Tatacara Mengisi Maklumat Gaji Bonus Dan Bkk Offcycle-PDF Free Download

TATACARA MENGISI MAKLUMAT GAJI BONUS DAN BKK OFFCYCLE
03 Apr 2020 | 25 views | 0 downloads | 14 Pages | 4.63 MB

Share Pdf : Tatacara Mengisi Maklumat Gaji Bonus Dan Bkk Offcycle

Export Tatacara Mengisi Maklumat Gaji Bonus Dan Bkk Offcycle File to :

Download and Preview : Tatacara Mengisi Maklumat Gaji Bonus Dan Bkk Offcycle

Report CopyRight/DMCA Form For : Tatacara Mengisi Maklumat Gaji Bonus Dan Bkk OffcycleTranscription

3 0 Para seterusnya menyediakan langkah mengemaskini maklumat off cycle. pulangan cukai dan pulangan gaji dalam sistem GFMAS Payroll. 3 1 Langkah mengemaskini maklumat off cycle, a Kenal pasti senarai nombor gaji yang dibayar secara off cycle melalui wagetype. reporter PC00 M99 CWTR Proses ini dilaksanakan setiap kali selepas off cycle. dibuat atau dibuat sekali gus pada hujung tahun, Payroll Interval. 01 02 2012 hingga, 31 12 2012 kerana, SBPA yang dibayar. pada bulan 31 01 2012, tidak perlu diambil kira, Payroll Type A. untuk ambil kira off, cycle sahaja, Wagetype yang terlibat.
dalam off cycle adalah, 0003 1070 1071, 1072 411 dan 43A. Klik pada Object, Mukasurat 2 14, Pada Object Selection pilih Wagetype dan Personnel number sahaja. b Larikan secara Background, Sekiranya pegawai yang terlibat terlalu ramai dan melibatkan beberapa wagetype untuk. setiap pegawai lebih dari 1 wagetype dicadangkan agar larian dilakukan mengikut. jenis wagetype iaitu wagetype 0003 satu larian 1070 satu larian dan seterusnya. c Langkah seterusnya ialah mengemaskini maklumat dalam Infotype 0547 berdasarkan. senarai nombor gaji Proses boleh dibuat secara satu persatu rujuk item d atau secara. batch rujuk item g, d Jika AO memilih untuk mengemaskini secara satu persatu melalui t kod PA30. masukkan amaun gaji bonus BKK mengikut senarai nombor gaji. Mukasurat 3 14, e Pilih Infotype 0547 dan klik ikon Create di sudut kiri atas.
Mukasurat 4 14, f Masukkan amaun bagi bonus gaji BKK yang dibayar amaun caruman KWSP. dan amaun cukai seperti dalam wagetype reporter dan klik ikon Save. g Sekiranya melibatkan ramai pegawai kemaskini boleh dilakukan secara batch. dengan mengikut format excel seperti berikut bagi setiap kod Contoh 2 jenis. kod dalam 2 fail berasingan, Pers No Kod Amount, 00151068 800 xxxx xx. 02007646 800 xxxx xx, 04698148 800 xxx xx, 04717534 800 xxxx xx. 04717575 800 xxx xx, Pers No Kod Amount, 00151068 801 xxxx xx. 02007646 801 xxxx xx, 04698148 801 xxx xx, 04717534 801 xxxx xx.
04717575 801 xxx xx, Nota sila rujuk jadual 1 di bawah untuk senarai kod penuh. Jadual 1 Senarai Wagetype Untuk Kegunaan Dalam Kod BIK. Bil Wagetype Kod BIK IT0547 Perkara, 1 1070 dan 1071 800 Off cycle Bonus. 2 411 801 Off cycle EPF, 3 43A 802 Off cycle PCB, 4 803 Kutipan Balik PCB. 5 4017 804 Pulangan Balik Emolumen, 6 0003 805 Gaji Off cycle. 7 1072 806 BKK, 8 807 Kutipan EPF, Mukasurat 5 14, Nota Bagi item nombor 5 dalam Jadual 1 di atas akan dikemaskini secara auto.
ke dalam IT0547 sekiranya membuat potongan melalui gaji menggunakan kod. h Simpan fail sebagai format excel, i Larikan program ZRPY068 untuk upload secara batch ke dalam sistem. GFMAS seperti skrin berikut, Masukkan tarikh mula dan tarikh akhir untuk. bulan di mana mendapat bayaran sahaja, Contoh Jika bonus off cycle dibayar pada. bulan 07 masukkan 01 07 2012 to, 31 07 2012, Masukkan fail yang disimpan di langkah h di. j Execute untuk larian ujian dan sebenar Digalakkan untuk buat secara. foreground, k Ulangi langkah g hingga j bagi kod seterusnya iaitu kod 801 802 805 806 dan.
807 jika ada, l Berikut adalah contoh Penyata Pendapatan Tahunan sebelum dan selepas. kemas kini maklumat off cycle Penyata boleh dijana melalui t kod ZRPY024. Mukasurat 6 14, EC Form Sebelum Kemaskini Bayaran Off Cycle. Mukasurat 7 14, EC Form Selepas Kemaskini Bayaran Gaji Bonus BKK Off Cycle Termasuk Amaun PCB. Mukasurat 8 14, 3 2 Langkah mengemaskini maklumat pulangan balik cukai pendapatan KWSP. a Daripada salinan dokumen yang disahkan resit penyata pemungut kunci. masuk maklumat dalam PA30 Klik Infotype 0547 dan klik ikon Create seperti di. Mukasurat 9 14, b Masukkan tarikh mula dan tarikh akhir untuk bulan berkenaan sahaja.
c Pilih kod 803 807 dan masukkan amaun Simpan, d Amaun pulangan balik ini akan ditunjukkan di dalam EC Form seperti berikut. Sebelum kunci masuk kod 803, Amaun sebanyak, RM45 60 akan ditolak. kerana pulangan balik, PCB telah dibuat oleh, Selepas kunci masuk kod 803. Mukasurat 10 14, 3 3 Langkah mengemaskini maklumat pulangan balik gaji pegawai melalui. potongan gaji atau kaunter yang tidak diambil kira di dalam Penyata Pendapatan. a Senario 1 Pegawai yang membuat pulangan balik emolumen melalui potongan. i Kod yang perlu digunakan adalah 4017 Pulangan Balik Gaji Tahun Semasa. yang disimpan di dalam infotype 0014, ii Proses gaji akan dilakukan seperti biasa.
iii Amaun potongan tersebut akan diambil kira di dalam IT0547 kod 804. b Senario 2 Pegawai yang membuat pulangan balik emolumen melalui kaunter. i Resit akan dikeluarkan oleh PTJ kepada pegawai, ii PTJ perlu mengemukakan salinan resit serta dokumen sokongan kepada AO. untuk mengunci masuk maklumat ke dalam GFMAS, iii AO kunci masuk maklumat melalui skrin PA30 berikut. Mukasurat 11 14, Mukasurat 12 14, iv Masukkan tarikh mula dan tarikh akhir untuk bulan berkenaan sahaja. v Pilih kod 804 dan masukkan amaun Simpan, vi Amaun pulangan balik ini akan ditunjukkan di dalam EC Form seperti. Mukasurat 13 14, Nota Sekiranya melibatkan ramai bilangan pegawai bagi semua kod 800 hingga 807.
kemas kini boleh dilakukan secara batch seperti perkara g hingga j di atas. 4 0 Pematuhan Tatacara, 4 1 Pejabat Perakaunan perlu memastikan pejabat pembayar dimaklumkan mengenai. keperluan tatacara ini, 4 2 Penggunaan borang input dan senarai semak boleh diperkenalkan oleh Pejabat. Perakaunan bagi memudahkan proses kemas kini maklumat dalam Penyata. Pendapatan tahunan keprluan ini adalah untuk kes pulangan balik gaji cukai dan. potongan KWSP, 4 3 Kegagalan melaksanakan tatacara ini akan menyebabkan maklumat yang berkaitan. tidak dikemaskini secara tepat dalam Penyata Pendapatan Tahunan pegawai. Disediakan oleh, Unit HRPAY, Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. Perakaunan bagi memudahkan proses kemas kini maklumat dalam Penyata Pendapatan tahunan keprluan ini adalah untuk kes pulangan balik gaji cukai dan potongan KWSP 4 3 Kegagalan melaksanakan tatacara ini akan menyebabkan maklumat yang berkaitan tidak dikemaskini secara tepat dalam Penyata Pendapatan Tahunan pegawai Disediakan oleh

Related Books

PANDUAN DAN PERATURAN MENGISI DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN

PANDUAN DAN PERATURAN MENGISI DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN

TARIKH SURAT TAWARAN 08 01 2019 NOMBOR AKAUN BANK 04020009211721 NAMA BANK BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD BMMB Saya seperti nama di atas telah membaca dan memahami segala syarat dan terma Pinjaman seperti yang dinyatakan di dalam Surat Tawaran Pinjaman Pinjaman Semula Pendidikan mengikut nombor dan tarikh surat tawaran yang tertera di atas

Panduan Mengisi Borang On Line PBDN Politeknik

Panduan Mengisi Borang On Line PBDN Politeknik

Syarat syarat Permohonan Program Biasiswa Politeknik 2009 dan 2 Borang Pengesahan Pendapatan Keluarga Arahkan tetikus mouse anda dan klik ke ruangan terbabit Satu tetingkap lain akan terpapar pada skrin komputer anda memaparkan dokumen yang anda pilih Hanya Borang Pengesahan Pendapatan Keluarga yang perlu wajib anda cetak

BORANG PERMOHONAN AP TERBUKA Panduan Mengisi Borang i

BORANG PERMOHONAN AP TERBUKA Panduan Mengisi Borang i

penyewaan Premis Borang Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan dokumen lantikan pekerja C MAKLUMAT PEMEGANG SAHAM DAN AHLI LEMBAGA PENGARAH Lengkapkan maklumat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen dokumen syarikat yang dikeluarkan oleh SSM Penyata Kewangan Beraudit Form of Annual Return Borang

PANDUAN MENGISI BORANG SECARA ON LINE PERMOHONAN BIASISWA

PANDUAN MENGISI BORANG SECARA ON LINE PERMOHONAN BIASISWA

Muat turun borang pengesahan pendapatan keluarga Panduan Mengisi Borang Secara On Line Permohonan Biasiswa Tajaan JPA Dan MARA Untuk Lepasan SPM 2010

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN MENJALANKAN PENYELIDIKAN

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN MENJALANKAN PENYELIDIKAN

Pengenalan Bab 2 Tinjauan Literatur dan Bab 3 Metodologi Penyelidikan dan c Instrumen kajian 6 Kertas cadangan dan instrumen kajian perlu mendapat kelulusan dan pengesahan penyelia pelajar IPT ketua jabatan kajian am 7 Sila sertakan dua keping sampul surat 21 5 cm x 10 5 cm dan bersetem RM 0 80 setiap satu satu daripadanya beralamat pemohon 8 Permohonan yang lengkap akan

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGKELASAN PRODUK (NPRA ...

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGKELASAN PRODUK (NPRA ...

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGKELASAN PRODUK (NPRA 300.1) Product Classification Application Manual ... SEGALA MAKLUMAT YANG DINYATAKAN PADA BORANG PERLU SELARAS DENGAN MAKLUMAT YANG DINYATAKAN PADA LABEL. All the information stated in the form must be the same with information stated in the product label. BAHAGIAN II : BUTIR-BUTIR PRODUKPART II : DETAILS OF PRODUCT NAMA PRODUK Product ...

TATACARA PELAKSANAAN MESYUARAT AGUNG KHAS PENCALONAN DAN

TATACARA PELAKSANAAN MESYUARAT AGUNG KHAS PENCALONAN DAN

2019 t 2021 14 hari sebelum Mesyuarat Agung Khas dilaksanakan 2 minggu Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah 4 Pelaksanaan Mesyuarat Agung Khas Pencalonan Pegawai Masjid dan Pemilihan Jawatankuasa Kariah Sesi 2019 t 2021 Mulai 18 Ogos 2018 t 15 Oktober 2018 2 bulan Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah 5 Menyerahkan minit mesyuarat dan

TATACARA ARAHAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PERKESO BAGI BULAN

TATACARA ARAHAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PERKESO BAGI BULAN

4 PP PTJ perlu mengisi Borang 8A bagi bayaran tunggakan PERKESO tersebut mengikut bulan dan borang tersebut hendaklah dihantar ke cawangan PERKESO yang berdekatan Borang manual boleh dimuat turun dari website www perkeso gov my atau mendapatkannya daripada kaunter PERKESO 5 PP PTJ perlu mengemukakan dokumen yang berkaitan bagi penghantaran

PANDUAN TATACARA PENGURUSAN TENDER amp PENYEDIAAN DOKUMEN

PANDUAN TATACARA PENGURUSAN TENDER amp PENYEDIAAN DOKUMEN

Sila masukkan Jadual Kadar Harga Harian untuk diisi Sila pastikan item di bawah Fasal 21 0 Syarat syarat Kontrak Compliance With The Law dimasukkan di dalam Senarai Kuantiti JADUAL KADAR HARGA HARIAN Schedule of Daywork Rates Keterangan kerja yang akan dilaksanakan hendaklah dinyatakan dengan jelas terperinci dan konsisten antara satu

PEKELILING PERBENDAHARAAN PP BIL 5 TAHUN 2007 TATACARA

PEKELILING PERBENDAHARAAN PP BIL 5 TAHUN 2007 TATACARA

pekeliling perbendaharaan pp bil 5 tahun 2007 tatacara pengurusantatacara pengurusan aset alih kerajaan tpa pp bil 3 tahun 1990 hanya berkaitan

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

Pembahasan RKA SKPD oleh TAPD 22 Penyempurnaan RKA SKPD 23 Penyiapan Raperda APBD F Pembahasan dan Penetapan APBD 24 Penyampaian Raperda APBD beserta lampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD 25 Pembahasan Raperda APBD 26 Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH 27 Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

1Pekeliling Perbendaharaan AM 6 1 BP PA KP M Tujuan TPS bertujuan untuk menguruskan stok yang meliputi Penerimaan Merekod Penyimpanan Pengeluaran Pemeriksaan Keselamatan Kebersihan Pelupusan Kehilangan dan Hapus Kira 2 BP PA KP M Tatacara Pengurusan Stor KP 6 4 2013 Penyimpanan KP 6 2 2013 Penerimaan KP 6 3 2013 Merekod Stok KP 6 5 2013 Pengeluaran KP 6 1 2013