POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang Markahan

4m ago
7 Views
0 Downloads
1.35 MB
11 Pages
Last View : 5d ago
Last Download : n/a
Upload by : Luis Waller
Transcription

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 1Ikalawang Markahan Ang Aking Pamilya Mga Uri ng Pamilya Ang Family Tree Papel at Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Pamilya Mga Tradisyon ng Pamilya Mga Pagbabago sa Nakagawiang Gawain at Tradisyon ng Pamilya Mga Alituntunin sa Pamilya at Kahalagahan nito Mga Pagpapahalaga sa Pamilya Mabuting Pag-uugnayan sa Sariling Pamilya at sa Iba

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 2Ikalawang Markahan Pinagmulan ng Komunidad (Pamumuhay ng mga Ninuno at IlangPagbabago sa Komunidad) Mga Pagbabago sa Komunidad (Mga Kagamitan Noon at Ngayon) Mga Sagisag ng Bansa at ng Komunidad Ilan Pang Mahalagang Bagay, Estruktura, Bantayog, at ilang kilalangProdukto sa Komunidad Mga Pagdiriwang at Tradisyon

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 3Ikalawang Markahan Ang Kuwento ng Aking Lalawigan at Rehiyon – pp. 146 – 162a. Ang Kuwento ng Aking Lalawiganb. Ang Kuwento ng Isang Lalawigan sa Luzon, Visayas, at Mindanaoc. Ang Kuwento ng Iyong Sariling Lalawigan Mga Makasaysayang Pook at mga Saksi ng Kasaysayan – pp. 163 –187a. Pagbabago at Pagpapatuloy ng sariling Lalawigan sakinabibilangang Rehiyon.b. Mga Makasaysayang Pookc. Mga Makasaysayang Pook sa Sariling Lalawigand. Pagpapahalaga sa mga Makasaysayang Pook Ang mga Bayani sa Aking Lalawigan at Rehiyon – 188 – 208a. Ang Pagiging isang Bayanib. Ilang Bayaning Nagmula sa Luzon, Visayas, at Mindanaoc. Mga Bayani sa Kasalukuyang Panahond. Iba Pang Itinuturing na mga Bayani Mga Sagisag at Simbolong Nagpapakilala sa Aking Lalawigan atRehiyon – pp. 209 - 230a. Ang Kahalagahan ng mga Simbolo at Sagisagb. Simbolo o Sagisag ng mga Lungsod o Lalawigan sa Luzon.Visayas, at Mindanaoc. Ang Opisyal na Himno O Awit ng Lalawigand. Mga Sining na Nagpapakilala sa Lalawigan

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 4Ikalawang Markahan Mga Gawaing Pangkabuhayan ng Pilipinas:a. Mga Gawaing Pangkabuhayan sa Iba’t-ibang Lokasyon ng Bansab. Pag-aangkop na Ginawa ng Tao sa Kapaligiran Pangangasiwa sa mga Likas na Yaman ng Bansa:a. Mga Isyung Pangkapaligiran ng bansa.b. Matalinong Pangangasiwa ng Likas na Yaman sa Pag-unlad ngBansa at ang Pananagutan ng Bawat Pilipino sa Pangangasiwa atPangangalaga nito. Pagsulong at Pag-unlad:a. Pagtangkilik sa Sariling Produktob. Mga Gawaing Lumilinang sa Pangangalaga at Pagsulong ng LikasKayang Pag-unlad. Ang Saligan ng Pagkakakilanlang Pilipinoa. Pagkakakilanlang Kultural ng Pilipinasb. Kulturang Materyalc. Kulturang Di Materyald. Kontribusyon ng mga Pangkat-Etniko ng Pilipinase. Mga Pamanang Pookf. Pagpapaunlad ng Kulturang Pilipino Ang Kultura sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Pilipino:a. Ang Kultura sa Pagkakakilanlang Pilipinob. Mga Bansang Nagkaroon ng Impluwensiya sa Kulturang Pilipimoc. Ang Heograpiya, Kultura, At Pangkabuhayang Gawain sa Pagbuong Pagkakakilanlang Pilipinod. Ang Pambansang Awit at Watawat ng Pilipinas

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 5Ikalawang Markahan Ang Kolonisasyon at mga Dahilan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas:a. Kahulugan at Layunin ng Kolonyalismob. Ang Paghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at Espanyac. Dahilan ng Espanya sa Pananakop sa Pilipinas Ang Pagkakatatag ng Kolonyang Espanyol sa Pilipinas:a. Ang Paglalayag ni Ferdinand Magellanb. Pagdating ni Magellan sa Bansac. Ang Kabayanihan ni Lapulapud. Ang Pananakp ng Espanyol sa Pilipinas Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Ang Kristiyanismo atang Reduccion:a. Kristiyanismo sa buhay ng mga Pilipinob. Ang Sistemang Reduccion Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas Encomienda,Polo y Servicios:a. Sistemang Encomienda at Pagbabayad ng Tributob. Sistemang Kasamac. Polo y Servicios o Sapilitang Paggawa at ang Bandala Ang Pilipinas sa Ilalim ng Kapangyarihan ng Patronato Real:a. Kapangyarihang Patronato Real at ang Pamamalakad ng mgaPrayle sa Pagpapaunlad ng Sinaunang Pilipinob. Tungkulin ng mga Prayle sa Ilalim ng Patronato Real at Reaksiyonng mga Pilipino sa Kanilang Pamamalakad.c. Reaksiyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo.Tributo at

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 6Ikalawang Markahan Mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Amerikano:Sistema ng edukasyon, panitikan, relihiyon, kalusugan, kalinisan,pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon, tahanan, gusali atpamumuhay noong panahon ng mga Amerikano Patakarang pasipikasyon at kooptasyon Sistema ng balangkas ng pamahalaang kolonyal Malayang kalakalan Mga pangyayaring nagbigay daan sa pagkakatatag ng malasarilingpamahalaan Pamahalaang Militar at Kolonyal ng mga Amerikano Mga programang pampamahalaan noong panahon ng komonwelt Katarungang Panlipunan Patakarang Homestead Pagkilala sa karapatan ng kababaihang bumoto Mga suliraning Panlipunan at Pangkabuhayan ANg motibo at Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas Labanan sa Bataan at ang Death March

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.com Pagbagsak ng Corregidor at USAFFE sa mga Hapones Sistema at Balangkas ng Pamahalaang Kolonyal ng mga Hapones saPilipinas Pagtatag ng Ikalawang Republika ng Pilipinas Mga Patakarang Pang-ekonomiya sa panahon ng Hapones liraningpangkabuhayan Pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Hapones Programangpamahalaansapaglutasngpangkabuhayan Pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Hapones

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 7Ikalawang Markahan Ebolusyong Kultural sa Asya Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan Ang mga Sinaunang Kabihasnang Asyano: Kabihasnang Sumer,Shang at Indus Sinaunang Kanlurang Asya: Ang mga Akkadian, Babylonian, Hittite,Assyrian, Chaldean, Persian, Lydian, Aramean, Phoenician atHebrew Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo: Paniniwala sa mgaDiyos-Diyosan, Devaraja, Cakravartin at Kaisipang Islamiko trism; Japan at Korea at ang Divine Origin ng mgaEmperador Sinaunang Silangang Asya: Kabihasnang Korea Sinaunang Silangang Asya: Kabihasnang Tsino Mga Kalagayang Legal at Tradisyon ng mga Kababaihan sa Asya Mga Relihiyon at Paniniwalang Asyano: Hinduism, Buddhism,Sikhism,Jainism,Judaism,Confucianism at ShintoismKristiyanismo,Islam,Taoism,

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 8Ikalawang Markahan Kabihasnang Klasiko ng Gresya Kabihasnang Klasiko ng Roma Kabihasnang Klasiko ng Africa Kabihasnang Klasiko ng America Kabihasnang Klasiko ng Pacific Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong ng Europa saGitnang Panahon Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang Institusyon saGitnang Panahon Holy Roman Empire Panlunsad ng mga Krusada Piyudalismo, Manoryalismo, at Pag-usbong ng mga Bayan at Lungsod

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN – GRADE 9Ikalawang Markahan Demand1. Kahulugan, Batas at Salik2. Demand Function, Schedule at Curve3. Pagtugon sa mga Pagbabago ng mga Salik na Nakakaapekto saDemand4. Elastisidad ng Demand Suplay1. Kahulugan, Batas at Salik Suplay2. Supply Function, Schedule at Curve3. Pagtugon sa mga Pagbabago ng mga Salik na Nakakaapekto saSuplay.4. Elastisidad ng Suplay Interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng presyo at ngpamilihan. “Shortage” at “Surplus” Mga Paraan ng Pagtugon sa mga Suliraning Dulot ng Kakulangan atKalabisan sa Pamilihan Konsepto ng Pamilihan Iba’t Ibang Istruktura ng PamilihanNOTE: Maaaring magdala ng calculator sa araw ng pagsusulit.

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN – GRADE 10Ikalawang Markahan Usapin ukol sa Migrasyon Mga Territorial Disputes Political Dynasties Pagsugpo ng Katiwalian Krimen, Justice System, Terorismo, Rebelyon, Secession at Kudeta

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 7 Ikalawang Markahan Ebolusyong Kultural sa Asya Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan Ang mga Sinaunang Kabihasnang Asyano: Kabihasnang Sumer, Shang at Indus Sinaunang Kanlurang Asya: Ang mga Akkadian, Babylonian, Hittite,

Related Documents:

Araling Panlipunan . ii Araling Panlipunan 2 ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan n Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D. Consultant: –Ikalawang Baitang Patnubay ng Guro Unang Edisyon, 2013 ISBN: Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa .

Araling Panlipunan . 2 Araling Panlipunan 2 Ma. Ther Inilimbag sa Pilipinas ng _ Department of Eduction-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: nd 2 Floor Dorm G, PSC Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Consultant: Zenaida E. Espino .

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 5 Ikalawang Markahan Kahulugan at Layunin ng Kolonyalismo Ang Dahilan ng Espanya sa Pananakop ng Pilipinas Pananakop ng Espanya sa Pilipinas Ang Paglalayag ni Ferdinand Magellan Labanan sa Mactan Ang Ekspedisyon nina Loaisa, Cabot, Saavedra at Villalobos Ekspedisyon ng Legazpi Mga Unang Engkwentro sa Pagitan ng mga Espanyol at Pilipino Kristiyanismo sa Buhay ng mga .

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 5 Unang Markahan Aralin 1 – Ang Kinalalagyan ng Pilipinas sa Mundo: a. Mundo: Tahananan ng Sangkatauhan b. Absolute Location ng Pilipinas at ang mga Guhit sa Mapa o Globo c. Grid d. Relatibong Lokasyon Aralin 2 – Ang Pilipinas Bilang Bansang Tr

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

Masusing Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan Ika-8 Baitang I. Layunin Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nakapagsasabi ng dahilan at epekto ng unang yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo. 2. Naipapaliwanag ang iba

2 ARALING PANLIPUNAN 1 DRR LESSON EXEMPLAR Layunin Pagkatapos ng araling ito, inaasahan ang mga mag-aaral na: Matukoy ang kahulugan ng polusyon. Maisa-isa ang mga bahagi ng kapaligiran na naaapektuhan ng

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

Araling Panlipunan Grade 10 . Alternative Delivery Mode . Ikalawang Markahan- Modyul 3: Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon . Unang Edisyon, 2020 . Isinasaad ng Batas Republika 8293, Seksiyon 176na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang- sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung .

Araling Panlipunan. Ikalawang Markahan- Modyul 2: Mga Isyu sa Paggawa . II . Paunang Salita Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pagaaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa - kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay .

Araling Panlipunan Ikalawang Markahan - Modyul 5: Interaksiyon ng Demand at Supply Z est for P rogress Z eal of P artnership 9 Name of Learner: _ Grade & Section: _ Name of School: _ Alamin Ang pinakatiyak na layunin ng modyul na ito ay matutuhan mo bilang mag-aaral ang mahahalagang ideya o konsepto tungkol sa interaksiyon ng demand at supply. Mula sa mga inihandang gawain at .

Ang Araling Panlipunan ay pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at lipunan, kung paano sila namuhay at namumuhay, ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran at sa isa’t isa, ang kanilang mga paniniwala at kultura, upang makabuo ng pagkakakilanlan bilang Pilipino, tao at miyembro ng lipunan at mundo at maunawaan ang sariling lipunan at ang daigidig, gamit ang mga kasanayan sa .

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) MODYUL 14 ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City . 2 MODYUL 14 ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG Nakatuon ang modyul na ito sa mga pangyayari sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang .

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) MODYUL 8 PAGSIBOL NG KAMALAYANG PILIPINO BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City . 1 MODYUL 8 PAGSIBOL NG KAMALAYANG PILIPINO Ang Pilipino ay likas na mapagtiis at mapagbigay kung kaya’t ang mga pagmamalabis at pang-aabuso ng mga Espanyol sa kanilang karapatan ay tiniis .

SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN 5 YEAR/LEVEL: GRADE 5 DATE TOPIC MINIMUM LEARNING COMPETENCIES ACTIVITY/MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT HUNYO 18, 2018 ARALIN 1: ANG KINALALAGYAN NG PILIPINAS SA MUNDO p. 2-3 1. Nailalarawan ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa 1.1 Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa “absolute location” nito (longitude at latitude) (AP5PLP .

Araling Panlipunan – Ikalawang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 3: Komunidad Ko, Pahahalagahan Ko Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito .

Araling Panlipunan . ang ikalawang sangay ng heograpiya – ang heograpiyang pantao na tumutukoy sa pag-aaral ng wika, lahi, relihiyon, at pangkat-etnolingguwistiko sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang mas madaling maunawaan ang daloy ng iyong pag-aaral. May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging .

Agile Software Development with Scrum Jeff Sutherland Gabrielle Benefield. Agenda Introduction Overview of Methodologies Exercise; empirical learning Agile Manifesto Agile Values History of Scrum Exercise: The offsite customer Scrum 101 Scrum Overview Roles and responsibilities Scrum team Product Owner ScrumMaster. Agenda Scrum In-depth The Sprint Sprint Planning Exercise: Sprint Planning .