Unang Markahan Modyul 16: Ang Panlipunan At Pampolitikal .

1y ago
410 Views
32 Downloads
1.26 MB
28 Pages
Last View : 6d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Fiona Harless
Transcription

8Edukasyon saPagpapakataoUnang Markahan – Modyul 16:Ang Panlipunan at Pampolitikalna Papel ng Pamilya

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikawalong BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 16: Ang Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng PamilyaUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ngkarapatang-sipi sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung itoay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensya o tanggapan ayang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kwento, seleksyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upangmakuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala atmga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito aykinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San AntonioBumuo sa Pagsusulat ng t:Tagapamahala:Judith E. EcobenEmelinda L. Raza, Mark Lorenz C. LuibElizabeth M. Ysulan, Megenila C. Guillen, Imelda A. Grumo,Michael C. Paso, Mark Lorenz C. Luib, John Rey C. Clarion, JezzineF. Salar, Rashiel Joy F. Lepaopao, Megie M. Lillo,John Rey C. ClarionAlim V. Eviota, Mark Lorenz C. Luib, Merlinda W. MalimitNerissa G. Ga, Mark Lorenz C. LuibFrancis Cesar B. BringasIsidro M. Biol Jr.Maripaz F. MagnoJosephine Chonie M. ObseňaresLope C. PapelerasMichael C. PasoJuan Jr. L. EspinaInilimbag sa Pilipinas ng:Department of Education - Caraga RegionOffice Address:Telefax No.:Email Address:Teacher Development CenterJ.P. Rosales Avenue Butuan City, Philippines 8600(085) [email protected]

8Edukasyon saPagpapakataoUnang Markahan - Modyul 16:Ang Panlipunan at Pampolitikal naPapel ng Pamilya

Paunang SalitaPara sa Tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 8 ngAlternative Delivery Mode (ADM) Modyul 16 para sa Aralin 1 - Ang Panlipunan atPampolitikal na Papel ng Pamilya!Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mgaedukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, anggurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayangitinakda ng Kurikulum ng K to 12 habang kanilang pinagtatagumpayan angpansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral samapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit angmga kasanayang pang-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahongito sa pinakakatawan ng modyul:Mga Tala para sa GuroIto'y naglalaman ng mga paalala, panulongo estratehiyang magagamit sa paggabay samag-aaral.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman angmag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayanat itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilangsariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob samodyul.ii

Para sa Mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 8 ngAlternative Delivery Mode (ADM) Modyul 16 para sa Aralin 1 - Ang Panlipunan atPampolitikal na Papel ng Pamilya!Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin.Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, atmagsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo naikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mgakaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay aynakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layuninnitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.AlaminSa bahaging ito, malalaman mo ang mgadapat mong matutuhan sa modyul.SubukinSa pagsusulit na ito, makikita natin kungano na ang kaalaman mo sa aralin ngmodyul. Kung nakuha mo ang lahat ngtamang sagot (100%), maaari mong laktawanang bahaging ito ng modyul.BalikanIto ay maikling pagsasanay o balik-aralupang matulungan kang maiugnay angkasalukuyang aralin sa naunang leksyon.TuklasinSa bahaging ito, ang bagong aralin ayipakikilala sa iyo sa maraming paraan tuladng isang kwento, awitin, tula, pambukas nasuliranin, gawain o isang sitwasyon.SuriinSa seksyong ito, bibigyan ka ng maiklingpagtalakay sa aralin. Layunin nitongmatulungan kang maunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawaing para samalayang pagsasanay upang mapagtibay angiyong pang-unawa at mga kasanayan sapaksa. Maaari mong iwasto ang mga sagotmo sa pagsasanay gamit ang susi sapagwawasto sa huling bahagi ng modyul.iii

IsaisipNaglalaman ito ng mga katanungan opupunan ang patlang ng pangungusap otalata upang maproseso kung anongnatutuhan mo mula sa aralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaing makatutulongsa iyo upang maisalin ang bagong kaalamano kasanayan sa tunay na sitwasyon orealidad ng buhay.TayahinIto ay gawain na naglalayong matasa omasukat ang antas ng pagkatuto sapagkamit ng natutuhang kompetensi.KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay sa iyongpanibagong gawain upang pagyamanin angiyong kaalaman o kasanayan sa natutuhangaralin.Susi sa PagwawastoNaglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahatng mga gawain sa modyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sapaglikha o paglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumangmarka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papelsa pagsagot sa mga pagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaingnapapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain atsa pagwawasto ng mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nangsagutan lahat ng pagsasanay.Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutan ang mga gawain sa modyul naito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaarika ring humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid osino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanimsa iyong isipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ngmakahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sakaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!iv

AlaminBawat indibidwal ay may ginagampanang papel sa pamilya na naipalaganap.Ang pamilya ay may tungkuling nararapat na magampanan sa lipunangginagalawan, binibigyan ng suportang praktikal, emosyonal at maging angpangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Pinapahalagahan ng bawatpamilya ang awtoridad ng politika at panlipunang seguridad.Ang pagganap na ito ay may kaakibat na angkop na gawaing maaaringpanlipunan at pampulitikal. Paano nga ba natin magagampanan ang gawaingpanlipunan at pampolitikal? Kaibigan, sa modyul na ito masasagot mo ang mgakatanungang ito.Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:a. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa panlipunan at pampolitikal napapel ng pamilya. (ESP8PB-Ih-4.4)1

SubukinMaraming PagpipilianBasahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot.Titik lamang ang isulat sa sagutang papel.1. Ano ang kailangang matutunan ng tao para sa mabisang pakikipag-ugnayan salipunan?A. pagkikipag-usapB. pag-aaruga ng taoC. pagmamahal sa taoD. pakikipagkapuwa tao2. Ano ang pinakamaliit na yunit ng lipunan na unang nagturo sa kahalagahan sapagganap ng mga responsibilidad ng isang mabuting mamamayan?A. barangayB. lungsodC. organisasyonD. pamilya3. Anong tungkulin ang kailangang gampanan ng isang pamilya bilang bahagi nglipunan?A. tungkuling bigyan ng kasiyahan ang bawat kasapi ng lipunanB. tungkuling makiisa sa mga rally na isinasagawa laban sa gobyernoC. tungkuling magbigay ng sampung porsyento (10%) sa kaniyang kinikitaD. tungkuling panatilihin at paunlarin ang lipunang kaniyang ginagalawan4. Ano ang kailangang maranasan ng tao upang magkaroon ng isang pamilya?A. magmahal, mahalin at iiwanB. magmahal, mahalin at alagaanC. magmahal, mahalin at pakasalanD. magmahal, mahalin at pasasayahin5. Ano ang kailangang gawin ng pamilya upang umunlad ang buhay?A. magtatrabaho sa lahat ng orasB. magsikap na makamit ang mga pangarapC. makipag-ugnayan sa gobyerno at humingi ng tulongD. makipag-ugnayan sa ibang pamilya at ibang sektor ng lipunan2

6. Napagtapos ni Lea ang kaniyang sarili sa pag-aaral sa tulong ng scholarshipprogram ng kanilang barangay at isa na siyang ganap na doktor. Anong papel angdapat gampanan ni Lea sa lipunan?A. tulungan ang mga kaibiganB. tulungan ang mga kabarangayC. tumulong lamang ang mga maykayaD. ibalik ang tulong na nakuha niya sa pamamagitan ng kawang-gawa7. Isa kang magaling na event organizer at batid mong nalalapit na ang kapistahansa inyong lugar. Bilang isang kasapi sa lipunan, ano ang nararapat mong gawin?A. hintayin na may humingi ng tulong sa iyoB. mag-alok ng tulong upang mapabilis ang paghahandaC. pagsasawalang bahala sa gagawing paghahanda ng mga kabarangayD. tumulong na may kapalit na bayad sapagkat hindi libre ang iyongserbisyo8. Napansin mong marumi ang inyong bakuran at nalalapit na ang Barangay Cleanand Green Program Evaluation. Ano ang nararapat mong gawin?A. ipagkibit balikat mo na lamang itoB. agad mo itong aasikasuhin nang bukal sa kaloobanC. tawagin ang nakababatang kapatid at utusan na linisin itoD. hikayatin ang ibang kasapi ng pamilya na maglinis ng bakuran9. Pinili ka ng iyong mga kaibigan na maging team leader nila sa pagsulong ngprogramang pangkalikasan sapagkat nakikitaan ka ng pagmamahal sa kalikasanat kakayahang manghikayat. Ano ang nararapat na gagawin?A. makilahok at makiisa dahil ito ay makatutulong sa bayanB. tatanggihan mo ito at magdadahilan na marami kang gagawinC. makilahok ng may angas sa sarili dahil alam mo na magaling kaD. humingi muna ng bayad mula sa mga kaibigan bago ka pumayag10. Hindi mo nagustuhan ang amoy ng batang lansangan na lumapit sa iyo atnanghingi ng pagkain dahil nakita nito na marami kang bitbit. Ano ang nararapatmong gawin?A. hindi mo ito papansininB. bigyan mo ito ng pagkainC. hagisan mo ito ng pagkainD. pagalitan ang bata at paalisin3

11. Laganap ang pagtotroso sa inyong pook. Bilang tagapagtaguyod, ano angnararapat mong gawin?A. magtanim ng panibagong mga punoB. hulihin kung sino man ang nagkasalaC. gumawa ng programang pangkalikasanD. kausapin ang mga nagtotroso hinggil sa kanilang ginawa12. Alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagiging bukas-palad?A. pagpahayag si Irman ng kanyang sariling saloobinB. pamilyang namimigay ng pera sa panahon ng eleksiyonC. batang nagtitinda ng mga bulaklak sa gilid ng simbahanD. ginang na nagpapakain ng mga batang hindi niya kaano-ano13. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng gawaing pampolitikal?A. paglilinis sa sariling tahananB. pag-akay sa matandang tumatawidC. pagsumbong sa krimeng nasaksihanD. tulung-tulong na paghahanda ng pagkain para sa kaarawan ni Aiza14. Bakit kailangang maranasan ng tao ang magmahal at mahalin?A. Upang maging ganap ang pagkataoB. Upang maging ganap ang pagkalalakiC. Upang maging ganap ang pagkababaeD. Upang ganap na maranasan ang pag-ibig15. Ibinilin ng ina na bantayan ang bunsong kapatid, ngunit nalibang ka sapanonood ng telebisyon kaya hindi mo napansin na nalaglag ito sa hagdan. Anoang nararapat mong gawin?A. magtampo sa kapatid dahil napagalitan kaB. ilihim sa ina ang nangyari upang hindi ka mapagalitanC. ipagbigay-alam sa ina ang nangyari at humingi ng tawadD. ipaghehele ang iyong kapatid upang tumigil na sa kaiiyak4

Aralin1Ang Panlipunan atPampolitikal na Papel ngPamilya“Magsama-sama at lalakas, magwatak-watak at babagsak”-AnonymousBalikanNgayon, may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang modyul bilangtanda na may lubos kang pagkatuto sa nakaraang aralin. Alam kong kayang-kayamo ito kaibigan! Ngayon pa lang binabati na kita.Gawain 1: Daan Ko, Sagot Ko!Gamit ang graphic organizer, isulat ang gampaning panlipunan at pampolitikalng isang pamilya na batay sa kanilang madadaanan. Isulat ang sagot sa sagutangpapel.4. Pamahalaan3. Kalikasan2. Batas trapiko1. Pamayanan5

Mga Tala para sa GuroKung matagumpay na naisagawa ng bata ang gawaing nasaBalikan ay hayaan siyang magpatuloy sa kasunod na gawain.Kung hindi naman, pabalikan ang sinundang modyul.6

TuklasinGawain 2: Sarbey sa Panlipunan at Pampolitikal na Papel ngPamilyaPanuto: Inihanda ang sarbey upang malaman mo kung nagampanan ng iyongpamilya ang panlipunan at pampolitikal na papel nito. Isulat ang ( ) sahanay na naisagawa o hindi naisagawa. Isulat ang sagot sa sagutang papelat pagnilayan ang mga gabay na tanong.Sarbey sa Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng PamilyaPangalan: Edad: Pang-ilang anak ng pamilya:KatanunganNaisagawa1. Pumupunta sa mga pagpupulong hinggil sausaping pangkomunidad.2. Tumutulong sa paglilinis sa mga kanal ng sarilingkomunidad.3. Paghiwa-hiwalay ng basura sa tamang lalagyanbilang pagsunod sa Ecological Solid WasteManagement Act of 2000 (RA 9003).4. Nagpaabot ng tulong sa taong nangangailangankahit hindi kakilala.5. Pagiging volunteer sa Municipal Disaster RiskReduction Management (MDRRM), pagtayong lidersa mga proyektong pangkomunidad.6. Nananalangin ang bawat pamilya.7. Napoprotektahan ang sarili/pamilya sa banta ngmapanirang droga, pornograpiya, bisyo at iba pa.8. Nagsilbing modelo ang magulang sa pagpapalaking mga anak.9. Ginagalang at inaalagaan ang matandang kasaping pamilya.10.Sumasali sa mga programang pambarangay.Kabuuang Puntos na Nakuha7HindiNaisagawa

Interpretasyon sa Puntos na NakuhaPuntos7-101-6Mga PansinKung nakakuha ka ng 7 hanggang 10 sa hanay na naisagawa aybinabati kita dahil nagampanan ng iyong pamilya ang mga papelpanlipunan at pampolitika.Kung nakakuha ka ng 1 hanggang 6 sa hanay na naisagawa ay hindiniyo gaanong nagamapanan ang mga papel na panlipunan atpampolitikal.Gabay na Tanong:1. Batay sa sarbey, nagampanan ba ng iyong pamilya ang kanilanag papel napanlipunan at pampolitikal? Ipaliwanag ang implikasyon nito sa pamayananginyong tinitirhan.2. Bakit mahalaga ang pagganap sa mga papel na panlipunan at pampolitikalng pamilya?3. Batay sa resulta ng sarbey, ano-ano ang kakulangan ng iyong pamilya sapagsagawa sa gampaning panlipunan at pampolitikal?8

SuriinNapatunayan natin sa modyul 15 ang pananagutan ng pamilya sa pagbuo ngmapagmahal na pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay sapamayanan at pagbabantay sa mga batas panlipunan. May mga salik nanakaaapekto sa gawi at kilos ng tao hinggil sa isyung panlipunan at pampolitikal.Sa araling ito, pag-aaralan natin ang mga gawaing angkop sa lipunan at politikal naaspeto ng pamilya.Kung babalikan ang bahaging Tuklasin ay natataya mo ang sariling pamilyakung naisasagawa ba o hindi ang mga gampaning panlipunan at pampolitikal. Kung7 hanggang 10 puntos iyong nakuha sa hanay na naisagawa ay pagsikapangmaipagpapatuloy pa ang pagganap sa mga papel na panlipunan at pampolitikalsamantala, kung 1 hanggang 6 na puntos naman ay hikayatin ang pamilya na lalopang magsumikap sa pagganap sa mga papel bilang mamamayan tulad nalang ngmga sitwasyon sa sarbey na hindi naisagawa ng pamilya. Tulungan ang bawatmiyembro na makasusunod at magagampanan ang tungkuling panlipunan atpampolitikal. Alalahanin na bawat indibidwal ay may pagkakataong maitama angkakulangan upang mas mapaayon ang pamumuhay sa lipunan.Pinag-aralan natin ang mga tungkuling panlipunan at pampolitikal ng isangpamilya sa pamamagitan ng pagtupad sa papel sa lipunan (pagiging bukas-palad,pagsusulong ng bayanihan, at pangangalaga sa kaniyang kapaligiran) at papelpampulitikal – (ang pagbabantay sa mga batas at mga institusyong panlipunan).Ayon pa kay Esteban (1989), ang isang pamilya ay isang munting lipunan. Saloob ng bahay ay mayroong tagalikha ng batas na pamantayan at mayroon dingtagasunod ng naturang batas. Halimbawa na lang sa magkakapatid, bawat isa aymayroong nakatakdang gawaing bahay na kung hindi nagawa ay maaaringmapagalitan o maparusahan. Bukod sa pagiging ama, ina, o anak, may iba ringtungkulin sa lipunan gaya ng pagiging responsableng mamayan, makatao,makakalisan at maka-Diyos na may mahalagang kontribusyon sa kapuwa atkaunlaran sa lipunan.Nangangahulugang matagumpay na nagampanan ng pamilya ang kanyangresponsibilidad tulad ng pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa ibang tao sakomunidad upang makalilikha ng isang responsible at mapagmahal na pamayanan.Gaya ng ibang bagay, kailangang matutunan ng tao ang pakikipagkapuwa.Maipakikita ang isang ugaling kanais-nais kung ito’y natutuhan sa loob ng iyongpamilya at pamayanan. Kung kaya, nararapat lamang na akuin ng pamilya angpaghubog sa isipan ng bawat kasapi na amging mapagmahal at responsablengmamamayan.9

Maliban sa paghubog ng pamilya, bawat indibidwal ay may kaniya-kaniyangparaan na maisagawa ang gampaning panlipunan at pampolitikal upang panatilihinat paunlarin ang lipunang kaniyang ginagalawan.10

PagyamaninGawain 3: Gawain Mo, Pusuan Mo!Panuto: Lagyan ngkung ang sitwasyon ay angkop na gawaing panlipunan atpampolitikal ng isang pamilya sa panahong ideneklara ang pagpapatupadng Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa bansang Pilipinas dahil saCOVID-19 Pandemic. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Isulat angsagot sa sagutang papel.Pahayag1. Hindi paglabas ng bahay sa oras ng 48hrs curfew.2. Pagdaraos ng mga pagtitipon.3. Ipagbigay-alam sa awtoridad ang mga taong may travel historysa mga lugar na may kaso ng COVID-19.4. Pagbibinta, pagbili at pag-inom ng alak sa kabila ng liquor ban.5. Pamimigay ng tulong pinansyal at pagkain sa kapitbahay onangangailangan.6. Pagpapakalat ng maling balita.7. Pagdarasal ng isang pamilya para sa kaligtasan ng mgafrontliners at sa mga taong nagkasakit.8. Pakikipag-away at pananakot sa mga frontliners.9. Libreng panggagamot sa mga taong nagkasakit ng COVID.10. Pamamasyal sa lugar na gustong puntahan.11. Pagsuot ng face mask tuwing lumalabas ng bahay.12. Pagsunod sa physical social distancing.13. Pagdala ng ECQ Pass kapag lalabas ng bahay para bumili ngpangangailangan.14. Paggalang sa mga fronliners na nagbabantay sa mgacheckpoint.15. Paglabas ng bahay para maglaro.TugonKung nakakuha ka ng 15 puntos, sigurado kang protektado ang iyongpamilya sa banta ng COVID 19. Kung ang iyong mga napusuang mga gawain ay hindinakaabot sa 15 puntos, pagsikapang maisagawa ang lahat ng nabanggit sa pangaraw-araw na gawain para mabigyan ng proteksyon ang iyong sariling pamilya atmaisakatuparan ang iyong pananagutang panlipunan at pampolitikal.11

Gawain 4: Suri-Larawan!Suriin ang mga larawan. Ilahad at ipaliwanag kung ano ang iyong magagawasa sitwasyong ipinapakita sa larawan ukol sa papel na panlipunan at pampolitikal.Isulat ang sagot sa sagutang papel.RUBRIKS SA PAGSUSURI NG LARAWANPamantayanNapakahusay(10 puntos)Mahusay(8 puntos)Paglalahad atnakapagpapaliwanag samagagawangkilos saipinakitanglarawan ukol sapapelpanlipunan atpampolitikal.Nakapaglalahad atnakapagpapaliwanag ng angkop nakilos na maaaringmaisagawa saipinakitanglarawan bilangpagganap sa papelpanlipunan atpampolitikal.Nakapaglalahad ngangkop na kilos namaaaringmaisagawa saipinakitanglarawan bilangpagganap sa papelpanlipunan atpampolitikalbagaman hindimasyadongnaipapaliwanag.12Nangangailanganng Pag-unlad(6 puntos)Nakapaglalahad atnakapagpapaliwanag ng hindiangkop na kilos namaaaringmaisagawa saipinakitanglarawan bilangpagganap sa papelpanlipunan atpampolitikal.

Gawain 5: Sitwasyon Ko, Magagawa Mo!Basahin at unawain ang sitwasyon sa kahon na nagpapakita ng isang gawaingangkop sa lipunan at pampolitikal na papel ng pamilya. Pagkatapos, sagutin angmga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel.Nakababahala na ang pagdami ng nagkakalagnat sa barangay ni Jay. Anglalong nakatatakot ay may tatlo nang namatay sa mga ito. Napag-alamang dengueang dahilan. Para sa kanya malinis naman ang kanilang barangay dahil nasunodnaman ang paalala ng Rural Health Unit (RHU) na search and destroy, selfprotection measures, seek early consultation at say no to indiscriminate fogging o(4S) ngunit may isang bakanteng lote na may mga basurang nakatiwangwanggaya ng bote na may lamang tubig ang kanyang natuklasan. Tumungo agad siJay sa Barangay Hall para ibalita ang kanyang nakita. Agad namang tumugonang mga kabarangay sa paglilinis na pinangunahan ng punong-barangay kayanapanatag na ang loob ni Jay.1. Ano ang masasabi mo sa agarang aksiyon na ginawa ng kabarangay ni Jay napinangungunahan ng punong-barangay?2. Kung ikaw si Jay, ano ang maaari mong gawin para makatulong sa iyongkomunidad para maiwasan ang pagkakasakit ng dengue? Pangatwiranan.3. Bakit mahalagang makiisa sa panawagan ng Rural Health Unit na magsagawang 4S? Pangatwiranan.RUBRIKS SA PAGSAGOT NG MGA TANONGPamantayanNapakahusay(15 puntos)Mahusay(10 puntos)Nilalaman ngSagotNabigyan ngangkop na sagotang lahat ngtanong at malinawnanapangatwiranan.Nabigyan ng angkopna sagot ang lahat ngtanong bagaman hindigaanong malinaw angpangangatwiran.13Nangangailanganng Pag-unlad(5 puntos)Hindi napupunanng angkop nasagot ang lahatng tanong. Hindimalinaw angpangangatwiran.

IsaisipGawain 6: Dyornal !Ibigay ang sariling repleksiyon sa mensaheng nakapaloob sa kasabihan ni JohnF. Kennedy. Gawing batayan ang pamantayan sa pagmamarka. Isulat ang sagot sasagutang papel.“Huwag mong isipin kung ano ang nagagawa ng pamahalaan para sa iyo. Bagkus,isipin mo kung ano ang magagawa mo para sa pamahalaang kinabibilangan mo.”RUBRIKS SA PAGSULAT NG DYORNALPamantayanHigit nainaasahan10 puntosNakamit anginaasahan8 puntosNilalamanKomprehensiboang nilalamanng teksto.Wasto anglahat ngimpormasyonKumpleto angnilalaman ngteksto. Wastoang lahat ngimpormasyonOrganisasyonng mgakaisipanOrganisado atmay malinawna kaisahanang daloy ngpaglalahad ngkaisipan sateksto.Malinaw atmaayos angpaglalahad ngkaisipan sateksto.KabuuangPuntos 2014Bahagyangnakamit anginaasahan6 puntosMay ilangkakulangansa nilalamanng teksto.May ilangmalingimpormasyonHindimasyadongmaayos atmalinaw angpaglalahad ngkaisipan sateksto.Hindinakamit anginaasahan4 puntosMaramingkakulangansa nilalamanng teksto.Hindi maayosangpagkalahadng kaisipansa teksto.

IsagawaGawain 7: Isang Linggong TalaarawanPunan ng sagot ang grapikong isang linggong talaarawan at sundin ang halimbawakung paano ito sagutan. Sundin ang health protocols sa pagganap ng mga papel salipunan para palaging ligtas laban sa nakamamatay na COVID-19. Isulat ang sagotsa sagutang papel.Isang Linggong TalaarawanNaisagawang gawaingSino / kaninongpanlipunan/pamilyapampolitikal sa kapwanaisagawa angtaoangkop na kilos?Petsa, Oras /ArawHal.Mayo 1, 2020Lunes/3:00pmBinigyan ng pagkainang matandaPulubiBakit isinagawaang kilos?Nakakaawa atkailangan niyang tulongRUBRIKS SA PAGGAWA NG TALAARAWANPamantayanNapakahusay(10 puntos)Mahusay(8 puntos)Nilalaman ngTalaarawanNapupunan ngangkop na sagotang lahat ng hanaysa talaarawan.Malinaw nanapangatwirananang ikaapat nahanay.Napupunan ngangkop na sagot anglahat ng hanay satalaarawan bagamanhindi gaanongmalinaw nanapangatwiranan angikaapat na hanay.15Nangangailanganng Pag-unlad(6 puntos)Hindi napupunanng angkop nasagot ang lahatng hanay satalaarawan.

TayahinMaraming PagpipilianBasahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot.Titik lamang ang isulat sa sagutang papel.1. Laganap ang pagtotroso sa inyong pook. Bilang tagapagtaguyod, ano angnararapat gawin?A. magtanim ng panibagong mga punoB. hulihin kung sino man ang nagkasalaC. gumawa ng programang pangkalikasanD. kausapin ang mga nagtotroso hinggil sa kanilang ginawa2. Alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagiging bukas-palad?A. pagpahayag si Irman ng kanyang sariling saloobinB. pamilyang namimigay ng pera sa panahon ng eleksiyonC. batang nagtitinda ng mga bulaklak sa gilid ng simbahanD. ginang na nagpapakain ng mga batang hindi niya kaano-ano3. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng gawaing pampolitikal?A. paglilinis sa sariling tahananB. pag-akay sa matandang tumatawidC. pagsumbong sa krimeng nasaksihanD. tulung-tulong na paghahanda ng pagkain para sa kaarawan ni Aiza4. Bakit kailangang maranasan ng tao ang magmahal at mahalin?A. upang maging ganap ang pagkataoB. upang maging ganap ang pagkalalakiC. upang maging ganap ang pagkababaeD. upang ganap na maranasan ang pag-ibig5. Ibinilin ng ina na bantayan ang bunsong kapatid, ngunit nalibang ka sapanonood ng telebisyon kaya hindi mo napansin na nalaglag ito sa hagdan. Anoang nararapat gawin?A. magtampo sa kapatid dahil napagalitan kaB. ilihim sa ina ang nangyari upang hindi ka mapagalitanC. ipagbigay-alam sa ina ang nangyari at humingi ng tawadD. ipaghehele ang iyong kapatid upang tumigil na sa kaiiyak16

6. Ano ang kailangang matutunan ng tao para sa mabisang pakikipag-ugnayan salipunan?A. pagkikipag-usapB. pag-aaruga ng taoC. pagmamahal sa taoD. pakikipagkapwa tao7. Ano ang pinakamaliit na yunit ng lipunan na unang nagturo sa kahalagahan sapagganap ng mga responsibilidad ng isang mabuting mamamayan.A. barangayB. lungsodC. organisasyonD. pamilya8. Anong tungkulin ang kailangang gampanan ng isang pamilya bilang bahagi nglipunan?A. tungkuling bigyan ng kasiyahan ang bawat kasapi ng lipunanB. tungkuling makiisa sa mga rally na isinasagawa laban sa gobyernoC. tungkuling magbigay ng sampung porsyento (10%) sa kaniyang kinikitaD. tungkuling panatilihin at paunlarin ang lipunang kaniyang ginagalawan9. Ano ang kailangang danasin ng tao upang magkaroon ng isang pamilya?A. magmahal, mahalin at iiwanB. magmahal, mahalin at alagaanC. magmahal, mahalin at pakasalanD. magmahal, mahalin at pasasayahin10. Ano ang kailangang gawin ng pamilya upang umunlad ang buhay?A. magtatrabaho sa lahat ng orasB. magsikap na makamit ang mga pangarapC. makipag-ugnayan sa gobyerno at humingi ng tulongD. makipag-ugnayan sa ibang pamilya at ibang sektor ng lipunan11. Napagtapos ni Lea ang kaniyang sarili sa pag-aaral sa tulong ng scholarshipprogram ng kanilang barangay at isa na siyang ganap na doktor. Anong papelang dapat gampanan ni Lea sa lipunan?A. tulungan ang mga kaibiganB. tulungan ang mga kabarangayC. tumulong lamang ang mga may kayaD. ibalik ang tulong na nakuha niya sa pamamagitan ng kawang-gawa17

12. Isa kang magaling na event organizer at batid mong nalalapit na ang kapistahansa inyong lugar. Bilang isang kasapi sa lipunan, ano ang nararapat mong gawin?A. hintayin na may humingi ng tulong sa iyoB. mag-alok ng tulong upang mapabilis ang paghahandaC. pagsasawalang bahala sa gagawing paghahanda ng mga kabarangayD. tumulong na may kapalit na bayad sapagkat hindi libre ang iyongserbisyo13. Napansin mong marumi ang inyong bakuran at nalalapit na ang Barangay Cleanand Green Program Evaluation. Ano ang nararapat mong gawin?A. ipagkibit balikat mo na lamang itoB. agad mo itong aasikasuhin nang bukal sa kaloobanC. tawagin ang nakababatang kapatid at utusan na linisin itoD. hikayatin ang ibang kasapi ng pamilya na maglinis ng bakuran14. Pinili ka ng iyong mga kaibigan na maging team leader nila sa pagsulong ngprogramang pangkalikasan sapagkat nakikitaan ka ng pagmamahal sa kalikasanat kakayahang manghikayat. Ano ang nararapat na gagawin?A. makilahok at makiisa dahil ito ay makatutulong sa bayanB. tatanggihan mo ito at magdadahilan na marami kang gagawinC. makilahok ng may angas sa sarili dahil alam mo na magaling kaD. humingi muna ng bayad mula sa mga kaibigan bago ka pumayag15. Hindi mo nagustuhan ang amoy ng batang lansangan na lumapit sa iyo atnanghingi ng pagkain dahil nakita nito na marami kang bitbit. Ano ang nararapatmong gawin?A. hindi mo ito papansininB. bigyan mo ito ng pagkainC. hagisan mo ito ng pagkainD. pagalitan ang bata at paalisin18

Karagdagang GawainGawain 8: Iguhit Mo!Gumawa ng poster at islogan na nagpapakita ng papel na panlipunan atpampolitikal ng iyong pamilya.Mga kagamitan:Long size bond paperLapisPentel penKrayola/pastelRulerRUBRIKS SA PAGGAWA NG POSTER AT ISLOGANPamantayanNapakahusay(10 puntos)Mahusay(8 puntos)Kaangkupan ngnilalaman saTemaNapakahusay atAngkop sa temaang desinyo atisloganMahusay ngunithindi masyadongangkop sa temaang desinyo atisloganPagkamalikhainat orihinalidad sapagguhit atisloganNapakamalikhainat 100 % orihinalang iginuhit atisloganMalikhain at 75%na orihinal angiginuhit at isloganHindi malikhainat 50% naorihinal angiginuhit at isloganMalinaw nanaipahayag angmensahe saiginuhitNapakalinaw angpagkalalahad ngmensahe saiginuhitMalinaw angpagkalahad ngmensahe saiginuhitHindi malinawang pagkalahadng mensahe saiginuhitKabuoan30 puntos19Nangangailanganng Pag-unlad(5 puntos)Hindi angkop satema ang desinyoat islogan

Susi sa Pagwawasto20

SanggunianAklatBognot, Regina et.Al. 2014. Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa magaaral. 5th Floor Mabini Building. Meralco Avenue, Pasig City.Hanguang ElektronikoPeligrino, Ani. academia.edu.h

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat

Related Documents:

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel

Unang Markahan – Modyul 6: Ang tunay na kahulugan ng Kalayaan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o ta

Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya Unang Edisyon, 2020 . ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay . Ngayon ay nasa ikalawang aralin ka ng modyul na ito. Huwag m

Unang Markahan – Modyul 2: . 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul

Unang Markahan – Modyul 8: Disaster Rehabilitation and Recovery Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng

Musika 1 - Modyul 1 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Unang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng Dynamics sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang

kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin Sa bahaging ito, ang

Musika – Unang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 3: Sukat ng Pulso Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng kar

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikalimang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 6: Katapatan sa Sariling Opinyon Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan

Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Mga Hakbang Sa Pagbuo Ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na: “Hindi maaaring magkaroon ng kar

Araling Panlipunan– Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 7: Disaster Response Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaro

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Araling Panlipunan – Ikasiyam na Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan- Modyul 1: Kontemporaryong Isyu Unang Edisyon, 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng kar

Araling Panlipunan– Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Konteksto ng Suliraning Pangkapaligiran: Solid Waste Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikawalong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan - Modyul 12: Angkop na Kilos sa Maunlad na Komunikasyong Pampamilya Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anuman

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Ilusyon ng Espasyo Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaro

FoNS guidelines for writing a final project report July 2012 1 Guidelines for writing a final project report July 2012 FoNS has a strong commitment to disseminating the work of the project teams that we support. Developing and changing practice to improve patient care is complex and we therefore believe it is essential to share the outcomes, learning and experiences of those involved in such .