeningkatkan rasa sayang pada tempat kerja 3.5 Tindakan Yang Bukan Amalan 5SAntara tindakan yang bukan ciri Amalan 5S adalah seperti berikut:a) Memberi latihan pengemasan.b) Menyalahkan orang lain sekiranya berlaku sebarang kecacatan.c) Memaksa staf bekerja.d) Memaksa staf bekerja dengan lebih tekun dan pantas.e) Dibuat pada bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu (bermusim) sebagaicontoh dilaksanakan dalam bulan kualiti atau pertandingan sahaja.9

InovatifKondusifLestari4.0 KUNCI KEJAYAAN AMALAN 5S4.1Sokongan dan Komitmen Berterusan dari Pengurusan AtasanSokongan dan komitmen pihak pengurusan atasan dapat mewujudkansuasana yang menyemarakkan pelaksanaan Amalan 5S selain mampumemberi kesan yang berpanjangan. Pihak pengurusan atasan akanmemberikan hala tuju dan keputusan-keputusan untuk memastikanAmalan 5S dapat dilaksanakan dalam organisasi dengan baik oleh stafnya.4.2Membentuk Prasarana yang BerkesanSediakan prasarana yang bersesuaian. Menjadi kepentingan untukmengenal pasti terlebih dahulu aspek atau ruang yang bersesuaian untukdilaksanakan Amalan 5S dalam organisasi. Tindakan yang bersistematikadalah perlu dengan mewujudkan beberapa jawatankuasa bagipelaksanaan Amalan 5S dan terma rujukan yang jelas.4.3Mengadakan Sistem Komunikasi yang BerkesanSediakan dan lancarkan sistem atau kaedah komunikasi yang sesuai. Inipenting bagi memberikan penerangan akan keperluan, kepentingan dankebaikan 5S di organisasi kepada staf lain. Untuk it

1.0 TUJUAN 1.1 Memberi pemahaman tentang Amalan 5S. 2.0 LATAR BELAKANG 2.1 Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa,

Related Documents:

Jawatankuasa Pelaksana Induk 5S 1. Dilantik oleh Ketua Hakim Syarie dan dipersijilkan perlantikannya. 2. Terdiri daripada Pengerusi Jawatankuasa audit, latihan dan promosi dan disebarkan ke setiap zon. 3. Carta organisasi, carta perbatuan dan pelan lantai pelaksanaan induk disediakan dengan jelas dan disebarkan ke setiap zon. 4.

Tahap Amalan Kepimpinan Transformasi pengetua Bahagian ini menjelaskan tahap amalan kepimpinan transformasi pengetua mengikut dimensi-dimensi amalan kepemimpinan transformasi, iaitu pertimbangan berasaskan individu, membina rangsangan intelektual dan memupuk pengaruh yang ideal. Jadual 2 menunjukkan purata skor dan sisihan piawai

3. Mengenal pasti hubungan di antara amalan kepimpinan tranformasional guru besar dengan kepuasan kerja guru. Persoalan Kajian 1. Apakah tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan guru besar sekolah di daerah Kuala Langat? 2. Apakah tahap kepuasan kerja guru? 3. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi kepimpinan

pengurusan masa (min 4.02) dan diikuti oleh faktor kewangan (min 3.69), faktor persekitaran pembelajaran (min 3.03) dan akhir sekali faktor persekitaran pekerjaan (2.56). Ujian-T menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor-faktor stres yang mempengaruhi stres berdasarkan jantina dan status perkahwinan.

ANALISIS PERSEKITARAN PAMASARAN BAB 6 6.1.4 Teknologi Kadar perubahan teknologi adalah amat cepat pada masa kini. Banyak teknologi baru dicipta untuk menggantikan teknologi lama. Dengan adanya perubahan dan inovasi teknologi ini, lebih banyak peluang dan pasaran baru dapat diwujudkan. Walau bagaimanapun, teknologi

penggunaan, kesediaan, pengetahuan dan pra sarana. Hubungan korelasi antara tahap penggunaan dengan persekitaran pdp maya meliputi kesediaan, pengetahuan dan pra sarana serta pemboleh ubah yang boleh menjadi peramal terbaik kepada tahap penggunaan. 6.1. Analisis Deskriptif Tahap Persekitaran PDP Maya VLE FROG

direkodkan di dalam Ebers Papyrus iaitu salah satu buku teks perubatan yang tertua di dunia. Antara kandungan buku ini adalah mengenai penggunaan bekam oleh penduduk Mesir seawal tahun 1500 S.M. ahli arkeologis telah menjumpai bukti penggunaan bekam oleh penduduk di Cina seawal 1000 S.M. Berdasarkan salah satu hasil karya Hippocrates, amalan bekam dipercayai turut diamalkan oleh masyarakat .

Trading on SIX Swiss Exchange Introduction 7 159 Sensitivity: Public 1. Introduction SIX Swiss Exchange AG’s (SIX Swiss Exchange) trader training and testing programmes set high