Prejudis Dan Stereotaip Dalam Kalangan Murid Pelbagai-PDF Free Download

PREJUDIS DAN STEREOTAIP DALAM KALANGAN MURID PELBAGAI
16 Jan 2020 | 132 views | 6 downloads | 11 Pages | 497.53 KB

Share Pdf : Prejudis Dan Stereotaip Dalam Kalangan Murid Pelbagai

Export Prejudis Dan Stereotaip Dalam Kalangan Murid Pelbagai File to :

Download and Preview : Prejudis Dan Stereotaip Dalam Kalangan Murid Pelbagai

Report CopyRight/DMCA Form For : Prejudis Dan Stereotaip Dalam Kalangan Murid PelbagaiTranscription

pendidikan Kebangsaan dengan jelas menyatakan integrasi nasional adalah matlamat. utama sistem pendidikan kebangsaan Matlamat integrasi melalui pendidikan telah mula. difokuskan sejak Laporan Razak 1956, Maka secara kesimpulannya jelaslah dikatakan bahawa perkembangan polisi. pendidikan adalah selari dengan matlamat untuk mencapai perpaduan kaum Pengukuhan. perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan rakyat akan dapat dicapai melalui usaha. pembangunan pendidikan negara yang utuh Perubahan dan pembaharuan yang dalam. bidang pendidikan negara perlu dilakukan demi memenuhi aspirasi negara maju yang. beridentiti Malaysia Ia menggambarkan bahawa pendidikan ialah satu aspek yang amat. penting dalam pembinaan satu negara bangsa Malaysia bersatu bersetia beretika dan. beragama berkeupayaan dan berketrampilan memainkan peranan aktif dan produktif. dalam masyarakat negara dan masyarakat antarabangsa. Kajian Hubungan Murid Pelbagai Etnik di sekolah, Kajian yang dibuat oleh Ibrahim 1980 Santhiram 1999 Hazri et al 2004 dan. Joseph 2006 yang telah memberi fokus kepada mendapatkan maklumat dan gambaran. tentang tahap atau senario hubungan etnik dan faktor faktor yang mempengaruhi. interaksi dan perpaduan antara murid pelbagai etnik di sekolah Kajian oleh Ibrahim. 1980 telah menumpukan kepada soal mengenal pasti tahap identiti nasional dalam. kalangan murid pelbagai etnik Dapatan kajian beliau mendapati bahawa murid di. kawasan luar bandar lebih tinggi dari segi iltizam mereka terhadap mengenali item item. nasional berbanding dengan murid di kawasan bandar. Kajian Santhiram 1999 pula berkaitan pendidikan etnik India di Malaysia yang. telah menyentuh pola persahabatan pelajar pelajar India dengan kumpulan etnik yang. berlainan di sekolah Dapatan kajian beliau menunjukkan bahawa wujud polarisasi antara. kumpulan etnik dan pelajar sering melihat perbezaan etnik dalam hubungan dengan. pelajar pelajar dari kumpulan etnik yang berbeza, Manakala kajian oleh Hazri et al 2004 cuba mengenalpasti tahap interaksi sosial. antara murid pelbagai etnik di sekolah menengah Dapatan daripada kajian ini. menunjukkan tahap interaksi sosial murid pelbagai etnik dipengaruhi oleh situasi latar. belakang sosial tahap keetnikan prasangka murid dan juga polisi sekolah. Joseph 2006 pula mengkaji pembentukan identiti keetnikan dalam kalangan murid. perempuan di sekolah sekolah Malaysia Kajian beliau mendapati polisi mempengaruhi. pemikiran murid dalam pembentukan identiti keetnikan Hazri 2008 pula telah. menganalisis polisi di peringkat nasional dalam mencapai matlamat perpaduan melalui. pendidikan Kajian beliau mendapati terdapat perbezaan perspektif dan ideologi terhadap. polisi polisi untuk perpaduan yang telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan di. Najeemah 2006 dalam kajiannya mengenai Pola Interaksi Sosial antara kumpulan. murid dari etnik yang berlainan di Sekolah Menengah di Malaysia telah menemukan. dapatan dapatan seperti di bawah iaitu a Masing masing kumpulan etnik melaporkan. etnik lain telah mengugut mereka tapi masih bukan masalah serius Ini jarang berlaku di. Proceeding of the Global Summit on Education 2013 e ISBN 978 967 11768 0 1. 11 12 March 2013 Kuala Lumpur Organized by WorldConferences net 1012. sekolah Namun tindakan pencegahan perlu diambil untuk mengelakkan keresahan di. kalangan murid daripada kumpulan etnik yang berbeza Meningkatkan interaksi sosial. yang positif akan mempromosikan pemahaman dan kesatuan di antara murid daripada. pelbagai kumpulan etnik b Berkelahi dan salah faham sering berlaku dalam kumpulan. etnik berbanding antara kumpulan etnik yang berbeza Namun kadang kadang berkelahi. atau salah faham berlaku antara kumpulan etnik di sekolah c Kumpulan etnik lebih suka. belajar atau berbincang dengan rakan rakan mereka dalam kumpulan etnik yang sama. Mereka jarang atau kadang kadang berbincang atau belajar dengan kumpulan etnik lain. d Masing masing kumpulan etnik selalu menyebut rakan rakan mereka daripada. kumpulan etnik yang sama ketika mereka memerlukan atau mencari bantuan Mereka. jarang meminta bantuan dari kumpulan etnik lain Penemuan kajian ini menunjukkan. bahawa budaya kesukuan masih ada di antara murid di sekolah menengah walaupun. mereka sedang belajar bersama sama e Mereka adalah perbezaan yang signifikan antara. kumpulan kumpulan etnik dalam persepsi mereka tentang interaksi sosial di sekolah f. Perbezaan jantina tidak mempengaruhi interaksi sosial di sekolah g Prestasi akademik. tidak mempengaruhi interaksi sosial di sekolah Murid yang cemerlang menunjukkan. perbezaan yang signifikan berbanding dengan murid berpencapaian rendah dan sederhana. pencapaian akademik persepsi mereka interaksi sosial di sekolah sekolah dan h Jenis. sekolah rendah asal juga telah menunjukkan perbezaan yang signifikan antara murid dari. SK SRJK C dan SRJK T, Teori teori yang berkaitan Prejudis Prasangka Etnik. Menurut Allport 1968 prasangka merupakan sifat dalaman manusia yang salah. dan kaku boleh dirasai diarah dan dinyatakan kepada suatu kumpulan masyarakat atau. hanya kepada individu tertentu Miller 1975 McLeno 2004 127 128 dan Healey 2009. 33 mentakrifkan prejudis sebagai pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik. lain yang tersemat dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu Ini bermaksud. sikap prejudis tidak diluahkan secara terbuka Lazimnya pandangan ini tidak berasaskan. maklumat yang jelas tepat dan terbuka Apabila prejudis disuarakan ia akan menjadi. stereotaip, Selanjutnya Healey 2009 menegaskan bahawa prejudis antara etnik berlaku.
apabila sesebuah kumpulan etnik memandang negatif terhadap kumpulan etnik lain. Prejudis yang kuat terhadap kumpulan etnik lain sukar diubah walaupun fakta yang kukuh. diberikan bagi membuktikan bahawa pemahaman tersebut adalah salah Melalui proses. sosialisasi sikap prejudis disalurkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Kesan sikap prejudis semakin mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi. mendapatkan sesuatu yang terhad sama ada dalam aspek politik ekonomi atau sosial dan. sebagainya, Kebiasaannya prejudis timbul akibat penilaian awal yang dibentuk dan tidak dirujuk. dengan tinjauan terhadap fakta fakta sebenar Para sarjana telah mendekati isu isu yang. berkaitan dengan prejudis ini melalui empat teori utama iaitu. Proceeding of the Global Summit on Education 2013 e ISBN 978 967 11768 0 1. 11 12 March 2013 Kuala Lumpur Organized by WorldConferences net 1013. a Teori Scapegoat, Teori ini yang diperkenalkan oleh Dollard pada tahun 1939 yang mengaplikasikan. perspektif psikologi dalam Macionis 1987 263 Haeley 2009 109 Teori ini. mengusulkan bahawa prejudis timbul akibat penilaian awal yang dibentuk tidak dirujuk. dengan tinjauan fakta fakta sebenar Biasanya prejudis ini bermula dengan perasaan. kekecewaan lalu akhirnya dijadikan sebagai alat oleh golongan majoriti untuk menindas. golongan minoriti Contohnya pekerja wanita kulit putih bekerja di kilang tekstil begitu. kecewa kerana menerima upah yang rendah dan keadaan kerja yang buruk maka. kekecewaannya itu akhirnya menimbulkan kebencian Jika pekerja kulit putih itu mahu. melahirkan kebenciannya kepada pihak pengurusan kilang sudah pasti akhirnya dia akan. kehilangan pekerjaan Maka tindakan yang selamat adalah dengan menyalahkan kepada. golongan yang tidak berdaya iaitu golongan kulit hitam atas alasan kerana golongan kulit. hitam yang ramai di kilang itu maka maka golongan putih turut menerima kesusahannya. Oleh kerana golongan kulit putih biasanya mempunyai sedikit kekuatan sosial kumpulan. minoriti boleh dengan mudah digunakan sebagai kambing hitam Walau bagaimanapun. ianya tidak bererti bahawa golongan minoriti yang tertekan tidak mempunyai sikap. prejudis pula terhadap anggota majoriti atau kelompok lain. b Keperibadian Autoriti, Pada akhir Dunia Kedua iaitu pada tahun 1950 T W Adorno dengan beberapa. orang rakannya telah mencadangkan bahawa melalui soal selidik dan wawancara sikap. prasangka yang ekstrim mungkin menjadi sifat peribadi hanya kepada beberapa individu. sahaja Macionis 1987 263 Haeley 2009 110 Individu yang kuat berprasangka ini telah. digambarkan memiliki kepribadian autoriti sangat tegas terhadap nilai nilai budaya dan. sangat percaya kepada isu isu moral untuk menentukan soal benar dan salah Selain itu. kelompok individu seperti ini juga sangat bersikap kompetetif dan memiliki status yang. tinggi yang akhirnya akan mendominasi individu individu yang lemah Pada pandangan. lain pula individu yang diandaikan kurang berprasangka pula memiliki nilai moral yang. kurang tetapi percaya bahawa semua masyarakat yang seharusnya memiliki prinsip hak. sama rata Mereka merasa tidak selesa apabila berhadapan dengan situasi di mana. beberapa orang yang mempunyai kuasa atas orang lain Macionis 1987 263 Haeley 2009. Faktor utama bagi pandangan Macionis 1987 dan Haeley 2009 bagaimana. terjadinya individu yang memiliki sikap kepribadian autoriti ini adalah kerana asalnya. mereka hanya mempunyai taraf pendidikan yang minima dan dibesarkan oleh ibu bapa. dengan corak keras dan tegas Maka apabila dibesarkan dengan ketegasan dan emosi. akhirnya anak anak akan bersikap kasar pemarah yang membuat mereka menjadi benci. dan agresif terhadap golongan yang lemah dan akan bergabung dengan teori kambing. Walau bagaimanapun Haeley 2009 110 menjelaskan bahawa ini teori. kepribadian autoriti ini telah banyak dikritik kerana hanya berfokus pada personaliti. dalaman dan tidak melihat bagaimana seorang individu itu bertindak hanya apabila. beberapa orang melakukan prasangka sebagai cara untuk menangani masalah masalah. kepribadian mereka Haeley 2009 110 juga menegaskan bahawa untuk kita memahami. Proceeding of the Global Summit on Education 2013 e ISBN 978 967 11768 0 1. 11 12 March 2013 Kuala Lumpur Organized by WorldConferences net 1014. prasangka kita perlu melihat hubungan antara struktur sosial kelas sosial dan konteks. serta sejarah hubungan antara kumpulan tersebut Ini bermakna teori ini masih tidak. lengkap kerana seperti mana yang kita maklum pemahaman dan pendekatan yang lebih. luas perlu diambil untuk mengkaji perspektif sosiologis. c Prejudis dan Budaya, Pendekatan ini menunjukkan bahawa prasangka tidak terhad pada orang tertentu. atau yang dihasilkan oleh situasi tertentu tetapi lebih umum kepada unsur budaya Salah. satu daripada prasangka budaya ialah ethnosentrisme Macionis telah mendapati bahawa. nilai nilai budaya tempatan lebih dominan untuk dikekalkan berbanding budaya yang. dibawa oleh masyarakat luar Kajian Bogardus pada tahun 1968 dalam Macionis 1987. selama lebih daripada empat puluh tahun juga menggunakan konsep jarak sosial atau. seberapa dekat individu yang bersedia untuk berinteraksi dengan ahli kumpulan ras dan. etnik yang pelbagai Borgadus mendapati bahawa jarak sosial bervariasi mengikut. kategori di Amerika adalah dengan cara yang berpola Paling rendah jarak sosial adalah. dari Britain Kanada dan Scotland manakala yang paling tinggi jarak sosial adalah dari. Perancis Jerman Sweeden dan Belanda Penilaian ini mencerminkan kenyataan bahawa. budaya America telah dibentuk oleh sebahagian besar oleh orang orang keturunan. Inggeris Penilaian yang sama juga telah dilakukan di Amerika ke atas semua bangsa dan. etnik yang mana setiap individu melihat tentang jarak sosial yang kecil dalam kumpulan. mereka sendiri Ini menunjukkan bahawa sikap prasangka sama ada positif dan negatif. yang dwujud dalam budaya di Amerika, d Prejudis dan Konflik Sosial.
Prasangka juga berlaku akibat konflik sosial di antara individu untuk membenarkan. penindasan kumpulan minoriti Mengambil idea Karl Marx Ashley dan Orenstein 2001. prasangka terhadap kumpulan minoriti boleh difahami sebagai melayani kepentingan. kelas kapitalis bourgeasie iaitu untuk membolehkan pekerja kumpulan minoriti. menerima baik rendah upah dan keadaan kerja yang buruk Selain itu pihak kapitalis. mewujudkan sikap prasangka sebagai sarana untuk mengawal pekerja sehingga mereka. cenderung menjadi terancang Ini bermakna golongan kelas atasan dapat. mempertahankan eksploitasi dan penindasan ke atas kaum bukan kulit putih dalam zaman. penjajahan perhambaan dan imperialisme Macionis 1998 220. Menurut Simpson dan Yinger 1985 107 108 pula budaya prejudis adalah. bersifat konservatif dan akan berterusan dari masa ke masa seperti juga dengan sikap. nilai nilai dan keyakinan Generasi akan datang akan belajar tentang prejudis dengan cara. yang sama dan akan menggunakan alasan yang sama bahawa mereka belajar dari. pengalaman orang dan budaya sebelumnya Ini bermaksud kita mengamalkan sikap. prejudis dan perkauman melalui warisan budaya dan dilangsungkan pula dengan idea. idea stereotaip dan emosi Apabila kita sudah beranggapan bahawa prejudis itu. merupakan sebahagian daripada warisan budaya maka seseorang individu akan sentiasa. berfikir dan bersikap negatif terhadap kumpulan lain sebagai rutin sosialisasi yang. akhirnya sampai ke tahap rasis, Proceeding of the Global Summit on Education 2013 e ISBN 978 967 11768 0 1. 11 12 March 2013 Kuala Lumpur Organized by WorldConferences net 1015. e Stereotaip, McLemore 1994 124 Healey 2009 110 mengistilahkan stereotaip sebagai. kenyataan kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik Misalnya. gambaran berlebih lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditujukan. kepada sesuatu kumpulan etnik oleh etnik lain terutama kepada etnik minoriti Hal ini. Prejudis dan Konflik Sosial Prasangka juga berlaku akibat konflik sosial di antara individu untuk membenarkan Proceeding of the Global Summit on Education 2013

Related Books

KeKangan Dalam menjalanKan Perniagaan Dalam Kalangan ...

KeKangan Dalam menjalanKan Perniagaan Dalam Kalangan ...

Ciri personaliti kedua ialah membuat keputusan. dapatan kajian (peserta 1) menunjukkan bahawa keupayaan membuat keputusan merupakan antara penghalang kepada semua peserta untuk menjalankan perniagaan. merujuk kepada penyataan ini, kekangan boleh berlaku Kekangan dalam Menjalankan Perniagaan Dalam Kalangan Pelajar

KECERDASAN EMOSI DAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM KALANGAN

KECERDASAN EMOSI DAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM KALANGAN

2 1 Model Kecerdasan Emosi Goleman 17 2 2 Lima jenis Kecerdasan Emosi Salovey dan 20 Mayer 1990 3 1 Populasi dan Sampel Kajian 49 3 2 Kaedah Instrumen Kajian 50 3 3 Lima skala Likert Kecerdasan Emosi 51 3 4 Pengukuran pembolehubah tidak bersandar 51 3 5 Lima skala Likert Komitmen Organisasi 52

Tahap penguasaan teori dan amali dalam kalangan pelajar

Tahap penguasaan teori dan amali dalam kalangan pelajar

Penguasaan teori dan amali adalah penting dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berketerampilan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi tahap penguasaan teori dan amali pelajar pelajar Ekonomi Rumah Tangga ERT di sebuah universiti awam bagi kursus jahitan Seramai 100 orang

PEMBANGUNAN DAN KESAN KOSWER ANIMASI GRAFIK DALAM KALANGAN

PEMBANGUNAN DAN KESAN KOSWER ANIMASI GRAFIK DALAM KALANGAN

PEMBANGUNAN DAN KESAN KOSWER ANIMASI GRAFIK DALAM KALANGAN PELAJAR TEKNIKAL YANG BERBEZA KECERDASAN VISUAL RUANG SITI MAISYARAH BTE AHMAD Laporan projek sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia JULAI 2013 xiii ABSTRAK

AMALAN TERBAIK DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN KHAS DAN

AMALAN TERBAIK DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN KHAS DAN

seorang yang teramat kecewa dan mungkin menghadapi masalah emosi dan tingkah laku Murid murid kerana kajian mendapati 88 kelas pendidikan khas yang

Pengetahuan Seksualiti Dalam Kalangan Pelajar Sekolah

Pengetahuan Seksualiti Dalam Kalangan Pelajar Sekolah

remaja mendapatkan pengetahuan seksual melalui media massa seperti poster pamplet komik surat khabar radio dan televisyen Ghazi Farooq 2000 Kajian kajian juga menunjukkan bahawa remaja lebih gemar merujuk rakan sebaya dan internet sebagai sumber rujukan seksual berbanding ibu bapa Siti

Mengenal Pasti Bakat Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan

Mengenal Pasti Bakat Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan

Mengenal Pasti Bakat Sukan namun penekanan yang diberikan adalah lebih kepada mengenal pasti bakat secara umum bagi pelbagai jenis sukan di kalangan kanak

Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar UTM

Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar UTM

1Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 81310 Johor Sebagai contoh gaya belajar berkumpulan belajar secara bersendirian dan lain lain

KOMPETENSI MENGURUS KERJAYA DALAM KALANGAN PESARA

KOMPETENSI MENGURUS KERJAYA DALAM KALANGAN PESARA

perkhidmatan ketenteraan iaitu Tentera Darat Tentera Udara dan Tentera Laut Bagi anggota tentera terutamanya bagi pegawai berpangkat rendah diberi pilihan untuk berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia Tempoh perkhidmatan dalam angkatan tentera adalah 10 tahun 13 tahun 15 tahun 18 tahun 21 tahun 22 tahun dan 23 tahun

MEMPERKASAKAN PENGETAHUAN AGAMA DALAM KALANGAN REMAJA

MEMPERKASAKAN PENGETAHUAN AGAMA DALAM KALANGAN REMAJA

seseorang remaja daripada dipengaruhi oleh unsur unsur pergaulan bebas yang tidak sihat dan melampaui batasan Sarina 1995 pula mengatakan bahawa pendidikan agama yang disemai sejak zaman kanak kanak mampu membentuk perkembangan diri remaja yang positif serta mempunyai nilai nilai murni dalam jiwa mereka Pendidikan agama juga dilihat mampu

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN DALAM KALANGAN

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN DALAM KALANGAN

pengurusan sumber manusia yang mempengaruhi komitmen pekerja terhadap organisasi Faktor faktor yang dikaji adalah sokongan pengurusan pembangunan kerjaya jaminan pekerjaan latihan dan pembangunan dan ganjaran Secara terperinci dimensi komitmen diukur dari segi afektif normatif dan continuance ULASAN KARYA Komitmen

KOMUNIKASI KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH

KOMUNIKASI KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH

menggunakan kaedah komunikasi yang berkesan Le Fevre amp Robinson 2014 Cardno 2007 Seterusnya komunikasi kepimpinan juga berperanan dalam memacu inovasi dalam sesebuah organisasi Linke dan Zerfass 2011 dan beberapa pengkaji lain seperti Zerfass dan Huck Sandhu 2007 serta Prahalad dan Ramaswamy 2003 mendapati komunikasi